Vasárnapi Ujság – 1871

5. Történelem; régiségek és rokon tárgyuak - Csokonai Vitéz Mihály levele 1802. Közli Milesz Béla 415. oldal

Éjjel vrraszt a halavány hold, S a fehér fényű csillagok, Varázs­világban úsz az égbolt, A mennyország lemosolyog. Titkos szózat érinti lelkemet, Érzem létem a csillagok felett. Kebledre dűlök szent természet, Fogadj, fogadj el engemet. Égő szívem hiába vérzett, Nem értenek az emberek. Vég napjaim körödben töltöm el: írt i s enyhet vár e zaklatott kebel. Med­gyes Lajos: F 1 a 11 k 1­i 11 ifjúság­a. (Laboulay fölolvasása.) (Folytatás.) Lakvárosát egy könyvtárral ajándékoz­ván meg, az egyetlennel abban az időben, tiz év múlva egy más eszméje jött Frank­linnak. Philadelphiában addig nem volt főiskola, gondolta, jó volna alapítani egyet, vagy­is inkább egyetemet. Ezúttal is ama rejtelmes „baráti kör" c­ége alá rejtőzkö­dött, melyet soha senki nem látott, pedig tulajdonkép mégis létezett, mert mindedik juntában volt egy pár barátja, a­ki az ő eszméit magáévá tette s terjesztette a­ maga körében. Az egyetem kérdésében úgy gondolkodott, hogy abban ne tanítsanak latinul, a­mit egy elmés hasonlattal illust­rált. Ebben ugyan ezért nem ért, de a fő­iskola fölállítása sikerült, és pedig igen jól sikerült (a latin nyelv daczára i s lett belőle 1769-ben a philadelphiai egyetem. Eszerint már kettőt írhatunk a Franklin javára: a philadelphiai könyvtárt és egyetemet. A szerencse sem jár magában. Ha va­laki egy jót tesz, abból rendesen jó is kö­vetkezik Egyszer, barátai egyike, Bond Tamás orvos tudor, hozzátővén, így szólt: „Phila­delphiában nincs kórház; szándékoztam volna alapítani egyet s néhány barátommal közöltem gondolatomat. Mindenki azt kér­dezte: „Franklin benne van-e a dologban? szólt-e ön már Franklinnal?"• Azt feleltem: „Nem, ez nem tartozik az ő körébe." De mindenki csak azt ismétli: „önnek meg kell nyernie Franklint, ha Franklin aláírja, mi is aláírjuk." Franklin azonnal fölkarolta a kórház eszméjét s elkezdtek pénzt gyűjteni rá, de mivel nem gyű­lt össze annyi a mennyi kel­lett volna, Franklin úgy gondolkodott, hogy a pensilvániai tartomány­­­gyűléssel kell megszavaztatni a szükséges összeget. A gyűlés tagjai, kik többnyire vidékiek vol­tak, azt vetették ellen, hogy a kórház főleg a város lakói használatára leend, s azért a tartomány költségén állítani föl nem volna méltányos. Franklin egyenként kereste fel őket, s így szólt nekik: „Lépjünk alkura, szavazzanak meg önök 50,000 frankot oly feltétel alatt, ha a város lakosai is 50,000-et adnak hozzá." A tartománygyű­lés tagjai ebbe beleegyeztek, gondolván magukban! „Philadelphiában lehetetlen lesz e czélra 50,000 frankot összehajszolni; szavazzuk meg, a­mit tőlünk kérnek, miénk lesz egy nemes tett dicsősége és még­sem kerül sem­minkbe; ajánlatunk semmissé fog válni." De Franklin nélkül csinálták a számí­tást. Franklin egyenként fölkereste a város lakóit, s minthogy az amerikai nem az az ember, a­ki, ha jól megmagyarázzák, meg ne értené a jó dolgot, könnyen megmagya­rázta nekik, mily érdekükben áll most irni alá, mikor 200 fnkot adva, tulajdonképen 400-at nyernek az ügynek. Így összesze­rezte a városban az 50,000 fnkot s a tarto­mánygyűlés által megszavazott 50,000 is az alapítvány javára esett, melyből ma is áll a philadelphiai nagy kórház. Valóban, negyven éves korára, lakóvá­rosának könyvtárt, egyetemet, kórházat adni, szép eredmény, ámbár később politi­kai pályájának fénye meglehetősen elhomá­lyosította ez eredményeket. Pedig ez még nem minden. Tűzoltók nem voltak Philadelphiában. Franklin egyletet szervezett, melynek min­den tagja kötelezte magát, hogy bőr­vödröt és az ingóságok elszállítására szolgáló hord­kosarat tart s minden égésen megjelen a mentésre. Az egylet üléseket tartott, s a­mely tag az üléseken meg nem jelent, bizo­nyos bírságot tartozott fizetni, melyet hág­csók, kampók, fecskendők vásárlására fordí­tottak. Így szervezte Franklin a tűzoltókat. Újra szervezte az éji őrködést is, mely nagyon hiányos volt. Egyszóval: mindent tett Philadelphiá­ban. Annyi esze volt s oly kész volt mindig a felelettel bármi ellenvetésre, hogy nem lehetett neki ellenállani. Látván, hogy ő mindenre könnyen össze tudja gyűjteni a nagy pénzösszegeket, min­denki csak hozzá fordult tanácsért. Egy methodista, templomot akarván építeni, hozzá ment. Franklin már épített, volt egy templomot, de minden felekezet számára, ugy hogy abban mindenki prédikálhatott. A methodistának igy felelt: — „Pénz kell önnek?" — ,Az ám." — „Annak ez a módja: először keresse fel mind azokat, a kikről eleve is bizonyos, hogy adni fognak; azok adományait irja jegy­zékbe; ezzel a jegyzékkel menjen el a kétes egyénekhez; azok, látván az előbbiek neveit, szintén alá fognak írni; akkor menjen­ azok­hoz, kiktől előre épen semmit sem vár, meglássa, ezek közül is 'másoknál czélt fog érni; az embert mindig szokta érni valami jó szerencse, a­mire nem is számít." Egyszer egy quaker kereste föl ez áta­lános tanácsadót, s így szólt: „Franklin úr, tanácsot kérni jöttem önhöz. Nagy bajom van. Néhány hordó söröm van a pinczém­ben. Szomszédaim valahogy hozzáférhettek , s nagyon tetszhetik nekik a söröm, mert mindegyre megfúrva találom a hordóimat. Mit csináljak, hogy a szomszédaim ne bánt­sák a sörömet?" — „Azon könnyű segitni, felelt Franklin, tegyen melléjök egy jó hordó asszószőlő bort." (Nevetés.) A Franklin munkáiról szóltam. Ily tet­tek csak nemes lélekb­ől származhatnak. Csak hitteljes lélekből. Franklin nem volt a theologiai hit embere; ifjúságától fogva un­dorral fordult el a váltanok vitáitól; hite élő hit volt. Azt kérdezte magában: hogy lehet Istent legjobban tisztelni? Helyesnek találta, hogy az emberek imádkozzanak s bizonyos szertartásokat és nyilvános isteni tiszteletet tartsanak. De így szólt: ez nem a lényege a vallásnak, s idézte az evangé­liumot, a­hol Krisztus azt mondja: Nem a kik azt kiáltják,uram, uram! — hanem a kik teljesítik Isten akaratát, azok idvőzülnek. Franklin szerint: Isten akaratát telje­sítni annyi volt, mint szeretni az embereket. A testvériség, az emberszeretet: ez volt az ő egész vallása. A­mint egy Whitefieldhez írt szép levelében mondja: mikor egy em­bertársát segítette, nem egy egyénnel vélt jól tenni, hanem adóssága egy részét fizetni le, mert, úgymond: „egész életemben az is­ten oltalma tartott fenn, adósságomat iránta máskép le nem fizethetem, mint ha jótéte­ményét másokkal közlöm. Aztán, egy csomó ember segítségével is éltem, a kiknek nem adhatom vissza a jó szolgálatot; ezzel is adós vagyok s tartozásomat másokra kell ruháznom." Ez eszme oly gyökeret vert benne, hogy azt élete legkülönbözőbb sza­kaiban ismételve is kifejezte. Egy angol, ki az amerikai háború alatt hadifoglyul volt Francziaországban , irt neki*), pártfogását kérve, azt mondván, hogy Amerikába óhajtana átmenni s ott vala­mely főiskolánál alkalmazást keresni.Frank­lin így válaszolt neki: „Nem tanácsolhatom önnek, hogy Amerikába menjen s nincs is módomban önt arra az alkalmazásra aján­lani, melyet ott nyerni óhajt. De ha nevemre egy 5 aranyról szóló váltót akar kiállítani, azt szívesen honorálom. Mikor oly helyzet­ben lesz, hogy megadhatja, akkor adja azt egy szükségben levő becsületes embernek, hasonló feltétel alatt,é s így tovább mind­addig, míg egy gazember találkozik, a­ki az 5 aranyat örökre zsebre dugja. (Nevetés.) Ily módon lehet kevés pénzzel sok jót tenni. A segélynek körbe kell menni, mert az em­beriség egy nagy család s az emberek mind testvérek." Ez volt vezéreszméje. Ez embernek, ki túlságos fösvénységgel vádoltak, kik a jám­bor Rikhardot olvasták, ellenkezőleg, az volt az egyetlen hibája, hogy nagyon is bő­kezű volt s könnyen állt nála a pénz; maga megvallja­, hogy ha jó felesége Deborah asszony nincs, egy garast sem tudott volna megtakarítani. Maga beszéli, hogy egyszer Whitefieldet hallgatta prédikálni. A híres methodista egy árvaház javára prédikált, melyet Georgiá­ban akart alapítani. Franklin nem igen pár­tolta e tervet, mert nem találta jónak a ki­nézett helyet, s különben sem volt jó han­gulatban a szónok iránt. „A zsebembe.., úgymond, némi rézpénz, négy dollár ezüst, s öt darab arany volt. Az én emberem el­kezd beszélni. Oda­adom neki a rézpénzemet, gondolom magamban. Azonban oly szépen­­ irta le az árváit, hogy így szólok magamba... eh, az ezüstpénzem­et adom neki. Beszéde végén oly szívreható képet rajzol, oly meg­indító elevenséggel, hogy mikorra elvégezte ez az ördöngös ember, becsületemre mon­dom, réz-, ezüst-, aranypénzem mind a per­selyébe vándorolt!" (Tetszés-zaj.) Ilyen volt Franklin. De még egy jellem­vonás van benne, a­mi nekem nagyon tet­szik, mert úgy hiszem, a társadalmi rend oly kor­szakához­­ ütöttünk, melyben épen oly emberekre van szükségünk, mint Franklin. Ezelőtt száz évvel csak nemesekről és polgárokról beszéltek. A parasztokról és mesteremberekről szó sem volt. Most már ezekről is beszélünk s azt mondjuk, hogy ti paraszt is, ha övé a föld, olyan polgár, mint más, s az iparos is olyan, mint a tőkepénzes, ha tud gazdálkodni, vagy olyan, mint a mű­vész, ha van ízlése; egy szóval, hogy mind­ e megkülönböztetések: iparos, polgár, pa­raszt, nemes, ma már értelmetlenek s mind el kell, hogy tűnjenek, és helyet adjanak egyetlen egy megkülönböztetésnek, mely szerint vannak oly emberek, a­kik tudnak valamit és dolgoznak, és olyanok, a­kik nem tudnak semmit és nem dolgoznak. (Taps.) (Vége követk.) 415 Csokonai Vitéz Mihály levele az 1802-ki debreczeni nagy tűzvész alkal­mából. • Csokonai alább következő levelét, melyet hű másolatban a birtokomban levő eredeti után közlök, elemi csapások által szorult helyzetbe jutva, küldte mint kérvényt Papszász Józsefhez, a boritékon következő czimirattal: „Tekintetes, nemes Asses­sor Pap Szász József Urnak, egész tisztelettel. Igazán." *) Franklin ekkor Francziaországban volt, mint a füg­getlenségért küzdő Amerika kö­vete. Köslö.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék