Vasárnapi Ujság – 1897

8. Tárczaczikkek; napi érdekü közlemények - A «Jókai» magyar gőzös elsülyedése (képpel) P. G. 847. oldal

50. SZÁM. 1897. 44. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI IJJSÁG, mint hogy ez körülbelől egyforma is volt vala­mennyi turáni-fajta népségnél. Nem bizonyos, viseltek-e a honfoglaló ma­gyarok szakállt, vagy sem, mert erre nézve telje­sen megbízható adataink nincsenek, s a rokon népekről sem vehetünk példát, mert ezek egyike borotválkozott, míg a másik szakállt eresztett. A hajról már említettük, hogy ezt befonva viselték, s mikor Vatha a pogányság mellett fel­lázadt, első gondja volt, hogy régi pogány módra megborotváltatta a fejét és három üstö­köt eresztett. A későbbi korokból egyre több viselet képét mutatja be az érdemes munka, melyet átla­pozva, nagyon szépen elénk tárul nemzeti vise­letünk egész fejlődése, egészen a mai «dísz­magyar»-ig s a köznép mostani ruházatáig. Ezen rendkívüli díszszel kiállított nagy mű, mely egyszersmind a magyar nyomdászat előre­haladottságát is bizonyítja, a Franklin-társulat kiadásában jelenik meg, még­pedig az országos képzőművészeti tanács felügyelete alatt és a vallás- és közoktatásügyi minisztérium támoga­tásával. A mű 40 színes táblán és 60 fekete raj­zon adja a magyar viseletek ezerféle szétszórt anyagból összeállított történetét. A színes táb­lák mindegyike 12—20 alakot ábrázol, gondos kivitelben, 14—20 színben és kor szerint cso­portosítva. A szöveg 20 ívre fog terjedni. A munka 20 füzetben jelenik meg s egy-egy füzet ára 1 forint 50 krajczár. A «JÓKAI» MAGYAR GŐZÖS ELSÜLYEDÉSE. Még el sem felejtettük a szerencsétlen «ska» gőzös veszedelmét, melynél 21-en lelték halá­lukat, már­is újabb szerencsétlenség érte a magyar tengerhajózást. A múlt hó 25-én éjjel a «Jókai» magyar Adria-gőzös mintegy 1200 tonna rakománynyal indult Rouenből Dunker­quebe. A calaisi szoros bejáratánál a homályos éjszaka idején a «Jókai» összeütközött a «Baron Androssan» nevű 4000 tonnás angol gőzössel, a­mely Londonból indult Amerika felé. A ma­gyar hajónak épen derekán vágott lyukat az angol gőzös, s az óriási erővel beforduló víznek még segített a hatalmas hullámzás is mihama­rább elsülyeszteni a «Jókait». A hat percz alatt víz alá került gőzösről azonnal vízre bocsátot­ták a mentőcsónakot és azon menekült Wlassich az első kapitány a legénységgel együtt, de a harmadik kapitány Batistichnak s két más mat­róznak Tonetti szakácscsal együtt nyoma veszett. A szerencsétlenség nem messze történt a híres Dungeness sziklapadtól, a mely már igen sok gőzöst juttatott végpusztulásra. Ez a Dungeness egy hatalmas sziklanyújtványa az angol par­toknak és veszedelmes hely a hajósoknak messze kinyúló homokzátonyaival, melyek for­májukat és terjedelmeiket a vízáramlatok sze­rint folyton változtatják. A dagály beálltával a Londonból induló gőzösök messze elkerülik e veszedelmes helyet, hol az angol tengerészeti hatóság egy olyan óriási gőzkürtöt állíttatott fel, a­melynek hangja 25 tengeri mérföldre is elhallatszik. (1 tengeri mérföld : 1854 méter.) Ködös időben perczenkénti megszakítással foly­ton szól ez a kürt. E kerülő úton néha oly nagy számban találkoznak össze a világkeres­kedelem gőzösei, hogy nem csoda, ha különösen homályos éjszaka idején összeütköznek. A «Jókai» veszedelmének is ez volt az oka, mihez hozzájárult még az angol hajósok páratlan könnyelműsége is, a­mennyiben érezvén hatal­mukat a tengeren, senkinek sem térnek ki, s mi több, összeütközés után rendesen megfut­nak, letakarva pokróczokkal a hajó nevét avagy a kémény jeleit, nehogy megtudják nevüket. A «Jókai», melyet koszorús költőnk nevére keresztelt el az «Adria» társaság, 1882-ben épült Angliában. A mostani rakománya nem volt egészen biztosítva, úgy hogy a szerencsét­lenség az «Adria» társaságnak mintegy 160.000 frtnyi kárt okozott. P. G. RAB ASSZONY. Kiss József költeménye. Viszik a rab asszonyt a bírák elébe : «Ülj le, te rab asszony, a vallató székre !» — Suh­ogó selyembe, talpig feketébe, Ugy lép a rab asszony a bírák elébe. «Rekettyés tövében, süppedő avarban, Szent Iván napjára, harmatos hajnalban Halva lelték urad — kés szívébe mártva: Ismered ezt a kést, Nemes Nagy Zsuzsanna?» • Ismerem, ismerem! Esztendeje nyáron Nagy Oláhországból hozta márkapárom. Bubinttal, gyémánttal a nyele kirakva, Babonás hit ellen — én kértem ... Ő adta . .. Arany idők jártak !. .. Kertem rózsafája Akkor állt, akkor volt teljes virágjába'.» Suttogásba olvad csengése szavának, Bokolyája selymén tűnődve babrálgat. Megyeház ablakán a verőfény árja Betör és odatű­z bársony homlokára, Bársony homlokára, fiatal arczára, Székülő bíráknak szomorúságára . . . Hozzá nyájas szóval fordulnak, úgy kérdik : «Mondja el, kegyelmed, eleitől végig.« Föláll a rab asszony, mint a nádszál lenge, Bánatosan tekint körül a terembe­. «... Húshagyón hirdettek, húsvétkor eskettek, Egy hétre, kettőre száz hírt rebesgettek. A merre csak jártam, a merre csak keltem. Szánó pillantással kísérgettek engem. Jöttek a szomszédok: Zsuzsikám ! tubiczám! Csapodár az ember, csapodár mind a­hány. Az egyik azt mondta : Eszem a szépséged ! A másik azt mondta : Nem érdemel téged. Megkönyörült rajtam végtére valaki, Szivembe nyilaltak öldöklő szavai: «Gyümölcsös kertednek tolvaj megszedője: Alszegi Borbála — régi szeretője». Jött az uram este csókszomjas ajakkal, Elfordultam tőle sértő iszonyattal: «Hogyha minden tenger vize rád zúdulna, Hogyha minden felhő zápora rád hullna, Egyebet se tenne, csak tégedet mosna, Attól az asszonytól tisztára nem mosna!» Bokát­ verő hajam kezére csavarta, Liliom­ vállamat fogával megmarta, Végesvégig hurczolt cselédim láttára, Házból az udvarra, udvarról a házba, Homlokom a padlót véresre sikálta : Mind nem fájt, csak egy fájt: Alszegi Borbála! Odahagytam éjjel az özvegyi ágyat, Felhúztam kopogós karmazsin csizmámat, Befűztem aranyos drága vállfüzemet, Felkötöm sávolyos török keszkenőmet. Kebelembe rettem rubintos kis késem . . . Alszegi Borbála ! Most vigyázz ! légy résen ! Csak­ patak partján ott alant, ott alant, Párosan turbékol a galamb — vadgalamb ! Én is oda tartok, rekettyés aljába, Nekem is kedves ám vadgalamb bugása! Én istenem ! Mért is vetemedtem arra, Hogy én lesbe álljak, mint valami vadra ! Szeretője helyett — iszonyú halálra Rubintos kis késem uramat találta. Megvédte testével — a ki nem érdemli... Én — a megalázott! engem nem véd senki. Minden gazdagságom oda adnám érte, Minden búcsút, oltárt sorba járnék érte : Hogyha verne, verne, — még egyszer fölkelne, Fiatal életem egyetlen szerelme.» Grü­nwald Béla rajza Kiss József költeményeinek most megjelent díszkiadásában. •lettek a szomszédok: Zsuzsikám ! Tubiczám ! Csapodár az ember, csapodár mind a­hány. 847 KISS JÓZSEF KÖLTEMÉNYEINEK DÍSZKIADÁSA. Kiss József költeményei. Ferenczy Károly, Grünwald Béla, Holósy Simon, Réti István, Thorma János rajzaival, tizen­nyolcz fénymetszettel, tizenkét külön műlappal, és harmincz képpel a szövegben. Budapest, 1897. Révai testvérek irodalmi intézet részvény-társaság kiadása. Jó negyedszázaddal ezelőtt, nyomban a zsidó­emanczipáczió után egy kis versfüzet jelent meg «Zsidó dalok» czím alatt, új tárgygyal és új hanggal. Kiss József a szeretet meleg vonásai­val rajzolta a polgárjogot nyert s magyar hazafivá lett magyar zsidót, noha olykor a régi üldözés emlékének keserűségét se fojthatta el. Évek múlva, 1876-ban, költeményeinek újabb — sőt mondhatni első — gyűjteményét adta ki Kiss József. Ettől számíthatjuk költői pályáját, mert a «Zsidó dalok»-ból alig vett át néhányat

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék