Vasárnapi Ujság – 1900

8. Tárczaczikkek; napi érdekü közlemények - A Petőfi-társaság nagygyülése 26. oldal

26 szorkány­perekben később oly nagy szerepet játszott. Az ördög néha meg is látogatja hívét, vigasztalja őt és végül átadja neki a pokoli szerződést, melyre a pecsétet saját tenyerével üti reá, vagy pedig átlyukasztja az ujjával oly módon, hogy az irat meg is perzselődik. A dip­loma az immár boszorkánymesternek, vagy bo­szorkánynak vérével íródik mágiás jelekkel, hogy az ördög esetleg el is disputálhassa azt, a­mit igért. A boszorkány megronthatja az állatokat, vagy varázsvesszejével egyet suhint, s a jég­eső elveri az összes vetéseket. Midőn így a bo­szorkány örömét leli mások megrontásában és a kártevésben, nem kell hinni, hogy neki nem lennének rosz napjai. Mert ha nem engedel­meskedik az ördögnek, ez iszonyúan megbün­teti, bele­búvik testébe, kínozza, iszonyatos görcsöket kap, úgy, hogy mindenki megrémül tőle, ki őt ily állapotában látja.Palingh Ábrahám 1659-ben Amsterdamban megjelent munkájá­ban leirja és illusztrácziókkal is kiséri a boszor­kányoknak ezen görcsös kríziseit és inkább ez illusztrácziókból, mint a mesés leírásból, azon­nal láthatjuk, hogy itt közönséges ideges gör­csöket rajzoltak le; olyanokat, mineket mai nap is ismerünk és majd minden nap látunk. Az ideges görcsök által kínzott szerencsétle­neknél a középkorban az ördögűzéshez, exorcis­mushoz folyamodtak, a­melyről számos régi kép maradt fenn. S ezt az «ördögűzést» — mondja Laufe­nauer,­­ mi is gyakoroljuk, azon erős szug­gesztiók segítségével, melyekkel a betegekre, akár ébren, akár alvó állapotban hatunk. Akkor, a korszellemnek megfelelőleg, a szentelt víz volt az orvosság, s papírt küldtek, ma orvost hivatunk s a patikába küldünk. Távol áll azon­ban tőlem, hogy ama betegségnek akkori gyó­gyításmódját, az ördögűzést, elitéljem; valóban ez volt a leghathatósabb szer, melylyel az akkori időben a beteg idegrendszerre hatni lehetett. A boszorkány hazatérése. (XVI. századi rajz.) Elutazás a boszorkány-szombatra. (1659-iki rajz.) A boszorkány tönkre teszi a vetéseket. (XVI. századi rajz.) SORMA AGNES PARISBAN. Ritkán esik meg, hogy egy színművész föl­léptének politikai jelentősége is legyen, a­mint ezt Sorma Ágnesnek, a berlini «Deutsches Theater» művésznőjének a közelebbi napok­ban történt párisi föllépteinél látjuk. Egy negyedszázad óta mindenki lehetetlennek hitte volna, a franczia s a német nemzet ér­zelmeinek feszültsége miatt, hogy német szí­nész, vagy színésznő német társulattal né­met nyelvű előadásokat tarthasson a franczia fővárosban, sőt mi több, hogy rokonszenvre és tetszésre találjon. És Sorma Ágnes elérte ezt s ezért nem csoda, ha párisi föllépteit inkább po­litikai, mint művészi eseménynek tekintette az egész világ közvéleménye. Ez része van ebben kétségkívül a párisi világkiállításra való készü­lődésnek, melyre való tekintetből még azok a francziák is mérsékelték érzelmeiket, a­kik kü­lönben minden alkalommal kitüntetik a néme­tek iránti ellenszenvüket. S része volt ennek az esetnek a német császár amaz elhatározásá­nak nyilvánosságra hozatalában is, hogy meg fogja látogatni a kiállítást s a francziák fővá­rosát. Sorma Ágnes különben egyike a német szín­pad legkitűnőbb drámai művésznőinek. Mikor Németországban híre ment tervének, buzdító táviratokat s leveleket kapott az ország minden részéből. Karácsony másodnapján lépett föl először Sarah Bernhardt színházában, a «Th­eatre de la Renaissance»-ban. Ibsen «Nórá­ját» játszotta s ez előadást másnap, deczember 27-én megismételte.Mind a két előadás telt ház­ban, fényes, előkelő közönség előtt folyt le. Ott volt többek között az egész diplomácziai kar; Münster gróf német nagykövet pedig, a­ki akkor nem volt Párisban, Miquel követségi titkárral képviseltette magát. A franczia politikai, iro­dalmi és művészi körök is nagy számban jelentek meg, nem­különben a Párisban lakó németek. A jeles német művésznő játéka nagy érdek­lődést és tetszést keltett, a felvonások végén élénken tapsolták s többször kihívták a függöny elé. A kedvező hatást még fokozta a párisi sajtó magatartása, a­mely egyhangúlag igen meleg­hangú és rokonszenves czikkekkel fejezte ki nagyrabecsülését a művésznőnek. Ezúttal nem lépett föl új darabban, még csak német darabot sem választott, hanem a norvég költő Párisban is ismert és kedvelt darabját. A kiállítás ideje alatt azonban hosszabb ideig szándékszik Párisban játszani s ekkor német szerzők darabjait mutatja be, köztük Gerhart Hauptmann és Sudermann, a két legünnepel­tebb élő német drámaíró darabjait. Ez alkalom­mal is, mint most, saját német színtársulatával megy Párisba. A politikai gyűlölség által szétválasztott nemzeteket legkönnyebben a tudomány és mű­vészet közös eszményei s törekvései hozhatják közelebb egymáshoz s így Sorma Ágnes fellép­tét örömmel üdvözölheti mindenki, a­ki kívá­natosnak tartja, hogy a mívelődésben első rendű szerepet játszó két nemzet, a német és a franczia, közös erővel haladjon az emberiség nagy czéljai felé. A PETŐFI-TÁRSASÁG NAGYGYŰLÉSIG. Január 6-ikán az Akadémia díszterme egészen megtelt közönséggel a Petőfi-társaság nagygyűlé­sére. Az ülésnek kiváló érdeket kölcsönzött, hogy Petőfiről nagy kortársa, Jókai Mór tartott vissza­emlékező fölolvasást, a költővel való utolsó talál­kozását beszélvén el. Az ülésen az elnöki tisztet is Jókai töltötte be, a­kit, midőn nejével megjelent a teremben, s az emelvényen elfoglalta helyét, riadó éljennel fogadott a nagyszámú közönség. Bartók Lajos alelnök mondta a megnyitó beszé­det a nemzeti kegyeletről. A most záruló század a nemzeti kegyeletnek is egy határköve nálunk, a hon­alapítás, a szabadságharcz emlékezete. Alpárnál, Pusztaszernél kezdődik a kegyeletes emlékezés és Aradon, Segesvárnál végződik. A­mely az üdvria­dallal kísért, ünnepelt nagyok közül végsőnek hangzott föl, de minden mást, mint a mennydörgés a vihar zúgását, magába olvasztva, hegyrő­l-hegyre zúdít tovább a jövő ismeretlen és mérhetlen távol­ságaiba : a Petőfi neve, Petőfi Sándor neve. A törté­nelmi nagy alakok után az egész nép nagyságának jelképe. A zordonan hideg politikai vitág a Petőfi névre úgyszólván meghódolt a költészet világa előtt, mely a boldogságot, dicsőséget és hervadhatatlan­ságot árasztja szét. A megnyitó beszéd buzdítással végződött, hogy a kegyelet fáklyáját magasra lobog­tassuk, a nemzeti kegyelet bizonyára fölkelti a nem­zeti szellemet is. A beszédet megéljenezték s aztán Szana Tamás titkár adta elő a múlt évről szóló jelentést a Petőfi­ünnepről, a Petőfi-ház érdekében megindult moz­galomról, az adományokról, az elhúnyt tagokról. Melegséggel mondta, hogy a­mikor a Petőfi-ház meglesz, a századvég idegen áramlatai közül a fen­kö­t gondolkozást, a nemzeti hagyományok iránt való hő érzést fogja hirdetni. Endrődi Sándornak «Vörösmarty emlékezete» czímű tanulmánya szintén a nemzeti érzést hangoz­tatta. Ebben az esztendőben századik esztendeje, hogy a költő született. Endrő­di jellemezte Vörös­marty alkotásait, hőskölteményeit, drámáit, lírai köl­teményeit, páratlan nyelvét. Bercsényi Béla olvasta föl ez irodalmi tanulmányt, melyet a közönség figyelmesen és érdeklődéssel hallgatott végig. Koroda Pál, a társaság új tagja «Keresztutak» czímű költe­ményét szavalta el. (E költeményt mai számunk­ban közöljük.) Tolnai Lajos «Új élet» czímű humo­ros elbeszélését szintén tetszéssel fogadta a kö­zönség. Azután Jókai foglalta el a felolvasó asztalt, hogy előadja Petőfire való visszaemlékezésének egy rész­letét. « Utolsó találkozásom Petőfivel» a czíme a fel­olvasásnak. Utolsó találkozása Petőfivel 1849-ben, nem­sokára Budavár bevétele után, és az orosz beavatkozás előtti napokban történt. Épen akkor vonult át Nagy Sándor dandára Pesten, s a tisztikar üdvözlésére a városi tanács lakomát rendezett a Nemzeti Múzeum nagytermében. Jókai ott az asztal végén találkozott utolszor Petőfivel. Nem ismertek senkit, őket sem ismerte senki. «Tavaly még ünnepelt költők, hír­neves népszónokok, ma már fakó czivilisták, a­kik örülhetnek, ha az asztal végén helyet kapnak.» —­mondja Jókai. Aztán így folytatja : Ez alatt csak lepergett a díszlakoma a szokott rendben, egész az utolsó mogyoró-desszertig, a­mit ki-ki a saját fogával tört fel. (Még akkor volt foga a magyarnak.) S a kés-villa csörömpölés közben hangzottak a körmönfont tósztek mind a jelenlevő, mind a távollevő czelebritások felmagasztalására, a­mi igen jeles visszhang volt Szemere Bertalan bel­ügyminiszter háromnapos böjt rendeletére. Engem émelyítettek ezek a tószták, a­mikhez átkozott rosz­einkót kellett innunk. Mikor a föld reng a lábunk alatt, mikor a romok a fejünkre akar­nak szakadni, mikor a hullakeselyűk kárognak a fejünk fölött, akkor mi elő­állunk, dicsekedni, töm­jénezni, hozsánnát, vivátot kiabálunk, poharakkal csörömpölünk a­helyett, hogy a véres kardot körül­hordanók völgyön-mező­n, a riadót kiáltva : «Fegy­verre magyar ! Itt az ítélet nap­ja!» Csak ez a keserű hangulata a kedélyemnek ma­gyarázza, ha nem is igazolja azt, hogy a toasztok végén én is fölemeltem a poharamat s ezt a szót mondtam áldomás gyanánt: «Én poharat emelek azokra a hősökre, a kik a szabadságharcz alatt még ezután el fognak esni.» Síri csend támadt e szavaim után. Senki sem nyúlt a poharához. Hiszen bolond egy toaszt is volt! Méltó az agyon­hallgatásra. De mikor én belőlem úgy ki-kivánko­zott ez a mondás ! Csak az átellenben ülő Petőfi emelte föl a poha­rát s odakaczintá az enyimhez : Boszorkány diploma mágiás jegyekkel írva. D­­LAUFENAUER KÁROLY «ELŐADÁSOK AZ IDEGÉLET VILÁGÁBÓL» CZIMŰ MUNKÁJÁBÓL. VASÁRNAPI UJSÁG­. 1. SZÁM, 1900. 47. ÉVFOLYAM.

Next