Vasárnapi Ujság – 1904

1904-05-01 / 18. szám - A mi kis Khinánk (képekkel). Szuk Géza 292. oldal / Általános nép- és országisme

292 VASÁRNAPI ÚJSÁG. 17. SZÁM. 1904­. 51. ÉVFOLYAM. replőiről rokonszenvesen ír a magyarok barátja. Felhozza a„ könyvben Petőfin kívül Kossuth, gróf Batthyány, gróf Teleki, Táncsics, Klauzál, Bem, Klapka, Vasváry, Irányi, Mészáros műkö­dését és a magyar szabadságharcz gyászos ki­menetelét. Szól még Jókai, "Vörösmarty, Ke­mény, Pákh, Obernyik, Lisznyay, Arany, Ke­rényi, Vahot, Egressy, Reményi és más jele­seinkről. Terjedelmesen közli Petőfi életrajzát, kiterjeszkedvén iskolai bizonyítványának ér­demjegyeire is minden tantárgyból. Petőfi köl­teményeiből több fordítás is van ebben a ne­künk magyaroknak különösen érdekes könyv­b­én, többi között a következő ismertebb czi­műek: Két vándor. Tva vandrare. Disznótorban. Svindansen. A koldus sirja. Tiggarns graf. A bilincs. Baján. Az én Pegazusom. Min Pegasus. Az őrült. Den vansinnige. A rab oroszlán.Den fängna lijonet. [Etelkas graf. Czipruslombok Etelka sírjáról. Cyppresblad pa Nem ért engem a világ. Ej mig verlden kan [första. Most pedig lássuk Petőfi néhány költeményé­nek az első versszakát magyar és svéd nyelven azon sorrendben, a mint a svéd szöveg Sch­ölds­tröm könyvében van: Befordultam a konyhára . . . Befordultam a konyhára, Rágyújtottam a pipára . . . Azaz rágyújtottam volna, Hogyha már nem égett volna, En titt in uti köket . . . Jag tittade in uti köket . . . Min pipa höll jag i handen. Förstäs, jag skulleden tända, Past redan präktigt nog brann den. Az alföld. Mit nekem te, zordon Kárpátoknak Fenyvesekkel vadregényes tája! Tán csodállak, ámde nem szeretlek S képzetem hegyvölgyedet nem járja! Alföd. Er, I vildromantiska Karpater, med er barrskog ej mitt lijerta aktar! fír beundra kan jag, men ej älska; ej min häg till endra kjusor traktar. Nemzeti dal. Talpra magyar, hí a haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk, vagy szabadok ? Ez a kérdés, válas­szatok! Upp, magyarer. Upp, magyarer, upp till striden! Tveksamt nu ej längre biden ! Kampen gallér endra själar. Väljen: frie eller trälar? Ezt a «Nemzeti dalt» lehet még legjobban megérteni a német nyelv segélyével. Schöldströmnek köszönjük, hogy hideg sír­jában nyugvó nagy költőnk, Petőfi, a Mälaren partján akkor is melegíti a sziveket, mikor az övé már régen kihűlt. keresztül, bizonyítja azt a követségek utczájá­ban még megmaradt fal, a mely a khinaiak go­lyóitól össze-vissza van lyukasztva. Jelenleg egy jól megerősített, falakkal körülvett város­részben laknak a nagykövetségek s minden nagyhatalom, melynek diplomácziai képvise­lete van I­hinában, bőven gondoskodott követ­sége védelméről. A lázadást, mint tudjuk, leverték és a mi monarkhiánknak, a­mely szintén részt vett a hadjáratban, kijutott a része úgy a győzelem­ből, mint a hadi­sarczból. Az ostromnál elesett Thomann tengerészkapitányról Pekingben egy utczát neveztek el, melynek sarkán templom emelkedik az elesettek emlékezetére. A háború bevégezte után sokan helytelení­tették itthon, hogy az osztrák-magyar monar­khia is földet foglalt Rhinában, Tientsin­ben ; ujabb tehernek, felesleges dolognak tartották. S HIN­AI UTCZAI FOLTOZÓ VARGA. A TIENTSINI OSZTRÁK-MAGYAR TELEPÍTVÉNY KHINAI RENDŐRSÉGE. TIENTSINI HADITENGERÉSZETI KÜLÖNÍTMÉNYÜNK PARANCSNOKA. UTCZAI BURGONYASÜTŐ KHINAIAK. KÉPEK A TIENTSINI OSZTRÁK-MAGYAR TELEPÍTVÉNYRŐL. — Szak flcza eredeti felvételei. A MI KIS KHINÁNK *­ ­—A tientsini osztrák-magyar telepítvény.— Körülbelül négy esztendeje, hogy Khinában az úgynevezett boxer-lázadás kiütött s a szövetséges európai hadaknak és a japánoknak kellett ren­det csinálni. A boxerek által ostromolt s kétségbeejtő helyzetbe jutott nagykövetségek Pekingben ak­kor egy meglehetősen elkülönített városrészben laktak már, s hogy mily kemény próbán mentek . Szúk Géza Ganz-gy­ári főmérnök 1903 július havá­tól 1904 február haváig Khinában és Japánban tar­tózkodott az ottani közgazdasági, pénzügyi és műszaki állapotok tanulmányozása czéljából, az ő tollából közöljük e czikket, mivel azt hitték, hogy gyarmatosítani akarnék. Most, hogy alkalmam volt hosszabb ideig a helyszínen tartózkodni, a viszonyokat tanul­mányozni és a mi kis klímánkkal alaposan foglalkozni, nem hiszem, hogy felesleges mun­kát végezek, ha egyet-mást elmondok róla. Mikor Európát elhagytam, azt hittem, hogy Tientsinben meglehetős kezdetleges állapotokat fogok találni, azonban alaposan csalódtam. Tientsin Khinának egyik legnépesebb városa, van körülbelül egy millió lakosa, tehát több, mint Pekingnek, a mennyei birodalom fővárosá­nak. Tientsin két részből áll, az egyik a tulaj­donképi khinai városrész, a másik az európai telepítés, vagy a­mint ott nevezik, settlement. A város a Pei-Ho folyó és a Császár-csatorna mellett fekszik, a­mely a birodalom számottevő vízi szállító útja. A Pei-Ho folyó Tientsintől kezdve a tengerig jól hajózható, kisebb tengeri hajók úgy 1200—1400 tonna hordképességgel járnak rajta, a forgalom élénk. A folyó mindkét

Next