Vasárnapi Ujság – 1891

1891-03-29 / 13. szám - Garasanin Milutin Szerbia volt miniszterelnöke (arczképpel) 209. oldal / Élet- és jellemrajzok.

az első hajó ki fog kötni partjain. József főherczeg a távolból is élénk érdeklődéssel viseltetik szép szigete iránt és a veszedelem napjaiban rendesen kellett tudósítani a sziget állapotáról. S nagy örömére szol­gált, midőn megtudta, hogy a pusztulás nem lett oly nagy, mint a milyennek mutatkozott. Bizonyosan örömmel veszi ezt a hírt a főváros közönsége is, a­melynek egyik legszebb és legkedveltebb kiránduló helye a gyönyörű Margitsziget. Buddha-bálványok az akadémián. Becses és ritka ókori mythológiai ereklyék kerültek nem­régi­ben a messze keletről fővárosunkba. Duka Tivadar, a tud. akadémia Londonban élő levelező tagja, ki­nek, mint angol királyi bengáliai főorvosnak, az in­diai császárságban nagy összeköttetései vannak, két érdekes buddha-bálványt szerzett meg Kalkuttában, melyeket hazája iránt táplált meleg szeretétől ösztö­nözve, a m. tud. akadémiának ajánlott fel. A bálvá­nyok Kalkuttából a napokban érkeztek meg Triesz­ten át, hova a Lloyd-társaság szállíttatta őket. Az igénytelen, inkább kicsinyeknek mondható buddha­szobrok vagyis stupák, a mint őket hazájukban, Indiában nevezik, rendkívül tömör kőből (gránit­ból) torony formában faragott idolumok, melyek­nek oldalain az istenséget ábrázoló domborművek láthatók. E bálványok igen régiek lehetnek ; szak­értők ítélete szerint legalább kétezer évvel ezelőtt készülhettek. Az akadémia ezeket a nagybecsű val­lásos ereklyéket, melyek bizonyára a külföld érdek­lődését is magukra fogják vonni, egyik termében helyezte el s köszönetet mondott a távol hazájától élő kiváló magyarnak. Pulszky Ferencz újabb jubileuma. Pulszky Ferencz, a ki akadémiai tagságának félszázados jubi­leumát már 1888-ban megünnepelte, az idén éri meg ötvenedik évfordulóját annak, hogy tiszteleti tag. Eddig akadémiai tagságának félszázados jubi­leumát a következő nyolcz akadémikus érte meg: Udvardy Cserna János 1882-ben, Barabás Miklós és Tóth Lőrincz 1886-ban, Brassai Sámuel és Kacsko­vics Lajos 1887-ben, Pulszky Ferencz 1888-ban, Szabó István 1889-ben és Ballagi Mór 1890-ben. Tiszteleti tagja az akadémiának mindössze 24 van, s minthogy a tiszteleti tagokat rendszerint idős korukban választják, a legritkább eset lesz az aka­démia történetében, hogy egy tiszteleti tag félszá­zados jubileumát megérje. Ybl Miklós szobra. A mérnök- és építész-egye­sület harmincztagú bizottságot küldött ki a végből, hogy mozgalmat indítson az Ybl Miklósnak eme­lendő szobor ügyében. E bizottság meg fogja kérni a fővárosi hatóságot és közmunkatanácsot is, hogy részt vegyen a mozgalomban. Alagút a Duna alatt. Krisztinkovics Béla mér­nök a Kötő-utcza s a Döbrentei­ tér között a Duna alatt alagutat akar építtetni, a­melyen keresztül villamos vasúton járna a közönség s ez iránt kér­vényt is nyújtott be a kereskedelemügyi miniszter­hez. A miniszter, e kérvényt véleményezés végett leküldte a fővároshoz. Operaelőadás telefonon át. A Párisban előadott «Le Mage» operát már hallották Londonban és pe­dig telefonon át. Massenet új művében néhány ki­váltságos angol főposta tisztviselő és előkelőség gyö­nyörködhetett. Rövid távolságokra a telefon rég idő óta alkalmasnak bizonyult egész előadások közvetí­tésére, de hosszú távolságra csak most bizonyította be életképességét. Ásatások Pompejiben. A lávától elpusztult Pom­péjiben csak ritkán találtak emeletes házra. Majd­nem valamennyi ház körülbelül két méter magas s csak a földszinti helyiségek láthatók, melyek meg­lehetősen tiszta képet adnak a római házak föld­szintjének berendezéséről. Az emeletek beosztása azonban eddig titokban maradt, mert a lépcsők és a tetőzet teljesen hiányzanak. Legújabban azonban egy öt­emeletes házat ástak ki, a­mi rendkívüli és váratlan meglepetés, mert tájékozást nyújt az eme­letek beosztásáról a régi római házakban. Az öteme­letes ház a város azon részén fekszik, mely a völgybe nyúlik le, úgy, hogy a legfelső emelet egy színvona­lon áll a város magasabb részének utcza-kövezeté­vel. — Rendkívül becsesek a ház némely falfestmé­nyei, melyek a pygnaeusok harczát tüntetik fel az állatokkal. Az ujonan kiásott ház földszintje fürdő­nek volt berendezve s körülbelül olyan, minő az a fürdőhelyiség, mely a bástyakapu bejárattól nem messze balra fekszik. A felső emeletek azonban már magánlakásul szolgáltak. Az archeologusok most tömegesen vándorolnak Pompejibe, hogy az érdekes fölfedezést megnézzék. ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEINK. Azon t. olvasóinkat, kiknek előfizetése 1. már­czius hó végével lejár, megrendeléseik mielőbbi be­küldésére kéri föl a kiadó­hivatal, nehogy a lapok küldésében fennakadás álljon be. 218 VASÁRNAPI ÚJSÁG. A «Vasárnapi Újság» társlapja, a most már 37-ik évfolyamában lévő «Politikai Újdon­ságok» a hét eseményeit kellő magyarázattal ellátott gondos, hű összeállításban tárja az olvasó elé, s a közönség együtt találja benne mindazt, a­mi a napilapokban elszórtan jelen meg, úgy hogy e lap, kivált vidéken, hol a hiányos posta­járás a napi értesülést különben is megnehezíti, a napilapokat is lehetőleg pótolja. A «Világkrónika», mint hetilapjaink kiegészí­tője, a hazai és külföldi általánosabb ér­dekű eseményeket részletesen ismertető és ma­gyarázó czikkeken és képeken kívül nagyobb elbeszéléseket és regényeket is közöl, képekkel il­lusztrálva, úgyszintén úti rajzokat, nép- és táj­ismertetéseket, szemléltető jelentéseket a hazai és külföldi közérdekű dolgokról, találmányokról, fölfedezésekről, úgyszintén mulattató közlemé­nyeket, közhasznú tudnivalókat, képtalányokat, tréfás feladványokat, stb. A Világkrónikát hetilapjaink előfizetői fél­évre 1 frt, negyedévre 50 kr. pótdíjért rendelhe­­­tik meg. Az előfizetések a «Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok» kiadóhivatalába, Budapest, Egye­tem-utcza 4., küldendők. Az első 6. általános baleset ellen biztosító tár­saság, melyet hazánkban a trieszti általános bizto­sító társaság ( Assicurazioni Generali) magyarországi vezérügynöksége képvisel, 8 ik közgyűlését f. hó 4-­én megtartotta és közzétette 1890-iki üzleti jelentését. E számadási jelentésből kitűnik, hogy a baleset-bizto­sítás a lefolyt évben a biztosítottak számát és az azok által fizetett díjakat illetőleg különösen az egyénen­kinti biztosításnál jelentékeny haladást tett, a­men­­nyiben a díjbevétel 858,612 frt 38 krnyi összeget ért el, míg a jövő években esedékes díjkötelezvények az egyénenkinti biztosításnál 3.863,848 frt 55 krra rúg­nak. Az egyénenkinti biztosítást 1890 végéig már 50397 személy vette igénybe. Az 1890-iki üzletévben 7704 káresetben 343,964 frt 21 kr. lőn kifizetve és az intézet fennállása óta összesen 34607 káreset után 2.011,129 frt 77 kr. lett megtérítve. Az üzletszámla 122,276 frt 62 krnyi nyereséggel záródik és a köz­gyűlés az igazgató­tanács ajánlatára elhatározta, hogy ebből 90,000 frtot, azaz részvényenkint 18 forintot (­ 9 %) fordít az osztalékszelvény beváltására. Az egy millió forint teljesen befizetett részvénytőkén kivül a társaság még 857,087 frt 03 krnyi tartalék­alap fölött rendelkezik, mely összeg — mint ezt a mérlegszámla mutatja — elsőrendű értékekben van elhelyezve és ezeknek nagy része magyar papírok­ból áll, egész évre félévre negyedévre A Vasárnapi Tíjság — frt 8.— frt 4.— frt 2.— A Világkrónikával együtt « 10.— « 5.— » 2.50 A Vasárnapi Ú­jság és . 12 — « 6 3 — Politikai Újdonságok A Világkrónikával együtt « 14.— « 7.— « 3.50 Csupán a Politikai Újdonságok « 6.— « 3.— « 1.50 A Világkrónikával együtt « 8.— » 4.— « 2.— HALÁLOZÁSOK. FRIEBEISZ FERENCZ, a mult évtizedekben a «Ne­felejts» szépirodalmi hetilap szerkesztője, több iro­dalmi vállalat kiadója, meghalt Budapesten. Az ötve­nes években maga is írt elbeszéléseket; a hatvanas években vitt azonban nagyobb szerepet, mint szer­kesztő és külföldi regények kiadója. Este utolsó évei­ben az ó­budai járásbíróságnál szerény kis hivatal­ban vonta meg magát. Elhunytak még a közelebbi napok alatt: GECZŐ JÁNOS, a kir. kúria VI. polgári tanácsának elnöke, egykor a marosvásárhelyi kir. tábla birája, régi hon­véd, jeles biró, 62 éves, Budapesten.­­— KECSMÉRY ÁGOST, evang. lelkész, 69 éves, Badinban. — Ifj. TÓTH VILMOS kamarás, követségi titkár, Tóth Vil­mos volt belügyminiszter és a közös legfőbb szám­szék elnökének fia, 36 éves, Nyitra Ivánkán. — Dr. FRANKEL BÉLA, orvos, a tudomány és művészeti aranyérem tulajdonosa, a császárfürdőnek 54 év óta fürdőorvosa, 80-ik évében, Budapesten. — STÉPÁN ISTVÁN, biharmegyei birtokos és megyebizottsági tag, 81 éves, Puszta-Mindszenten. — Egyházasbükki DERVARICS ÁKOS, földbirtokos, Zalamegye egykori táblabírája, 75-ik évében, Kilimánban. Két fia és lánya (Szily Kálmán akadémiai főtitkár neje) gyá­szolják a hozzájuk tartozókkal. — GEGUS SÁMUEL, ügyvéd és volt váltójegyző, 88 éves, Budapesten. özv. BELEZNAY ANTALNÉ, szül. Szele Johanna, Jászberényben, 63-ik évében, Szele Gábor egri ka­nonok közeli rokonát gyászolja benne. — LEHOCZKY MARISKA, Lehoczky Péter, nyug. aljárásbiró leánya, 23 éves, Liptó-Szentmiklóson. 12. SZÁM. 1891. XXXVIII. ÉVFOLYAM. Szerkesztői mondanivalók. A föld remeg. Nem viseltetünk előítélettel a köl­tőnők iránt; az irodalom a szellemek oly köztársa­sága, hol minden tehetségnek joga és alkalma van érvényesülni, — természetesen egyéni értékéhez és súlyához képest. A beküldött költemény figyelemre­méltó kísérlet, csak az a kár, hogy a gondolat küzd a formával és kifejezésekkel, s e küzdés a verset dara­bossá, nehézkessé, homályossá teszi. Vendégszeretet Erdélyben. Kár volna a szíves vendéglátást ilyen rossz verssel fizetni meg. Ha ima tenger. Ha létem, viharban stb. Sokkal gyöngébbek, mint az első ízben beküldött da­rabok, tele dagálylyal és képtelenséggel. SAKKJATEK, 1653. számú feladvány. Weinheimer E. és Fechter L.-tól. Az 1­544. számú feladvány megfejtése Klaar J.-től. Megfejtés. Az 1­$46. számú feladvány megfejtése. Weinheimer R.-től. Megfejtés. m B SÖTÉT. m §11 Hl* H­w mm 3 H fM • VP • ^ • m f • ml 11 mn H % IJ a bodeigh VILáGOS. Világos indul s a negyedik lépésre matot mond. Világos. Setét. Világos. a. Sötét. 1. Fd3—b1 ... Kf6-g6 3. ... . Kg6-l­7-f6 2. He1—d3 ... hő—h4 3. Fb1—c2 ... Kgt1—h5 (a) 4. Hd3—H ... e5—f4: 5. e4—e6 mat. 4. Kf8-g7 ... Khő—g4 5. Fc2—dl mat. Világos. b. 1. Hc2-b4___ ... 2. V v. H­mat. Sötét. . 1. sz. Az 1­547. számm feladvány megfejtése. Geyerstam Fr.-től. Helyesen fejtették meg: Budapesten: K. J. , F. H. — Andorf­ S. — Kovács J. — Kecskeméten : Balogh Dienes. — Csáktornyán: Győrbiró Gergely. — Kolozsvárit: Bartsch János. — M. Váriban: Engel Soma és Mór (a 1643. sz. f.) — A nagykörösi polgári kör sakk-kedvelői. — A pesti sakk-kör. Megfejtés: Világos. Sötét. Világos, a. Sötét. 1. Hb4—a2 ... Kc5-d5 : (a) 1. ... .. . ... h4—g3: 2. Fg3—f2 ... K. t. sz. 2. b2—b4 ... Kc5-d5: 3. e3—e4 v. H­mat. 3. Ha2—c3 mat. KÉPTALÁNY. A «Vasárnapi Újság» 11 -ik számában közölt képta­lány megfejtése: Háromszínű lobogó. HETI-NAPTÁR, márczius-április hó. Nap Katholikus és protestáns Görőfi-Orosz Izraelita Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. Egyetem-tér 6. szám.) L­J­A­V ( % 29 V. D h­usvétvasá­rn. D Husvétvasárn. 30 H. Húsvéthétfő Húsvéthétfő 31 K. Amoszpr. Amosz 1 S. Hugó pk. Tivadarka 2 C. Paulai Fer. hv. Theodat 3P. Bihark pk. hv. Darias 4[S. Izidor pk. ea. Izidor Holdváltozás. <. Utolsó negyed 2-án 7 líra 46 pk. d. e. 17 F. Nbójt 2.v. 19 18 Cirill pk. 20 19 Krizs­sDária 21 20 Szabb. vtk. 22 21 Jakab az ifj 23 22 Vazul vt. 24 2.3 Nikon 25 Sab. S. Fekete, fehér és színes selyemkel­mék 60 kr.-tól egész 15 frt 65 kr.-ig, mé­terenként — simán és mintázva (körülb. 240 kü­lönböző minőségben és 2000 különféle színben, alappal stb.) szállít ruhánként és végszámra vám- és viteldíj-mentesen Henneberg G. (csász. és kir. udv. szállító) gyári raktára, Zürichben. Minták postafor­dultával. Levelekre Svájciba 70 kr.-os bélyeg ragasztandó.

Next