Vasárnapi Ujság – 1880

3. Költemények - Petőfi Sándor kiadatlan költeményeiből: V. Ferdinándhoz 558. oldal

54 - szer Olaszországba ment. 1840-ben éjszaki Né­metországban játszott; ekkor azonban hazatért Walstrand melletti birtokára az Ostero szigeten, melyet később egészen megvett s rajta gyönyörű park közepén szép kastélyt építtetett. Két esztendeig élt itt elvonulva s csak 1844-ben szánta rá magát, hogy a sürgető hívá­soknak engedve, Amerikába menjen. Előbb azonban még Algírt is bejárta s ugy jutott Ame­rikából vissza Párisba 1847-ben. A következő évben ismét szülővárosába ment, s itt nemzeti szinházat állított saját költségén. 1851-ben Németország nagy városaiban játszván, 1855 elején ismét Amerikába ment, hol tömérdek pénzt halmozott össze, melyet azonban sze­rencsétlen telekspekuláczióival (Pensylvániában skandináv gyarmatot alapított) ismét elvesztett. Ugyanakkor megkisérlette New­ Yorkban zene­akadémiát alapítani. 1857-ben ugyan újra visz­szatért Európába, azonban Amerikában ezentúl is többször tett utazásokat s 1869—70 telén Kaliforniában rendezett hangversenyeket. Euró­pában 1878-ban tette utolsó művészi körútját s Németország több városában tartott előadást. Budapestnek is többször volt alkalma hallani Ole Bull játékát. Műsorát többnyire saját szerzeményű zene­darabokból állította össze, melyek alkalmat szolgáltattak számára előtüntetni művészi egyé­nisége minden fényoldalát, de melyek zenei belbecs tekintetében nem oly figyelemre méltók. Jelesebb szerzeményeinek czímei: Allegro maes­toso, Adagio cantabile, Norges Fjelde, Polacca guerriera, Adagio religioso, Variazioni dibravura (melyben madárhangokat utánoz), Gran con­certo, stb. Rendkívüli virtuozitása a hegedűn minden­kit bámulatba ejtett. Paganini modorában ját­szott s az u. n. Tours de force-okban utolérhe­tetlen volt. Rendkívüli tökélyre vitte előadását, kivált a flageolet-ek biztosságában s a merész zenei ugrásokban, kettős fogásokban, arpeggiák­ban, a staccatoban és a több h­angu játékban, valamint az oktáv-futamok, chromatikus skálák rendkívüli gyorsaságában. De szerette a bizarrt s a hatásvadászástól nem volt teljesen mentes, a minthogy játékának eredetisége is gyakran elárulta benne az autodidaktát az ahhoz értő fülek előtt. Több hónapja már, hogy a betegség erőt vett rajta s párosulva a nagy kor terhével, vé­get is vetett a nagy művész életének szülővá­rosában, Bergenben e hó 17-én. Még egy kiadatlan vers Petőfitől, V. Ferdinándhoz. Igaz-e, királyom,­­ mit mondogatnak ? Nálad híre sincs a Szabad akaratnak. Megtennél te mindent A magyar javára; Csakhogy titkos önkény Korlátokba zára. S nem csak közdolgokban Vagy te korlátozva; E gyalázatos kény Elhat ten lakodba. A mi örömednek Volna kútforrása, Elzárják előled, Hogy szemed se lássa. És kinek, kinek vagy ilyen szolgarabja? Szolgádnak, királyom, Ki sajátod lopja ! — VASÁRNAPI ÚJSÁG. Ha ez így van , sorsod Szivemből sajnálom . . Ugy nézz a szemembe, Jó öreg királyom, Petőfi. A fentebb közlött költeményt a következő levél kíséretében vettük : Tisztelt szerkesztő úr! Szabad rendelkezésére bocsátom a túlsó lapon leírt «V. Ferdinándhoz» czimű kiadatlan versét Petőfi Sándor ifjúkori bará­tom s iskolatársamnak. Ő azt 1844-ben irta be maga versgyüjteményes könyvembe Pesten. Ezen­kivül beirta ide «Egy szőke hölgyhöz» czim alatt más művét is, mely igy kezdődik : «Volnék bár sivatag bús szigete A tenger közepének» — stb. Ez azonban Petőfinek Emich által 1847-ben kiadott «Összes költeményei» 248-dik lapján olvas­ható, tehát nem ismeretlen, nem kiadatlan. Hogy az «V. Ferdinándhoz» e kiadásba föl nem vétethetett, azt az akkori czenzurai viszonyok túl bőven meg­magyarázzák. Azóta a halhatatlan költő után, az általa megénekelt «jó öreg király» is ősei hónába költözött, s Petőfinek az Athenaeum kiadásában meg­jelent költeményei gyűjteményébe több is fölvétetett a költő ama politikai színezetű versei közül, melyek az ideig szinte nem voltak kiadhatók az említett ok miatt, mely ma már megszűnt. Ennélfogva nem ta­lálok most már okot, mely a vers további elrejtését menthetné. «Az olvasó közönség — a­mint helyesen jegyezte meg a «Vasárnapi Újság» egy közelebbi számában Majláth Béla — érdekkel fogadja a moz­zanatot, mely költészetünk ihlett apostolának lelkébe látni enged.» — Arad, 1880. aug. 3. — Neumann Károly, nyug. lelkész. E levél kiegészítéséül megemlítjük, hogy a fen­tebbi költemény nem volt meg Petőfi hátrahagyott kéziratai között. A boldogult Pákh Albert ismerte e költeményt, s többször emlegette : nem tudja hová lett Petőfinek V. Ferdinándhoz irt költeménye, me­lyet neki egykor fölolvasott. — Szerk. JOBB KEZEM. ELBESZÉLÉS. ZETA BAKSAY SÁNDOR. (Folytatás.) VII. Jó öreg asszony! te csak simogasd azokat a csontokat a te csontos kezeiddel. Öreg ember! van módodban ábrándozni a Barnabás-Dán ág újra derülendő fényéről. Fog­laltasd czimeredbe ezt a csont kezet, így leg­alább végkép külön váltok a Tamás-Dánoktól, sőt töl­bük kerekedtek. Különb czimered lesz mint nekik. Kétfelé osztott pajzs, a felső kék mezőben megmaradna a keresztbe fektetett há­rom nyílvessző, az alsó vörös mezőben pedig a vízszintesen fekvő csontkéz. Szép a régi czimer, de senki sem hiszi, a­mi benne van. Szebb az uj, mert mindenki tudja, hogy igaz, a­mit beszél. Te pedig fiatal ember törd rajta a fejedet, hogy mi hasznodat veheti meg neked a világ! Nem igaz az, hogy az ember jobbkéz nél­kül is ember. A jobbkéz az ember, a többi mind csak sallang rajta. Mit tegyen? Adni a csonka hőst, meren­geni az «itthon» romjain? A rom csak úgy szép, ha a másé, de a magunk háza — bizony baj, ha nincs teteje. Élni a kevésből ? Az akkor is kevés volt, mikor megvolt, hát most, mikor csak üszkei vannak ? Kikaparni valamit az üszkök alól? Ahhoz jobb­kéz kell. A romokat feltakarítani? Ahhoz jobb­kéz kell. Egy fát megnyesni, egy utat elegyen­getni, egy gyomot kiszakítani, egy talpalatnyi föl­det termővé, gyümölcsözővé tenni, ahhoz jobb­­­kéz kell. Én istenem ! hiszen vályogvető czigány sem lehet az ember jobbkéz nélkül. Ügyvédségre készült, de hol adják ezt most? Hivatalra ? Annak meg lehet felelni elv nélkül, lelkiismeret nélkül, hozzáértés nélkül, de jobb­kéz nélkül nem.... Ott a két öreg, kiknek ő reménysége