Vasárnapi Ujság – 1886

9. Tárczaczikkek; napi érdekü közlemények - Főrangu műkedvelők jótékony czélu előadásai 322. oldal - A m. t. akadémia közülése 322. oldal

dl. SZÁM. 188(>. XXXIII. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI ÚJSÁG. 325 czikkeit stb. akarják bemutatni. Megállapították már a megnyitási szertartást is. Battenberg berezegné az angol liimnu sz hangjai mellett fog bevonulni, aztán a rendező bizottság elnöke, lord Robert Montagu, körülvezeti a vásáron, mialatt a zenekar a Rákóczi­indulóra zendít rá. Egyik sátorban a csárdástánczot fogják bemutatni a herczegnőnek. A budavári hősök. Budavár kétszázados vissza­foglalásának emlékünnepére a főváros meghívja mindazoknak az utódait, kik 1686-ban az ostromnál nevezetesb szerepet vittek, s az okiratok följegyezték nevöket. Az ünnepély történelmi bizottsága össze is irta a vezérek és kiválóbb harezosok neveit. Ezek közt első helyen állanak Lothaiingi Károly és Miksa bajor herczeg, az ostomló sereg vezérei; legnagyobb számban vannak aztán a külföldiek közt a németek, spanyolok és francziák, de angol, dán, olasz előkelő családokból is sokan vettek részt a liarczban. A ma­gyar kitűnőségek névsora a németekénél rövidebb, de szintén elég tekintélyes s a következő neveket foglalja magában : Apponyi Miklós, Balassa Gábor, Baranyav Gáspár, Barkóczy Ferencz gróf idősb, Batthyány Ádám szá­zados, a két Bercsényi Miklós gróf, Bottyán János ezredes, Csáky László tábornok, Czobor Adám gróf, Desseőöy István, Erdődy György, Esterházy Miklós, Esterházy Pál nádor, Esterházy Zsigmond, Ester­házy Miklós br. ezredes, Esterházy János, Fiátli Já­nos, Gábor ferenezrendi szerzetes, Koliáry István tábornok, Mednyánszkv Gáspár, Miskev István veszprémi főkapitány. Motesiczkv Pál és Miklós. Nádasdy Tamás, Otlyk György. Palásty Gábor, Pálfy Miklós és Károly, Pelneházy Dávid, Radnai Ádám, Ramocsaházy, Serényi Károly János. Horvát csak egy van a lajstromban : gróf Londron Miklós ezre­des. Mind a magyar, mind az idegen vitézek utódait, a mennyiben egyenes leszármazásuk kideríthető, meg­hívják az emlékünnepélyre. Nemesség. A közélet egyik érdemes férfia, Koriz­mics László, az országos gazdasági egylet elnöke, a magyar földhitelintézet igazgatója, a közügyek és különösen a hazai gazdászat körűi kifejtett hasznos tevékenysége elismerésein magyar nemességet nyert, «agg-szentpéten» előnévvel. Régi falfestményeket fedeztek föl az újítás alatt lévő bártfai templom éjszaki mellékhajójának keleti falán, a mészréteg alatt. A tizenhárom képből álló nagy terjedelmű frisko-cziklus többnyire az üdvözítő életére vonatkozó jeleneteket ábrázol. Myskovszky Viktor ismert műrégész e falfestményeket a napok­ban tüzetesen megvizsgálván, az érdekes freskók ké­szítésének korát még a XIV-dik század elejére, tehát Róbert Károly király idejére teszi. E falfestmények fölfedezésének s a mészréteg letisztításának érdeme Froede Pál építésvezetőt illeti. Egy franczia iró figyelmeztetése a magyar tudósokhoz. Két magyar tárgyú értekezésre hívja fel F. Romanet du Cailland franczia tudós Limoges­ból a magyar földrajzi társaság figyelmét. Az egyik­ben, melynek czíme: «Mathieu Escandel le premier martyr clu-étien en Chine» azt bizonyítja, hogy Chi­nában Csang Tong tartományban Í399 körül meg­halt első keresztény mártír Escandel Mátyás budai születésű magyar volt, kinek ősei valószínűleg a Provenceból vagy egyenesen, vagy pedig Nápolyon át vándoroltak be Magyarországba. Escandel küiön­ben szinai hegyi remete volt. A második közlemény czime «Rapports de la France et de la Hongrie» s történeti alapon mutatja ki azokat az összeköttetése­ket, melyekben a magyar királyok a franczia ural­kodókkal voltak. Kolumbus szülőhelye. Egy korzikai történetbu­v ár, Casanova Abé bizonyítékokat talált arra nézve, hogy Kolumbus nem Genuában született, hanem a Francziaországhoz tartozó Korzika szigetén, Calvi­ban. A kis város készül is őt május 23-án nyilváno­san fiául elismerni. E napon fölirattal ellátott emlék­táblát fognak szülőházára illeszteni; az ez alkalom­mal rendezett ünnep védnökségét a préfet vállalta el. Grévy elnök tanulmányozta a bizonyítékul felhozott okiratokat, melyekre Casanova állításában támasz­kodik és ő is elismeri meggyőző erejüket. A franczia köztársaság feje ez okból Calvit Kolumbus szülőhe­lyének nyilvánítá s Amerika fölfedezésének négyszá­zadik évfordulóját e bátor tengeri utazó emlékére nyilvános ünnepnek jelentette ki. A mint Casanova állítja, Kolumbus családja később vándorolt Genuába. A tavaszi lóversenyek. Az időjárás nem volt kedvező az idei tavaszi versenyekre. Csak e hó 9-ikén, vasárnap mentek végbe derült idő mellett a futtatá­sok, s ekkor nagy közönség is gyűlt össze. Az udvari páholyban a Ivoburg berezegi pár majd mindennap megjelent. A futtatások eredménye következő: A május 9-iki versenyekben nyertek: a Donna Christine 1000 frtos díját gr. Festeticli Tasziló «Goliáth»-ja ; a kétéves paripák 1000 frtját Jankovich Gyula pej lova; az ezer frtos liandicapot Blaskovics Ernő «Hetyké»-je ; az 5000 frankos államdíjat gr. Sztáray-Hunyady «Metallist»-je ; az eladó verseny 1000 frtját gr. Appo­nyi Antal «Hamlet»-e; az eladó akadály-verseny 1Ó00 frtját Schavel Jakab «Olive Branch»-ja. — Május 11-ikén nyertek: a 200 arany Ritter-díjat gr. Sztáray-Hunyady «Jewess»-e ; az 1000 frtos handi­capot Fáy-Halász Gida «Brutus»-a; a b. Wenckheim Béla emlékversenyének 2000 frtját gr. Festetich Ta­sziló «Góliáth»-ja ; a 2000 frtos állványdíjat Söllin­ger Rudolf «Matador»-ja ; a kétévesek eladó verse­nyének 1000 frtját Söllinger « Jericho»-ja; a gátver­seny 1000 frtját Scliossberger Nándor «Edgar»-ja.— Május 13-ikdn nyertek : a kétévesek 2000 fiiját gr. Festetich Tasziló pejlova ; a 10 000 frankos első osz­tályú államdíjat gr. Esterházy Móricz «Jakob»-ja; a 20Ó0 frtos liandicapot Blaskovics Ernő «Pajzán »-ja; a 100 aranyas Széchenyidijat Söllinger «Anná»-ja; az eladó verseny 1000 frtját Dőry Lajos «Gondolj rám »-ja; az 1000 frtos akadály-versenyt Baltazzi Henrik «Woodman»-je. — Az utolsó (hetedik) futta­tási nap e hó 16-ikán lesz. : Huszonhét nemzetnek van jelenleg külön klub­helyisége New-Yorkban ; Európából csaknem minde­niknek s Ázsiából és Amerikából is igen soknak. Egyetlen város sincs a világon, hol ennyi nemzeti­ség volna képviselve. A magyaroknak tudvalevőleg több társas körük is van ott. A «Jogtudományi Közlöny» május 14-iki száma (20-ik) a következő tartalommal jelent meg: A Curia fegyelmi bíráskodása az ügyvédek felett, dr. Günther Antal budapesti ügyvédtől. — Jogirodalom : A római jog külső története és institutiói. Irta dr. Vécsey Tamás egyetemi tanár. — Törvénykezési Szemle: Csődválas tmányi dijak. Enyiczkei Gábor s.