Vasárnapi Ujság – 1902

1902-01-19 / 3. szám - Petőfi állítólagos koponyájáról (képekkel) 42. oldal / Történelem; régészet és rokontárgyuak

43 fej egyedi alakjellegét, a­melyről az illetőnek egyéniségét még pusztán emlékezet útján is fel­ismerhetjük. Egy esetben lehetséges a csontos koponyáról határozott következtetést vonni és pedig arra , hogy a kérdéses koponya teljességgel nem le­hetett azé az egyéné, a­kinek tulajdonítani akarják. Már kisebb határozottsággal lehetséges annak a megállapítása, hogy a kérdéses ko­ponya csakugyan az illető egyéné volt. Ez az eset akkor áll elő, ha az illető egyéntől pontosan készült fejmásolat (u. n. fej­maszk) akár viasz­ban, akár gypszben maradt fent. Ez volt pl. az eset a nagy német költő, Schiller koponyakér­désénél is. Hadd mondjam el röviden ennek az érdekes esetnek a történetét. Schiller Frigyest 1809. évi május 11-ének éjjelén temették el a weimari Szt-Jakab-templom nemesi kriptájába. 1826-ban a kripta teljesen megtelvén, a hatóság a kriptá­nak kiürítését rendelte el. A­mint ismeretes, ha egy régi temetőt vagy kriptát kiürítenek, mind­amaz elhaltaknak fenmaradt csontjait, a me­lyekről a családi vagy országos kegyelet nem gondoskodik, közös gödörbe rakják s így töme­gesen hantolják el. Az akkori weimari polgármester, dr. Schwabe, ki Schillernek jó barátja és lelkes tisztelője volt, elborzadt ama gondolatra, hogy a kripta kiürí­tése alkalmával hazája örökre el fogja veszíteni egyik legnagyobb és legnemesebb fiának a test­ereklyéit. Dr. Schwabe, a­ki eredetileg orvos volt, ámaz egészségét és életét koczkára tevő hősies tettre szánta el magát, hogy titokban éj­nek idején leszálljon a rothadó tetemektől meg­telt kriptába s úgy válas­sza ki a nagy költő test­ereklyéit. Csak Goethe volt beavatva, a­ki tel­jesen méltányolta a polgármester elszántságát. A csontvázat (fej nélkül) csakhamar meg tudta különböztetni a többi csontvázaktól. A fej nem lévén a csontváz tő­szomszédságában, kényte­len volt a kriptában lévő összes koponyákat összegyűjteni és ezek közül választást tenni, a­melynél már Goethe, a boncztanban bizonyos jártassággal bíró nagy költő is részt vett. És csakugyan találtak egy koponyát, a­mely Goe­thére azt a benyomást tette, hogy csak Schilleré lehetett. Költői fellángolásában Goethe e verset írta e koponyáról: «Geheim Gefäss ! Orakelsprüche spendend, Wie bin ich wert, dich in der Hand zu halten ?« («Titokzatos edény ! Jósigék forrása, Méltó vagyok-e rá, hogy kezemben tartsalak !») Időközben a weimari nagyherczeg, Ágost Ká­roly, is beavattatott a dologba, s ő — ki mind a két nagy költő pártfogója és barátja volt — el­rendelé, hogy Schiller most másodszor és vég­legesen a nagyherczegi család mauzóleumába temettessék. Íme, így temettetett el Schiller csontváza ama koponyával, a­melyet Goethe és Schwabe kiválasztottak. Erről a koponyáról egy gipszmásolat őriztetik a weimari múzeumban. Dr. Welcker, a csak néhány év előtt elhalt hí­res emberbúvár és boncztanár Schiller «ha­lotti maszkját» összehasonlítgatván az imént említett koponya-gipszmásolattal, rájött, hogy e kettő nem együvé való. Minthogy pedig a maszk hiteles volt, a mely a Schiller szobrai­nak az elkészítésénél is mintául szolgált, s minthogy e maszk a Schillertől fenmaradt arcz­képrajzokkal és festményekkel is megegyezett, Welcker pontos összehasonlító vizsgálatok és mérések alapján kimutatta, hogy