Vasárnapi Ujság – 1905

8. Tárczaczikkek; napi érdekü közlemények - Jókai Mór emlékezete a Petőfi-társaság nagygyülésén 43. oldal

3. SZÁM, 1905. 52. ÉVFOLYAM. JÓKAI MÓR EMLÉKEZETE A PETŐFI­TÁRSASÁG NAGYGY­ÜLÉSÉN. A Petőfi-társaság minden esztendőben a Petőfi születésnapját követő első ünnepnapon, január 6-án tartja közgyűlését. Ezúttal a közgyűlést nemrég elhunyt nagy elnöke, Jókai Mór emlékének szen­telte. Minden, ami a közgyűlésen elhangzott, Jókait dicsőítette. Az Akadémia dísztermét egészen meg­töltötte a közönség. Herczeg Ferencz elnök megnyitó beszéde volt az első hang Jókai magasztalására, kinek megdicsőült emléke felé fordul a társaság ma, — mondá, — a­mi­kor a társaság az ő halála óta első nyilvános nagy­gyűlését tartja. Jókai halálával megszűnt a társaság gondtalan aranykora. Az ő alakja tartalmat adott működésének, az erőt, melyet az ő nevének fényes­sége adott, ezentúl nehéz munkával kell pótolni és erre a munkára gondolt, a­mikor az elnöki méltó­ságot elvállalta, meg arra, hogy Petőfi szelleme mel­lett Jókai hagyományai fogják megihletni a társa­ság munkáját. Beszédét e szavakkal végezte : A Tár­saság égboltján Petőfi szelleme mellett vezérlő csil­lagként gyulladt ki Jókai emléke. Minden gondola­tunk törjön ma feléje a kegyelet szárnyán, min­den szavunk hulljon babérlevélként friss sírjára. Ezzel megnyitom a Petőfi-Társaság nagygyűlését. (Éljenzés.) Szana Tamás titkári jelentése, a­melyet nyomta­tásban osztottak szét, szintén Jókai halálának szo­morú híradásával kezdődik s a társaság lefolyt évi működéséről számol be. Ábrányi Emil Jókai eszthetikai hatását magasz­talta. A magyar ifjúságra nézve kimondhatatlanul drága kincs az a sok nemes illúzió, a­melyet Jókai alkotásaiban fölhalmozva talál. A fiatalok tovább maradnak fiatalok, ha Jókai elbeszéléseit olvassák. Ebben a bűvös gyűrűben nem vesz erőt rajtuk a koraérettség, a korai kiábrándulás. De az öregek is nyernek Jókain, sőt többet nyernek, mint az ifjúság. Mert az öregek megfiatalodnak, ha nehéz gondjaik, küzdéseik, csalódásaik közepette érintkeznek a Jókai lelkéből sugárzó örökifjusággal. Úgy kell lenni, hogy egy láthatatlan nemző ezt a tüneményes embert szü­letése perczében az örökifjúság forrásába merítette. Ebből az isteni adományból — Hugo Viktort ki­véve — senkinek sem jutott annyi Európa nagy írói közül, mint Jókainak. Jókai megmaradt fiatalnak, lelkesnek, a XIX. század végén, és hetvenöt éves korában fantáziájának tüzével, kedélyének bájos naivitásával lépte át a huszadik század küszöbét. A hosszantartó tetszésnyilatkozatok után Szávay Gyula szavalta el nagy hatással «Jókai emlékezete» czimű költeményét, melyet lapunk más helyén egész terjedelmében közlünk. A tapsok elhangzása után László Mihály olvasta fel Mikszáth Kálmánnak«Jókai ősei» czimű visszaemlékezését. A Jókai név a XVI. században bukkan fel először Bars megyében. De hogy ezek azonosak lennének a Komárom megyé­ben később feltűnő ásvai Jókai-családdal, arra nincs adat. Egy hosszú pörösködés révén válnak ismer­tekké. Valami nagy vagyont pöröltek fánél-fánál, de hasztalan. A család első biztos őse Jókai Sámuel, a­ki vitézül viselkedett Komárom ostrománál. Há­rom fia volt, a­kik közül kettő élte őt túl. Ezeknek egyike II. Sámuel, a­ki nagyobb vagyont hagyott fiára, III. Sámuelre. Nagyobb szerepet egyik sem vitt. III. Sámuel írni olvasni sem tudott, egyetlen szenvedélye a jósolás volt. Fia, József prókátor lett, a­ki 1812-ben jegyet váltott Pulay Máriával. Gyer­mekeik közül az utolsó volt Jókai Mór, a koszorús költő. A kedves, humoros részletekkel élénkített visszaemlékezést nagy tetszéssel fogadta a közönség. Herczeg Ferencz elnök még néhány szóval meg­köszönte a közönség érdeklődését és ezzel a nagy­gyűlést berekesztett e é­vünkhöz s tárgyaiban elég változatos is tud lenni. Intelligentiája, ízlése, gondolkodásának az ideálok felé forduló iránya általában rokonszenvessé teszi a verskötetet, mely a Pallas-részvénytársaság nyom­dájából került ki s ára 2 korona 50 fillér. Mutatvá­nyai a következő verset közöljük : A poéta. Fecskendezik az utczát... S a nap száz szinre festi Buzgón ömleszti szét A hulló harmatot, Egy kék zubbonyos ember S az út sivatagán im A vezeték vizét. Egy szivárvány ragyog. Hejjó ! Hejjó ! rivall a Járókelők felé, És mind kitér, ruháját Hogy szenny ne lepje bé. Csak egy rongyos fiúcska Ali ottan mereven, Tekintete mohón csüng A hatalmas iven. Goszleth fényképp.. PAP KÁROLY BUDAPESTI REF. LELKÉSZ. IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. Lenkei Henrik: «Uj versek» , 1894—1904. Bu­dapest, 1­904. A szerző nem annyira az érzések embere, mint inkább a reflexióé, az úgynevezett gondolati költészetet műveli legtöbb sikerrel s még a­hol a tiszta líra hangját üti is meg, érzése köny­nyen átmegy reflexióvá. Életfelfogását a csöndes, visszavonuló megadás jellemzi, bizonyos iróniával nézi a világ folyását, egyébként elmélkedését nem annyira mélység, mint a túlzásoktól tartózkodó józanság jellemzi. Képzelete nem nagyon szárnyaló, nyelvének is kevés az ércte és gazdagsága, ezért gondolatai kifejezésében nem mindig oda talál, a­hova czéloz. Ez utóbbi hiányait leginkább érezni ott, a­hol pointe-ra törekszik. Szereti a példázatok manapság kevéssé művelt műfaját s a szatírában is ügyes. Kötete négy részre van osztva, ezek közöl azonban csak az «Enyéim» czimű cziklus válik erő­sebben külön a többitől, mert ebben családi boldog­ságát énekli néha nekimelegedő érzelmességgel. A többi részekben inkább közdolgokra fordítja sze­mét,s inkább elménkhez igyekszik szólni, mint szi-Mi bájos égi látvány ! Hogy bámul a fiú ! Egészen megigézi A tündérkoszorú! Nem hallja ő az intést: Hé ! félreállj! vigyázz ! Sem, hogy a körülálló Nép durván hahotáz. Hogy porzik szét a légben ! Nem érzi : arczul érte Hogy zúg, hogy sistereg , Most a hideg zuhany, Majd fátyollá szövődve Csak nézi a szivárványt Millió cséppé pereg. Csudálva, boldogan. S hogy végre hazaindúl S a pinczezúgba tér : Merő fény néki minden S kéj a száraz kenyér. Miskolcz város története. II. kötet. Irta dr. Szendrei János. Legutóbbi időkben fellendült monográfia-irodalmunk örvendetes gazdagodását jelenti Miskolcz város története. Nagy szorgalom­mal és fáradhatatlan utánjárással gyűjtötte össze a szerző az ősrégi városra vonatkozó adatokat és a roppant anyaghalmazt kellő kritikával és szerencsés tapintattal rendezte. A 735 oldalra terjedő nagy kötet Miskolcz történetét az 1000-ik évtől kezdve tárgyalja a XVII. század végéig, tehát nyolcz szá­zadot ölel fel, különös gonddal kiterjeszkedve a lakosság belső életére is. Húsz fejezetre oszlik a könyv, melyet 41 szövegközi képen kívül öt, részben színes képtábla élénkít. A munka egyes részei a nagy­közönség részére is érdekes olvasmányt nyúj­tanak, pl. a török hódoltság, vagy Rákóczi-korbeli történetek, a diósgyőri vár viszontagságai, a boszor­kánypörök és sok más egyéb. A szép kiállítású kötet Miskolczon jelent meg s Miskolcz város közönsége adja ki. Ezen köteten kívül már két kötet jelent meg a monográfiából: az 1 -ső, mely Miskolcz hely­iratát, természeti viszonyai leírását s őstörténetét tartalmazza ; továbbá a 3-ik, mely a jelen 2-ik köte­tet megelőzve okmányokat közöl. Az utolsó kötet a város legújabbkori fejlődését fogja tárgyalni. A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. V. kötet második fele. Összegyűjtöt­ték s jegyzetekkel ellátták dr. Kolosváry Sándor és dr. Óvári Kelemen. Ez a fél kötet, mely 585 oldalra terjed és oly gonddal van összeállítva, mint az előző kötetek s a dunántúli törvényhatóságok jogszabá­lyait tartalmazza az eredeti nyelveken : magyarul, németül, latinul. A munkát a Magyar Tud. Akadémia adja ki. A most megjelent fél kötet ára 12 korona. Az őskor mészbetétes díszítésű agyagműves­sége. Irta Wasinsky Mór, kiadta a Magyar Tud. Akadémia. A jeles szerző régóta nagy buzgósággal búvárkodik már hazai ősrégészetünk mezején s e téren, kivált Lengyelen végzett ásatásai által nagy érdemeket szerzett. Most búvárkodásának s tanul­mányainak eredményéről számol be terjedelmes kötetében, melyben 14­47 ábra is foglaltatik. S ez ábrákból meglepetve látjuk, mily kifejlődött művé­szeti érzék mutatkozik már a történelem előtti népeknél is, melyeknek még csak nevét sem tud­juk. A régészetet kedvelőkre nézve kiválóan érde­kes kötet ára 12 korona. Makai Emil munkái. A harmadfél év előtt fia­talon elhúnyt tehetséges költő összes munkáit két vaskos kötetben összegyűjtve adta ki a Singer és Wolfner czég. Makai kétségkívül megérdemelte emlékének ezt a kegyeletes felújítását; a kilencz­venes évek lyrai költői közt megvan neki a maga helye. Meleg szirti költő volt, kiben megvolt az az adomány, hogy érzéseit csengő, behízelgő formá­ban tudta előadni; ennek is köszönhette népsze­rűségét. Könnyedsége néha túlzásba is vitte, fel­szinességre csábította, de nem egy költeménye van, a mely arra vall, hogy mélyebb megindulásokra is képes volt s ha a sors megengedte volna neki a harmonikus tovább fejlődést s életének fonala nem szakad meg oly korán, a költészet igazi mélységei­hez és magaslataihoz közelebb jutott volna­. Mun­kái gyűjteményéhez Molnár Géza írt előszót; a két kötet ára 10 korona. November. Ezen czím alatt adta ki Danka Ist­ván elbeszéléseit, melyeknek tárgyát egyrészt a vidéki társadalmi életből, másrészt a kurucz világ­ból vette. Előadásában van humor, a szerző jellem­rajzoló képességnek is adja jeleit. A csinos kiállí­tású kötet kapható minden könyvkereskedésben. Aza­b korona A­mit az éjszaka mesél. írta Kovács Jenő. A kötet, melyhez czímlapot Háry Gyula rajzolt, néhány hangulatos, ábrándos mesét s karczolatot tartalmaz. Megjelent a Lampel-féle könyvkereske­désben, ára 2 korona. A Magyar Iparművészet, az országos magyar iparművészeti múzeum és iskola s az iparművészeti társulat közlönyének legutóbbi füzete, mely e kiváló folyóirat hetedik évfolyamát befejezi, szövegében és minden képeiben a saint-louisi világtárlat ismer­tetésével foglalkozik. Horty Pál festőművész, a budapesti fővárosi iparrajziskola tanára foglalja egybe tapasztalatait. A kormány kiküldöttje volt a magyar képzőművészeti kiállítás rendezésére. Dol­gozatában szól a kiállításnak főleg ránk vonatkozó tanulságairól s a művészeti iparnak legkülönbözőbb részleteiből közli a legjobbaknak képeit. Az első amerikai magyar naptár. Amerikai magyarjainknak is van már naptáruk «Szabadság Naptára» czímen, melyet a «Szabadság» nagy ame­rikai magyar lap újévi ajándékul szánt előfizetőinek, de 50 centért mások is megszerezhetik. A naptár külső kiállítását és tartalmát illetőleg kiállhatja a versenyt az itthoni efféle termékekkel. Közleményei változatosak s tárgyaikra nézve egyformán oszolnak meg a régi és új haza közt. Még a nagyszámú hirde­téseken is ezt tapasztaljuk s a különféle amerikai izű hirdetések közt ott találjuk pl. az Aszongya Sán­dorét is, a ki valódi hazai szilvóriummal és törköly pálinkával kívánja a régi honi emlékeket ébren tar­tani az új hazában. De italait már nem csapszékben, hanem «szalon»-ban méri. A naptárt Kohányi Tiha­mér szerkesztette s a «Szabadság» nyomdája adta ki, még pedig 25 ezer példányban. Honti naptár az 1905. évre. A Pongrácz Elemér által szerkesztett naptár sok olvasmánynyal szolgál, még pedig nagyobbrészt hontmegyei vonatkozású dolgokról. A képek összeválogatásánál is ez a szem­pont volt irányadó. A naptár Ipolyságon jelent meg, ára 1 korona, Szinyei Merse Pál kiállítása. A Nemzeti Sza­lonban január 7-ike óta nagy érdeklődéssel nézi a műszerető közönség Szinyei Merse Pál festményei­nek gyűjteményes kiállítását, mely 96 képből áll. Január 7-ikén délben Berzeviczy Albert közoktatási miniszter nyitotta meg a kiállítást művészeti éle­tünk számos kitűnőségének jelenlétében. A minisz­ter, a­ki felesége társaságában jött, gyönyörködve nézte Ernszt Lajos igazgató kalauzolása mellett a képeket és meleg elismerését fejezte ki a művész­nek s a Szalon igazgatóságának gratulált szeren­csés vállalkozásához. Király-szinház előadásai az Urániában. A Ki­rály-szinh­ázat annyira lefoglalja a tjános vitéz­ előadása, hogy másik két betanult újdonságára nem kerülhet sor. Ennek következtében Beöthy László igazgató ideiglenesen kibérelte az Uránia-szinházat s a személyzet másik része január 20-ikától kezdve ott játszik a Király-szinház helyárai mellett. VASÁRNAPI ÚJSÁG. 43 KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. A Magyar Tud. Akadémia január 9-iki ülésén báró Radvánszky Béla tiszteleti tag elnökölt, s Tég­lás Gábor olvasta föl «Deczebál dák király végső me­nedékvárai» czímű tanulmányát. A Téglás kuta­tásai azt bizonyítják, hogy Deczebál végső menedék­helye egy körülbelül húsz kilométernyi magas hegy­hátat foglalt el s hogy az erősség öt, több gyűrűvel védett emeletesen épített várból állott. A rómaiak s a dákok élet-halálharczának lefolyását Téglás a római

Next