volt; napjuk alkonyodik és sötétül: ezt megvilágosí­tani, ehhez sem szív kell, hanem jobbkéz. Mennyivel nemesebb teremtés a majom! Ha egy kezét levágják, még marad neki három. Irgalmas isten! Mutass utat! Bizony, ha csak az irgalmas isten nem, ember aligha. Az ember keze hamar elzsibbad, de az Ur karja nem rövidül meg. Boldog, a­ki a felséges Urnák árnyékában lakozhatik. A felséges Urnák árnyékában. Az átalános pusztulásban, mikor az erdő minden valamirevaló fáját sorba leütögette a mennykő, megmaradt az erdő lábjában a csalit. Ott még énekelt a madár — ha nem is víg éne­ket, de «bús zsoltárokat», — ha nem is a «régi kedvvel», de a régi hittel. Ott még volt tenyé­szet, mozgás, élet, ha cselekvés nem is. Ott meg­volt a csipkebokor; nem állt ugyan lángban, de tövisei megvoltak, s megszúrta a kezét, a­ki belényúlt. Ott nehéz volt irtani, mert a gyöke­rek, indák, ágak nagyon összefonódtak. Ott meg­húzhatták magokat az üldözött, kivált apróbb vadak; védelmet, sőt élelmet is találtak. A va­dász ott röstelt vagy nem mert hajtani. A felséges tárnak árnyékában. Az egyház. A dioecesisek az ő kevély és hallgatag püspökeikkel; a szuperintendencziák az ő alá­zatos és makacs szuperintendenseikkel, és hi­vataluktól felfüggesztett főkurátoraikkal. Sok védtelen elrejtőzött, sok seb begyó­gyult, sok ínség megenyhült a felséges L'raak árnyékában. Szerény káplánkák! Szabadságdalokban kifogyhatatlan rektorok ! magasra vívó szen­vedelmű preczeptorok ! Nem láttunk mi titeket valahol ? s nem voltatok ti délczeg hadnagyok, bátor kapitányok, komoly hadimérnökök, fürge tűzmesterek valamikor ? Elárvakodott gymnáziumok szedett-vedett tanárai! Honnét jöttetek ti elő a négy szélek­ről ? Piaristák és zircziek megnépesedett rend­házai, tudós benediktinusok ! Hol vettetek azt a sok számtanárt, kinek minden problémája az «ágyúgolyó sebességével» kezdődik? Maecenas-apátok! Hogyan jutott eszetekbe a vas­kor költője, a­ki «Mérkőző sasokat, lobogót lobogóra fenekvőt És kelevézre emelt kelevézeket. . .» énekel? Az egyházra gondoltam. Az ecclesia mili­tans jobbkéz nélkül is tud győzedelmeskedni. Hiszen végeztem a theologiát, csak vizsgát kell tennem s lelkész lehetek, vagy valamelyik deákiskolánál tanári alkalmazást nyerhetek, csak utána kell látnom. Jelentkeztem a szuperintendensnél, ki ke­gyes jóakarattal terjesztette kérelmemet az atyák kollégiuma elé. Az atyák örömmel fogadták folyamodáso­mat. Büszkék voltak rá, hogy egy oly család­ból, mely eddig kurátorokat adott az egyház­megyéknek, támadt valaki, a­ki kész fölvenni az ő palástjukat. Mikor a vizsgára megjelentem, az atyák megütközni látszottak bénaságomon, de azért nem utasítottak vissza. Kikérdeztek apróra és hosszasan, és én becsülettel kiáltottam ezt a kereszttüzet is. Ki is adták az oklevelemet (tehát mégis oklevélhez jutottam), de egyszersmind tudtomra adták, hogy gyakorlati lelkészeire nem vagyok alkalmazható, mivel a papnak a Mózes törvénye szerint nemcsak lelkileg, hanem testileg is épnek kell lenni (aztán meg — teve hozzá egy lelki atya — a papnak a predikáczióját akczióval, — 33. SZÁM. 1880. xxvii. ÉVFOLYAM.

Next