Vasárnapi Ujság – 1857

7. Nép- és országisme - Delhi (képpel) 485. oldal

'490 Több oldalróli tudakozásoknak eleget akarván tenni, tisztelettel jelentjük, miszerint szíriai növénynek? Minden hamisitások ellen óvást teszünk, a mellbetegségben szenvedők számára és kérjük az alább jegyzett üvegcsék leirását fi­gy­elem­be venni. PESTEN BUDÁN , folytonosan a legjobb minőségben a következő bizományos uraknál kapható : Török József, gyógyszerész a ,,Szent Lélekhez," király utcza 8. sz­­.,­­ Hienfü­hrer A., — Hans­ner F.L.,— Höfler F., Luzsa és Vághy, Osetzky és Schiessler. — Tanner ,ján., és König Miklósnál. (Grünberg Ferencz, udvari gyógyszerész, és Schwarzmeier gyógyszerésznél. PURGLEITNER JÓZSEF gyógyszerész Gréczben, mint egyedüli készítője a valódi szíriai növénynedvnek, alázattal kéri, miszerint készítménye, a kereskedésbe ugyanazon név alatt behozott gyártmányokkal fel ne cseréltessék. Fennéríntett növénynedv kapható meg Almáson Beckh K.— Aradon Freyberger és Tones. — B.-Gyarmaton Ebenführer G. — Bonyhádon Beck J. és Sántha J. D. — Baján Stern K. — Beszterczebányán Ge­duly A. gyógysz. — Csaczan Eichenwald M. — Debreczenben Rotschneck K. — Diákóvárott Bosnyákovics A. Dunaföld­várott Temmer K. — Eperjesen Zsembery J. — Eszéken Horning gyógysz. — Esz­tergomban Bierbrauer K. J. — Gyöngyö­sön Kocziánovich gyógysz. — Gyulán Csá­szár K. — Győrött Hergesell A. — Kas­sán Novelly A — Kecskeméten Milhofer és Handtl gyógysz. — Kaposvárott Kohn J.—Karansebesen Stoiczevitz M. — Kézs­márkon Szopka K. B. — Kapronczan Beskovács S. és fia. — Kőszegen Küttel gyógysz. — T.-Kanizsán Firigyházky P. — N.­Klkindan Schramer N. és társa. — Makón Ocsovszky S. és Gyenes S. — Mis­kolczon Böszörményi gyógysz. —Marton­vásáron Pintér J. — Mohácson Kógl A. — deken Vidasits J. L. — Vereczen S­­troviczon Kerstonosich S. — Magyar­váron Koller A. — Nagy-Váradon Grosz Isz. — Nagy-Becskereken Pyzza J. D. — Nagy-Szombatban Keszely J. - Nagy­bányán Bremmer J. gyógysz. — Nyltran CW A valódi szíriai növénynedv fehér­ kupalakban Rippely F. gyógysz. — OraviczanijPintin­ger J. — Papan Bermüller J. — Pakson Flórián J. — Pancsovan Huber S. — Pé­csett Berger F. — Péterváradon Andres F. — Pozsonban Scheftsik gyógysz. — Pet­rinian Dizdar G. — Rimaszombatban Kretschmár A. — Romai Bogdánovich J. — Rosnyón Madras gyógysz. — Szabad­kan Reisner A. S. — Sasvarott Mitke gyógysz. — Szegeden Schevits Ant. — Sel­meczbanyan Dimáre J. — Szombathelyen Szele F. és Singer. — Szegszardon Mihek N. I. — Szekesfehervarott Legman A. — Sellyen Weigl I. — Szalaegerszegen Ani­sits és Händler. — Szentesen Eiszdorfer G. gyógysz. — Sziszeken Pokorny F. — Szent-Györgyön Gurgulya A. — Sümegben Hirschler N. — Sopronban Voga gyógy­­3. — Tapolczan Frisch J. — Temesvár­­­ Jeney és Solquir. — Tataban Nirtit gyógysz. K­j-Gradiskan Antonovich A. — Civi-Demet­rovics G. — Vakovarott Stanits F. — Vin­kovezen Popovich. — Veszprémben Fre­mel H. — Zomborban Weisz J. és Zi­monyban Treschtalki gyógyszerésznél. 1426 (6 -12) fölfele összefutó és czin-si­vegcsekkel fedett üvegekben araltatik; a süvegcséken ugy, mint magán az üvegeken, ezen czim : „Apotheke zu in Hirschen" és ,,I. P. A." betűk kinyomva olvashatók , továbbá szorgalmasan elzárva, s azonfelül diszczimmel a a készítő neve alá­írásával ellátvák. Egy üvegnek ára é© krajcziár pengő. Két üvegnél kevesebb nem rendelhető meg, két vagy négy üveg pakolásáért 20 pengő krajczár számíttatik. Vaspálya-küszöb (Eisenbahn-Schwellen) szállításról. Alelírt igazgatóságtól közhírré tétetik ezennel, hogy a Székesfehérvár-Komáromi és Nagy-Kanizsa-Pettaui jelművek elkészítéséhez az alábbjegyzett szállító­helyeken következő küszöb fog szükségeltetni, úgymint : türkölő­közép­küszöb küszöb Osztály Szállító-hely (Stoss­(Zwiichen-Szallító-hely schwellen) schwellen) 1­­ darab száma VII. Kis-Béri Uj-Szőnyi (Komárom melett) indóház 1248 8640 Igmándi állomás 2600 18000 Kis-Béri ,, 2860 19800 VIII. Moóri Sárkányi ,, 1300 9000 Moóri ,. 1924 13820 Bodajki .. 1664 11590 Mohai .. 2080 14400 X. Martonvásári Székes-Fehérvári indóház .... 1560 10800 XIV. Kottori Kanizsai „ .... 4576 31680 Kottori állomáson, bal partja . . . 1300 9000 ,, „ jobb partja . . . 3068 21240 XV. Friedaui Csáktornyai állomáson 4420 30600 Friedaui „ 2340 16200 XVI Pettaui Moschganzeni ,. 2860 19800 Pettaui indóház, balpartja .... 1404 9720 öszvesen . 35204 248720 Mindazon szállitni akarók, kik a szállítást, vagy pedig annak egy részét elvállani szándékozzák, felhivatnak, miszerint az e részbeni feltételeket az alálirt társaság titkár hivatalába (Bécs, Tuchlauben 440-ik sz. alatt) megtekintsék, és zárt ajánlataikat legfölebb f. é. karácson­yó 1-jéig következő felirat alatt : „Lieferung von Eisenschwellen" ide beterjesztessék. Bécs 1857. évi Mindszenthó 20-án. A cs. k. sz. Ferencz- József-Császár 1485 (i­s) keleti vaspálya-társaság igazgatósága Hebegek és dadogók, valamint egyéb nyelvhibákban sinlódok, származtak legyen ezek akár hallásbetegségekből, akár idegbajokból, úgymint : kösz­vényből, szélhüdésből stb. a nyelvnek leggyöngébb akadozásától egész a rekegés­ és szó­tördelésig ; továbbá : gyermekek, kik a nehéz hallás miatt, habár az velük született, vag reájuk maradt volna is, szólástehetséghez nem juthatnak , intézetembe folyvást felvé­tetnek, és aránylag igen rövid idő alatt bajaiktól megszabadíttatnak. Bizonyítványok, a legünnepeltebb orvosi tekintélyektől, valamint ollyanoktól, ki a legkedvezőtlenebb feltételek mellett valójában kigyógyittattak, mindenki általi meg­tekinthetés végett készen állanak . Levelezések bérmentesrn kéretnek Dr. EICH Pesten. Lakása : urtéren, 3-ik szám alatti Ürményi-házban. HiZnnVitVÁni ^'v®natra bizonyítom EICH J. urnak, hogy gyógymód lll£i' 11^11» ftUJ . jának ép olly szerencsés, mint bámulatos eredm­é­nyezői, több­ egyénnek a hebegés- és dadogástól lett megszabadítása által, személyese meggyőződtem, és azt mint közhasznút legalkalmasabbnak méltán ajánlani érdemmesne találtam. Pesten, márt.u. 28-án 1857 BALASSA III. tc., 1828 (12-12) orvostudor. Épen most jelent meg HECKENAST GUSZTÁV-nál Pesten, és az alálirt vidéki könyvárusoknál kapható, Pesten Ráth Mórnál (a vastuskóhoz) . KALMÁR is BÁRÓ. Freytag Gusztáv „Soll and Haben czimű regénye után németből forditva. Hét rész két kötetben. 1857. Fűzve ára 3 ft. 30 pkr. Postán bérmentesen küldve 4 forint pengő. ir Bettelheim­ testvérek Aradon Berger Zsigmond Szegeden. Frankel Egerben, Gyöngyösön és Mis­kolczon. Gallia Fülöp Kecskeméten. Hollósy Lajos Nagyváradon. Kollár Antal Baján. Lehoczky János Szathmáron. Nemeth Vilmos Brassón. 1377 (1—3) Obláth Leo Szabadkán. Rinész Ferencz Szigetvárott. Schwaiger Filibert Győrött. Seyring és Uennicke Sopronban Stein János Kolozsvárott. Telegdi Lajos Debreczenben. Weidinger János Pécsett. Wigand K. F. Sopronban és Pozsonyban Wittich József Maros Vásárhelyen.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék