Vasárnapi Ujság – 1880

1880-05-02 / 18. szám - Kossuth Lajos és családja. (Kossuth Lajos; Kossuth neje; Meszlényiné; Kossuth Zsuzsanna; Ruttkayné; Kossuth Lujza; Kossuth Ferencz; ifj. Kossuth Lajos; Kossuth édes anyja; Ihász Dániel arczképével) 283. oldal / Élet- és jellemrajzok

18. SZÁM. 1880. XXVII. É­VFOLYAM. VASARNAPI UJSÁG. 285 Lajos atyjának gyakorlati és fináncz geniejét örökölte ki­válóbb mértékben. Kitünő ma­thematikus és jeles szónoki te­hetség. Ő is a montcenisi vas­útnál volt alkalmazva, s épí­tette azt a részét, mely Susá­tól Bardonechiig terjed, s mely viaduktjaival, kanyarulataival e vasút­ legszebb részletei közé tartozik. Midőn a mont-cenisi építkezést bevégezte, az «Alta Italia» vasúttársaság megkí­nálta a gépészeti igazgatóság­gal , de ő nem fogadta el, mi­vel e szakban nem hitte magát eléggé jártasnak. Akkor a társu­lat kiküldte Belgiumba, Fran­cziaországba, a spanyol határra, ott dolgozott a gyárakban, mint egy munkás, készített kereket stb., s midőn visszakerült, kész gépészmérnök volt, elfogadhatta a számára fentartott állomást s most hatezer embert foglal­koztat. Vilma, Kossuth leánya, gyöngéd női szív és rendkívül mivelt lélek­­ volt. Tizennyolcza­dik évét még be nem töltötte, midőn elhunyt Genuában. Há­rom év múlva anyja is kö­veté s a két sírkő, mely egy vi­lág súlyával nehezedett a nagy hazafi lelkére, ott van a genuai temetőben. A hazája fölszaba­dulásához kötött reményeiben is oly keserűen megcsalódott apa, midőn leányát eltemeté, félév alatt olyan fejér lett, mint a galamb. * Kossuth édesatyjának, Kossuth Lászlónak, ki 1839-ben hunyt el Alsó-Dabason, hol ke­gyeletes kezek által emelt síremlékét közelebb leplezik le, nem maradt fönn arczképe, melyet olvasóinknak bemutathatnánk. Édesanyjának, szül. Wéber Karolinának, ki gondos j­ó anya s kitünő okos asszony volt, maradtak arczképei, melyek után az is készült, melyet ez alkalom­mal itt talál az olvasó. A kor és szenvedések által egészségében megtört anya, midőn a szabadságharcz végével egymás után látta szivéről leszakadni gyerme­keit, s midőn börtönben tartott leányainak csak az alatt a föltétel alatt adták vissza szabadságát, hogy ne csak a hazát, de Európ­át is idehagy­ják, — arra határozta magát, hogy ő is kimegy velők. Ki is költözött, azonban Brüsszelnél to­vább nem mehetett. A súlyos be­tegség itt ágyhoz szegezte s 1853 január havában kiszenvedett. Négy leánygyermeke, Kossuth Lajosnak négy nővére volt. A legidősb Karolina, Breznayné, kinek három fia és egy leánya volt. Két fia ma is él Zemplénben. Egyik fiát Istvánt (Ruttkaynéval és Mesz­lényinével) szintén elfogták s ez a fogságban halt meg. A második, Kossuthnál már if­jabb nővér Emília, Zsulavszkyné. Férje lengyel származású volt.Midőn családjával Amerikába költözött, négy fia : Emil, László, Kázmér és Zsigmond mind részt vettek az ame­rikai háborúban, a rabszolgaság fen­tartásáért harczoló déliek ellen. A négy fiú közül ma már csak egy él, László, ki a háborúban ezredes volt, s mint ilyen néger csapatot szerve­zett a déliek ellen. Zsulavszkyné 1861-ben halt meg s ott temettetett el New­ York mellett Brooklynban. Zsuzsánna, Meszlényiné volt a legifjabb nővér. E minden tekin­tetben kitűnő nőről egy Ameriká­ban angol nyelven Miss Peabody ismert írónő által kiadott füzetből ves­szük a következő adatokat, más forrásokból is kiegészítve. Bátyja ékesszólásával és vég­rehajtó erejével bírt. Benne az ér­zelem és képzelet legnagyobb gyön­gédsége oly erkölcsi erővel és ideg­tevékenységgel párosult, mely da­czolni átszelt a természet anyagi erőivel, melyek az emberi akaratnak határt szabnak. Nevelését otthon nyerte. Szivét, kedélyét, házias tulajdonsá­gait édesanyja, szellemi tehetségeit — ugy mint testvéreiét — főleg bátyja fejlesztette. Bátyja a «Pesti Hírlap» szerkesztése körül is foglalkoz­tatá. A történelemben kitűnő jártassággal bírt. 1841-ben Meszlényi Rudolfhoz (ügyvéd és h­ir­lapiró,­­Kossuth nejének, Meszlényi Teréznek fivére) ment férjhez, kivel a legboldogabb szere­lemben és egyetértésben élt. Férje 1848. január­ban halt meg Sz.-Fehérváron, a­hova egy me­gyei gyűlésre utazott (igen fontos tárgy lévén napirenden, innét lóháton Batthyányi Lajosért ment Pestre, s ez után meghűlt.) A szabadság­h­arczban, bátyja, tudva, hogy nővére a saját szivében sajgó sebre csak mások szenvedései­nek enyhítésében találhat írt — őt nevezte ki a kórházak országos felügyelőjének. Mint ilyen, a szenvedőben csak az embert nézvén — gyöngéd ápolásban, vigasztalásban részesitheté ugy a magyar, mint az osztrák se­besülteket, mely utóbbi körül­mény nagy mértékben folyt be arra, hogy elfogatása után sza­badon bocsáttatott. A háború alatt 72 kórházat szervezett. A világosi fegyverletétel után két leányával (egyetlen fiacskáját a bujdosás viszontagságai közt ra­gadta el a halál), anyjával, test­véreivel s ezek családjával együtt Nagyváradon elfogták 3 havi bujdosás után. Nagyváradról 2 hónap múlva Budára szállíttatott az egész család, hol még 5 hó­napig tartatott fogva. Szabadon­bocsáttatása után Meszlényiné édesanyjával Pesten telepedett le, hol maga és családja fen­tarth­atása végett (1850. őszszel) iskolát nyitott, és tanulókat tar­tott kosztban, egy egész emele­tet bérelvén ki e czélból, mitől azonban 1851-ben őszszel eltil­tatott. 1851. deczember 1-én éjjel — mert bizonyos politikai ter­vekben részt vett — testvérével, Ruttkaynéval együtt elfogatott s az «Újépület»-be, onnét decz. 9-ikén Bécsbe, a Criminal-Ge­bäude-ba vittetett. Szenvedései itt leirhatatlanok. A fogságban tüdőgyulladást kapott, melyből tüdővész fejlődött és sokáig a kórházban volt. 1852 tavas­szal nővérével együtt szabadon bocsáttatott, de egy­úttal az egész család száműzetett, kiköttetvén, hogy még Európában sem maradhatnak. Brüs­­szelbe érkezve, különben is beteges anyja halá­losan megbetegedett, s mig idősebb testvére (Emilia, Zsulavszkyné) családjával előre kiment Amerikába, Meszlényiné — maga is beteg — és Ruttkayné családjaikkal az öreg Kossuthné ápo­lása végett ott maradtak, hol rendkívüli küzdel­mek közt tartották fenn magukat. Érdekes Meszlényinének Brüsszelből 1852. szeptemberben Csernátonyhoz irt levele, melyet ez Meszlényiné halála után az «Independent»­ben, s később az «Ellenőr»-ben közölt, s a mely­ben a többi közt okát adja annak: miért nem segiti bátyja a családot, azért, mert magának sincs. 1853. elején édesanyja meghalt. Fiának, ki akkor Londonban volt, nem engedte meg a belga kormány, hogy anyja halálos ágyához el­jöjjön, sőt a temetésnek is csak este, a sötétség beálltával, kellett megtörténnie. Mily hatása volt anyja halálának Meszlényiné szer­vezetére, képzelhető egy ez alka­lomból irt levelének következő so­raiból : «Istenem, mit szenvedtem! A sors kereke , egy egész világ sú­lyával ment keresztül szivemen. Öt hétig virrasztottam haldokló anyám ágyánál — nyitott sirja felett állot­tam, melyre nem a haza szent földe gördült — és élek!» ... 1853. nyarán az őt kevéssel megelőzött Ruttkayné után — ha­jóra szállt. «Én augusztusig mara­dok csak itt» — t. i. Brüsszelben, írja egy barátjának — «akkor me­gyek, bármikép is álljon a világ. Mennem kell; materiell érdekeim parancsolják. Én itt is önerőmre támaszkodva alapítottam exiszten­cziámat, s tettem le gyermekeim jö­vőjének alapját. Önerőmre támasz­kodva megyek oda is» Egy má­sik levelében pedig: «Megyek — s nemsokára — mint szobor, me­lyet egy világrészről a másikba tesznek át a nélkül, hogy érezné. Egy percze lesz csak elválásomban a felsikoltó fájdalomnak: — a bú­csú anyám szent sírjától, s az em­lékezet azon sírokra, melyekhez nem zarándokolhatok! . . . Aztán megyek, mert azt mondják, gyer­mekeim jövője kívánja. — ki tudja ! . . talán jót teend a ten­ S KOSSUTH ÉDES­ANYJA, IHÁSZ DÁNIEL.

Next