Vasárnapi Ujság – 1880

1880-10-24 / 43. szám - Albán erődítések a hegyek közt (képpel) 710. oldal / Általános nép- és országisme - Offenbach (arczképpel) 710. oldal / Élet- és jellemrajzok - A Petőfi-ház Kis-Kőrösön (képpel) 710. oldal / Hazai táj- és néprajzok; közintézetek; népszokások; műtárgyak - Petőfi Sándor kiadatlan költeményeiből: Elegia 710. oldal / Költemények - Petőfi Sándor kiadatlan költeményeiből: Epigrammok. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 710. oldal / Költemények - Petőfi Sándor kiadatlan költeményeiből: Vendég 710. oldal / Költemények

710 Vendég. Kerepel a' szarka Házam' tetején, Vendég jön. Vendégnek Vajh, kit várjak én? Messze föld' határán jár a' szerető, Csalfa volt szerelme, Vissza nem jön ő. Tán te lessz vendégem, Óhajtott halál; Úgy siess, ne késsél, Ajtóm nyitva áll. Elégia. Meddig dúlsz, szerelem' pusztító lángja, számön,mint A' mennyverte Prometh' keblin az éhes öjii ? Meddig nyűgöz Amor' kínos lánca ? Endymionnal Meddig jajgat három búskeseregre panaszt ? Féktelen érzetnek vad hevű­ szikrája, lohadj el, Hullj le bilincs, szűnjön, lant, szomorú, árva jajod. Végihez ér nagy fáradozása a' Danaidáknak, Fölteszi a' sziklát hegy' tetejére, Sysiph, Nem forog Ixion, Tantalnak szomja csilapszik , De hidegen marad a' lánynak örökre szive. 'S érette, ah boldogtalan én, mindegyre hevülök, Keblem' Vestatűzét nincsen eloltni erőm. Égj, szivem, hát, égj mint forró Hyperiona nyárnak, Meljnek élő sugarán gyönge virágcsa fonyad. Hervadok én is majd, — 's hervadván enyhre találok, Ha tova szállt lelkem Léthe' özönébe merül. Epigrammok. 1. Szende szerény idolák' völgyén füzögetve bokrétát, Szökdele berkének kedvesem árnyai alatt. Jött és látta Eos bájait, irigyelve pirula, 'S a' fák' lombi fölé könyeket ejtve futott. 2. Hasztalanúl vágyasz, vad sors, kinézni. Nem érzem . Nincs szivem. A' haza- 's a' lányka- 's barátnak adám. 3. Újra mosolg a' táj aranyos sugarakba' fü­rödve, A' hanyatló Phoebus ha nyugalomra megyen. Engemet, hajd szeretőm' búcsúzó pillanatával Holdtalan éjfélként bánat' homája takar. 4. (Martial után.) Pompej' magzatjait Ázsia és Európa temette, őt pedig Afrika ; hant ha bizonyára födi. Hogy szanaszét ekkép hever elszóródva, mit ámulsz ? Hogy bírhatott volna a föld' egy h­ete annyi romot ? (Martiái 5. után.) Zápor zápor után, a' szüret szünetlenül ázik. Bár akarod nem jő szűz bor k­édbe, csaplár. G. l­ákosnak szomorú mezején járván, magyar, hallod Fái között a' szél mijt keseregve nyögel ? (>h nem szél nyögel ott, ősid' félisteni lelke Sír unokáinak elkorcsosodása fölött! 7. A' szerelem jelené ; múlté 's jövőé a' barátság. VASÁRNAPI ÚJSÁG. 41. SZÁM. 1810. XXVII. K.VHILYAM. A Petőfi-h­áz Kis-Kőrösön. Az irók és művészek társaságának küldöttsége e hó 17-én vette birtokába azt a kis házat, melyben Petőfi 1822. deczember 31-én éjjel született. E vályogfalú, nádtetős, két ablakos házacskát már­emléktábla is jelöli, melyet a kis körösiek állítottak, kik a kis sétány számára Petőfi mellszobrát is elké­szíttették. A ház Martinovics Pál kötelesmester (a lefejezett Martinovics testvérének utóda) tulajdona volt, az irók és művészek társasága 800 frtért vette meg tőle. A házra nézve az egyesség az, hogy Mar­tinovics és neje, mig élnek, ott lakhatnak, de köte­lesek annak gondját viselni, s ha meghalnak, a köz­ségé lesz a ház, melynek egyik szobájában — mint hallatszik — Petőfi-múzeumot szándékoznak beren­dezni. E hó 16-án gőzhajóval indultak el a küldöttek:­­ Jókai Mór, Szana Tamás, Komócsy József, továbbá Petőfi két fordítója: Abafi Lajos és Neugebauer László, Temple festész, legifjabb gr. Teleki Sándor (az ezredes fia) s néhány hírlapíró. Hartán szálltak ki, hol Szalay Antal szolgabíró üdvözölte őket. In­nen Kis-Kőrösig négy órai még az ut, s esti 7 óra­kor értek oda. Kis-Kőrös már akkor föl volt lobo­gózva s kivilágítva. Zene szólt, a lakosság éljenzett s a Jókai kocsijába virágokat szórtak. Később is, mi­dőn elmentek megnézni a Petőfi-házat, a legszíve­sebb üdvözlésekben részesültek. Másnap Jókai Mórt a város, a kaszinó, az egy­házak, iparos­k, Halas, Vadkert és Keczel községek küldöttei keresték föl, üdvözölve a hírneves ma­gyar írót s kifejezve hódolatukat a hazai irodalom iránt. Tíz órakor kezdődött az ünnep. A kis ház lomb­füzérrel, zászlóval volt ériítve , diadalívet állítottak eléje, az udvaron pedig emelvényt, benn a szobában sem hiányzott a virág. A ház környéke és udvara megtelt néppel. A város értelmisége mind meg­jelent. Az ünnepélyt Kemény János evang. lelkész nyitá meg, ki egykor Petőfinek jó ismerőse, barátja volt. Beszédében kiemelte az irodalom nagy hatását s vázolta Petőfi költői emelkedését, aztán üdvözlé a vendégeket, örömét fejezve ki a fölött, hogy a mint Petőfi a nemzeté volt, azé lett most e ház is, mely­ben isten napját először megpillantá. Jókai szép beszédben üdvözölte az emlékezetes hajlékot, és szólt Petőfi költészetéről. A nemzet szolgája volt az idegennek, a nép szolgája az anyagi erőszaknak. A szabad szó bilincsbe volt verve; de ha járnia nem lehetett, voltak szár­nyai, tudott repülni. E szárnycsattogást, keverve a lánczzörgéssel, halljátok Petőfi költeményeiben. A gunyhónak, a pusztának, a népnek jogát — a zöld­asztalnál és a fényes O­ympon vitatták a dalok. A mit hatalmassá akart tenni, előbb ragyogóvá tette, s a mit előbb elismert az Olymp, elismerte utóbb az ország­ — a népet, a gunyhót, a pusztát, mint hatalmat. Irigylésreméltó volt az élete, irigylésreméltó a meghalása, irigylésreméltó a halhatatlanná léte. Élt, kora ifjúságtól kezdve abban a teljes tudatban, hogy a­mit teremt, az őt halhatatlanná fogja tenni, s azért őt áldani fogják, és annak az előérzetében, hogy azon elvekért, a mikért fölhevül, ifjan fog meghalni. És meghalt úgy, hogy örökké ifjú marad. S még halva sem hagyta magát egy szűk sírba összeszorítani: eltűnt, mint Romulus, mint Elia, a felhők közé temetkezett. S a mint nő az idő, úgy nő vele együtt szellemalakja. Minél jobban távozik, annál magasabb lesz. Ez a halhatatlanság jelvénye. Mig élt, az egész hazát besugárzotta fényével, holta után körül­ragyogja az egész földet, s lánglelke sugarainál me­legszenek a kerek világ minden népei. Petőfit a ma­gyar költőt, s általa a ma­gyar nevet, ismerik a ke­vély népek ugy, mint az alázatosak. Majd, igy folytatta, a házra mutatva: Az uj gazdának (az irodalomnak) gondja lesz az időtlen időkig, hogy ez a hajlék épen fönmarad­jon; ha roskadoz, újra helyreálljon, soha el ne múljon; hogyha a nagy szellem vissza-vissza vá­gyik, bekalandozva a ke­rek világot s az egek csil­lagképleteit ebbe a csen­des kis otthonba, mindig megtalálja azt a helyet, a­hol most is visszazöng még az elnyugtató bölcsődal: «cserebogár, sárga cserebogár». Tudni fo­gunk így egy helyet, a hol vele holta után találko­zunk. Sirját ugy sem találjuk föl. Hamvait szétszór­ták a szelek. Annál jobb. Igy mindenikünknek, min­den magyarnak jut belőle egy porszem. Legyen e megosztott porszemek temetője szivünk. S az örökbe jutott porszem tanítson bennünket úgy szeretni nem­zetünket, a­hogy ő szerette, úgy hinni a jövőben, a­hogy ő hitt, oly igaznak lenni, a­milyen igaz volt a költő. E költői beszéd nagy hatást tett. Következett Komócsy József alkalmi ódája, mely szintén melegen hatott és zajosan megtapsoltak. A vendégek ezután megnézték a Petőfi-szobát, és Jókai Kis-Kőrös város gondjaira bízta a házat. Go­hér bíró nevében Safáry Ágost felele, hogy a város a házra kegyelettel felügyel. A közönség erre az iskola előtti Petőfi szoborhoz vonult, melyen nagy­szerű koszorú volt piros selyem széles szalaggal, rajta felírás : «Petőfi emlékének a kiskőrösi hölgyek.» A szózat eléneklésével a kegyeletes ünnep bevégző­dött s a közönség eloszlott. Később az iskola-terembe gyűltek vagy százan közebédre. Négykor lett vége az ebédnek és a toasz­toknak s a fővárosi vendégek öt óra körül váltak meg a vendégszerető kis­kőrösiektől. Albán erődítések a hegyek között. Az albán hegyi törzsek gyűlölete a monte­negróiak ellen régi, sok százados, és a porta s az európai hatalmak puszta parancsszavára nem fog megszűnni. Most még semmi nyoma sincs, hogy békésen akarnának hazatérni a Montenegrónak itélt területről. Dulcigno kör­nyékén éveken át lobognak őrtüzeik, a meredek sziklák s átjárók előtt gulyákból s kövekből nem annyira erős védbástyák, mint inkább támasz­pontok épülnek, melyek mögött Martini-fegyve­rekkel ellátott am­auták állanak, készen a har­czot ember ember ellen egész a végletekig foly­tatni. Marczona alakjaik, pisztolyokkal telt öveik rablókra emlékeztetik az európai nézőt s valóban a czivilizáczió emberei úgy is hívják őket. S miért? Mert országuk kicsiny, alig egy pár száz négyszögmértföld, és ezt meg akarják fegyverrel is védni. Lesz-e valóban háború s a hegylakó sasfiak szembeszállanak-e nemcsak a czernagorczokkal, nemcsak a szultán katonáival, de Európa egye­sült hatalmával is, inkább halálra készen, mint gyűlölt rabiga fölvállalására, vagy kénytelen­ségből mégis megadják magukat a szomorú végzetnek? ki tudná megmondani. Offenbach. Nem rég halt meg Párisban hirtelen halál­lal egy férfiú, kinek neve egész Európában isme­retes volt s ki, mint zeneköltő, egymaga egész külön irányt teremtett és képviselt, oly irányt, melyet a komoly férfiak nem becsültek sokra, de mely ledérsége mellett is rendkívül népszerű lett s luven jellemezte korát, melyben az ilyen műfaj is virágozhatott. E férfiú Ofenbach Jakab volt, ki 1819-ben született Kölnben, zsidó szülőktől. Csak születé­sére nézve volt azonban német, egész iránya s gondolkozás­módja párisi jellegű, mire nagy be­folyással lehetett az is, hogy már ifjú korában a franczia fővárosba jutott s igen csekély fél­beszakítással itt élte le napjait. A párisi zene­akadémiában elvégezte tanulmányait, csakhamar oly hírre jutott, mint hegedűművész . La Fon-

Next