­a.-újhelyi ügyvédtől. — Kell-e a hitelezőnek tudomást szerezni a javára lekötött ingatlanok körül beállott tulajdonjogváltozásokról? dr. Szilassy Zsigmond bu­dapesti ügyvédtől. — Adalékok a magyar bűnvádi el­járás fejlődéséhez. XV. A bűnügyi védelem reformja, dr. Balogh Jenő tői. — A második bűnvádi eljárási javaslat részletes tárgyalására kiküldött szakbizottság ülései. —, Nyilt kérdés. — Különfélék. MELLÉKLET: Felsőbirósági elvi jelentőségű ha­tározatok. Közli Dr. Jancsó György'kir. táblai fogal­mazó. — Curiai határozatok. — Am. kir. pénz­ügyi közigazgatási bíróság elvi jelentőségű határo­zatai. — Csődök. SAKKJÁTÉK. 1383, számú feladvány, Bláthy 0.-tól, Sötét. a b c d Tilácnje l R h Világos indúl s a harmadik lépésre mattot mond. Az 1377. sz. feladvány megfejtése. Kálniczky G.-től. Megfejtés. Világos. Sötét. 1. Ve5—el ... ... ... Kgl—f3 (al 2. Vei—e4 + ... ... Kd3—e4: 3. Fb3—c2 matt. 1. ... ... ... 2. Vei—bl f ... 3. Vbl—o2 matt. Hgl—e2 Kd3—d2 Helyesen fejtették meg : Budapesten : K. J. és F. H. Andorfi Sándor. — Kovács J. — W E k Józsa. — Az Erkel-sakktársaság nevében: Exner Kornél. — Tarnó­ezon: Németh Péter. — Nagy-Enyeden Nagy András. — H.-Nádudvaron: a társas-kör; — Blanár János. — A pesti sakkor. HALALOZASOK. KÁSZONYI DÁNIEL hírlapíró, a szabadságharczban honvédszázados, meghalt e hó 11 -én 73 éves korá­ban. Egy derék ember küzdelmes élete ért véget, a kit a század legszebb és legmerészebb eszméi mele­gítettek, a ki agg korában is ifjúi és ideális lelkesült­séggel rajongott és ábrándozott. Ifjú korában huszár­tiszt volt, aztán a szabadságharczban küzdött. A ko­máromi kapituláczió után külföldre ment, hol nagy nyelvismeretével az emigrácziónak is sok jó szolgá­latot tett. Német nyelven számos könyvet irt a forradalomról és regényeket. Részt vett az olaszor­szági magyar légió harczaiban is. Széleskörű isme­retséggel birt s összeköttetésben állt a magyar mene­kültek legkitűnőbbjei mellett sok külföldi nevezetes­séggel. Mint angol alattvaló 1861-ben tért vissza hazájába és nevelő lett a gr. Vay családnál. Majd ismét külföldre ment, s ekkor irt legtöbbet német nyelven, Lipcsében. 1877-ben hazajött családjával, s mint hírlapíró működött. Sok tudományos és politi­kai ismerettel bírt, a művelt nyelveket folyékonyan beszélte. De nyugtalan, rajongó természete soha sem csillapult. Erős hittel és meggyőződéssel ragaszko­dott, eszméihez. Az utóbbi időkben a munkás-gyüle­kezeteknek is rendes tagja volt, s a magyar munkás­párt lapját, a «Népszavát» is szerkesztette. Korábbban az «Egyetértés» külföldi rovatát vezette. A jó öreg fölött a legutolsó két év már nagyon összetoinvosí­totta a nehéz fellegeket. Nejével, leányával súlyos gondok közt élt, s az országos lionvédsegélyző egylet, az írók segélyegylete enyhítette némileg a szükséget, temetéséről is ezek gondoskodtak. Nyomorban halt meg és családját a jószivűek könyörületére hagyta. HEKVOICS LAJOS, a horvát tartományi kormány belügyi osztálytanácsosa, meghalt Zágrábban, 53 éves korában. Varasdmegvében született, az 1848-diki mozgalmakban mint főhadnagy vett részt s az ötve­nes években lépett hivatalba; osztálytanácsossá há­rom évvel ezelőtt nevezték ki. Elhunytak még a közelebbi napokban farádi VERES PÁL, Nógrádmegye egykori lisztéit alispána, a balas­sagyarmati kerület volt képviselője, 71 éves korában Budapesten ; özvegye, született Beniczky Hermin, a nőképző egylet nagy buzgóságu elnöke. — SCHLOS­SARIK JÓZSEF, losonczi plébános és kerületi alesperes, megyei bizottsági és városi törvényhatósági tag, 60 éves. — FARKAS ANDRÁS, benedeki ref. lelkész, 72 éves. — MÁRK JÁNOS, szatmári g. kath. esperes-lel­kész, 55 éves. — TURCSÁNYI JÓZSEF, nyug. törvény­széki tanácsos, 71 éves, Budapesten ; ugyanitt: SAR­TORY FRIGYES ÖDÖN, a kereskedelmi bank volt igaz­gatója, 70 éves; BALOGH VINCZE, nyug. törvényszéki biró, 79 éves; KOVÁCS LAJOS, fővárosi vámellenőr, 71 éves; STRAUB LEO, a műegyetem első éves hallga­tója, 19 éves. — Vojnits HAJDÚ GÉZA, nyug. honvéd­százados, ki a szabadságharczban a szent-tamási véres ütközet után vitézségeért kapta a főhadnagyi rángot; majd az osztrák seregbe sorozták, s a hon­védség uj szervezésekor ismét szolgálatba lépett, 56 éves, Szabadkán; ugyanott VOJNITS TÜNICS MIHÁLY nyug. törvényszéki biró, 64 éves. — Báró KEMÉNY ÁRPÁD, ki vakon töltötte egész életét, Kolozsvárit. — Szűcs MIKLÓS, ügyvéd, a miskolczi takarékpénztár egykori titkára a megyei bizottság tagja, 66 éves. — SKUBLICS LÁSZLÓ zalamegyei tekintélyes földbirtokos, 67 éves, Besenyőn. — HUSZKA MIHÁLY, ügyvéd és volt országgyűlési kép­viselő, 83 éves, Békés-Gyulán. — TOMPA SÁMUEL, bodolai jegyző, a szabadságharczban lionvédlmszár. — KÖVENDY LAJOS, a biharmegyei szentjánosi ura­dalom igazgató tisztje, hosszas betegség után. s neje, szül. BENKÖ RÓZA, a halott mellett önkezűleg oltotta ki életét, s egyszerre temették őket. — MESTER JÓZSEF, kir. al-erdőfelügyelő, 34 éves, Nagy-Kani­zsán. — BÖSZÖRMÉNYI JÓZSEF, gyógyszerész, 55 éves, Szatmárit. — IVRAYNIK KÁLMÁN, 48 éves Kassán. — SZÁNYI GYULA, gesztelvi földbirtokos, Budapesten. — JORGONOVITS DEMETER, birtokos, az aradi «Progres­sulu» közművelődési egylet alelnöke, 68 éves. — Dr. HORNYAI FERENCZ, megyebizottsági tag, 71 éves, Sátoralja-Ujhelyen. — ZSILIN TIMÓTH, megyei tiszt­viselő, Miskolczon. — Dr. KÖNIG MÓR, a székesfe­hérvári káptalan őrkanonokja, ki a szabadság­harcz alatt Bogláron volt segédlelkész, s plébánosá­val, a derék Streith Miklóssal együtt hazafias működésükért elfogatván, a katonai törvényszék őt tizenöt évi börtönre itélte, s négy évig szen­vedett fogságot, elnöke volt a fejéi-megyei régé­szeti egyletnek is, 64 éves korában. — KNITTL FE­RENCZ esperes-plébános, Eszéken. — FARKAS LÁSZLÓ, a nagyvaradi r. kath. püspökség nyug. uradalmi tiszttartója, 83 éves. — Ifj. FEKETE LAJOS, Fekete Lajos volt országgyűlési képviselő harmadéves jogász fia, 20 éves, Budapesten. MÁRIA IÍONSTANCZIA Orsolya-rendi apácza, családi nevén Rosztoczky, a nagyváradi apáczák leánynevelő intézetének egyik jeles tanítónője, 68 éves. — WOLF MÁRIA POLIKARPA, a Miasszonyunkról nevezett temes­vári apáczakolostor fejedelemasszonya.—MARTINENGO FERDINANDNÉ szül. Pongrácz Terézia, 74 éves, Pozsony­ban. — PRIVLER ANTALNÉ szül. Tlieodosius Heléna, nagykunsági földbirtokosnő és dr. Kadocsa Lippich Elek fiatal iró édes anyja, 52 éves, Kun-Szt-Miklóson.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék