Vasárnapi Ujság – 1901

7. Természettudomány; ipar; kereskedelem és rokon - A vasúti alkalmazottak színvaksága 225. oldal

14. SZÁM. 1901. 48. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI ÚJSÁG. KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. A Magyar Tud. Akadémia. Az április elsei ülé­sen gróf Kuurt Géza elnökölt. Két nyelvtudományi előadás került elő. Lehr Albert, ki Arany költeményeinek magyar­ságáról írt többször, nyelvtani értekezést olvasott föl a kinál és a tanít igék jelentéséről. E két szó fölött sokat vitatkoztak, maga Szarvas Gábor is. Azt vitatták, hogy magyaros-e «valaki kinál vala­mivel valakit» és «valaki tanít valamire valakit,» újabb szólásmód, mely így hangzik : «valaki kinál valamit valakinek» s «valaki tanít valamit valaki­nek». Lehr Albert ezeket a formákat magyarosnak mondja. Utána dr. Zolnai Gyula a készülő nagy szótár-bizottság gyűjtőmunkájának egyik eredmé­nyét ismertette. A szótár-bizottság az érdeklődők­nek rendelkezésükre bocsátotta a tájszavak jegyzé­két azzal a kéréssel, hogy csatolják hozzá az illető szavaknak az ő tájékukon használatos szólásformá­ját. Az érdeklődés nagy volt, sok ezer eddig ismeret­len tájszólás érkezett. Zolnai a halmágyi nyelv­járás sajátosságait mutatta be a Horger Antal földolgozásában. Halmágy nagyküküllőmegyei köz­ség, szász és oláh nyelvű lakosság közé ékelten. Nyelvjárása a székelyéhez tartozik, de minthogy régen elszakadt tőle, mind a nyelvtani formákban, mind a szókincsben vannak sajátosságai, a melyek más magyar szójárásban nem fordulnak elő. Indít­ványt tett, hogy az akadémia találjon módot a nyelvjárások összegyűjtésére és földolgoztatására. A történelmi társulat április 4-ikén gróf Teleki Géza elnöklésével ülésezett. Lánczy Gyulának az 1900 nyarán Párisban tar­tott nemzetközi történelmi kongresszusról szóló jelentését Aldássy Antal olvasta föl. A kongresszu­son hosszabb vitát támasztott Xenopol román egye­temi tanár előadása, azt állítván, hogy Magyaror­szágon és az erdélyi részekben az oláhok őslakók s eredetileg birtokos osztály volt. Ezt az állítást elő­ször Lánczy c­áfolta, azután feleletül Darvas Móricz olvasott tanulmányt az erdélyi oláh inkolátus­ról, a­melylyel hitelesen kimutatta Xenopol állításának alaptalan voltát. A közelebbi kongresszus Olasz­ország valamelyik városában fog összeülni. Azután Szendrei János mutatta be Miskolcz város most készülő monográfiájából azt a részt, a­mely a török hódoltság korát rajzolja. Két írói kör közgyűlése. Márczius 31-én tar­totta közgyűlését a Budapesti Újságírók Egyesülete és az Otthon írói kör. A Budapesti Újságírók Egyletének közgyűlésén Vészi József elnök mondott megnyitó beszédet. Az évi jelentés főleg a segélyző alap gyarapodását emeli ki. Ez már 91.000 korona, úgy hogy ez évben tízezer koronánál többet fordíthatnak segélyekre. A jelentés előadta továbbá, hogy az egylet választ­mányának gyakran volt alkalma arra, hogy olyan ügyekbe avatkozzék, melyek a hírlapírókat anyagi­lag vagy erkölcsileg érintették. A választmány mindig eredményesen közvetített a fölmerült kér­désekben. Az egyesület körén kívül eső újságírók is sokszor fordultak a választmányhoz, mikor vagy egymás közt történt összeütközések esetén, vagy a hatóságokkal szemben ügyeknek igazságait ke­resték, vagy testületi védelem szükségét érezték. A közgyűlés a választmánnyt ez évre a következők­ből alakította meg : Adorján Sándor, Bajza József, Balla Mihály, dr. Bán Zsigmond, Bársony István, Bolgár Ferencz, dr. Bródy Lajos, Cziklay Lajos, Dienes Márton, Gerő Ödön, dr. Heltay Ferencz, Hentaller Lajos, dr. Hortoványi József, Kabos Ede, Kóbor Tamás, Lőw Dezső, Lyka Károly, Nagy Miklós, dr. Pályi Ede, dr. Radó Samu, Bajna Fe­rencz, dr. Schiller Henrik, Singer Zsigmond, Sipos Ignácz, Sturm Albert, dr. Szalay Mihály, Szerda­helyi Sándor, Sző­cs Pál, Szőllősi Zsigmond, Timár Szaniszló. Az Otthon közgyűlését Rákosi Jenő nyitotta meg hosszabb beszéddel, melyben az egylet egyévi eseményeiről emlékezett meg. Az évi jelentés pedig főleg azt emeli ki, hogy külön bizottság foglalkozik a szerzői jogról szóló törvény hiányaival. Vörös­marty szobrára az egylet körében indult az első mozgalom s már 150,000 korona gyűlt össze a szoborra. A tagok száma 913. (Az Otthon körnek az írókon és hírlapírókon kívül mások is tagjai lehetnek.) Jének a kerepesi­ úti temetőben levő sírja fölé már fölállították a síremléket, a­melyet a párt rendelt meg. A bronzba öntött emlékmű felső részén van Irányi Dániel mellszobra. A talapzaton a függet­lenség jelképeként magyar leány áll. Búsan hajtja le a fejét és meghajtja a vezér előtt a zászlót, a melyen ez van: «1848.» A talapzat pátyi termés­kőből van kifaragva. Az emlék leleplezése május első napjaiban lesz. A műegyetemi doktorátus. A hivatalos lap márczius 31-én közölte, hogy a király helybehagyta a budapesti műegyetemen osztandó doktori diplo­mára vonatkozó miniszteri előterjesztést. A műegye­temek közt ez az első műszaki doktori czím. Tudományos törekvéseket illető díj. A főváros az 1867-iki koronázás 25 éves fordulóján alapítvá­nyokat tett. A tudományos irodalmi működés terén Bodnár Zsigmond egyetemi tanár részére ajánlotta a 2800 korona díjat a főváros hatósá­gának ebből a czélból alakított bizottsága. A bel­ügyminiszter pár nap előtt helybehagyta ezt a határozatot. Bodnárnak megjutalmazott munkája arra vonatkozik, hogy a történelem bizonyos idő­szakából kimutatja, mikor uralkodnak a közélet­ben különböző irányok, s mily körülmények közt érvényesülnek a szabadelvűség, a szabadság és reakc­ió törekvései. Földrengés Magyarországon. Az ország déli részén április 2-ikán esti 6 óra körül földrengések voltak, melyek Szegeden is felül terjedtek. A ren­gések Európa déli vidékén, Olaszország alsó részén, Konstantinápoly környékén jelentkeztek már né­hány nap előtt. Bukarestben márczius 31-ikén reggel és délben 1 órakor rengett a föld. Magyar­országon április 2-ikán Temes és Torontál megyék­ben volt erősebb földingás, de nagyobb kárt nem okozott. Torontál megye Ittebe községében a földren­gésnek akkora ereje volt, hogy a szerb és a katho­likus templom erősen megrongálódott. Párdányon alig van ház, melyben kár ne esett volna, Lázár­földön pedig az állomási épület megrongálódott. Erősebb földrengés volt még Zsombolyán, Szécsá­nyon, Török-Kanizsán, Jánosföldön és Verseczen, hol a rengés hat másodperczig tartott. Tűz az Uránia Színházban. A budapesti Uránia Színházban április 3-ikán este, mikor a közönség már összegyűlt a nézőhelyen, tűz ütött ki a színház mellékhelyiségében, a laboratóriumban. Ekkor este dr. Erődi Bélának «Jézus élete a szentföldön» czímű darabját készültek bemutatni. Néhány perc­­c­el az előadás előtt a jelen volt rendőrtiszt tudtul adta a közönségnek, hogy az előadást nem lehet megtartani. Nincs veszedelem, de a közönség legyen szíves távozni. A közönség el is hagyta a színházat. A színház elé ekkor már megérkeztek a tűzoltók is. A tűz a nézőhelytől távol eső udvari helyiségben támadt, a­hol egy asztalon a villamos lámpa felrob­bant, meggyújtotta a közelben volt papirosokat és gyorsan terjedt. A kár jelentékeny, mert sok érté­kes műszaki fölszerelés, a mozgó fényképek bemu­tatásához való fölvételek megsemmisültek. Pekár Gyulának és Kern Aurélnak a «Táncz» czímű da­rabjához készült fölvételek is elpusztultak. A tudo­mányos színház vezetői Molnár Viktor miniszteri tanácsos és Szana Tamás igazgató a színház sze­mélyzetével együtt szomorúan nézték a pusztulást. A tűzoltók hamar elnyomták a veszedelmet, mely több ezer korona kárral sújtja a színházat. A vizsgálat úgy találta, hogy a falba alkalmazott izzólámpának sugárzó melegétől fogott tüzet valami közelében heverő, könnyen gyúló tárgy, esetleg épen egy darabja annak a mozgófénykép-szalagnak, a­mely czelulózéból készülvén, mint a megejtett próba is igazolta, már 60 fokos hőségnél két percz alatt lábot vet. A mozgófényképek szalagjai 35.000 koronát értek, s ezek legnagyobb része elégett. A tűz az épületben csak 240 korona kárt okozott, a kész lemezekben pedig 32,000 koronát. A színhá­zat a részvénytársaság 70,000 koronára biztosította, abban az összegben azonban bele­foglalvák a­ szín­pad, a nézőtér és a teljes bútorzat. A mozgófény­kép-szallagok a biztosítás felvételekor csupán 10,000 koronával szerepeltek, azóta azonban a készlet meg­nagyobbodott. Az előadásokat másnap már újra folytatták. Első leánykih­ázasítási Egylet. Az Első Leány­kih­ázasítási egylet, márczius 31-én tartotta évi köz­gyűlését Schwarz Ármin elnöklete alatt. A jelentés sze­rint 1900-ban új beiratkozás volt 14.969 jutalékrész, nász­jutalékok és visszafizetések fejében kiutalványoztatott : 509,264,90 kor. A díjtartalék 5.780,652 koronára emel­kedett. Bevétel volt 2.125,992-40 korona. A mérleg vég­összege 6.717,515,­21 korona. Újra megválasztották a felügyelő bizottságba egy év tartamára: Alexander­ Bernát drt, Simonyi Zsigmond drt, Heger Józsefet, Seifensieder Józsefet, Wertheimer Albertet és Weil J. Dávidot. A mi ideges korunk saját magából teremti elő a szükséges eszközt, hogy egy gondosabb és az egészséget előmozdító táplálkozási mód által az álta­lános jólétet és néperőt emelje. Ehez első­sorban a MI ÚJSÁG? József Ágost főherczeghez az Erdélyi Kárpát-Egyesület részvéttáviratot intézett gyásza alkalmá­ból. Ezt a főherczeg a következő táviratban köszönte meg: «Mély fájdalmunkat enyhítő meleg részvétü­kért fogadják megtört atyai szivem legforróbb kö­szönetét. Isten oltalmazza meg mindnyájukat ha­sonló súlyos csapástól. József Ágost főherczeg.» Irányi Dániel síremléke. Irányi Dánielnek, az országos függetlenségi és 48-as párt néhai veze­ HALÁLOZÁSOK. BONCZ FERENCZ, nyug.­miniszteri tanácsos, 48-as főhadnagy, Boncz Ödön kultuszminiszteri tanácsos édesatyja, a komárommegyei Udvard községben 74 éves korában meghalt. Tíz évvel ezelőtt vonult nyugalomba 42 esztendei működése után. Kezdet­ben papnak készült, majd a szabadságharcz után a jogi pályára lépett. A budapesti királyi tábla újra felállításakor fogalmazóvá, a királyi közalapítványi kezelőség felállításakor ügyészszé, később aligaz­gatóvá nevezték ki. Trefort miniszter osztálytaná­csossá nevezte ki, később a jogakadémiához és az érseki líceumokhoz kormánybiztosnak küldte ki. 1877-ben kapta a minisztertanácsosi czímet és ekkor lett a causarum regalium igazgatója is, mely állá­sában elismerésreméltó működést fejtett ki. Irodalmi művei a következők : A magyar közigazgatás kézi­könyve (1876); A magyar államjog (1877); A katho­likus főpapi hagyaték körüli eljárás (1878.) A lel­készi kongrua. (1878.) Elhunytak még a közelebbi napokban. Dr. FE­KETE ÖDÖN, Félegyháza városának tiszti ügyésze, ügyvéd, 46 éves korában. — SZABÓ SÁMUEL, 48-as honvédhadnagy, Debreczen város képviselőtestü­letének tagja, 76 éves, Debreczenben, Bem had­seregében küzdött vitézül. A fegyverletétel után előbb Törökországba, majd Amerikába menekült, ahonnan 1861-ben tért vissza szülővárosába, Deb­reczenbe, melynek 1867-től 1872-ig főkapitánya s mindvégig egyik tisztelt polgára volt. — SZUPER IMRE, Halas város rendőrbiztosa, 1848—49. évi honvédhadnagy, 70 éves korában, Halason. — HERTELENDY IMRE, 48-as honvédfőhadnagy, 75 esz­tendős korában, Budapesten.­­— MENTZEL R. ADOLF, 48-as honvédfőhadnagy, a központi honvéd-egye­sület választmányi tagja, a ki részt vett Klapka vezér­lete alatt Komárom bevételében, Budapesten. — GÖNCZY SÁNDOR, a budapesti műegyetem negyedéves gépészmérnöki hallgatója, ki tudományos kísérlete­zés közben egy gázfélével tett próbája közben meg­égett. Temetésére a műegyetemi tanárok egy része és a tanulók is megjelentek.—VÖRÖS SÁNDOR, a buda­pesti állami hidak felügyelőségének főnöke, java korában, Budapesten. — BOROS KÁROLY, Udvarhely­megye törvényhatóságának és Udvarhely város kép­viselőtestületének virilis tagja, a ref. egyházközség presbitere, 69 éves korában, Bethlenfalván. — Id. BAKÓ PÁL, életének 79. évében, Gyöngyösön. — TÁLLASSY GYULA, Somogymegye nyug. királyi tan­felügyelője, 78 éves korában, Szabadkán. — BLUM­GRÜND JAKAB, nyug. tanító, 73 éves korában, Buda­pesten.­­— Id. ANDRÁSY IGNÁCZ, volt 1848-as hon­véd, Beregszáz város ref.egyházának egykori gond­noka, 81-ik évében. Özv. LIPTAY FERENCZNÉ, szül. Pulmann Mária, 75-ik évében, Budapesten. — RUTTKAY SÁNDOR, salgó-tarjáni evang. lelkész neje, szül. Kiss Berta élete 41-ik, házassága 26 ik évében. — MIHOLA JÁ­NOSNÉ, szül. Kovács Julianna, Komáromban, 62 éves korában. — KOVÁCS HAJNALKA, bánffy-hunyadi állami iskolai helyettes tanítónő, 20 éves korában. Kolozsvárott.­­— Özv. HORSTMANN VILMOSNÉ, szül. Bittinger Borbála, 75 éves, Nagy-Váradon. — Özv. GŐBEL JÁNOSNÉ, szül. Weber Mária, Pécsett, 67 éves. — Özv. ZSIVANOVICS SAMUNÉ, szül. Csernyus Berta, Zomborban, 67 éves. 227 Kathreiner-féle Kneip maláta kávét számithatjuk, a mely jótékonynak bizonyult pótlékot képez a babká­véhoz és egyúttal ugyanazon költségek mellett finomabb kávéfajok használatát engedi meg. Egyetlen egy házi­asszony vagy anya ne késsen tovább ezt a valódi csa­ládi kávét használatba venni, csak ügyeljen a bevásár­lásnál szigorúan a «Kneip­páter» védjegygyel és a «Kathreiner» névvel ellátott eredeti csomagokra. A vérszegénység napjainkban egyike a leggya­koribb betegségeknek. Alapját képezi különféle női betegség, de különösen az elégtelen és czélszerűtlen táplálkozás. A vérszegénység leküzdése czéljából a tes­tet erősíteni kell vastartalmú anyagokkal, melyek a vérképzést elősegítik. Mindkettő a Wassomatose hasz­nálata által érhető el. Szerkesztői üzenetek: Kis-Kőrös, Sz. I. Az érdekes közleményt köszönet­tel vettük, s várjuk a továbbiakat is. Kérjük teljes czímét is, mert levele, sajnos, eltévedt. Eger, S. V. Az angol főtörvényszék elnökének évi fizetése a mi pénzünk szerint 192 ezer korona. Elveszett Jeruzsálem. A legnagyobb hibája, hogy annyira rutrimustalanul, döczögősen van írva, hogy alig lehet elolvasni. Nagy hibája a homály is, nem csak a III. szakaszban, hanem az egész költeményben. Ezt a homályt még növelik az oda nem illő kifeje­zések, melyek minduntalan kirínak a költeményből. Festésében azonban néhol igazi költői erő nyilatko­zik, s a tárgyhoz jól találó komor szinetet hivatott, kézre vall. D. L. Azok a dugók, a melyeket legújabban a pa­rafa helyett kezdenek használni savanyúvizes, pezs­gős, sörös és egyéb ilyes üvegekbe,­­ fűzfából és nyár­fából készülnek. Belől ki vannak fúrva s e lyukba a folyadékok szénsava betolulván, a dugó falait igen

Next