a Goethétől megénekelt s a Schiller tetemével együtt elte­metett koponya nem lehetett a Schilleré. így tehát Schiller egy idegen koponyával temette­tett el másodszor! Íme, ha hazánk Tyrtacusától, Petőfitől, egy ily fejmaszk maradt volna fent, mennyivel ha­tározottabban lehetne a balázsfalvi koponya­kérdéshez hozzászólani, s mennyivel hatható­sabban lehetne nem egy jeles hazánkfiának túlságosan felizgatott képzeletét megnyugtatni, a­kik ez idő szerint hallani sem akarnak arról, hátha ez a koponya még­sem a Petőfié. Akármint is legyen a dolog, ha igazán komo­lyan akarunk a Petőfi koponya-kérdéssel fog­lalkozni, akkor mindenek előtt türtőztetnünk kell a mindenen átrohanó lelkesedésünket s higgadtan kell az érveket fontolgatni, a­melye­ket ez ügyben pro et contra fel lehet hozni. Te­hát itt is Talleyrand tanácsát kell követni: Avant tout Messieurs pas trop de zéle. Ezek szerint tehát, lassan a testtel! Hogy már "eleve is megfékezhessük szerte csapongó képzeletünket, ki kell jelenteni, hogy a dolog szigorú rendje szerint, a balázsfalvi ko­ponyára vonatkozólag, ez a kérdés : hogy vájjon az Petőfié­ e ? nem lehet az első, hanem épen­séggel a legeslegutolsó, a­mel­lyel foglalkozni kell. Ugyanis először azt kell tisztába hozni, hogy vájjon a most szóban forgó koponya csakugyan az-e, a­melyet, mint állítják, Reich­enberger, a volt osztrák hadseregbeli sebész ajándékozott a balázsfalvi gimnáziumnak? Ha ezt megen­gedjük . akkor másodszor, ki kell deríteni, hogy e ko­ponya csakugyan olyan-e, mint a­mely egy holt ember testéről vágatott le? Ezzel a kérdéssel indul meg, az összes eddig világgá bocsátott hí­reszteléseknek a kritikája, a­mely híresztelé­sek e koponyát Petőfi személyével kapcsolatba hozták. Ha e koponyát Reichenberger csakugyan egy holt ember testéről vágta le, azt kell vizsgálni, hogyan, mivel és mennyi idő alatt vághatta le? Egy holt ember fejét nem lehet oly könnyen le­vágni, mint egy mákfejet, erős kés vagy kard kell hozzá, hogy hamarosan végbemehessen. Alig tehető fel, hogy az akkori körülmények alkalmasak lettek volna arra, miszerint olyan ember, a­ki nem volt kénytelen a tetemekkel borított csata színhelyén lenni, csupa kedvte­lésből ott sétáljon, vagy ha hivatalos dolga volt, a köteles munkáján kívül még «kegyeletből» (?) koponya-leszeléssel is foglalkozzék, mert egy ily emberfejnek a sértetlen, ép állapotban való lemetszése nem oly könnyű annak, a­ki ebben nem járatos. De ha Reichenberger járatos volt is. A levágott emberfejet nem lehet oly könnyen a tarisznyába dugni, mint egy pogácsát, a fej­ből kiszivárgó vér mindenfelé szétterjed. Sokáig a rothadó bűztől el sem lehet tartani, tehát le­hetőleg gyorsan kellett áztatni (macerálni). De ehez is jártasság kell és pedig sokkal több, mint gondolnók. Ha a balázsfalvi koponya csakugyan áztatott koponya, könnyen lehetséges, hogy ki lehet mutatni: jól és lege artis áztatták-e ki? De vájjon hol áztatta ki Reichenberger a kopo­nyát ? Hivatalos helyiségben vagy magánház­ban? Akkoron, mikor senkinek a feje sem volt biztosságban, az olyan ember okvetlenül gyanút kelthetett, a­ki ilyen levágott koponyával bab­rált. Kolerás idő is volt akkor. Tegyük fel azonban, hogy a balázsfalvi kopo­nyát csakugyan Reichenberger vágta le s ő áz­tatta ki, valamint hogy semmi kétség sem fo­roghat fenn az iránt, miszerint e koponya nem cserélődött fel valamelyik mással, így az e kopo­nyáról készült rajzok alapján hozzá­szólhatunk a kérdéshez. Ha e koponyának éleiről, oldalról és hátulról készült rajzait, az Orlai- és Barabás-féle Petőfi­arczképekkel összehasonlítom, azt a benyomást nyerem, hogy a balázsfalvi koponya arczi része igen széles. Igaz, hogy az állkapocs hiánya az arcz szélességét túlozza, de ha a megfelelő áll­kapcsot hozzá képzelem is, még mindig széle­sebb arczot nyerek, mint a­milyen a Petőfi-arcz­képeknek megfelel. Az Orlai- és Barabás-féle Petőfi-arczképek után indulva, Petőfinek semmi esetre sem le­hetett széles, hanem inkább keskenyebb, vagyis hosszabb orra. A balázsfalvi koponyának orr­üreg nyílása igen széles, a­mi nem igen egyez­tethető össze Petőfinek említett orrjellegével. Még eltérőbb az orrgyök jellege. A balázsfalvi koponyán az orrgyök egy hirtelen, szegletes be­vágást mutat a homloknak erősen kiálló tárhe­lyi része alatt. Petőfi arczképein az orrgyök egy mérsékelt ívhajlatban fekszik. Én a most említett kétféle orr jellegnek kétséget kizáró bizo­nyítékot tulajdonítok, hogy itt egy oly kopo­nyával van dolgunk, a mely nem lehetett a Petőfié. Van azonban a balázsfalvi koponyarajzokon egy oly jelleg előtüntetve, a­melynél fogva e koponyát legalább e tekintetben a Petőfi-kér­déssel kapcsolatba lehet hozni. Ez a bal szem­fog kiálló nagy medve, s így a balázsfalvi kopo­nyán is, mikor még megvolt a szemfog, ez a fogsorozatból kiállott. Néhai Sass István (Petőfi kedves «Istókja») határozottan említette nekem, hogy Petőfinek bal szemfoga ilyen rendellenes­séget mutatott. Íme, ha e szemfog rendellenességén kívül az arcz is kevésbbé széles, az orrüregnyílás hosszú­kásabb volna, valamint az orrgyök nem oly hir­telen bemélyedést mutatna fel, — akkor fel vol­nánk jogosítva, e koponya és a Petőfi-fej typusa közti összehangzást kiemelni — a­miből azon­ban nem az következnék, hogy e koponya okvet­lenül a Petőfi koponyája, hanem csak az , hogy e koponya csakugyan hasonlít Petőfi fejtypusá­h­oz. Addig is, míg magát a koponyát nem látom és tüzetesen meg nem vizsgálhatom, kénytelen vagyok a bemutatott rajzok után ítélve kijelen­teni, hogy e koponya­­ nem a Petőfié. A­mi a rajzokat illeti, ezek Domba tanár úr­nak valóban becsületére válnak, azonban egyet meg kell jegyeznem, hogy a koponyának három oldalról való rajzfelvétele nem azonos alapsík szerint történt, a­mi másként nem is volt lehet­séges, mert Domba úrnak nem állottak a kellő készülékek rendelkezésére. Ez a megjegyzésem is annak a bizonyítására szolgál, hogy egy ily koponya­vizsgálat korán sem oly egyszerű, mint azt hiszik, a­mikor azt követelik, hogy egy megtekintésre mondja meg a szakértő: Petőfié-e a koponya vagy sem ? Ha azt mondja : igen, akkor mi, kik szeretnők, hogy az lenne, hozsan­nát kiáltunk neki; mert mi azt his­szük szíve­sen, a­mit hinni akarunk (quod volumus credi­musque libenter). Ha pedig azt mondja : nem, akkor pedig azok fogják ezt megelégedéssel fogadni, a­kik egyáltalában nem akarják, hogy ily kérdéssel foglalkozzunk. Végezetül egy lélektani mozzanatot akarok itt kiemelni. Azt mondják, hogy ez a Reichenberger tiszteletből, kegyeletből vágta le az elesett Petőfi koponyáját és áztatta ki. Ha ez emberben a Halról a főgimnázium épületének egy részlete látszik, az emeleti három ablak a természetrajzi szertár ablaka, a­hol Petőfi állítólagos koponyáját őrizték. A SZÉKESEGYHÁZ BALÁZSFALVÁN.

Next