Vasárnapi Ujság – 1886

9. Tárczaczikkek; napi érdekü közlemények - A Petőfi-társaság közgyülése 26. oldal

26 anyját nem a magyar alföld, hanem Schleswig-Holstein nevelte. Ez négy évvel ezelőtt Buda­pesten halt meg. Midőn a keleti háború kiütött, Szilágyi már nyelvtudományával tartotta fenn magát és csa­ládját. A szövetséges angol hadsereg főtisztjei közül számosan tanultak tőle törökül. Saját módszerű sikeres tanítása sok jóakarót szerzett számára. Egy angol ezredes, tanítványa, kiesz­közölte, hogy elsőrangú tolmácsosá neveztetett ki a hadsereghez. Szilágyi újra osztályozta ma­gát; jelentette, hogy ő csak másodosztályú tol­mácsi állásra tartja magát érdemesnek, s ha el­fogadtatok, mint ilyen fogadhatja el a kinevezést. A pártfogó neheztelt, de Szilágyival nem boldo­gult. Másodosztályúnál nem tehették többnek; elsőosztályú akárhány volt, a­ki nála kevesebbet tudott. Ekkori érintkezéseit gyakorlati irányú ember nagyon fel tudta volna használni. Ő megelége­dett azzal, hogy ember- és világismeretét gya­rapította, tanulmányaiban haladhatott s össze­köttetésekre tett szert, melyek nem neki, hanem általa a hazai tudományosságnak lehetnek hasz­nára. Henszlman, Ipolyi és Kubinyi Ferencz keleti útja volt erre az első nevezetes alkalom, kik, midőn visszatértek, teljes elismeréssel nyi­latkoztak kitűnő szolgálatairól. Nekik sikerült bizonyos fokig megérlelni szivének hazatérő szán­dékát, úgy hogy 1863-ban családját haza is küldötte, ő maga azonban csak a készülődésig jutott. 1867 után megint erősebben készült, de a­kik várták s biztatták, ismét hiába várták. Há­rom-négy évvel ezelőtt újból erőt vett rajta a vágyódás s haláláig foglalkozott hazajövetele gondolatával, a­mi nélkül különben egyetlen napja sem múlt el külföldön töltött éveinek. Biait visszaadta a hazának, maga Konstantiná­polyban h­únyt el november 22-én 55-dik évé­ben. Bárcsak szét ne szóródnék az a tudományos kincshalmaz, melyet hazaszeretettel, tudomány­ért élőhaló igyekezettel s szűkölködéssel sikerült összegyűjtenie. Missionary College­-ben (Islington) több évet töltött. Csakhamar elsajátította az angol és görög nyelveken kívül, melyeket már Freetownban is­mert, a héber, latin, franczia s a német nyelve­ket. Később magánszorgalomból megtanulta az arab nyelvet, nemcsak a klasszikus, de modern alakjában is, midőn Palesztinát meglátogatta. E mellett sok néger törzs nyelvjárását érti s öt, eddig ismeretlen nyelv szótárát állította össze. 1873-ban, mint fölszentelt pap, misszionárius lett Sherbaróban és Lagosban s öt év múlva főesperessé neveztetett ki, mely minőségében sok ügyességet és tapintatot tanúsít, s nemcsak elöl­járóinak, de a néger népnek rokonszenvét is sikerült megnyernie. A néger misszió ezelőtt huszonöt évvel alakult s 1864 óta külön afrikai püspöke is van, jelenleg Crowth­er Sámuel. Most 12 hittérítő állomás léte­zik, melyekben a püspökön kívül csak egy euró­pai titkár, de 7 afrikai születésű pap működik. A megkeresztelt tagok száma 2220, van még 1580 katechumena, 875 kommunikáló, továbbá 7 iskola 413 tanulóval. Jolmsonnak e helyen a közlekedési viszonyok gyors fejlődésénél fogva (vasút is építtetik nemsokára) nagy tevékenységi köre van s kétségtelen, hogy a tudós néger főpap nemcsak az egyházi dolgokban, de a czivilizáczió minden terén is nagy hasznot fog hajtani néger honfitársainak. EGY TUDÓS NÉGER. Nagy tiszteletű Johnson Henrik ur az, a felső­nigeri főesperes, kinek arczképét e soraink fölött bemutatjuk. Nem tagadhatja el telivér néger eredetét, bár kiborotvált arcza s a honfitár­sainál szokatlan pápaszem egészen sajátságos ki­fejezést adnak tagadh­atlanul értelmet s bizonyos jellemszilárdságot tanúsító arczának. De nem a sajátságos arczkifejezés ösztönöz Johnson arczké­pének kiadására, hanem az, hogy e néger valóban tudós és érdemes férfi, a­mit eléggé bizonyít az a tény is, hogy a cambridgei egyetem, a legrégibb s leghíresebb egyetemek egyike, f. év nov. 12-én tiszteletbeli tudori czímmel tüntette ki. Toussaint l'Ouverture, Haiti felszabadítója, Mréza, Uganda hatalmas fejedelme, az úgynevezett «néger Na­poleona, Ira-Adridge, a h­íres színművész s mások eléggé tanúsítják, hogy a négerek közt nagy szellemi tehetségek is vannak Johson méltán sorakozik e fényes névsorhoz. Johnson szülei már szabad keresztény négerek voltak. 1840-ben született Hastingsban, Nyugat-Afrika Sierra-Leone nevű partvidékén s ugyan­csak Afrikában a Milward misszionárius vezetése alatt álló freetowni iskolában nyerte első oktatá­sát. Nagy szellemi tehetségei, különösen rendkí­vüli nyelvérzéke miatt Milward csakhamar segéd­tanítójává tette, mely minőségében némi anyagi segítséget m­erne. 1865-ben Angliába jött tanul­mányát folytatni s a Londonban lévő «Church A PETŐFI TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE. A Petőfi-társaság, mint évenkint rendesen, január hó­­3-án az akadémia nagy termében tartotta meg közgyűlését, ez alkalommal a tizediket, oly nagy közönség jelenlétében, h­ogy a nők egy része is kény­telen volt állani és sokan visszatértek a teremből. A programm érdekes volt s különös tetszésben része­sült Jókai Mór előadása «Jókai tágabb hazája» czím alatt, melyet egész terjedelmében közlünk, s mely­ben a koszorús költő Kossuthnak egy róla tett meg­jegyzéséből kiindulva azt fejtegeti, hogy a magyar nemzet jelenlegi állapota jobb a réginél s elérkezett az idő, midőn a magyar nemzetnek a művelt világ­ban is igyekeznie kell tért foglalnia. Pontban délelőtti tíz órakor vonult be a társaság elnöksége a terembe. Az elnöki asztalnál helyet fog­lalt Jókai Mór, Komócsy József, továbbá a két titkár : Szana Tamás és Ábrányi Emil. A közönség zajos éljenzéssel fogadta a társaság tagjait, különösen Jókait. Komócsy József alelnök röviden üdvözölte a meg­jelent hallgatóságot s megnyitotta az ülést, mire Abi­lányi Emil másodtitkár olvasta fel titkári jelenté­sét, melyből adjuk a következőket: A Petőfi-társaság a lefolyt évben ünnepélyes közülésén kívül nyolc­ rendes havi ülést tartott. A társaság rendes tagjai közül költeménynyel, novellával, aesthetikai érteke­zésekkel szerepeltek : Beniczky-Bajza Lenke, Tolnai Lajos, Mikszáth Kálmán, Balázs Sándor,­­. Szath­máry Károly, Kiss József, Névy László, Ábrányi Emil, Bodnár Zsigmond, Reviczky Gyula, Szana Tamás, Petelei István, Bulla János, Szabó Endre, Szász Gerő, dr. Prém József, Margitai Dezső, idősb Ábrányi Kornél és Bercsényi Béla ; — továbbá mint vendégek: Szmrecsányi Paula, Radó Antal, Mezei Ernő, Palágyi Lajos, Petri Mór, Síkor Margit, Szabó Sándor, Hentaller Lajos és Seress Imre. A társaság könyvkiadványai B. Bajza Lenkétől egy kötet elbe­szélés, Tolnai Lajostól két kötetes regény és Torkos Lászlótól egy kötet költemény. Érzékeny csapás súj­totta a társaságot két kitűnő tagjának, Győry Vil­mosnak és Tóth Endrének elhunytával. Az elhunyt jelesek helyébe Gyarmatin Zsigmondnét és Silberstein Ötvös Adolfot választották meg. A társaság tíz év alatt még nem tudott elegendő tőkét gyűjteni, hogy irodalmilag nagyobb tevékenységet fejthessen ki, azonban a közönség érdeklődése folytán biztosra veszi a fokozatos fejlődést. A titkári jelentés után a felolvasások sorát Torkos László nyitotta meg «Az érdem» czímű szatírájával, mely tetszésben részesült. Bodnár Zsigmond hosszabb aeszth­etikai tanulmányt olvasott föl«Petőfi és száza­dunk lyrája» czím alatt, melynek végén ama nézeté­nek ad kifejezést, hogy ha még eljön is valaha a világnyelv ideje, a magyar nyelv végleg nem tűn­hetnék el, mert mindig lennének ideális lelkek, kik Petőfi műveiért megtanulnák nyelvünket. Tolnai Lajos «Kun László »czímű balladáját olvasta föl, mely eredeti felfogással van irva. A ballada igy kezdődik. Felesége van már rég László királynak, Kunok neki mégis szebb leányt kínálnak : «Egy szavadra vár csak, nézd ez is — királyom. —» «Vén Árbocz, hű Törtei­­— Kemencse meglátom. Három jó oszlopom ti vagytok én nekem, A házsártos magyart rég nem szenvedhetem. VASÁRNAPI ÚJSÁG. Ti veletek élek, közöttetek halok — Azért is azt teszem, a mit én akarok. Akarom m­ig élek: a kun virágozzék. A ki engem szeret, én is csak ahhoz mér. Akarom : ez a föld legyen a tiétek, Tisza-Duna közét örökre éljétek. Kire hagynám — úgyis se kicsim se nagyom Csak akkora jószág ülne bár karomon, A melyik a nyakam át tudná már fogni, Gyönge njakával meg tudna csókolni, Ki tudná mondani: apám, édes­apám — király vagyok — akkor én is azt mondanám :» A költemény ezután leirja Kun Lászlónak Eduá­val, a szép kun leánynyal való viszonyát, Magyar­ország szomorú sorsát, a nemzet szegénységét. Majd tizenkét szegény öreg magyar ember jön a királyhoz követségbe. Elmondják az ország bajait, s haza hívják a királyt. Ezt annyira meghatja az elárvult magyar népnek hozzávaló szeretete, hogy kardját kéri s ké­szül vissza hazájába. Ekkor: Oda sug valamit szépséges Édua, Egyet mordul Árbocz, kettőt köhent Törtei, Kemencse oda tör, fényes, hegyes tőrrel. .. No nem is ment haza! Ott veszett el ifjan . .. Akárhogy forgassam: története igy van. Megették az urak, elették a néptől. Emléke ha fölkel, véres fővel kel föl! Az élénk tetszéssel fogadott költemény után Ba­lázs Sándor «Mikor nem vagyunk otthon» czím alatt humoros elbeszélést olvasott föl, majd Kiss József szavalta el «Rab-asszony» czímű balladáját. A taps és éljenzés után Jókai Mór tartotta meg elő­adását, melyről fentebb emlékeztünk meg s mely a legnagyobb hatást tette az összes felolvasások között, végül Komócsy néhány szóval berekesztette az ülést. A JÓKAI TAG ABB HAZA JA. Az ifjú nemzedék számára irta: JÓKAI MÓR. A napokban olvastam nagy hazánkfiának egy ve­zérczikkében ezt a szót: «a Jókai zártabb hazája.» — Szeget ütött a fejembe!­­— Vájjon mi lehetett ez? — Csaknem az «összbirodalmat» értette alatta? Mert hogy abba bele «ne» menjünk, azért én annak idejében a legszűkebb hazámba is bejutottam, a­mi­nek becsületes neve «tömlöcz». E korszak neve «Schmerling». Harmincz év alatti fiataloktól nem lehet azt köve­telni, hogy huszonkét év előtti állapotokról világos emlékezettel bírjanak : azért nem csodálom, h­a gyak­ran megújuló hangokat hallok a fiatal növésű erdő­ből: «bárcsak visszatérnének azok az idők, a mos­tani, minden szabadságot megsemmisítő korszak he­lyébe !» — Az igaz, hogy akkor nagy volt a szabad­ság : a többség nem szavazta le a kisebbséget, — az elnök nem vonta meg senkitől a szót; — a virilis­ségét nem vesztette el senki; — sajtótörvény pedig épen nem volt: minden újságíró azt írhatta, s azt nyomathatta ki a lapjába, a­mi neki tetszett; — csakhogy aztán, mikor fel akarta adni a lapot a pos­tára, akkor megfogta a gallérját — nem ám a czen­sor, mert olyan nem volt, hanem a rendőrbiztos, s azt mondta «lassan a szellemmel!» Azzal a lapot, nyomdát lepecsételték: az újságírót vitték a legal­kotmányosabban kormányzó rendőrmandarinhoz. A rendőrmandarin úr tökéletes ellentéte volt a mostani keményszívű, haragos tekintetű, kegyetlen belügymi­niszternek : végtelenül nyájas, mosolygó, alacsony öreg uracska, a­ki mindig olyan vékony, siránkozó hangon beszélt, mintha emlékbeszédet olvasna fel megholt tudós felett: «aber mein liber Jókai! Mit cselekedett ön ?» Asztalán volt kiterítve az újságom. Azt persze ő exczellentiája nem tudta, hogy mit cse­lekedtem , mert magyarul egy szót sem értett: csak azt látta, hogy a lapomban colmmnaszámra vannak aláhúzva sorok majd veres, majd kék plajbászszal, némelyik duplán. A veres a lázítás, a kék a felség­árulás. El volt érzékenyülve : ő maga szívesen meg­bocsátana, s megengedné, h­ogy a rettenetes czikket kivegyem a lapból; de már ő exczellencziájának, a fő­mandarinnak ott fenn Budán tudomása van a dolog­ról s az kegyetlen uraság, azért bármilyen nagyon sajnál is, kénytelen átadni a törvény szigorának : az­zal megölelt, megrázta a kezemet, megtörülte a szem­üvegeit s küldött a Károly-kaszárnyába magamat je­lenteni. Holmi sajtóbiróság, esküdtszék s más efféle mai korbeli zsarnoki tribunál akkor nem létezett, hanem azok helyett dívott az igazi demokrata intézmény : a katonai biróság. A hosszú asztalnál ült egy ezredes, egy őrnagy, egy kapitány, egy hadnagy, egy őrmes­ter, egy káplár, meg egy közkatona, a három utóbbi nem értett más nyelven, csak polgáriul. És ezek előtt kellett nekem elmondanom a nagyszerű védbeszéde­met s bebizonyítanom, hogy Erdély jog szerint Ma­gyarországhoz tartozik, s hogy Magyarországnak kü­lön felelős minisztériummal kell bírni. Háromnegyed óráig tartott a védbeszédem, természetesen németül. Senki sem replikázott a beszé­demre semmit.

Next