Vasárnapi Ujság – 1857

7. Nép- és országisme - Delhi (képpel) 485. oldal

45-ik szám. Hirdetések. (Melléklet a Vasárnapi Újsághoz.) November 1.*c­ím. Alálírt kiadó­ tulajdonában tökéletesen megjelent, és Magyarország s Erdély minden hiteles könyvárusainál kapható, Pesten Lauffer és Stolpnál, váczi-utcza 7-ik szám. KÖZIGAZGATÁSI TÖRVÉN­YTUDOMÁNTY AZ AUSZTRIAI BIRODALMI TÖRVÉNYHOZÁS JELEN ÁLLÁSA SZERINT. KÜLÖNÖS TEKINTETTEL MAGYARORSZÁGRA. i t. Dr. RÉCSI EMIL, cs. k. egyetemi r. ny. jogtanár. Négy vastag kötet. — Összesen 97 nagy-8-rétü iv. — Ára 8 forint pengő. Midőn alólirt a jelen munka kiadására vállalkoztam, azon szempont vezérelt, hogy ez által irodalmunkban igen élénken érzett hiány lesz pótolva, miután eddig a magyar irodalomban egyátalában nem létezett olly munka, mellyben az ausztriai birodalomban átalában s Magyarországon különös érvényes politikai törvények s rendeletek— az összes politikai, rendőrségi, közoktatási és közgazdászati (földmivelési, ipar s kereskedelmi és közlekedési) ügyek közigazgatását felölelők — tudományos rendszerben és minden nyo­mon a törvényes kutforrásokhoz viszonyítva tárgyaltattak s előadattak volna. A fenebb hirdetett munka, — melly most már tökéletesen megjelent, kiigazítva az 1854-dik évi december 31-dikig kiadott törvény- és kormánylapok tartalmához képest — tökéletes kézikönyvet a közigazgatási törvénytudományra nézve mind az államvizs­gálati jelöltnek, hogy e fontos hivatali pályára képesítő vizsgálat közigazgatási osztá­lyára készülhessen; mind hivatalnoknak, azoknak úgy, kik az után birodalomszerte behozott gyakorlati politikai vizsgálatra készülnek, valamint azoknak, kik gyakor­lati működésben állnak, s kiknek legjobb szolgálatot tesz olly munka, mellyben az egész közigazgatás rendje, mind a hatóságok szervezetét s hatáskörét tárgyazó alaki, mind pedig anyagi részében, melly a közigazgatási ügyek elintézésében érvényes jogsza­bályokat és zsinórmértékül szolgáló törvényeket s rendeleteket rendszeres egybeállításban adja elő. Végre különös figyelmébe ajánlom minden ügyvédnek, városi tisztviselőknek, községi elöljáróknak, községi jegyzőknek, sőt minden mivelt­álladalmi polgárnak, kit hazájának közjóléte érdekel, e hasznos és feladatának tökéletesen megfelelő munkát, melly - e nemben irodalmunkban első - az álladalmi élet ama fontos oldalának, a köz­igazgatási jognak és a közigazgatás rendjének hű, alapos és mondhatni kimeritő ismeretét nyujtja, s mellyet bő tartalma és csinos kiállítása mellett rendkivü­li olcsósága is ajánl. Gazdag foglalatját tartalmának következő áttekintése bővebben kitünteti: 1. KÖTET. Bevezetés 1 —12. §§ Első rész. A kormányszervezet rendszeres előadása. Első fejezet. Az igazgatás főelveiről, a kormányszervezet alapvonalairól, a birodalmi központi hatóságokról és testületekről. 13—42. §§. Második fejezet. A külügyi igazgatás szervezete.43. §. Harmadik fejezet. A politikai igazgatás szervezete.44—61. §§. Negyedik fejezet. A rendőri igazgatás szervezete. 62—69. §§. Ötödik fejezet. Vallás­os közoktatási ügyek igazgatása. 70—73. §§. Hatodik fejezet. Ipar s kereskedelmi, közép­intézeti s közlekedési ügyek igazgatása. 74—87. §§. Hetedik fejezet Az igazságügyi hatóságok és műszerek szervezete. 88—95. §§. Nyolc­adik fejezet. Pénzügyi igazgatás szervezete. 96—104. §§. Kilenczedik fejezet. Katonai igazgatás szervezete. 105—109. §§. tizedik fejezet. Számellenőrségi hatóságok szervezete. 110. §. Tizenegyedik fejezet. Az ügyrendtartás átalános alapvonalai. 111—118. §§. Tizenkettedik fejezet. Az álla­dalmi szolgálat viszonyai. Első szakasz. Az álladalmi tisztviselők alkala­azásáról. 119—153. §§. Második szakasz. Az álladalmi tisztviselők kötelességeiről s jogairól. 154—172. §§. Harmadik szakasz. A tisztviselők hátrahagyott özvegyeik s árváik nyugdiji igényeiről. 173 — 182. §§. II. KÖTET. Második rész. Közigazgatási törvénytudomány anyagi része. Be­vezetés. 1. §. Első fejezet. A törvények kihirdetéséről. 2—7. §§. Második fejezet. Poli­tikai jogviszonyok, különösen községi ügy. 8—36. §§. Harmadik fejezet. Politikai végrehajtás. 37. §. Negyedik fejezet. A népesség nyilvántartásáról. 38—47. §§. Ötödik fejezet. Katonai ügyek, mellyek a politikai hatóságok és községi műszerek közremun­kálásával intéztetnek. I. Ujonczozás. II. Tartalékügy. III. Nyilvánságban tartás. IV. Élel­mezés. V. Szállásolás. VI. Fuvarszolgáltatás, egy toldalékkal a katonák házasságáról. 48—80. §§. Hatodik fejezet. Közigazgatási rendőrség. Különösen közbátorlét fentartása. 81 —110. §§. Hetedik fejezet. Közigazgatási rendőrség folytatása. Különösen személyi bátorlét fen­tartása. Bevezetés. 111. §. Első szakasz. A személyes szabadság és becsület épségben tartása. 112. §. Második szakasz. Testi sértések s ölések, gyilkosságok eltá­volítása. 113—118. §§. Harmadik szakasz. Az élet, egészség és testi épségnek gon­datlanság, hanyagság s történetből támadható veszélyei elleni rendszabályok.119—137. §§. III. KÖTET. Hetedik fejezet folytatása. Negyedik szakasz. Intézkedések a főbb életszükségek hiánya, vagy rész minősége ellen. 138—149. §§. Ötödik szakasz. Orvosi rendőrség. 150 —179. §§. Hatodik szakasz. Szegényi rendőrség. 180 — 184. §§. Nyolc­adik fejezet. Közigazgatási rendőrség folytatása. Különösen erkölcsi rendőrség. 185 — 192. §§. Kilenczedik fejezet. Közigazgatási rendőrség folytatása. Különösen vagyonbátorság fentartása. 193-214. §§. Tizedik fejezet. Közoktatási ügyek. Beve­zetés. 215. §§. Első szakasz. Az elemi iskolák szabályai Magyarországon.216—225.§§. Második szakasz. Középtanodák (gymnasiumok és reáliskolák). 226—240. §§. Har­madik szakasz. Egyetemek és polytechnicumok. 241 — 253. §§. Negyedik szakasz. Különös tanintézetek. 254—261. §§. Ötödik szakasz. Intézetek a tudományok s isme­retek gyarapítására. 262—263. §§. IV. KÖTET. Tizenegyedik fejezet. Földmivelési ügyek. 264—272. §§. Tizen­kettedik fejezet. Műipar és kereskedés. Bevezetés. 273. §. Első szakasz. A kézmű­iparról, gyárakról és kereskedésről. 274—295. §§. Második szakasz. Különös ipartör­vények és a műipar, kereskedés átalános áru- és személyforgalom előmozdítását czélzó intézmények. 296—313. §§. Tizenharmadik fejezet. Közlekedési ügyek. Függelék, magában foglaló a munka nyomtatása alatt közbejött változásokat s legújabb intézkedéseket. Tökéletes betüsorozatos tárgymutató az egész munka tartalmáról. Azoknak, kik a munka árát (4 kötet 8 pft.) egyenesen alulirt kiadóhoz bérmentve küldik, a példányok bérmentesen fognak megküldetni. Pest, novemberben 1857. He©keiiaSt Gl­SZtáV, kiadó, 470 (1—3) (Pest, baráttér, himző-utcza 1-ső sz. Bondanic-Corvisartól. Egészséges gyomorban a természetes emésztést egy sajátságos anyag a pepsin eszközli, ezért az elgyengült gyomor emész­ési képességét legtermészetesebb módon igy állítjuk helyre, ha épen ezt az emész­ést eszközlő anyagot a pepsint (melly fő­ivek gyomrából készül) veszszük be. Egyedül a pepsin képes az elgyengült gyomor helyett az emésztést végrehajtani, s azt előbbi erejébe visszahelyezni, mert ezen anyag hiánya okozza legtöbb esetben a hiányos emésztést. A pepsin használható étvágy hiányában, lassú fájdalmas emésztésben,a házak utáni láb­badozással együtt járó gyenge emésztésben s a táplálkozás hiánya miatti sorvadásokban. Egy eredeti lepecsételt 10 adagot tartal­mazó üveg ára 2 pft. CJ"Kapható TÖRÖK JÓZSEF gyógy­szertárában, királyutczában 8-ik szám alatt, Pesten. 1403 (5-12) A Lentner-féle tyúkszem - tapasz, melly jósága következtében a közelismerést meg­nyerte, valódi minőségben kapható Festen, szénatéren, a „magyar koronához" czimzett gyógyszertárban. Egy skatulya ára (12 darabbal) 42 pkr. 1373 (9-12) Puszta-Péteriben, Kenyeres család tu­lajdonához tartozó 53 hold első osztályú föld eladó. Értekezhetni iránta t. Garas Sámuelnőnél Miskolczon. 1494 (1—2) Egertől másfél óra távolságra fekvő faluban "S" egy magán nevelő, 4­ar nyelvű tökéletes tudása mellett franczia és német nyelvekben is alapos ismerettel bir. Bővebben értekezhetni Mezőkövesdre S. L. czim alatt küldendő levél által.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék