Vasárnapi Ujság – 1874

1874-11-15 / 46. szám - A müncheni városház pinczéjében. Ujvári Béla 734. oldal / Eredeti levelezések

734 VASÁRNAPI ÚJSÁG. XXI. ÉVFOLYAM. — 1­4. SZÁM. az emlékezetbe. Felsőbb tanfolyam nincs, s a képzésben a nagyobb suly a zenére s kézimunkák tanitására van fektetve. A tanszerek meglehetős hiányosak. Tökélete­sebb s több dombormappára s földgömbre, több olvasókönyvre lenne szükség. A ter­mészetrajzi gyűjtemény alig egy pár da­rabból áll. — Az igazgató, jelenleg dr. M­i­h­á­l­y­i­k Szidor, — kinek a »Vakokról« irt s 1870-ben megjelent munkájából me­rítettük adataink egy részét, — s két ren­des tanitó benn laknak az intézetben, a többi tanitók a városról járnak be. A növendékek létszáma jelenleg 58, kik a minisztériumhoz benyújtott s sze­génységi bizonyitván­nyal ellátott folya­modvány alapján ingyenesen vétetnek föl, s 6 évig tartatnak az intézetben. A helyi­ség­ e számhoz mérve elég tágas, de szak­értők véleménye szerint nem alkalmas e czélra. Az az örökös zörej, mely a király­utczán végigvonul, folytonos rezgésben tartja a vaknak úgyis igen gyönge idegeit ; az a tisztátalan levegő, mely a nagy házak közt megszorul, épen nem hat üdítőleg a különben is gyenge, beteges vakokra. Íme ennyi az röviden, mi hazánkban a vakok sorsának enyhítésére történt. Mind összevéve is igen csekély ah­oz képest, a­mi a mivelt külföldön történik. Mindenekelőtt nagy hiány nálunk az, hogy vakjainknak csak egy nagyon kis töredéke részesül oktatásban. Magyarországon a legutóbbi népszámlálás adatai szerint 20,000-re lehet tenni a vakok számát, s ezek közül évenként csak mint­egy 60 nyer oktatást, tehát — Mihályik számítása szerint — alig egy huszadrésze a tanköteles korban levő vakoknak. Száz vak között csak öt lehet oly szerencsés, hogy előtte egy kis szellemi világ táruljon föl, s előkészíttessék valami kenyérkereseti pályára , é­ többi kilenczvenöt a föld ter­héül nő föl. — A második hiány az, hogy az intézetből kikerültek többé sem­m­i közgondozásban nem részesülnek. Statisztikai kimutatások s a vaküg­gyel foglalkozó szakemberek véleménye szerint a legtöbb vak, ha képzésben részesült is, sohasem tud magától megélni, s mindig rászorul némi mértékben embertársai se­gélyére. Ez a segélyadás hiányzik még nálunk. A pesti intézetből kikerült vak, ha visszamegy szülőföldére, mesterségét ott­hon nem folytathatja. Műhelybe föl nem veszik, mert restelnek vele bajlódni; ő maga nem nyithat műhelyt, még ha pénze volna is rá, de legtöbb esetben ez sincs, minthogy a vakok átalában a népesség legszegényebb osztályából valók. Egy magában, ép szemünek felügyelete nélkül munkájában nem boldogulhat. Igy törté­nik , hogy ezek is, mint tanulatlan társaik koldusokká lesznek. A külföldön sokkal nagyobb a vakok intézeteinek száma, s igy kevesebben nőnek föl egészen tanulatlanul. Sőt legújabban , Párisban lépéseket tettek a vakok tanítá­sának átalánositására; ugy hogy azokat, kik a vakok intézeteibe be nem juthatnak, úgynevezett vegyes iskolákba küldik, melyekben a vakok az épszemüekkel együtt a tanítóknak csak kevés különös fáradsága mellett is, legalább hallásból sokat tanul­nak, s nem maradnak minden képzés nél­kül. Bécsben a praeparandisták kötelezve vannak a vakok intézetét látogatni, hogy állomásaikon a vak gyermekek oktatását is megkezdhessék. Hasonló intézkedéseket nálunk is könnyen be lehetne hozni, mely esetben a központi vakok­ intézete csak a tehetségesebb vakok felsőbb kiképeztetési iskolájává lenne. Az említett második hiányon külön­böző módokon segítenek a külföldön. Ezek között leginkább figyelemreméltó az an­gol-am­erikai és a szász rendszer. A­mi az elsőt illeti, a vakok iskoláival nagy közös műhelyek vannak összeköttetésben, me­lyekben a felnőtt vakok munkát s megfe­lelő díjazást kapnak. Ide csak dolgozni járnak be, lakásukról s élelmezésükről maguk gondoskodnak; azonban erkölcsi tekintetben az igazgatóság szigorúan fel­ügyel rájuk. — A szász rendszer szerint az intézetből kikerülő vakokat kisebb cso­portban, hármat-négyet együtt, kiad az igazgatóság falvakra szegény családokhoz; az ellátja őket műszerekkel s nyersanyag­készítményeiket beszedi, eladatja s a munka jövedelmét számukra megküldi. A központi intézet igazgatója évenként többször meg­látogatja e vak-telepeket s mind ő, mind az illető falu lelkésze s hivatalnokai törvény rendelete szerint, fölügyelnek erkölcsi ma­guk viseletére. Természetes, hogy e rend­szerek mindegyike némi segélyzéssel jár, ugy hogy az állam vagy jótékony társula­tok a fölnőtt és munkás vakok gondozására is nem csekély összegeket fordítanak. Úgy halljuk, a minisztériumban foly­nak a munkálatok a hazai vakok ügyének rendszeres átalakítására. De ez úgy oly természetű, hogy pusztán állami bürokra­tikus intézkedések a kívánt eredményre nem vezethetnek. Szükséges, hogy az a tár­sadalmi érdeklődés s jótékonysági buzgó­ság, mely a vakok intézetének kezdemé­nyezésekor hazánkban nyilvánult, a jelen átalakítás korszakában újra föléledjen, s meghozza áldozatait a szegény vakok ügyének. Komáromy Lajos: A müncheni városház pinczéje. München, 1874. október. Ez év augusztus havának első napján volt, hogy a bajor főváros is büszkén csatlakozott a városházi pinczéjével („Rathskellerével") a nagyobb német városokhoz. A tiszta góth styl­ben épült uj városház, mely az uj Münchennek egyik dísze és büszkesége, már befejezéséhez közelgett, mikor a városi tanács bölcs határo­zata egyhangúlag kimondotta, hogy München semmi tekintetben sem akar elmaradni Berlin­től, Boroszlótól, Lipcsétől és Brémától. Pedig az imént említett városok békés polgárai ható­sági védnökség és felügyelet alatt is­szák a szőlő nektárját és az árpa levét. Ez a müncheni „Rathskeller" keletkezésé­nek rövid története. Most hát, ez év augusztus havának első napja óta — ekkor volt a pincze ünnepélyes megnyitása — a müncheniek a bo­r­t is felsőbb­ségi felügyelet alatt élvezhetik. A sörös kan­csókat már régóta állami intézkedésből és gon­doskodásból hajtogatják az­­ udvari sörházban. Ki ne hallott volna-e müncheni különlegesség­ről, a­hol München minden osztálya képviselve van, a minisztertől kezdve, egész a „Droschke"­kocsisig? Ezt a különlegességet az „udvari" sörház elnevezése annyiban megilleti, a­men­­nyiben „helyiségei" nagyobbára az­­ udvaron vannak. Itt csak is állva ürítheti ki a söröző a kancsóját, mert pad csak igen kevés van. A­ki pedig a szomját tényleg el akarja oltani, annak saját becses személyében kell a csapolt hordó­hoz fáradnia, mert ez „udvari" sörházban nem tudják a görög mythologiát és nem ismerik a héber intézményt. Szóval, München e különle­gessége a lehető legkényelmetlenebb, hanem a müncheniek azt mondják, hogy épen ezért különlegesség. Meglehet, de az is igaz, hogy nagyobb kényelem mellett jobban lehetne a „legjobb bajor sört" — mert ezt az udvari sörházban mérik — élvezni. Átalánosan el van terjedve a nézet, hogy a bajorok kiválóan sörivó nép, sőt azt is mond­ják, hogy a régi városházát, egy építészeti műemléket a 15-dik századból, le akarták rombolni azért, mert a bolthajtása alatt nem mehet át a­­ sörös hordókkal megrakott szekér. Igaz, a bajorok szorgalmas fogyasz­tói az árpa levének, csakhogy e mellett a bort sem vetik meg, és mióta a városház pinczéje, a­hol a boré az elsőség, megnyílt — azóta a sörnek hatalmas vetélytársa támadt a szőlő­nedvben. A „Rathskellert" müncheni tartózko­dásom alatt legalább mindig telve találtam. A müncheni uj városház, mint emlitem, tiszta góth stylban, Hauberisser gráczi építész terve után van épitve. A pinczét szintén az emlitettem építész terve után épiték. A falak mulattató falfesteményeit Wagner passaui festő készité. A pinczehelyiségekbe tizennyolcz lépcső vezet. A vaslépcsőzet egyik oldalán a bajor­országos, másik oldalán a városi zászló leng. A pincze két teremből áll. A lépcsőzethez köz­vetlen eső első kisebb terem a sörfogyasztóké, hanem bizony itt is nagyobbára csak bort isz­nak. A második, nagyobb terem a borozóké. Körülbelül 300-féle bor közül válogathat itt a borkedvelő s a­hány a bor, annyiféle az ár. A legolcsóbb, egy litert (valamivel több egy itczénél) tartalmazó palaczk ára 24 ezüst kr. (40 osztrák kr.), a legdrágább, a „Rajna kirá­lya" 30 frt egy palaczk. Képviselve vannak itt Németország, Francziaország, Spanyolhon, Itália és Görögország borai, sőt a török, ázsiai, ausztráliai és afrikai szőlőnedvek közül is nem egy. Csak a magyar borokat nem élvezhetik a müncheniek. A pinczehelyiségek falait tréfás festmé­nyek tarkítják, s a­ki mind végig akarja olvasni azokat a mulattató verseket, a­melyek e fest­mények aláírásaiul szolgálnak, az ugyan — maga sem fogja tudni, miként? — tisztességes borivóvá fog válni. Mindjárt a lépcsőháznak van négy boltíve, a­melyeknek falai egytől­egyig be vannak festve a bor- és sör­ivás dicsőítésére és a mértéktelenség ostorozására vonatkozó humorisztikus jelenetekkel. A lépcsőház első boltívén a pincze szelle­mei láthatók ; az aláírás figyelmezteti a belépőt, hogy csak jó kedélyét hozza be magával, a gondjait hagyja kinn. A második boltiven Bacchus és Gambrinus-istenek, mint ily szövet­ségesekhez illik, egymásnak békésen kezet nyújtanak ; a verses aláirás azt tartja, hogy: „istenek lakában—kellemes világ van." A har­madik boltiv festménye a mértéktelenségből származó bajok symboluma; egy lovag bort tölt egy szörny torkába. Ezzel szemközt a falon egy csinos „fehér személy," vele szemközt egy kevesbbé csinos, de hegyke diák látható : „Edité, bibite collegiales, Post multa saecula pocula nulla" — kiáltja a diák, emlékeztetvén társait, hogy minden órájuknak ürítsék ki a kancsóját. A negyedik boltív egy Xantippét ábrázol, a­ki férjéért a korcsmába megy s ugyan­csak de­rekasan prédikál neki a jó férjek kötelességé­ről: „ Ne hagyd sokára, hitvesed magára." A lépcsőház falain láthatók még a „Katzenjam­mer" különféle fokai és a részegség stádiumai, ez utóbbiak majomphysiognomiákon. Az első teremben a sörre vonatkozólag negyvenhat festmény van. Lehetetlen mind valamennyit elősorolnom, azért csak a legtalá­lóabbakat említem meg. Az első festményen Indra, az „öreg isten" egy „kortyra" 30 folyamot hajt föl. Az aláirás — méltán — hősi tett gyanánt emliti föl ezt. Egy másik kép Ceres istennőt ábrázolja a sör főzéséhez szükséges terményekkel; egy harma­dik Agyr-t, a mint isteni vendégeit sörrel meg­vendégeli; egy negyedik Osirist, a mint Kr. e. 2000 évvel Peluzium­ban az első sört főzi. Az aláírás dicsőíti Osirist, mint az egyiptomi nép jóltevőjét. Egy ehhez közel levő festmény azt a jelenetet ábrázolja, a­mint Izis istennő Gam­brinust a sörfőzésre oktatja. Tragikomikus a többi közt az a festmény, a­mely ama jelenetet ábrázolja, a midőn a legyőzött eimberek sörös kancsóikat Augusztus császárnak adják át. Aly Muhamed utódja megtiltja a muzulmánok­nak a sörivást; a verses aláírás szerzője persze

Next