Vasárnapi Ujság – 1883

9. Tárczaczikkek; napi érdekü közlemények; vegyesek - Petőfi és Jókai Kecskeméten. Böszörményi Mihály 23. oldal

2. SZÁM. 1883. XXX. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI ÚJSÁG. Nagyon óvatosan lépkedek... De a könnyű lépések, mint előbb, sarkamban vannak, egyre közelebb, közelebb ... És előttem ismét sötét­lik a sir. Újra más irányt választok . . . Ismét az a könnyű csoszogás hallik hátul, és a fenyegető üreg van elől. És vergődjem bármerre is, mint az ü­ldött vad: ismét az, meg az ! — Várj csak! — gondolom magamban. — Majd rászedlek én ! Nem megyek egy tapodtat sem — és leültem a földre. Az én öregem pedig ott áll a hátam mögött, két lépésre tőlem. Én ugyan nem hallom, de érzem, hogy itt van. Egyszer csak azt látom, hogy az üreg, a­mely ott feketéllett a távolban , felém úszik, kúszik! Teremtő szent Isten ! Hátra nézek... Az öreg egyenesen reám néz — és fogatlan szája nevetésre görbül... — Csak nem menekszel meg! II. Az eb. Ketten vagyunk a szobában: a kutyám, meg én ... Kinn pedig szörnyű vihar bömböl. Előttem ül az eb és egyenesen a sze­membe néz. És én szintén a szemébe nézek. Bizonyosan valamit akar nekem mondani. De hát ő néma, nem bírja a szó hatalmát, nem érti meg önmagát sem... és én mégis értem őt. Jól tudom, hogy e pillanatban benne is, bennem is ugyanegy érzés honol, az t. i., hogy köztünk semmi különbség sincs. Mi azonosak vagyunk, mindkettőnkben ugyanazon lobogó tü­zecske ég és fénylik. Jó a halál s meglebbenti hideg, széles szár­nyát ... És itt a végóra ! Ki fogja aztán eldönteni, hogy melyikünk­ben minő tűz pislogott? Oh nem ! nem az állat s az ember cserélnek itt tekintetet... Ugyanazon szemnek két párja van egy a másra irányozva. És mindegyik szempárban, az állatéban és az emberében egyazon élet simul félénken a másikhoz. III. Életszabály. — Ha sikerrel akar borsot törni ellenfelé­nek az orra alá, sőt ártani is neki, akkor —­ igy beszélte azt nekem egy világlátott ember­­— vá­dolja őt épen azon fogyatkozással vagy vétek­kel, a­melyet önmagában érez. — Szidalmazza... és gyalázza őt! Ebből először is az a haszon háramlik önre, hogy mások azt fogják hinni, hogy ön e vétek nélkül szűkölködik. Másodszor pedig — szidalmazása őszinte lehet . . . Hiszen ön lelkének tapasztalataival élhet. Például ha ön renegát — vádolja ellenét azzal, hogy nincs meggyőződése ! Ha pedig tányérnyaló ön — fogja rá, hogy ő a majmoló . . . majmolója a czivilizácziónak, Európának, a szocziálizmusnak! — Hát mondh­atni-e azt is : majma a nem­m­­ajmolásnak?­­—jegyzem meg erre. — Bátran mondhatja ezt is, — biztatott a világlátott ember. IV. A versenytárs. Volt nekem egy pajtásom, ki egyúttal ver­senytársam is volt. Nem versenyeztünk mi foglalkozásunk, hi­vatalunk avagy szerelmünk miatt, hanem mert nem egyeztek meg nézeteink semmiben se, és valahányszor összekerültünk — mindannyiszor vége-hossza nem volt a vitának. Vitatkoztunk mi mindenen: a művészeten, a valláson, a tudományon, a földi és si­ontáli, de kivált a fiontúli életen. Hivő, lelkesülő férfiú volt. Egyszer így szólott hozzám: «Te nevetsz mindenen. Ha megelőzlek a halálban, eljövök hozzád a túl­világról .. . Meglátjuk, fogsz-e nevetni akkor is.» S ő csakugyan előbb halt meg, mint én, egészen fiatalon, de múltak az évek — s én el­feledtem ígéretét, fenyegetését. Egy ízben éjjel ott fetrengtem az ágyon és nem bírtam lehunyni szemeimet. Szobám nem volt se sötét, se világos, bá­mulni kezdtem a szürke félhomályba. Egyszer csak úgy tetszek nekem, hogy a két ablak közt áll a­­ versenytársam és lassan, szomorúan bólintgat a fejével. Meg sem ijedtem — el sem csodálkoztam... hanem kissé fölemelkedtem és könyökömre támaszkodva, még jobban kezdtem nézni a vá­ratlanul megjelent alakot. Az csak bólingatott továbbra is.­­— Nos hát? — mondom végre. — Diadalt ülsz-e, avagy szánakozol rajtam ? — Mi legyen ez : figyelmeztetés, avagy szemrehányás ? Vagy tán érzésemre akarod adni, hogy nem volt iga­zad, vagy hogy egyikünk sem közelíte meg a valót? Mit tapasztalsz ott? A pokol kínjait, avagy a mennyország boldogságát érdeted-e? Szólj hát legalább egy igét! Versenytársam csak nem szólott és mint előbb is, egyre bólintgatott fájdalmasan és en­gedelmesen a fejével. Én elnevettem magamat... ő eltűnt. .. A vitág vége. Álom. Ugy tetszik nekem, hogy Oroszországban vagyok, valami rengetegben, egyszerű falusi házban. A szoba tágas, alacsony, három ablakú; falai fehérre vannak meszelve; bútor nincs benne. A ház előtt csupasz rónaság terül el; fo­kozatosan ereszkedve tűn el a messzeségbe; szürke, egyszinű­ ég függ fölötte, akár valami lepedő. Nem vagyok egyedül, velem együtt tíz em­ber van a szobában. Csupa közönséges emberek, egyszerűen öltözve , hosszában, keresztben mé­rik végig a szobát, de szótlanul, mintha lopva tennék. Kerülik egymást, s mégis egyre válto­gatják félénk tekintetüket. Egyik sem tudja, hogyan került e szobába, és miféle emberek közt van. Minden arca nyug­talanságot, levertséget árul el . . . Koronként oda-odalépnek az ablakhoz és figyelmesen néz­nek ki, mintha lesnének valamit. Aztán újra kezdik a szobát keresztül-kasul járni. Kis­fiú is forog miközöttünk, koronként fel-felh­angzik sivitó szava: «Apám, én félek!» — Magamnak is szorongást okoz e sivitás, ma­gam is félni kezdek .... hogy mitől ? azt nem tudom. Csak annyit érzek, hogy nagy, nagyon nagy veszedelem fenyeget. A fiú pedig újra meg újra sivít. Ah, ha in­nét menekülni lehetne ! Mily fullasztó itt a le­vegő ! Mily nehézkes, kínzó a lélekzés! . . . De menekülni nem lehet. Olyan az égbolt, mint a halott ruhája. Széle sincsen. Meghalt talán a levegő is, vagy mi a kő ? Egyszerre csak a fiú odafut az ablakhoz és elkiáltja magát ugyanazon panaszos hangon: «Nézzék, nézzék! beszakadt a föld!» - «Hogyan ? beszakadt!» — Való igaz , az előtt síkság volt a ház előtt, most pediglen rémitőn magas hegy ormán áll a házikó ! — A tetőpont lezuhant a mélységbe, a háztól pedig szinte függélyes meredekség viszen a feneket­lenségbe. Mindnyájan az ablakhoz tódulunk .... A rémülés jéggé fagyasztja szivünket. «Itt van . . . már itt van !» suttogja szomszédom. És valóban a messzi földkérgen valami zúgni, emelkedni, majd apadni kezd. «Ez tenger!»­­— gondoltuk egyszerre mind­annyian. — «Elborít azonnal. De hogyan nőhet és emelkedhetik a magasba, erre a meredek helyre?» És mégis nő, borzasztóan nő. Nem egyes hullámok kavarognak többé. Csodás, tömör hullám öleli át az egész mennyboltot. Repül, felénk repül! Dermesztő szélen nyargal, különös sötétséggel kavarog. Megren­dült a környezet , s ott e repülő óriásban ro­pogás, dörgés, ezer torok harsogása hallik Hah ! Mily bődűlés és jajgatás ! Nyilván a föld bömböl ijedtében... Vége már! Vége mindennek! A fiúcska még egyet sipított... Társaimba akartam kapaszkodni — de már mindannyian agyon vagyunk nyom­va,eltemetve, megfullasztva, elragadva attól a tént a­ feketeségű­, jeges, morajló hullámtól! Sötétség... örök sötétség! Alig birva lélekzetet venni ébredtem föl. VI. , Párbeszéd. «Emberi láb nem tapodta meg Jungfrau és Finsteraarhorn koronáját.» Csupa alpesi csúcs... Egész lánczolata a meredek hegy-ereszeknek.. A hegységek valódi szivetája ez! A hegyek fölött halovány-zöldes, fényes, néma mennybolt. Erős, csipős a dér, s kemény szikrázó a hó; alóla jégtől boritott, durva kő­rögök ásítanak. Két kő­rakás, mindkettő óriás, emelkedik a mennybolt két felén: a Jungfrau és a Finster­aarhorn És igy szól a Jungfrau szomszédjához:­­— Mi újságot tudsz ? Te többet láthatsz. Monddsza, mi hív ott alant? Elültenek pár ezredek : ez csak egy perez. És dörgi válaszát a Finsteraarhorn : Sötét felhők takarják a földet... Várj kissé ! Eltűn­­t ezer év : csak egy perez az egész. — És most? — kérdi a Jungfrau. Most már látok , ott alant minden a régi: csupa tarkaság, pic­iség. Kékelnek a vizek, feketélnek az erdők, szürkülnek az unatkozó kövek. Közülök még mindig lebzselnek a bo­gárkák, tudod, azok a két­lábúak, a­kik még be nem rondíthattak se téged, se engem. — Az emberek? — Igen, az emberek. Ismét ezer év telik el, csak egy perez ez. •— Hát most mi hír van ? — kérdi a­­Jung­frau. — Mintha kevesebb bogárkát látnék,­­— dörgi a Finsteraarhorn — világosabb most alant; összébb szorultak a vizek , meggyérültek az erdők. Eltűnt ij ezer év, megint egy perez. — Mit látsz ott? — tudakolja a Jungfrau.­­— Körültünk, közelünkben mintha tisztább volna, de ott a távoli zónákon még foltot látok, még ott mozog valami. — És most ? — kérdé a Jungfrau egy év­ezred, azaz egy perez multán. — Most jól van minden, — felelé a Fin­steraarhorn , — csin uralkodik, fehérség honol mindenütt, bármerre nézzen is a szem . . . . Mindenfelé a mi havunk, fehér havunk, jegünk terjed ez. Kihűlt immár minden. Most van jó vi­lág, trónol a csönd. — Helyesen van, — válaszol a Jungfrau. — De mégis, sokat csevegtünk öreg, aludjunk egyet. — Aludjunk. Alszanak az óriás hegyek, alszik a zöld, fényes égbolt is az örökre elnémult föld fölött. 23. PETŐFI ÉS JÓKAI KECSKEMÉTEN. 1842-ben történt a kecskeméti kollégium kis portája előtt. Egyedül voltam szem- és fül­tanuja, sőt esetleg közvetítője az ölelkezésnek. De, hogy lehettem én szem-fültanu ? Magya­rázat kell hozzá. Nem akarva is kénytelen va­gyok magamról beszélni. Én akkor theologus és kálvinistásan azon idő szerint jurátus deák, s mint ilyen már har­madik évben az első elemi (akkor nemzeti) osz­tály tanítója voltam. Jól esik visszaemlékeznem arra az időre, nem csak azért, mert akkor, mint 24 éves ifjú, rózsás színben láttam a világot, ha­nem különösen azért, mivel már is jó hosszúra nyúlt életemben akkor az egyszer úr voltam. Negyven évvel előbb már éltem azzal a jó szokással, hogy lec­zkeóra közben kieresztettem az apróságot friss levegőre , mozgásra; ilyen­kor magam is kiállottam a tanterem ajtajához három méternyire levő kis porta küszöbére, hogy azalatt a 120—130 kis muzsafi tantermét friss levegővel lehessen ellátni. A kollégium udvarán meg egy csoport deák sütkérezett a senioralis szoba ablakánál, vára­kozván a leczkeóra kezdetét jelző csengettyű hangjára. Jószan nevetkéreznek egy játszi­ke-

Next