Vasárnapi Ujság – 1901

7. Természettudomány; ipar; kereskedelem és rokon - Közlekedés a Mars lakóival 242. oldal - Az első magyar mozgó fényképek (képekkel) 242. oldal

242 mutatkozik, páratlan ügyességgel bánik. Ebbeli tehetségüket többször volt alkalmam bámul­h­atni. Így egy ízben egy boer társunk pusztai tyúkokat vett czélba, melyek tőlünk mintegy 200 lépésnyire lehettek a mezőn. Ez a madár valamivel nagyobb, mint a mi gyöngytyúkjaink. Első lövése látszólag nem talált, ami őt felettébb boszantotta. A tyúkcsapat felrepült, s körülbe­lül 350 lépésre ismét leszállt; az öreg boer újból kissé hosszabb ideig c­zélzott, lőtt, s egy tyúk a golyótól találva fekve maradt. Kis­vár­tatva diadallal tért vissza hozzánk elejtett zsák­mányával, mutatva, hogy első lövése is hor­zsolta az állat nyakán a tollazatot. Vadászszenvedélyük kielégítésére minden al­kalmat megragadnak. Egy ütközet alatt, midőn a rajvonal előtt egy antilop ugrott fel, magam voltam szemtanúja annak, hogy az ellenségre többé nem is figyeltek, összes érdeklődésük az állat elejtésére irányult. A dolgot a boer kaffer cselédjeire s háznépére bízza, magának tartva a felügyeletet. Megtesz ugyan ő is annyit, a­mennyit épen jónak lát; legboldogabb órái mégis azok, melyeket kényel­mes farmjában gomolygó pipafüst közt a csön­des elmélkedésnek szentelhet. Közvetlen veszélynek parancsoló szükség nélkül nem igen szereti magát kitenni, ezért hadállások megostromlására ritkán bírhatók rá, valamint gyakran távoznak az ütközetből s lo­vaikra kapva, elmenekülnek olyankor is, midőn a helyzet válságossá alakul. Személyes tapasztalataim mondatják ezt velem. Viszont magasztalással kell kiemelnem, hogy főkép a háború kezdetén kifogástalanul viselték magukat s oroszlánokként harczoltak; annál különösebb tehát, hogy Kronje tábornokot és seregét ért katasztrófa után harczkedvüket veszítve, nemkülönben önbizalmukban csalat­kozva, alig lehetett rájuk ismerni, mintha csak kicserélték volna őket. De aztán ismét magukhoz jöttek. Halált megvető bátorságuk ragyogó bizony­sága volt 1881-ben a Majuba hegy megroha­nása is, oly tett, mely a legelső európai sereg­nek is becsületére vált volna. Mindebből látszik, hogy a boer is csak ember, s mint ilyen, tökéletlen! Egyszer kis­hitűség győz rajta, s megbénítja lelke erejét, máskor ismét csodákat mivel hősiességével. Legfőbb erénye a boer népnek, mely előtt fel­tétlenül kalapot kell emelnünk, s ez : rajongá­sig menő szabadságszeretete. Csak ezt ne bánt­sák, csak ehhez ne nyúljanak, mert ha legdrá­gább birtoka, a szabadság forog kérdésben, nem­­ habozik többé elszántsággal vértezni fel magát, s nem tekint mást, minthogy e fenyegetett kin­csét vére hullása s élete árán is megvédelmezze. A békés és hidegvérű boer polgárból egy csa­pásra megannyi vitéz katona lesz, a­kik készek egy szálig elveszni megtámadott szabadságu­kért, mert mindent eltűrnek inkább, csak ide­gen önkényt és szolgalánczot nem! Befejezésül még néhány szót arról: milyen a boer otthona? Farmját dombtetőre, vagy domb lejtőjére építi, hogy onnan szemmel tarthassa gazdasá­gát és állatjait. Nagy kiterjedésű földje és lege­lője tüskés dróttal van kerítve, hogy jószága, mely ott gulya és csordaszámra él, idegen terü­letre ne tévedjen: ablakából vagy háza előtt ülve, tekintetét mi sem korlátozza. Sőt ha szom­szédja kéményfüstjét látja, képes új otthont alapítandó, máshová költözni. Műveltségi foka csekély a boernak, e mellett konzervatív, s minden újításnak természeténél fogva ellensége, mi pedig a haladásnak és kul­túrának akadálya; ám ezen ne ütközzünk meg, hisz mióta Dél-Afrikában az angolok megvetet­ték lábukat, a szegény boer nép üldözött vad lőn, s ha tovább vonult új hazát keresni, hol végre szorongattatásai után megpihenhet, haj­lékát itt csak alig építette fel, máris megjelent kínzója, hogy megfoszsza birtokától, és hogy ráuszítsa a benszü­lött törzsek gyilkos hordáit, s mind messzebb kergette ismeretlen pusztasá­gok felé ; ruhája nem volt, mert ez a végtelen vándorlás közben leszakadt róla, vadállatok bőrébe bújt tehát, s egyedüli vigasztalója a biblia volt, a mely ma is hű kísérője. TRANSZVÁLBÓL. — VÍZESÉS WAATERFAL-ONDER ÉS WAATERFAL-BOVFER KÖZÖTT. VASÁRNAPI ÚJSÁG. 15. SZÁM. 1901. 48. ÉVFOLYAM. KÖZLEKEDÉS A MARS LAKÓIVAL. A csillagászati ismeretek népszerűsítése óta általában elfogadta a laikusok közvéleménye azt a tetszetős elméletet, hogy a hozzánk arány­lag közeli Mars bolygón az emberekhez hasonló értelmes lények lakhatnak. Komoly csillagász soha és sehol sem mondotta ki ezt, bár a lehe­tőséget elvitatni nem lehet, mivel igen sok hasonlóság van a földgömb és a Mars sajátságai között. Senkinek sem lehet kifogása az ellen, hogy költők és regényírók ezt a sok hasonlatosságot kizsákmányolják s a Mars valószínű lakóiról minél többet tudnak beszélni. Úgy látszik azon­ban, hogy a laikus közönség már ennyivel nem elégszik meg, mert évek hosszú sora óta oly gyakran emlegették előtte a Mars bolygó értel­mes lakóit, hogy már a napilapoknak s népies iratoknak ilyféle közléseit természetes valami­nek tekinti s hajlandó minden tódítást és ki­színezést készpénzül fogadni el. így igen sok­szor olvashatunk a sajtokban a Mars felszínén mutatkozó jelekről, melyek állítólag az ott lakók jelzései volnának, mintegy kísérletek arra, hogy a Mars lakói érintkezésbe léphessenek a föld lakóival, kiknek létezéséről ismereteik előrehaladott­sága következtében nekik állítólag már biztos tudomásuk van. Legközelebb is végig járta a lapo­kat egy ilyen tárgyú közlemény. Az ok, mely e közleménynek tápot adott, az volt, hogy a híres Harvard csillag­vizsgáló-toronyban Douglas csillagász deczember 8-án a Mars bolygót tanul­mányozván, annak felszínén egy óra és tíz perczig tartó világos, fehér pon­tokat látott, melyek vonalban futot­tak össze. Maga a csillagász feltűnő­nek találta ugyan ezeket a jelensé­geket, de nem épen szokatlanoknak, hiszen nem csak a Marson, hanem más bolygókon is mutatkoznak néha oly apró világos foltok, különbözők a többi, állandóan látható foltoktól, melyek közül a sárgáspirosakat szá­razföldeknek, a szürkéket tengereknek szokták mondani. De esze ágában sem volt, hogy ezeket a rendkívüli lénye­ket értelmes lények által mestersége­sen előidézett tüneményeknek tartsa. Ily föltevés megerősítésére jelenlegi észleleteink még nagyon tökéletlenek. Lehet, hogy felhők vagy magas hegy­csúcsok jelentek meg ily alakban , de ezt sem lehet biztosan állítani épen az észlelet tökéletlensége miatt. A la­poknak azonban már ennyi is elég volt. A legtöbb egyenesen azt állította, hogy ezek a rendkívüli fénylő pontok óriási tűzijátékok, melyeket a Mars lakói azért csinál­nak, hogy segélyükkel táviratot küldjenek a föld lakóinak s ezek hasonló módon igyekezze­nek­­ velük összeköttetésbe lépni. Igen gyakran lehet ily elméleteket olvasni még komoly csillagászati művekben is, annál inkább a napilapok tárczáiban, melyeknek írói gyakran oly modorban beszélnek a Marsról, mintha a jelenlegi csillagászati távcsöveken már egészen közelről láthatnók ezt a bolygót. Egyik előkelő franczia író, Clarette Gyula, nem rég még azt is tudományos igazságként hir­dette, hogy a Mars felszínén a fák és bokrok lombjai piros színűek, a tenger zöld színű s az emberek kisebbek és gyöngébb testalkatúak, mint mi. Elmondja aztán, hogy a Marson örök sötétség uralkodik s egész évben csak 24 órán át van világosság, holott tudvalevő dolog a csillagászok előtt, hogy ez a bolygó is körül­belül ugyanannyi idő alatt fordul meg a maga tengelye körül, mint a föld s így ott is rendes váltakozás van nappal és éjjel között. Nem állítható tehát, hogy a Marson vannak, vagy nincsenek értelmes lények, hanem csak annyi, hogy erről ma még határozottan nem szólhatunk. A harvardi csillagász által említett fehér foltok különösen a bolygó sarkvidékén gyakran láthatók s nem lehetetlen, hogy ezek a mi sarkvidékeinken levő kő- és jégtömegekhez hasonló tünemények képei. Más ily fényes fol­tok is lehetnek hó- vagy felhőképek, de semmi esetre sem emberi, vagy általában értelmes lények által előidézett fényforrások. Elég e tekintetben emlékeztetnünk olvasóinkat arra, hogy minden ilyen fényfolt, melyet jelenlegi távcsöveinkkel a Marson észrevehetünk, leg­alább is száz négyzetkilométernyi terület s ily területeket lángba borítani még a Mars emberei­nek sem lehet könnyű mesterség. A holdon, hol tökéletes távcsöveinkkel már 200 méter hosszú­ságú területet is megkülönböztethetünk sokkal biztosabban lehet a hegyeket és tengereket ki­jelölni, de arról, hogy a Mars bolygón a bokrok és fák színeit is megismerhessük, szó sem lehet. A Mars lakóival való közlekedés ennélfogva ma még komoly dolognak nem tekinthető. A­mit a hírlapok és laikusok e tárgyról össze­írtak, az szép képzelődés lehet, de határozottan kárára van a tudományos kutatásnak, mivel a megismerhető dolgokat a képzelet alkotásával keveri össze. Nagy bölcseség van abban, ha tudjuk, hogy mit nem tudhatunk. AZ ELSŐ MAGYAR MOZGÓFÉNYKÉPEK. Azok a keskeny képszalagok, a­melyekben az egyes apró képek alig észrevehető különbséget mutatva következnek egymás után: az első

Next