Vasárnapi Ujság – 1904

1904-05-15 / 20. szám - Jókai temetése (képekkel) 341. oldal / Tárczaczikkek; napi érdekü közlemények

342 VASÁRNAPI ÚJSÁG. "21. SZÁM. 1904. 51. ÉVFOLYAM. vetett úgy, a mint író ritkán volt szeretve. És te is szeretted nemzetedet! Ezelőtt tiz évvel ugyanezen a helyen, a nemzet egy másik nagy halottjának rava­a­talánál azt mondád : «A lélek nem hagyja el azokat, kiket szeret.» Szavaid ígéretté, túlvilági üzenetté lesznek e perczben. Lelked nem fogja elhagyni nem­zetedet, benne fog élni, lángját ezerekre árasztva, és gyönyörködve fogja látni beteljesedését annak, a­mire követőidet buzdítottad: a nemzet, melynek te és tár­said életéért küzdöttetek, ki fogja vivni halhatatlan­ságát is! Isten veled ! Legyen mi közöttünk áldott a te emléked !» Beöthy Zsolt beszéde elején röviden jelezte, hogy a tudományos irodalmi és hírlapírói testületek ne­vében szól s aztán ezeket mondta : «Gyászoljuk benned a világnak egyik legragyogóbb képzeletű mesemondóját, egyik legmélyebb és legneme­sebb tüzű humoristáját, egyik legnagyobb elbeszélő művészét. De fájdalmunk és dicsőségünk érzésének legmélyebb forrása, hogy szellemed képében a magyar lélek képét látjuk, fényével a világ felé, életadó me­legével mi felénk. E szent kapcsolatot nemcsak a te nagyságodban érezzük, hanem érezzük az egész ma­gyarság lelkében, sőt sorsában is. A történeti pilla­natok alatt a mult századnak folyamában látjuk su­gárzó és sugalló alakodat.­ «A tettek világában is vezetőink között voltál. Ott voltál attól a naptól fogva, midőn Petőfi oldalán a nemzet viharzó lelke vágyainak szárnyas szavakat adtál, kálváriákon és temetőkön át addig a napig, mikor a magyar lélek legköltőibb és legnemesebb képeinek egyikével mélyen meghatottad azt a király­női szívet, Erzsébetet, melyben nemzeti megváltásunk csoda­rózsái fakadtak. De legnagyobb történeti fel­adatodat azzal a mérhetetlen befolyással töltötted be, melyet költészeted a nemzet lelkére gyakorolt. Ez volt a mi igazi nemzeti iskolánk azokban a szomorú napokban, mikor semmit sem volt szabad felednünk és mindent meg kellett tanulnunk, hogy az időnek hívó szavára készen legyünk. Politikusaink sége csak azzal a nemzeti lélekkel győzhetett, bölcse­mely­nek legnagyobb alakító mestere Te voltál. «Költészeted történelemmé lett, de nem elmúlttá. Ma is, az új világnak új sodrában feléd tekintünk. A­mit elképzeltél és átéreztél, az be van oltva lel­künkbe. Nemcsak örömünkre és gyönyörűségünkre és dicsőségünkre jöttél el, hanem hogy minél híveb­bekké tégy magunkhoz és minél méltóbbakká felada­tunkra. «Most indulj utadra. De hiszen két útra indulsz. Az egyik utad a Te sírodnál végződik, a másik csak e nemzet sírjánál érh­et véget. Azzal az imádsággal bocsátunk el, hogy ez az utad — végetlen legyen.» A beszédek elhangzása után az operaház zenekara Erkel Ferencz «Hunyadi Lászlón dalművének gyászindulóját játszotta. Négy óra volt, mire a szer­tartás véget ért és akkor Apponyi Lajos gróf udvar­nagy, a király képviselője eltávozott. A Múzeum csarnokából most már kivitték a ko­porsót, leborították a nemzeti színű lepellel, melyet a hirlapírói nyugdíjintézet e nagy csapás alkalmából készíttetett elhúnyt tagjai koporsójára. A koporsót vívó­ gyászkocsit megelőzi tizennyolcz kocsi virá­gokkal, koszorúkkal, lengő szalagokkal, melyekre aranyos betűkkel föl van jegyezve, ki küldte. A szé­les nagy útvonalon a gyászoló népség ott áll, öreg, ifjú, gyermek. Leveszi kalapját. A nyolcz lótól vont halottas kocsi előtt haladtak az iskolai ifjúság, az egyesületek küldöttségei, majd a honvéd­zenekar, a rendőrség csapata s a főváros csatlósai. Aztán négy fekete csuhába öltözött ember hozta a ravatalnál fölállított eltörött lantot, majd két vörös bársony vánkoson Jókai érdemrend­jeit és kitüntetéseit vitték. Azután következett a koporsót vivő kocsi. Az üveges halottas kocsi négy­sarkán lila színű fátyollal letakart, rózsából, orgoná­ból és gyöngyvirágból font bokrétát tűztek fel. A halottas kocsi körül lépdeltek a Petőfi-Társaság tagjai, írók és költők égő fáklyával a kezükben, kívül rajtuk az «Adria» hajóstársaság tisztjei. Az út mentén az első sorban két oldalt a fővárosi középiskolák tanulói állottak, intézeteik zászlaja alatt. A menet az egész útvonalon a közönség tíz­ezreinek sorfala között haladt; a nagy tömeg tisz­teletteljes csöndben szemlélte a gyászpompát. A Nemzeti­ szinház előtt megállt a gyászmenet, ott emelt szószékről Somló Sándor igazgató bú­csúztatta el a halottat, kinek annyi sikere fűződik az intézethez s kinek első neje, Laborfalvi Róza, a legnagyobb művésznőink közé tartozott. Azután a Ganz-gyári Dalkör másfélszáz főnyi dalárdája el­énekelte Kölcsey Himnuszát. A­mikor a menet a Népszínház elé ért, az ott összegyülekezett nép­színházi tagok ajkán felcsendült az ének: «Ki­tették a holttestet az udvarra.» A kerepesi­ uti evangelikus templomnál a harangok szava szó­lalt meg. A gyászmenetben koronként a hon­véd zenekar gyászindulói hangzottak. A temető kapujánál még egy gyászdalt játszott s az­után a menet bevonult a rácsos kapun, mely fö­lött aranyos írással ragyog: «Feltámadunk.» Hat óra felé járt, mikor a menet a temetőbe érkezett. A sírt rendőrök vették körül, hogy a tolongástól megvédjék. A család és rokonság tagjai számára tartották fenn a legbelsőbb helyet: a sír jobb­oldalán állott Jókai özvegye Vészi József képviselő karján ; a sír fejénél pedig Hegedűs Sándor és fele­sége, Feszty Árpád és neje, a sir körűl a Petőfi-Tár­­saság tagjai állottak égő fáklyával, tizenketten. Mögöttük állottak Tisza István gróffal a kormány tagjai. A ref. theologusok énekkara egy bús egyházi éneket adott elő. Pap Károly ref. lelkész imát mon­dott, azután Herczeg Ferencz a Petőfi-Társaság ne­vében búcsúzott halhatatlan elnökétől. Tabu János, Komárom város képviselője egy fekete ládácská­ban a szülőház kertjéből és a Jókai anyja sírhant­járól hozott göröngyöket hintette a koporsóra meg­indító beszéd közben. Még az egyetemi ifjúság szó­noka beszélt, aztán a lelkész megáldotta a koporsót, a család tagjainak zokogása hallatszott, az opera énekkara Erkel Ferencz «A halálnak éjszakája» czímű gyászindulóját adta elő. Végül a református theologusok éneke hangzott fel, kik a XXV. zsol­tárt énekelték. Ekkor megkezdődött a sírásók mun­kája ; Jókai koporsója fölött néhány percz alatt sír­hant emelkedett, melynek homokját teljesen elbo­rította a virágok, koszorúk tömege. részeket Baksay kéziratából a következőkben adjuk: Mondhatnánk-e mi egyetlen szót is olyant, a­mit ti négy nap óta nem hallottatok s nem olvastatok volna; megírva sokkal szebben, rajzolva sokkal ékesebben, mint azt mitőlünk, szűkebb s homályo­sabb körű gyászok szemléléséhez szokott lelkektől, várhatnátok? Fűzhetne-e a mi kezünk egyetlen levélkét, egyetlen fűszálacskát is abba a koszorúba, a melyet négy nap óta százezrek kezei, a királyi felség megszentelt jobbjától kezdve addig a szegény asszonyig, a ki erdőkben szedett virágait tegnap hozta el, — fűztek s felhalmoztak arra a láthatat­lan és soha nem hervadandó koszorúra, melyet e fáradhatatlanságokban áldott kezek magok fontak e­liantokra hatvan esztendő alatt ? Nem vagyok oly elbizakodott, hogy egy ilyen alaknak rajzolásához kezdjek, s bontogassam azo­kat a szálakat, melyekből szőve van, ennek az élet­nek fajához való sok tűzben megpróbált hűsége, korával együtt növekedett olthatatlan szeretete, lelkének lankadást nem ismerő csuda munkássága. * Ki merjem-e mondani, ebben az órában, hogy az én minden fájdalom átérzésére fogékony szí­vem nem érti a koporsóra boruló gyász közön­séges fájdalmát. Szégyenlem, hogy nem bírom szívemet arra kényszeríteni, szégyenlem, hogy ez a vallomás erővel ujat keres ajkalmon, holott én sem voltam utolsó azok között, kiket ez a lélek magához közeledni engedett, a­kik e nagy pálma­fának árnyékában ültek és gyümölcséből táplálkoz­tak. A fájdalom helyét más érzés foglalja el szivem­ben, talán az atyáé, melylyel egyetlen fiát nagyobb, magasabb hivatásra, vagy az anyáé, melylyel egyet­len leányát szerető karjai közül szeretőbb karok közé bocsátja, amely az első keresztyének ajkain diadalmi énekben csendült meg halottaik fölött, az ő gyolcs ruhába öltöztetett halottaik fölött, s a mely az ő szívéből is annyiszor kicsordult a «Nincs már szí­vem félelmére» angyali énekében. — Egy tökélete­sen bevégzett élet szemlélete kelti fel — legalább én bennem •— ezt az érzést. Sírok örömömben, láttára ennek a mennyei bölcseség terve szerint kialakult s bevégzett életnek, mely örökre a mienk marad , folytatva közöttünk munkás életét, szórva tovább is elméje kincseit, mint a nap a maga sugarait, a a­nélkül, hogy azzal egy szemernyit is veszítene sú­lyából és erejéből; gyógyítva, feddve, vigasztalva, biztosítva, felderítve, sírásra fakasztva szivünk moz­dulását, mint a vizeknek folyását szabadon hajtva idestova. Ez a kéz annyi virággal hintette, annyi árnyékos fával szegélyezte utunkat, annyi­ írral kötözgette sebeinket, annyi vigasztalással bátorí­totta csüggedésünket, múltunk dicsőségére vagy szégyeneire annyi erővel ébresztette figyelmünket és mikor hegedűink lepattogzott húrjaikkal függöt­tek a babyloni fűzeken, és fejünk a nagy búnak és bánatnak miatta meghajolt a porig, az ő szíve annyi édes bátorító szóval tudta feledtetni népe fáj­dalmait, mint egy édes­anya, midőn haldokló betege halálverítékeit törülgeti: gyógyulásról szól, míg szíve szakadóban van ... Mit várnánk még tőle ? Mindent elmondott, és a­mit elmondott, mind a mi kincsünk marad. — Egy teljesen bevégzett életpálya, s ha szólna még, csak azt mondhatná Horacziussal: Aere perennius , ha szólna, még csak azt mondhatná, a­mit Monica mondott fiának, Szent Augusztinusnak: Édes fiam, engem semmi sem köt már a világhoz, mit keresnék itt tovább ! * Egy nagy városnak, egy egész országnak, a ma­gyar nemzetnek jelenlétében szólottam itt, hol a magyar nemzet az ő nagy fiát, a magyar nép az ő legkedvesebb gyermekét, a magyar király az ő leg­hívebb szolgái egyikét népével együtt gyászolja. De nem felejtem el, hogy a­kit gyászolunk, keresztyén volt. Ez a nagy elme és nagy szív vallásos lélek volt. Türelmes, mint minden világos elme, mint minden igazán keresztyén lélek; tiszteli a mi másnak szent, mint minden becsületes ember, legszabadabban mozog mégis ott, a­hol otthon érzi magát, a maga örökében. Ott foglalkozik vallása rendszerével, dog­máival, úgy látszik, mintha maga akarna rendszert alkotni ekklektikus módszer szerint; lelke meg­nyugtatására az örökkévalóság nagy titkait az ész fáklyájánál keresi, — lelkében gyakran megszólal a szó, melyet Pascal Isten nevében mond: «Te nem keresnél engemet, ha már meg nem találtál volna egyszer.» Láthatjátok minden írásaiban e gondol­kodó lélek tűnődéseit, nem a skeptikusét, a­ki rom­bol, hogy a romok alá temesse hitét, hanem a skep­tikusét, ki a réseket vizsgálja, hogy a falakat erő­sítse és védelmezze. Keresi a jövendő élet titkait, keresi a lélek útját fel a Mezartim alphájáig. Nem mehet tovább, és megnyugszik abban, a ki azt mon­dotta : Az én Atyámnak házában sok hajlékok van­nak, midőn én felemeltetem, mindeneket magam­hoz vonzok; megnyugszik és hattyúdalában a világ világosságáról énekel, a ki Világít a világtalanoknak Szabadulást hirdet a raboknak. Jókai özvegye Vészi József kíséretében, mikor a­­ JÓKAI T rtartás végeztével lejön a Múzeum előcsarnokából. ÍTÉLE: BAKSAY BESZÉDE JÓKAI KOPORSÓJÁNÁL. Baksay Sándor püspöknek Jókai temetésekor mondott beszédéből, melyet a napilapok csak töredékes jegyzetek alapján közöltek, a főbb *

Next