Vasárnapi Ujság – 1874

5. Történelem; régiségek és rokon tárgyak - Petőfi levelei 1849-ből. I-VI. 137. oldal

MÁRCZIUS 1. 1874. VASÁRNAPI ÚJSÁG. Petőfi levelei 1849-ből. Lapunk egyik barátja Petőfi néhány levelét küldötte be hozzánk, melyek az 1848-diki kormány hivatalos lapjában, a „Közlöny"-ben jelentek meg, s melyeket Petőfinek 18­63-ban kiadott Vegyes műveibe a szerkesztő Gyulai Pál az akkori sajtó­viszonyok miatt nem vehetett föl. E leve­lek közül négy az erdélyi hadjáratra vo­natkozik, kettő pedig nyilatkozat, melyekre Petőfinek Mészáros hadügyminiszterrel, majd Klapka tábornokkal támadt összeüt­közései adtak okot. I. Vizakna, február 3. Bem táborában vagyok. Alkalmasint nekem van az egész táborban legkevesebb dolgom, s mégis csak annyira érek rá, hogy a történeteket és történendőket csupán rövid vázlatban fu­tólag közölhetem. A januárius 21-ei Sze­ben alatti véres csata után, melyben nem az ellenség, hanem a fátum kényszerített hátrálni, seregünk Szelindekre vonult, s onnan két izben verte vissza diadalmasan a császáriakat. Soha vezér, soha sereg di­csőbb hősiséget nem fejtett ki, mint a mieink a két alkalommal. Most csak annyit mondok róluk, később, a­mennyire tollam­tól telik, örökíteni fogom őket. Szelindekről január 31-kén ide jöttünk át Vízaknára, a­mennyire én értem, azért, hogy Temesvár és Szeben közötti közlekedését a császá­riaknak megszakítsuk, s ez tökéletesen sikerült. Egy osztály Kemény alezredes vezérlete alatt előnyomult Déva felé, hogy az Aradról jövő Beke őrnagygyal egye­süljön, s a Temesvárról Szebenbe érkező ember és lőszerbeli segítséget elfogják, a­mi ezóta megtörtént. A lefoglalt szászsze­beni posta leveleiből, miket Kemény már megküldött tábornokunknak, kitűnik, hogy a szebeni lakosok és a császári katonák Szebenben igen gonoszul vannak. A csá­száriaknak sem pénzek, sem kenyerek, sem lőszerek, s a lakosság kétségbeesett félel­mek közt. Útban van hozzánk Háromszékből 8000 és Csíkszékből 3000 székely, de eze­ket be sem várva, mihelyt Beke őrnagy megérkezik, azonnal megrohanjuk Szebent szemtől az utolsó honvédig reméljük, h­isz­szíik, hogy urai leszünk Szebennek, a mi­vel annyi van mondva, hogy Erdélyben tönkre téve a reactio utolsó íziglen. Akkor aztán megyünk vezérestül, seregestül a Tisza partjaira, hogy a rónák hazájának is megmutassuk diadalmas zászlóinkat megyünk bérezi folyamok gyanánt, mint hajdan a Betlenek, Rákócziak, Tököliek s hullámainkon viszszü­k a szabadság bár­káját! Petőfi Sándor. („Közlöny." Debreczen, 1849. febr. 9. 23 i.­sz.) II. Debreczen, febr. 15. 1849. A ma­gyar hadtörténet nem legszerencsésebb, de legdicsőbb napjai után írom e sorokat. Az erdélyi táborból érkezem, a kiállott óriási fáradalmak után jól esnék egy kicsit mele­gednem és pihennem családi tűzhelyemnél, de kiszakítok drága perczeimből néhányat, hogy tudassam a hazával, ha csak röviden is, az erdélyi utolsó eseményeket, melyek a gyávákat talán el fogják csüggeszteni (a­mi különben semmi veszteség), de a bátra­kat még inkább lelkesíteni fogják, mert a valódi férfira nézve nem lehet lelkesítőbb példa, mint a balsorsban is meg nem tört, sőt meg nem hajlott emberek működése. — Bem febrárius 1-jén, mint már előbb megírtam, seregével Vízaknára vonult át, s ott 4-kéig csendesen voltunk. Febr. 4-én kijött­ elénk az ellenség Szebenből, hol erdélyi minden, de minden erejét össze­pontosította, Vízakna előtt megtámadott bennünket; a szó betűszerinti értelmében 10-szer, mind tízszer nagyobb ereje­­volt mint nekünk. Négy óráig tartó ütközet után, mely egyike volt a legvéresebbeknek, miket e korban vivtak a magyar seregek, kénytelenek voltunk hátrálni. Kölcsönös ágyúzás közt értünk Szerdahelyre, az első állomásra; az ellenség csaknem odáig kö­vetett, Szerdahelyi megpihenvén, éjfél után indultunk Szászsebes felé, hova virradatkor értünk, s hol a gyulafehérvári garnison, mely értesítve volt visszavonulásunkról, ágyuszóval fogadott. Egy órai ágyúzás és csatártüzelés után rohammal vettük be Szászsebest, melyet a fehérváriak eszeve­szett futással hagytak el; zsákmányunkul egy pár töltényes szekér jutott, mi nekünk igen jól esett. Dél tájban utolértek ben­nünket a szebeniek, csatárainkat egy pár órai harcz után beszorították a városba, s ágy­aztak ránk késő estig, de sikertelenül. Másnap reggel az éjen át ismét tetemesen szaporodott ellenség csaknem körülvett, egyszer jelentik Bem tábornoknak, hogy parlamentaire jött. Bem azt felelte, hogy küldjék őt vissza. A parlamentaire lengyel, mondja a jelentő. „Annyival inkább, felelt Bem, olyan lengyellel nem beszélek, ki most ausztriai szolgálatban van." Mind­amellett eléje vezették a parlamentük­et, de a tábornok röviden csak azt mondta neki: „nem alkuszom", s ezzel kikísértette őt. Ezalatt mi is vonultunk ki a városból Szászváros felé. Fél órányira haladtunk, midőn az ellenség észrevette kitakarodá­sunkat, s ekkor egész erejével utánunk rugaszkodott, s igy jöttünk szakadatlan ágyúzás között, mely azonban semmi vesz­teségünkbe nem került, valami egy órá­nyira Szászvárostól, hol egy falut fölgyúj­tottunk, miáltal ketté lett vágva az út köztünk s a császáriak között. Este volt, mikor oda értünk. Azt gondoltuk egész békével húzódhatunk be Szászvárosba, de csakhamar megdördültek előttünk az ágyuk; a szász és oláh népfölkelés fogadott ben­nünket. Szászvárost is rohammal kellett bevennünk. Virradat előtt jött a jelentés, hogy a szebeniek utolértek. Visszamentünk eléjök, s mintegy két óráig harczoltunk velük, nem a diadalért, mely lehetetlen volt, hanem a becsületért, melyet annyi bajnak utána is épségben hoztunk meg az­nap délben Dévára, hol a Magyarországból ér­kezett segédseregekkel egyesültünk. Ez volt 7-én; 8-án én elhagytam (de csak rö­vid időre) a tábort, s azóta mi történt? nem tudhatom, csak annyit tudok a tábornok­tól, hogy ő másnap azonnal indult vissza­felé, s hiszem, hogy seregünk most ismét, ha Szebenben nincs is, bizonyosan Szeben alatt van, és nemsokára benn lesz. Azon sereg, mely négy napi szinte szakadatlan csatatűzben úgy viselte magát, azon sereg, melyet Bem vezérel, lehetetlen hogy ne győzzön! Szeretném Bemet egész nagysá­gában fölmutatni a nemzet, a világ előtt, de ahhoz több és nyugodt idő kellene, hogy lelkem minden erejét összeszedhessem, — most csak e puszta vázlatban leirt tények szóljanak mellette. Bármily derék hősi volt e sereg, az, hogy egy csomóban és épségben maradt e viharos napok után, egyedül tábornokának érdeme. Petőfi Sándor. („Közlöny." Debreczen, 1849. febr. 17. 31-ik sz.) III.* Tisztelt hadügyminiszter ur! Megfontoltam a dolgot, melyért tegnap magához hivatott ön, s annak következté­ben jelentem, hogy kapitányi egyenruhá­mat levetettem, miután azt nyakravaló nélkül egyátaljában nem lehet viselni, s miután a nyakravaló-nem-hordás vé­gett több leczkéztetést, vagy pláne kény­szerítést nincs kedvem tűrni. Én tettem már annyi szolgálatot a hazának, hogy nekem meg lehetne azt engedni, hogy a hazát nyakravaló nélkül védhessem; ha önöknek máskép tetszik, ám legyen meg az önök akarata. Egyébiránt: önök letép­hették rólam az egyenruhát, de nem tép­hetik ki kezemből a kardot teljesíteni fogom hazafiúi kötelességemet, egyszerű polgári öltözetben mint közkatona, csak arra bátorkodom önöket figyelmeztetni, ne iparkodjanak a honvéd egyenruhából kirázni az olyan tiszteket, kik minden erejökkel arra törekszenek, hogy e ruhá­nak elveszített becsületét visszaszerezzék; mert az ilyen emberek ugy is nem nagy számmal vannak. Különben tisztelettel maradok Hadügyminiszter urnak Debreczenben, febr. 17. 1849 polgártársa Petőfi Sándor, s. k. („Közlöny." Debreczen, 1849. febr. 18. 32-ik sz.) IV. Szászsebes, ápr. 11.Néhány heti be­tegeskedésem után visszatértem e hó ele­jén azon hadsereghez, melynek hogy tagja vagyok, büszkeségem, mert vezére­lem, és boldogságom, mert Bem nekem bará­tom, atyám. A sors ugy akarta, hogy részt vegyek e hadsereg annyi fáradalmaiban, veszélyeiben és szerencsétlenségében, s hogy diadalmánál ne legyek jelen. Nem zúgott az ágyú, nem csengtek, csörögtek, ropogtak a fegyverek, midőn Szebenbe bementem, csend és béke volt— az ellen­ség akkor már Oláhországban bujdosott, német és muszka, Szebenben találtam Bemet; mint egyszerű közember mentem hozzá, minden igény és vágy nélkül; ő visszaadta a kapitányságot s kinevezett segédének; az elsőt közönyösen, a máso­dikat gyönyörrel fogadtam el. Másnap Gyula-Fehérvár alá mentünk, s azt még az­nap mintegy 3 óra hosszat ágyúztuk, s föladásra szólítottuk föl; a várbeliek egyikre is, másikra is huszonnégy fonto­sokkal feleltek. A tábornok annyi sereget hagyván a vár körül, mennyi elegendő annak teljes bekeritésére ide jött Szászse­besbe s azóta itt vagyunk. Holnap vagy holnapután indulunk Magyarországra. — A napokban voltak itt a hadügyminisz­ternek s a nemzetgyűlésnek küldöttei, kik hozák Bemnek az elsőrendű érdemjelt. Az átadás csak szobában, néhány tiszt jelenlétében történt, mert helyben nincs sereg, s különben is a mi vezérünk nem szokott az efféle sallangos és csattogó cze­° E nyilatkozatot a »Közlöny« a következő beve­zető sorokkal tette közzé­: »Hogy minő levéllel tisztel­tetett meg a hadügyminisztérium, azt ezennel minden commentár nélkül a nyilvánosságnak átadja.« 137

Next