Vasárnapi Ujság – 1890

1890-01-26 / 4. szám - Makai Emil: Ösvényedet Isten (Juda Halévi) 60. oldal / Költemények

60 VASÁRNAPI ÚJSÁG. •1. SZÁM. 1890. xxxvn. ÉVFOLYAM. a közélet egyik nevezetessége. Ez Bacsó Kanut államtitkár, később pedig miniszter. A haszonleső, elbizakodott, könnyű lelkiismeretű rokonság alak­jai egytől egyig ritka jellemző erővel és jó humorral festvék. A fő közöttük Fülöp, ki a püspök régi arany és ezüst műtárgyait is elsikkasztottaa. Az atyafiság Kanutot is szívja s ez anyagi zavarokba kezd kerülni. Csak egy jó házasság segíthetne rajta. Ott is van egy görög bankár, a szintén sok eredetiséggel rajzolt Biás, a­ki a hatalmas államtitkárnak szívesen oda­adná leányát, és számít is rá. De Kanut mást szeret, egy Bacsó-lányt, Veront, ki az ő családjánál mint nevelőnő él. Veron atyja egy vén szoczialista, és gyűlöli Kanutot, régi családi viszályból, leányával pedig semmit sem törődik. Kanut már jegyet vált a görög milliomos lányával, mert Fülöp felvilágosítja Veront, hogy Kanutot csak gazdag házasság ment­heti meg. Veron tehát elutasítja Kanutot. Egyszer azonban elfogják apját, a vén szoc­ialistát. Veron a hatalmas államtitkárhoz megy éjnek idején, hogy atyja kiszabadítását kérje. Ez szép, de szerkezetileg gyönge része a regénynek. Veron a találkozásnál áldozatul esik szerelmének. Az ő bukására pedig semmi szükség a regényben. Kanutról ez alatt jel­lembevágó dolgokat beszélnek. Maga egy nagy vállal­kozó bécsi czég feje mondja el, hogy Kanut bizonyos állami szerződés felbontásáért százezer forint borra­valót fogadott el. Csakhogy ezt Fülöp tette, Kanut tudta nélkül. Egy ellenzéki hírlapíró, ki üldözi Ka­nutot, mert ő is szereti Veront, egy este elviszi Ve­ron atyjához, a vén szoc­ialistához a másnap meg­jelenő czikk levonatát, melyben Kanutot megtá­madja a borravalóért. Veron hallja, mikor felolvas­sák a czikket. Nem hiszi, hogy Kanut elkövethette, a­mivel vádolják. Értesíti tehát Fülöpöt, hogy aka­dályozza meg a botrányt. Fülöp a kaszinóban ke­resi Kanutot. Már a kaszinóban is beszélnek a czikk­ről. Zárai gróf fenyegetőzik, hogy Kanut (ki már ekkor miniszter) a kaszinó tagjai közt meg nem ma­radhat. Fülöp összetűz a gróffal, a­ki híres jövő, de ő is az. Még akkor éjjel megvívnak, s a golyó halá­losan találja Fülöpöt. Haldokolva vallja be, hogy a szászezer forintot ő vette föl a bécsi czégtől. Tisz­tázza Kanutot a vád alól s kéri, hogy forduljon egész szeretetével Veron felé. Kanut és Veron csak­ugyan boldogok is lesznek. Ez röviden a regény meséje. Sok epizód és mellék­alak veszi körül, de ezekben is mindig egy író szép tehetsége nyilatko­zik. Drámai hév, emelkedettség sem hiányzik az előadásból. Szóval e regény igazi tehetség műve, ki mindjárt első nagyobb művével élvezetet tudott nyújtani. Korábban egy kötet elbeszélés jelent meg Iványitól. A regény Szegeden került ki sajtó alól, csinos kiállításban, s Aradon kapható a szerzőnél, ki maga adta ki. Makai Emil: vallásos énekek. Budapest, 1890. A zsidó vallásos költészet előkelő helyet foglal el a világirodalom vallásos lyrájában. Oly nép, mely év­ezredeken át letéteményese volt az egy Isten esz­méjének, s mely az egy Istenben saját nemzeti iste­nét, Izrael népének majd kegyes, majd dorgáló, de az idegen népekkel szemben mindig védő és oltal­mazó urát és királyát tekintette : nem csoda, hogy a nyomorúság és megpróbáltatás szomorú idejében mély áhítattal fordította szemeit az ég felé, s a fo­hász, a könyörgés, a panasz, melyet ősei istenéhez küldött, szive mélyéből fakadt. A sötét