Vasárnapi Ujság – 1857

7. Nép- és országisme - Delhi (képpel) 485. oldal

4­8 szűk időben. Mondják, hogy e tánczvigalom tiszta jövedelme a városi egyen­ruhás zenebanda némi fölsegélésére lenne fordítva. — Igen óhajtanék, ha a mértékletességi egyletek népboldogító eszméje is megpendülne és mielőbb va­lósággá válnék nálunk. Borzadással nézünk az ittasságnak népünk közt áta­lánosan elterjedt bűnére, valamint ama gyászos következményekre is, mely­lyeket e kér a test és lélekre egészség- és vagyonra, a háziviszonyok és az em­beri nemnek ideig és örökké tartó kárára nézve kifejt. Akárme­ly lakomán, keresztelői, menyegzői és temetési alkalomkor a pálinka első helyet foglal. Adásveréskor a pálinka azon Isten, ki az adott vett jószágot megáldja, az alkut megerősiti s megszenteli. Ezen szeszitallal kezdődik a szántás, ugyan azzal végződik az aratás is. Ez után esdeklik a férj, ásítozik az asszony, ez után kapkod a gyerkőcz is, mellynek szüleménye aztán : az értelmi tehetsé­geknek eltompulása, a religio és ennek törvényei iránti közönyösség, ezeknek teljes elhanyaglása, az ő és övéinek jólléte iránti könnyelműség, a házastár­sak, házbeliek és szomszédok közti czivódások és rágalmak, a gazdaság és magzatok jó nevelésének elhanyagolása, ezeknek, t. i. az iszákos szülőktől nemzett magzatoknak, már az anyai téjjel megmérgezett, és a szülők által adott rész példa által korán megvesztegetett erő- és éretlensége, min­dennemű kórságrai hajlamok, verekedések, halálos sértések, lopások, gyújto­gatások és más efféle bűnök. A szeszitalnak száműzve kell lenni, ellenkező esetben sikeretlen minden legszentebb oktatás, intés, feddés; vonuljon be az saját helyére a gyógyszertárakba, honnét kilopózott, s hová tulajdonkép tar­tozik; csak ugy apad ki egy bő forrása az emberi nem romlásának; csak ugy leend eloltva azon tűzláng, melly körünkben mindent kiméletlenül emészt. — Nem csuda aztán, ha a nevelés, erkölcsiség, jótékonysági érzet, gazdászat, épitészet, közhasznú és jótékony intézetek, részvény­társulatok és vállalatok, tagosítás és vagyonbiztosítás, mind vagy csak csirákat hajtanak itt, vagy csak még vastag burokban senyvedeznek. — Nem leend tán érdektelen meg­említni még, miszerint városunkban született Fekete Veronka, 24 éves haja­don, már 10 éves korában mint árva, férjnél levő nőtestvéréhez Galaczra vitetett, itt egy pár év múlva az özvegységre jutott nőtestvérrel hajóra ülve, tudja Isten hogy s mikép — Alexandriába került, ott néhány évet ismét testvérénél — ki jelenleg is Alexandriában lakik — töltvén, 16 éves korában Kairóba távozott, és ott az apáczák kolostorába, a növendékek körüli szol­gálatra, fölvétetett. Azonban itt sem találván maradandó városra, 8 év múlva egészségi szempontból hazakívánkozott, s sikerült a magas cs. kir. kormá­nyunk költségén folyó év közepén városunkba, szeretett atyafiainak és mesz­sze terjedő rokonainak körébe megérkezni. Ennek hite a messze környékben is hamar elterjedő,és átalános vola a kíváncsiság az Afrikából érkezett leányt láthatni. Az anyai nyelven kivül, beszél, ír és olvas franczia és olasz nyelven, sőt arab és török nyelven is beszél. Kollár Lajos. .Miskolcz, oct. 20. (Fátyol Kár­oly: Színészet. Szüret.) T. szerkesztő ur! Fátyol Károly, naturalista gordonkavirtuóz hazánkfia (kit nem­régiben a Vas. Újság mutatott be), a szép művészetek minden ágai, különösen a ma­gyar művészek iránt, szenvedélylyel viseltető gróf Csáky Zs. ur közbenjár­tára, szinházunkban f. hó 15-én föllépvén, a meglepetett közönség által, olly lelkesedéssel fogadtaték, hogy a csak átutazó művésznek, közkivánattai föl­lépése, utolag óhajtatnék.— Még egyszer azért, f. hó 19-én megrendité hálás hangszerét s a vásári alkalommal, ugyanekkor, vidéki hallgatókkal is növe­kedett közönségünket, valódi elragadtatásra villanyozá. — Köszönet a nemes grófnak, a nyert élvezetért; tisztelet a szerény fiatal művésznek, ki színhá­zunkat — nemzetiségünk e még ifjú menyasszonyát — lelkéből származott művészi hangjaival vigasztalá! — Mi őt nem felejtendjük egyhamar; mert szerintünk, a művelt világ hirhedett gordonkásai sorában, bizvást megállhat. — Színészetünk, folytonos részvétnek örvend; s Latabár társulata — ugy látszik — mindinkább megnyerendi közönségünk pártolását. Ide vonatkozó részletesebb tudósításunkat későbbre tartjuk fel. — Szüretünk — a szőlőge­rezdek elfagyása miatt — szomorú, ki nem elégítő, s kevés jövendőjü. — Heje. Egyveleg. — (Egy falusi biró leleményessége.) Egy somogymegyei ügybarátunk a következő adomát közli velünk, melly különben nem igen vigasztaló valódiság. Egy falusi birót sok beszéd után rávett a helybeli lelkész arra, hogy járassa a község számára a Vasárnapi Újságot. A biró, egy bizonyos ember­től behajtott 3 pftnyi büntetéspénzt, mit erre szánt, csakugyan át is adta a lelkésznek, ki az újságot megrendelte. Midőn még alig érkezett meg belőle néhány szám, elmenvén a biró a lelkészhez, ezt illyen újsággal lepte meg : — No tiszteletes uram, én mondok ám jó hirt! — Halljuk, János, mi lesz az! — Hát eladtam az újságot a­­ zsidónak. Két pengőt adott érte : most már csak egy pengő a veszteség! Mi ebből a szomorú tanulság? Olvasóink ítéletére bízzuk. Annyi bi­zonyos, hogy sok még a tenni, nevelni, felvilágosítani való. Adoma. — Egy nagyúri társaságban sokan voltak ifjak és idősek. Előhozódik a Vasárnapi Újság újdonságai közöt­t többek közt Kakas Márton is. Egy ifjú gyönge hangú leányzó mondja, hogy ,,no, már Kakas Márton is felkapott az ugorkafára." Mire egy mellette ülő, kissé nagyot halló éltes asszonyság, egész elkeseredéssel elkezdi : „Hiszen, verje meg a csuda a kakasát, még a tyúkokat is mind rákapatta már, mind megeszi az ugorkámat, még télire se tudok savanyítani, hát a tieteket is úgy pusztítja lelkem?" Volt aztán ne­vetés. A szegény nő, később tudta meg a dolgot, hogy Kakas Márton úr ember legyen, és a ,,Nagytükör"-nek jövendőbeli szerkesztője. Felelős szerkesztő : Pákh Albert. Szinházi napló. Péntek, oct. 30. „Tartuffe mintaképe." Vigj. 5 felv. Irta Gutzkow, fordí­totta Szigeti. Szombat, oct. 31. Etlingerné javára : „Próféta," nagy opera, irta Seribe, zenéjét Meyerbeer. Vasárnap, nov. 1. „Kisértet." Ered. népszínmű dalokkal 3 felv. Irta Szigeti József, zenéjét szerzette Bognár Ignácz. Hétfő, nov. 2. „Rigoletto opera 4 felv. Irta Piave. Zenéjét Verdi. Kedd, nov. 3. Először : „Dózsa György," eredeti történeti dráma 4 felv. Ita Jókai Mór. A színház minden zugában telve, mint a legnépesebb ope­rai előadáskor szokott lenni. Az új dráma legkedvezőbb fogadtatásra talált. A szerző minden felvonás után zajosan hivatott s meg is jelent. Hogy a da­rabról is írjunk valamit, annyit legalább is elmondhatni gondolunk róla, a­mit a dráma hőse végszavaiban mondott magáról : „Dózsa György jobb vala, mint bakói voltanak!" Ezen, úgy látszott, nem kételkedett senki. Szerda, nov. 4. „Portici néma," opera 5 felv. Irta Sin'te, zenéjét Auber. Fordította Szilágyi Pál. Csütörtök, nov. 5. „Tücsök," falusi életkép 5 felv. Birchpfeiffer Sarolta után fordította Bulyovszki Lilla. Szerkesztői mondanivaló. 1490. N.-Kanisai vasut. Részletes emlékeztetést kérünk. 1491. Visszanézek, visszanézek .... És nem látom azt a sok derék költőt, kik ezen tárgyat már igen gyöngyörüen megénekelték. 1492. Sümegre. Innen „mult napokban" több kocsi, hölgyekkel s fiatal emberek­kel megrakva indult ki a hires somlyói szüretre. A hölgyek roppant sok skatulyát vittek magukkal, csipkékkel, fodrokkal s egyéb ruhaneművel terhetlen, ugy hogy „minden fiatal ember hóna alatt fehérlett egy" (t. i. skatulya.) De az eleséggel telt tarisznyát ott­honn felejtették s azért, miután csillaggal és felhővel jól nem lakhattak, hamar haza siettek a mulatságból — ebédelni. S lőn nagy pusztítása a csirkének, kappannak és rostélyosnak. — Mind­erről minket s általunk a közönséget értesíteni, szükségesnek találták Sümegen. A dologban az az érdekes, hogy e tudósításnak azon czimét adja tudósítónk „Szel­lemi élet"! 1403. Göttinga Sz. S. — A példány útnak indult Utrechbe. A czikk a Magyar Sajtóban látott napvilágot. — Régibb czikkét illetőleg igen sajnáljuk, hogy az lapunk körét s terjedelmét túlhaladja. 1494. Székely-Udvarhely B. A. — Közleményeit szívesen veszszük. 1495. Kolocsvár V. J. — Köszönet a becses közleményért. Ha talán az óhajtott időre nem is, de rövid időre bizonyosan elkészülhetünk vele. A leirás terjedelméből lapunk ot­conomiájánál fogva, engedelmével, némi kihagyásokat szükségeseknek látunk. 1496. Palotára. K. S. Üdvözöljük azon derék sütőmestert, ki lapunknak kezdet­től fogva olly szorgalmas olvasója. Látogatását szívesen fogadjuk még azon esetben is, ha nem teljesítené is, a mit igé­r, azt t. i. hogy lapjainkra a harom jövő esztendőre elő­fizessen. Illy áldozatot a mai szük világban nem is óhajthatnánk tőle. Elég az nekünk, ha szép csendesen sort tart az idővel s az okulást­ mint lapjainkból merített, saját és má­sok boldogitására fordítja. — Egyébiránt ne kivánja ön, hogy levelét, melly elvégre is magán ügyet tárgyal, közzé tegyük. 1497. Ajka K. J. — Igen becses czikk és korszerű szózat — csak mielőbb sajtó alá adhatnók. Lapunk hasábjainak tágitása valóban égető szükséggé vált — a közlendők sokasága s dolgozótársaink türelmetlensége fennhangon kiáltanak. A közel jövő hatá­rozni fog. 1498. Losoncz P. G. Kétségtelen, hogy közérdekű közlemény volna, — csak az a kérdés, nem lehetne-e azt élvezhetőbbé tenni, ha száraz adatok mellé egyéb tanulságos reflexiókat is csatolnánk; s vájjon ujak-e s mi forásból meritvék ezen adatok? 1499. Falu­i lakodalom. A szerzővel személyesen szeretnénk értekezni. 1500. Ny elveszett emlék a XVII. századból. Nem volt ez legközelebb vala­melly lapban közölve? 1501 Rimaszombat D. Sz. Mihelyt lehet. 1502. Abrudbánya O. F. — Egy kettő használható lesz. 1503. Kecskem­ét K. — A collegiumban egymásnak elmesélgetni —jó. Holdnegyed : — Utolsó negyed 8-án 5 óra 31 perczkor délután. TARTALOM. Bajza József (arczkép). — Agata (ballada). Thali Kálmán. — Millyen nőket be­csülnek az okos férfiak? Bartók Gábor. — Szécsény és a szécsényi váromladék (képpel). Ónody Bertalan. — Delhi, a nagymogul városa Keletindiában (képpel). —Tárház . Irodalom és művészet. Ipar, gazdaság, kereskedés. Közintézetek, egyletek. Közlekedési eszközök. Mi újság? Vidéki hirek. Egyveleg. Adoma. Szinházi napló. Szerkesztői mon­danivaló. Heti naptár. HETI N­APTÁR. Ho-és hetinap Katholik, és Protest, naptár Gőr. - orosz naptár © Nap-Izraelit.­­ Hold-Ho-és hetinap Katholik, és Protest, naptár Gőr. - orosz naptár kelet nyug. naptár kelet nyug. November Oct. (ó) ó. P-ó. P-Marsch ó. P-ó. P 8 Vasar. 1)­23 Gottfr. D 22 G. 27F22 Nest. 6 57 4 31 21 Aron 11 0 1 31 9 Hétfő Tivadar vért. Tivadar 28 Terentius 6 58 4 30 22 * * 1 52 10 Kedd Avell. Andr. Florent. 29 Anastasia 7 0 4 28 23 Templ. 0 15 2 9 11 Szerda Márton püsp. Márton 30 Zenobius 7 1 4 27 24­­fert. 1 26 2 24 12 Csütört Márton pápa Jónás 31 Stachius 7 3 4 26 25 2 35 2 37 13 Péntek Konsztka. Sz. Didak 1 Novemb. 7 4 4 25 36 3 421 2 52 14 Szomb. Szerapion v. Klement. 2 Ad­din 7 6 4 23 27 Lab. 4 50­ 3 6

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék