Vasárnapi Ujság – 1882

1882-05-14 / 20. szám - Kivándorlás. Vajda János 314. oldal / Elmélkedések, Értekezések, fejtegetések - A Petőfi-társaság Debreczenben 314. oldal / Tárczaczikkek, napi érdekü közlemények, vegyesek

316 VASÁRNAPI UJSÁGr. 22. SZÁM. 1882. xxix. ÉVFOLYAM. ezúttal nem szólt, hanem az ellen egy külön érteke­zésben tart czáfolatot. Tagajánlások az akadémián. Akadémiai tag­ságra 35 ajánlat érkezett be a régibb tagok részéről. Ez ajánlatok fölött először az osztályok határoznak, azután pedig véglegesen a nagygyűlés dönt. Az első osztályba (nyelv- és széptudományi) levelező tagokat ajánltatnak: Ábel Jenő, Lehr Al­bert, Nogáll János,­ Szigeti József; kültagul De Goeje leydeni tanár s kitűnő orientalista.­­ A má­sodik osztályba (történelem-bölcsészeti) tiszteleti, esetleg levelező tagul Csemegi Károly, levelező tago­kul Ballagi Aladár, Csiky Kálmán, Földes (Weisz) Béla, Hampel József, Hegedűs Sándor, Kőváry László, Láng Lajos, Lehoczky Tivadar, Marczali Henrik, b. Nyáry Jenő, Pulszky Károly, Szentkláray Jenő, Thallóczy Lajos.­­— A harmadik osztályba (mathematikai és természettudományi) Semsey An­dor tiszteleti tagul; rendes tagul pedig a követ­kezők : báró Eötvös Loránd, Hunyady Jenő, Jurányi Lajos, Kondor Gusztáv, Konkoly T. Miklós, Krenner József, Wartha Vincze; levelező tago­kul : Abt Antal, Hőgyes Endre, Klein Gyula, Mo­csáry Sándor, Wagner László, s Weinek László Lipcsében tartozkodó magyar csillagász. Kültagok­nak ajánltatnak: Berthellot Marcellus, Topinard Pál franczia tudósok, amaz vegyész, ez pedig anthropolog. A képzőművészeti társulat választmánya közelebb tartott ülésében foglalkozott a közgyűlés határozatai által szükségessé vált teendőkkel. A vá­lasztmány tagjai nem mondtak le, miután a köz­gyűlés szavazata csak az igazgatói állás szervezé­sére vonatkozott. Perlaky Kálmán igazgató, ki már ré­gebben lemondott, beadta lemondását a választmányi tagságról is. Igazgatóvá egyhangúlag Lipthay Kornél királyi táblai bírót, a társulat választmányának egyik legrégibb és legbuzgóbb tagját választották. Ipolyi Arnold püspök is kijelentette, hogy megmarad elnöki állásán. Ekkop a válság véget ért. A történelmi társulat uj pályakérdései: Kí­vántatik tetszés szerint választva, valamelyik magyar király vagy erdélyi fejedelem udvartartásának leirása eredeti kutforrások alapján. A jutalmazott pálya­munka 20 aranyban részesül s azonfelül a o Száza­dokéban fog megjelenni rendes díjazás mellett. Másik pályakérdés: Adassék elő a h­azai régibb (1790 előtti) történetből a nemzeti élet bármily te­rén feltűnt —­ a pályázó által tetszés szerint válasz­tandó — személynek kutforrási tanulmányon ala­puló egyéni jellemzése, a­melynek terjedelme egy nyomtatott ívnek felét meg ne haladja. Jutalma 20 arany s a «Századok»-ban fog megjelenni. Mindkét kérdésre a pályaművek 1883. január 31-ig a titkári hivatalhoz (Budapest, Egyetemi könyvtár) külden­dők be. A Szent-László társulat közgyűlését a választ­mány az őszre tűzte ki, az országgyűlés új ülésszaká­nak megnyitási napjára. A székely művelő­dési és közgazdasági egy­let által rendezendő sorsjáték húzása okt. 25-én lesz, 425 darab, nagy részben arany és ezüst tárgyú nyereményekkel. E sorsjáték jövedelme a derék szé­kelység javára van szánva, nevezetesen a kivándor­lásnak megfelelő ipari és gazdasági források meg­nyitása útján való csökkentésére ; kétségtelen tehát, hogy az ország hazafiasan érző lakossága annál szí­vesebben fel fogja karolni, mivel a sorsjegyek cse­kély ára — darabja 50 kr — még a szerényebb anyagi viszonyok közt levőknek is megengedi a rész­vételt.­­József főherczeg az egylet által neki a napok­ban felajánlott sorsjegyet tekintélyes összeggel vál­totta meg. MI ÚJSÁG ? Tóth Lő­rincz félszázados írói jubileumának ünnepét vasárnapra, folyó hó 14-ikére tűzte ki a Kisfaludy-társaság elnöksége. Az ünnepély diszla­komából fog állani, melyre az ünnepeltet a társaság küldöttsége kiséri. Ünnepi felköszöntőt Gyulai Pál mond, Szász Károly pedig nagyobb beszédben fogja köztiszteletben álló veteránok bokros érdemeit mél­tatni. A meghivók e diszlakomára már szétküldet­tek, a kúria, a m. tud. akadémia s a Petőfi-társaság elnökségéhez, Budapest és Komárom polgármes­teréhez s a nemzeti szinház intendánsához. Az udvari bál. A rendesen oly csöndes budai királyi palotában a néhány nap óta tartó nagy ele­venség e hó 10-én a fejedelmi fényt is magára öltötte, s a magyar királyi udvarnál megjelentek az ország főméltóságainak viselői, a magyar arisztokrá­czia, s a közélet ama tényezői, melyek az állami életet képviselik. Épen a trónörökös-pár menyegző­jének első évfordu­lója volt, melyre — a trónörökös­pár mult évi itt időzése után — ismét udvari bál esett. Már nyolcz óra előtt megindultak a hintók, s a vendégek a főlépcsőn a koronaőrség sorai közt vonultak föl. Az első emelet termei már 8 órakor megteltek. A díszmagyar ruha, a katonák egyen­ruhája, a papok sötét talárja az arany lánczokkal, a nők szingazdag viselete és ékszerei, hatásos lát­ványt nyújtottak. A belépők magyar nyelvű táncz­rendet kaptak. A fényárban úszó márványterem felső részén két emelvény állt, egyik a katonai, másik a Berkes-féle zenekar számára. A királyi pár csak 9 óra körül jelent meg, miután előbb magán bemutatások történtek a tánczterem melletti kisebb termekben. Ily alkalommal a királynénak szokás bemutatni az udvari bálon először megjelenő leá­nyokat. Ezek közt volt gr. Andrássy Gyula meny­asszony leánya, Ilona grófnő is. A nagy teremben a hölgyek a középajtótól balra, az urak jobbra cso­portosulva várták a királyi pár megjelenését, kik 9 órakor léptek be József főherczeggel és Klotild főh­erczegnővel, kiknek fényes kísérete volt. A felsé­gek azonnal többeket megszólítottak. A királyné a táncz kezdetével helyet foglalt, s ezalatt is többeket hivatott magához társalgásra. A király is folyvást társalkodott. A tánczot gr. Andrássy Tivadar kezdte meg Zichy Sarolta grófnővel, ugyanő vezette a füzértánczot is Tisza Paulina kisasszon­nyal, a mi­niszterelnök leányával. Összesen 30 pár tánczolt. A csárdást nagy hévvel járták. A király Jókaitól deb­reczeni látogatásáról kérdezősködött, majd gr. An­drássyval beszélgetett hosszasan. Göndöcs Benedek apát és képviselő a megszólításra elmondta, hogy Pusztaszeren ásatásokat rendez; keresik Árpád csontjait. «Nos, és találtak valamit már?» kérdé mosolyogva a király. «Igen is, felség. Maguk a szak­értők mondták a talált emberi csontokra, hogy ezek a csontok nem lehetnek a mostani korcs magyarok­nak csontjai.» A király látható élénkséggel kérdezős­ködött az ásatásokról, mire az apát megjegyzé: «Még Attila csontjait is meg akarjuk az ezredéves ünnepre keresni, felség!» !És h­iszi-e, hogy meg­találják?» kérdé derülten. «Nem tudom», felelé az apát. «No én sem», mondá nevetve a király. — A szünóra 10 órakor következett be. Ekkor a királyné­­ egy mellékszalonba vonult, s ott maradt, hol több diplomatát bemutattak neki. Szünidő alatt a társa­ság az éttermekbe vonult. Tizenegy órakor kezdő­dött a füzértánc, s 12 órakor ért véget, mikor a király eltávozott, s erre a fényes termek rövid idő alatt egészen kiürültek. A király a könyvkiállitáson. Ő felsége e hó 10-én délután látogatta meg az akadémia palotájá­ban a könyvészeti kiállítást. Ráth György fogadta ő felségét, ki aztán Csontosi Jánossal együtt magya­rázatokkal is szolgált a királynak. Ő felsége meg volt lepetve, midőn Ráth György megmondá, hogy több a magyar nyomtatvány, mint a magyarországi más nyelvű (német, latin, horvát stb.) nyomtatvá­nyok együtt­véve. A kötések szintén kiválóan érde­kelték. A kéziratokat illetőleg több kérdést intézett Csontosihoz, s az uralkodó fokozódó érdeklődéssel nézte az érdekes gyűjteményt, nem egyszer mondva: «Igazán nagyon érdekes.» A Korvinákról tüzetes fölvilágosítást kért. Nagy figyelemmel nézte a leg­szebb kötésű Korvinát, mely Diomedes Karaffa uta­sitásait tartalmazza Beatrix királynéhoz, mint Má­tyás király menyasszonyához. Midőn Csontossi elmondta, hogy ez utasításokban többi közt áll, hogy Beatrix tanuljon már előre magyarul, hogy a magyar küldöttséget magyarul üdvözölhesse, ő felsége megjegyzi: «Nagyon érdekes.» Másfél óráig tartott a látogatás. Távozásakor így szólt Ráth Györgyhöz : «Köszönöm, nagyon érdekes a kiállítás és nagyon meglepett,» és később még egy­szer : «Nem hittem volna, hogy ilyen érdekes.» A könyvkiállítást József főherczeg és Klotild főherczegnő e hó 8-án látogatták meg, s Ráth György és Pulszky Károly kalauzolták őket. A főherczeg örömét fejezte ki, hogy nálunk rendezték az első kiállítást ily nagy terjedelemben s hogy az annyira sikerült. Sajnálatát fejezte ki továbbá, hogy a kiállí­tásban részt nem vehetett, mert alcsuti könyvtára —­mely tudvalevőleg a leghíresebb magánkönyvtárak közé tartozik, s melyet a főherczeg folyton gyarapit — a helyiségek bővítése miatt rendezés alatt áll. Midőn Ráth György a főherczegnek tudtára adta, hogy a régi magyar könyvkötésekről külön illusztrált munka fog megjelenni, ő fensége megengedte, hogy a mult század végéről és a jelen század elejéről szár­mazó díszkötések, melyek az ő könyvtárában vannak elhelyezve, a kiadandó műbe, fénynyomatu sokszo­rosításban, fölvétessenek. A lóversenyek. A budapesti májusi lóverse­nyek e hó 8-án kezdődtek, s 9-én, 11-én is voltak futtatások, a befejező nap pedig 14-én lesz. A kö­zönség legnagyobb érdeklődést az első nap tanúsí­tott, mikor az idő is igen kedvezett, és a királyi pár, József főherczeg és Klotild főherczegnő is jelen voltak, az udvari páholyból nézvén végig a versenye­ket. A futtatások eredménye a következő : Az első nap versenyét a 700 frtos Handicap nyitotta meg. Ot ló állt ki, de Blaskovich Ernő «Borbolya» lova még az indulás előtt elragadta lovasát; a korláton kiugrott, ledobván a lovast, maga pedig megsántult. A dijat gr. Sztáray János «Kisbabá» ja nyerte. A nemzeti dij (6000 frank) győztese nyolcz közül a gr. Henckel Hugo «Grand Buccaneer»-je. Következett a mezei gazdák verse­nye, egész csapat; a tizenkettő közül az első dijat (100 frt) Kovács József pesti, a másodikat Bail Pál, a harmadikat Lucz István rákospalotai gazdák nyer­ték. Az asszonyságok diját (500 arany) öt közül a b. Springer «Cambusier»-je vitte el; az akadályver­senyét (1000 frt) szintén öt közül Ellinger Tivadar «Trompeterje». A nap három elsőrendű dija tehát nem magyar sportmané lett. A második napon a két­évesek 800 frtos diját Blaskovich Ernő «Árvája» nyerte nyolcz közül; a hazafi dijat (5000 frank) négy közül szintén az ő «Gyöngyvirága» ; a 3000 frankos államdijat b. Springer «Attilá»-ja Blaskovich «Bizarr»-ja ellen ; a gr. Károlyi-dijat három közül gr. Festetich Tasziló «Berzenczé» je, a Reiter-dij (1000 frt) akadályver­senyében három közül Harkányi János «Dórá»-ja a győztes. A harmadik napon a Batthyány-Hunyady-dijat (500 arany) három ló közül gr. Esterházy Miklós «Aneroid»-ja nyerte; a 0000 frankos államdijat gr. Sztáray János «Balaton»-ja, gr. Festetich Tasziló «Gondolá»-ja ellen; az ivadék versenyt (3000 frt) három közül Blaskovich «Bizarr»-ja ; a Széchenyi­dijat (100 arany) kettő közül Jankovich Gyula «Sophie Lawrence» ; a gr. Sándor-dijat (100 arany) három közül gr. Kinsky Zdenko «Sylly» -je. Az ó­budai ásatásokat e nyáron is folytatják. Torma Károly már megkezdte az amfitheatrum to­vábbi föltárását, a­mi 2—3 hét múlva véget ér. Ez­után a papföldön folytatja a Hampel által tavaly megkezdett ásatásokat. Erre a főváros 3000 frt költ­séget szavazott meg. Nagy érdekű okiratokat talált Thaly Kálmán a gr. Esterházy-család pozsonyi levéltárában; né­melyik ezek közü­l a XIII. századból való, s van külföldi uralkodóktól is levél. Feltűnően érdekes Zrínyi Miklós a költőnek Esterházy Jánoshoz inté­zett s magyar nyelven irt levele. Nem kevésbbé érde­kesek amaz okmányok, melyeket a XVII. századbeli különféle költők, irók és diplomaták irtak. II. Rákó­czinak az ő altábornagyával, gróf Esterházy Dá­niellel váltott számos levele is e levéltárban van. Érdekes régiség­ Mogyoródon, ama történelmi nevezetességű helyen, hol Géza, László és Salamon hadai megütköztek 1074-ben, egy nagyobb halom­nál a mult hetekben földcsuszamlás fordult elő, s a halom gyomrából számos embercsont, sarkantyúk, kardok s több régiség került napfényre. E helyen szakszerű ásatásokat fognak kezdeni s remélik, hogy több régiségre akadnak, melyek őseink fegyverzetére vetnek új világot. Terv egy magyar Pantheon építésére. A mér­nök és építészegylet mult évi közgyűlése első nagy pályadíját (egyesületi aranyérem és ezer forint) egy Pantheon tervére tűzte ki, mely —­ föltételesen — a magyar állam ezeréves jubileumára a budai hegyek egyik alkalmas pontján emelkednék. De csak egy pályamű érkezett, Hegner Izidor műépitőtől. Most újra kitűzik a feladatot. A korinthusi földszoros átmetszési munkála­tait i.h­. 4-én nyitották meg ünnepélyesen. Nyolcz hajó indult Athénból Kalamakiba, rajtuk a királyi család, az udvar, a miniszterek, képviselők és sok más hiva­talos vendég, valamint Türr István is. A király ezüst ásóval először ásott a földbe. Trikupisz miniszter-

Next