századok, melyek a zsidó népre annyi szenvedést mértek, ma már elmultak, korunk felvilágosodott szelleme em­ber és ember között vallása miatt különbséget nem tesz, a zsidók — legalább a kultur-nemzetek közt -beolvadtak a nemzetek testébe s a honnak csak más vallású, de ugyanazon jogokat élvező polgárai. Ily körülmények közt, ha megrendül is a zsidó vallásos lyra, nem lehet az, a­mi rég volt, többé nem egy vé­rig gyötört hontalan nép megrázó keserve, hanem egy-egy vallásos kedély egyéni nyilvánulása. •A Makai Emil határozottan vallásos kedély, s hozzá­tehetjük, költői kedély is, mely hangot tud adni ér­zelmeinek s másokkal is éreztetni tudja azokat. Na­gyobb, erősebb tehetség azonban nem nyilatkozik vallásos énekeiben ; a külformát is csak középsze­rűen kezeli s gyakran ilyen rímeket is megenged magának : barátom — gyalázatom,» «feléd — té­pett szét,» «dalát, — fájdalmát,» stb. Néha a szava­kat rontja el, például a helyett hogy: lassan, vagy lassadan, ezt használja lassadan. Majd kifejezései rosszak, mi szintén arra mutat, hogy nem ura eléggé a nyelvnek: «Eltiporták bérezi sasok Vért szomjazó karmai.» A lovak patkós körmei eltiporhatnak valakit, de a sasok karma azonban csak téphet, szaggathat, de el nem tiporhat, ahhoz nagyobb suly kell. Makai kis kötete a következő fejezetekre oszlik : szombat, újév, engesztelő nap, sátoros ünnep, a páska ünnepe, pünkösd, c­anuka, ab hó kilencze­dike, s mindenik fejezet néhány eredeti, vagy fordí­tott énekből áll. Az eredetiek majd az Úr hatalmát dicsérik, majd hálát adnak az Úrnak, majd a bűntu­dattól gyötört szív esdeklését tolmácsolják. Fordí­tott költeményeket is találunk a kötetben, a nagy zsidó vallásos költők, Gabriel, Juda Halévi, Ábra­hám ibn Ezra és Nachum után. A kötetből mutat­ványul álljon itt Juda Halévinak egyik költeménye : Ösvényedet Isten... — Júda Halévi. — Ösvényedet, Isten ! oly örömmel járom, Nyomdokodba lépni : vágyam, boldogságom ! Háló nem kerít be . .. örvény nem fenyeget. . . Öledbe hajtom le elfár­adt fejemet. Szívem közeledben soha meg nem rémül — Magadhoz lánczoltál szerelmed jeléül. Keménységem szirtje, szívemnek sziklája, Bizodalmam vérté, életem forrása! Oh ha fényedet csak egyszer is láthatnám, Halandó voltomat megvetném, tagadnám! Tefeléd vonzódom, hozzád lánczol lelkem — Csarnokod küszöbét ihlettel kerestem. A mit népem vétett, nyugton elszenvedem, Rabigáját tűrve, vállamon viselem; Nem nyújtom kezeim, csak feléd imára, Ki más adhat enyhet szivem fájdalmára ? S bárha szent hitemért meg kellene halnom, Végső perczemben is nevedet sóhajtom. Lelkem lánghevével csak Istent szolgálom, Szerelmed szegélyét átölelni vágyom ; S bárha megsuhintod pallosként haragod — Nem hágom át soha a te akaratod. Hozzád ragaszkodom, sohase feledlek, Égi hit, szent törvény ! mennyire szeretlek ! ... Az állami közigazgatás, írta Mocsáry Lajos országgyűlési képviselő. A közigazgatás reformjának nagy kérdéséhez szól hozzá, s az állami közigazgatás ellenében az önkormányzatot, a tisztviselők válasz­tását, a megyei rendszernek reformját, de fentartá­sát védelmezi, sok hévvel. Mocsáry a közéletnek régi embere, jól ismeri mind a megyei életet, mind egész politikai életünket. Sok érdekest tud elmondani vé­delmezett álláspontja, a megyék és a választott tisz­tikar megtartása mellett. Szól a régi megyékről, mikor még a bíróságok is náluk voltak. Hévvel tiltakozik a vád ellen, hogy a közigazga­tás oly rossz volna, mint híresztelik, de a­mennyi­ben rossz, oka szerinte a sok csonkítás, melyet a megyén elkövettek. Az önkormányzati szervezetbe csempészett bürokratizmusnak tulajdonítja a legtöbb hibát. De még úgy is jobbnak tudja a megyei köz­igazgatást, mint a­minek az­­ államilag kezelt köz­igazgatási ágak, nevezetesen a pénzügy, a­hol sok­kal több a panasz, nagyobb a közönség zaklatása, a sikkasztás és visszaélés. Mocsáry a régi megyék vis­­szaállítását ajánlja, abban az alakban, a mint az 1867-től az 1870-iki törvény megalkotásáig volt. Mocsáry könyve annyi érvet hoz föl az állami köz­igazgatás ellen és az önkormányzat mellett, men­­nyivel eddig még nem szálltak szembe a tervezett reformokkal. A régi megye barátai és az új rend­szer hívei egyforma érdeklődéssel olvashatják. Meg­jelent Singer és Wolfner könyvkereskereskedésében s ára 2 írt. Magyar írók élete és munkái. Nagy munka első füzete került ki sajtó alól: a magyar írók biográfiái és műveinek jegyzéke, encziklopediai berendezésben, betűsorban. A tud. akadémia megbízásából szerkeszti Szinnyei József, a nemzeti muzeum hirlapkönyvtárá­nak őre, ki e nagy vállalattal nélkülözhetetlen ki­egészítő részt nyújt irodalmunk történetéhez, a leg­régibb időktől kezdve állítván össze a magyar írók életrajzi adatait és műveinek jegyzékét. Régibb ily könyveink már elavultak, teljesek ugy sem voltak. Szinnyei évek óta dolgozik a nagy biográfiai lexi­konon, melynek bemutatott részeiről a tud. aka­démia is egész elismeréssel nyilatkozott. Az egész négy nagy kötetre van tervezve, 32 füzetben. Kiadja Hornyánszky Viktor akadémiai könyvkereskedő. Minden évnegyedben öt ívre terjedő füzet hagyja el a sajtót, s így 1896-ban lesz befejezve. Egy füzet ára 50 kr. Az első füzet Aachs (Ats) Mihály 17-ik szá­zadbeli evang. prédikátorral kezdődik s Andrád Elek, e század elején élt székely drámaíróig terjed. Az első füzet meggyőzhet mindenkit a nagy szor­galomról, melylyel az adatok gyüjtvék. Felsorolja azt is, hogy bővebb adatok hol találhatók az illető íróról. Az első füzetben 282 életrajz van tömören. Még a most karácsonykor megjelent művek is föl vannak véve, mert a szerkesztő a nyomás alá adás pillana­táig még mindig javítja az adatokat, s a füzet végén föl is van jegyezve, hogy az ívek mikor kerültek sajtó alá. Szinnyei egyszersmind felszólítja a magyar­országi írókat, hogy életrajzi adataikat és irodalmi működésük jegyzékét legyenek szívesek hozzá be­küldeni, a megjelent életrajzok pótlását is szívesen fogadja. Regények. Szépirodalmi művek, versek, regények, elbeszélések sűrűn jelentek meg az utóbbi napok­ban. Három regény van most is előttünk. «Elzül­lött élet* az egyik; szerzője Horváth Kálmán, ki kötete elé nyomatta azokat a bírálatokat, melyek eddigi könyveiről megjelentek. Regényének hőse egy törvénytelen gyermek, ki nemcsak elzüllött em­berré, hanem valóságos gonosztevővé lesz, s végre nagyapja, egy vén uzsorás kiszúrja szemét. Minden­féle bűnök váltogatják egymást a jókora kötetben. A szerző afféle szenzácziós regényt akart írni, mel­lyel az idegekre lehet hatni, s ezt el is érte. Találunk azonban benne csinosabb leírásokat is. Ara 2 írt. A másik regény A bű­nös ösvényen, irta R. P. D. kitől már több kötet jelent meg Debreczenben. Szintén a franczia könnyűfaju regények után indul, gyorsan váltakozó cselekvényt beszélve el elég folyékonyan, de mélyebb indokolás vagy jellemzés nélkül. A­kik csak időtöltésből olvasnak, azoknak elég szórakozást nyújt a regény. Debreczenben jelent meg. Szövevé­nyes mese tekintetében túltesz ezeken «A Zsarnó­tzyak», melynek szerzője Kádár Lajos. Ennek fő alakja egy talált gyermek, ki azonban később fölta­lálja apját, de épen azzal fordul rosszra sorsa, ugy hogy végre is nevelő apjához menekül vissza. Elő­fordul benne a szabadságharcz, a regény legfőbb eseményei azonban a mozgalmas hatvanas években játszanak. A regény egyik fogyatkozása a pongyola előadás is. Temesvártt jelent meg s ára 1 frt 20 kr. Elbeszélések. Maros-Vásárhelyit «Mind csak a szerelem» czimen egy kötet elbeszélés hagyta el a sajtót Vásárhelyi Sz. Mátyástól. Négy elbeszélés van benne, érzelmes történetek, érzékenyen elmondva. — «A hegyek aljáról. Szemenszedett apróságok» czimen pedig Végh (Szecsődi) István gyűjtött össze vagy ötven darab apróságot, egész az aprócseprő­kig. Van ebben karczolat, karikatúra, tárczalevél adoma, humoreszk. Az előszóban azt mondja a szerző, hogy tíz évi irodalmi működése eredményét adja a közönség kezébe. Szerény működésről tanúskodik a kötet. Megjelent Aranyos-Marathon ; ára 60 kr. A «Nemzet» czimü politikai napilap felelős szer­kesztője, az elhunyt Visi Imre után Gajáry Ödön országgyűlési képviselő lett, ki e hó 18-ikán vette át a szerkesztést. Gajáry Ödön, ki Visi Imre szer­kesztése alatt is munkatársa volt a lapnak, az or­szággyűlésen többször adta politikai képzettségének tanújelét. A véderőről szóló törvényjavaslat tárgya­lása alkalmával a többi közt ő nyújtotta be a nevéről nevezett azt a határozati javaslatot, mely a 14. sza­kasz fölött kifejlett erős vita után a képviselőház többsége által elfogadtatott. Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve, kereskedelmi középiskolák és akadémiák használa­tára, valamint magán tanulmányozásra, írta Novák Sándor, a budapesti kereskedelmi akadémia tanára, kiadta a Franklin-társulat. A könyvvitel megtanulá­sára eddig használatban volt könyvek vagy nem tel­jesek, vagy nem felelnek meg a kereskedelmi isko­lák tantervének. Novak, ki Karner könyvvezetését már 1876-ban átdolgozta, abból az első részt közre is adta, a második rész átdolgozásánál arra a meg­győződésre jutott, hogy nagy terjedelme mellett is már nem felelne meg egészen e czélnak, s így uj tankönyvet irt, mely kimerítőn tárgyalja a könyv­vitelt. Feladatul tartotta maga előtt, hogy teljes és rendszeres kézikönyvet adjon, s ne csak a tanulók­nak, hanem a gyakorlati igényeknek is megfeleljen. A bevezetés után, mely a könyvelés, leltározás és becslés alapfogalmait ismerteti, a könyv külön-külön részben az egyszerű és kettős könyvvitel elméletét s egyes üzletágak könyvelését tartalmazza, szabato­san nyomon kisérve mindenütt az előadást világos példákkal s a megfelelő jogi ismeretekkel. Novák könyvével, mely 500 lapra terjed, a magyar keres­kedő világ derék kézikönyv birtokába jutott. Ara­b írt. Államnevelészet, irta Fülöp Sándor. Az állami nevelés eszméjét fejtegeti. A mostani iskolai rend­szernek a szerző nem barátja. A spártaiak nevelését kívánná életbe léptetni ; neveltesse a gyermekeket és az ifjakat az állam, még­pedig úgy, hogy az állam ügyeljen föl rájuk. Ez körülbelül azt jelentené, hogy a gyermeket, a­mint iskolába járhat, a családi körből már ki kell szakítani, hogy aztán sok esetben vissza se térjen oda, mert húsz éves korában mint katona ismét az államé. A könyv által óhajtott új nevelési rendszer tehát aligha támaszt visszhangot. Ára 1 frt 40 krajczár. Uj zeneművek. Rózsavölgyi és társa zeneműki­adóknál ujabban ismét két füzet jelent meg. Az egyiknek a czime «Szerelem», 23 eredeti magyar dalt tartalmaz, melyeknek szövegei Kósa Lajostól valók; a zenét Székács Gyula szerző hozzájuk. E dalok úgy vannak zongorára átírva, hogy ének nél-

Next