Vasmegye, 1949. szeptember (5. évfolyam, 202-227. szám)

1949-09-01 / 202. szám

2 •on • kül­ügymiiszterek taná. •sában. Ezt * jugoszláv kor­­hiány Anglia, az Egyesült Álla­­took és Franciaország szélsősé­­ges, leginkább agresszív, impe. Malis­ta köreinek érdekében ,de mely köröknek érdekük füzödik ahhoz, hogy fenntart. kte!, az ellenséges hangulatot a­­Szovjetunió iránt és a háborús hisztériát Ebben az esetben a jugoszláv kormány a Szovjet­­líru­s ellenfeleként és ellensége­­ként, mint a külföldi imperia­lista körök ügynökeként tette.“ A szovjet jegyzék részletesen válaszol arra a hazugságra, hogy a szovjet kormány javas­uolta volna: a jugoszláv kor­­m­ány mondjon le területi igé­nyéről A jegyzék teljes terje­delmében közzéteszi Kardelj j­ugoszláv külügyminiszter leve­­ét és javaslatait, melyekből ki­d­erül, hogy Titóéknak ez az ár­ t£sa is szemenszedett hazug­ság. ..Mint ismeretes a jugo­szláv kormány „ szovjet kor­­hiányra igyekezett hárítani a területi egyezményeket és nem vállalta magára a felelősséget ezekért ez engedményekért. Inert el akarta titkolni Jugoszlá­via népei elöl új, kapituláns ál­láspontját“ – szögezi le­­, megf­iitothatatlan tényekre támasz. •Bo­tíva a szovjet kormány A jegyzék befejező pontja így szól: A jugoszláv kormány augusz­tus 10-i jegyzékében követeli a szovjet kormánytól, hogy az hű­b­­rát­s tisztelettel, sőt szeretettel viseltessék iránta és hogy ez a tisztelet és szeretet jusson kife­jezésre a jugoszláv kormány­­hoz intézett szovjet jegyzékek­­ben, hogy a jegyzékek ne tar­­talmazzanak olyasmit, mi sér­­tené a jugoszláv kormány ön­­imádatát, vagy megbántaná a jugoszláv kormányt. A jugoszláv kormány azt állítja, hogy így kívánják ezt a ,, nemzetközi szabályok“. A szovjet kormány kénytelen megállapítani, hogy a jugoszláv kormány lehetetlent kívánt tőle. Mindenki előtt ismeretes, hogy a jugoszláv kormány de­­zertált a szocializmus és demo­krácia táborából, átszökött az imperializmus és fasizmus tá­­borába Meg kell jegyezni, hogy a szovjet emberek és a szovjet közvélemény nem tiszteli a szö­­kevényeket Még kevé­bbé táp­­lálhat valami, a szeretéshez ha­­sonló érzést a szökevények iránt Mi több, mindenki előtt isme­retes, hogy a szovjet emberek és a szovjet közvélemény meg­veti a szökevényeket. Természetesen a szökevények­­nek többféle fajtája van. Van­nak véletlenszülte dezertőrök, akik gyávaságból követték el tettüket, remélvén, hogy így megmentik bőrüket Vannak másfajta, rosszakaratú dezer­tőrök is Ezek nemcsak azért dezertálnak, hogy bőrüket meg­­mentsék, hanem azért is, hogy ártsanak annak a tábornak, ahonnan megszöktek. Meg kell állapítani — bármennyire szo­morú is ez —, hogy a­ szovjet emberek és a szovjet közvéle­mény a jzsgosláv kormányt nem a véletlen, hanem a rosszaka­­ratú dezertőrök közé sorolják. Meg kell állapítani továbbá, hogy a rosszakaratú dezertőrök­­nek is több fajtája van. Vannak rosszakaratú dezertőrök, akik érzik bűnüket, súlyosan átélik szégyenüket és igyekeznek ész­­r­evé­tlenne­k maradni, elrejtőzni a világ szeme elől, majdhogy­nem szerényen viselkednek. Vannak azonban olyan rosszaka­­ratú dezertőrök is, akik szégye­­nükből jövedelmező mesterséget csinálnak, hangoskodva dicse­kednek dezertálásukkal, mintha az valamiféle hősiesség lenne, a színre lépnek, hogy megugassák tábort, melyből megszök­tek, szemérme­tlenül dicseked­­nek azzal, hogy bármikor meg­­ugatják azt a tábort, hogy kö­­vetkezésképpen rám valami kö­­zönséges dezertőrök, hanem hő­sök Pontosan úgy, mint Krilov meséjében: „Ej, a vakarcs olyan erősnek képzeli magát, hogy megugatja az elefántot’.“ Meg kell álla­pí­tani — bár­­mennyire szomorú is ez —, hogy a szovjet emberek és a szovjet közvélemény a jugoszláv kor­mányt éppen az ilyen rosszaka­ratú, dicsekvő dezertőrök közé sorolja Ilyen az az általános légkör, amelynek közepette a szovjet kormánynak végeznie kell mun­­káját. Reméljük, a jugoszláv kor­­mány megérti, hogy nem szá­míthat a szovjet kormány részé­ről kedvességre és még kevésbé tiszteletre Moszkva, augusztus 29. DIADALMAS TECHNIKA A technika csak szocialista tár­­radalomban fejlődhet igazán.­­Míg a válsággal küzdő Ameriká­ban a tőkések megvásárolják és elrejtik az új találmányokat, hogy ezzel lehetetlenné tegyék az eddigieknél korszerűbb gépek gyártását , ami már meglevő gé­peik elévülését jelentené, addig a Szovjetunióban, ahol nem a tő­­késérdekek, hanem a nép érdeke­i döntő, rohamos léptekkel fej­­lesztik a technikát, nap mint nap k­jabb gépeket állítanak a terme­lés szolgálatába. A szovjet szerszámgépkészítő Üzemek az utóbbi időben magas fordulatszámmal dolgozó, új típu­sú munkapadok gyártását kezde­ték meg­ A nagyobb term­elékeny­­pécn gépek kezelését is nagymér­tékben leegyszerűsítették, hatást biztosítja a dmitrovszki üzemben gyártott marógép, mely 1700 MitSt végez percenként. Ezenfelül üres járata is meggyorsult, egyszerűen és kényelmesen kezelhető-Új csavarvágó esztergapadot gyárt a kujbisevi középvolgai szerszámgépgyár is. Ennél a gép­­nél a tengely fordulatszámát há­romszorosára fokozták a régebbi szerkezetű esztergapadokkal szem­ben. Érdekes újdonság a nehéz fú­rógép is, melyet az odesszai üzemben építettek. Fokozott, az eddiginél sokkal nagyobb gyor­sasággal SRiiA leszenilezéssel látták el azokat és így megköny­­nyítették a sztahanovista gyors­­taurikások munkáját. A gorkiji szerszámgépgyártó üzem megkezdte az új, konzolos marógépek szériagyártását. Ezek a­z új gépek a régebben előállí­tott gépeknél kétszer gyorsabban dolgoznak — a tengelyek 1500 fordulatot tesznek percenként. A marógépek irányigrása egyetlen fogantyú segítségével történik. Hasonlóképpen a gyorsabb ma­ 75 kiléterig terjedő átmérőjű nyílásokat fúr. Tengelye 1400 fordulatot tesz percenként. A moszkvai köszörülőgép­­üzem két újfajta, gyorsteljesítmé­­nyű szerszámgépet készít. Az egyik a famegmunkáló vállalatok­nál használt fűrészkorongok felü­leti köszörülésére szolgál, a má­sik pedig hatalmas síkköszörű, melynek törmelékersyysége jelenté­kenyen magasabb a korábbi szer­kezetű munkapadokénál. A gépek tökéletesítésére tovább folytatják a kísérleteket. Emléklapot kap az úttörő-énekkar minden egyes tagja a VIT-en elért kitűnő eredményért A Világifjúsági Találkozón­ nagy sikerrel szerepelt szom­­­bathely­i úttörő-­énekkar tag­jai számára ünnepélyt rendez szom­bat délután 6 órakor az iskolák Szülői Munkakö­­zössége a Hollán Ernő­­utcai általános iskolában.­­Az ünnepség keretében A­uer­­Gyula karvezető beszámol a csülöknek az énekkar buda­pesti útjáról, az elért ered­ményekről, a pajtások életé­iről az énektáborban. Ezután sor kerül a díszoklevelek szét­osztására. A szombathelyi úttörők ugyanis a szovjet if­júság mögött a dicső második helyet­ foglalták el a nemze­tek ifjúságának nagy ének­­hangversenyén, megelőzve sok m­ás nemzetet. Ezért a VIT rendezőf­izet­tsága az énekkar valamennyi tagja részére emlékt­anot ajándékoz. Az ünnepség után a Szülői Mukaközösség megvendégeli a pajtásokat, akik nagyszerű szereplésükkel bizony­í­t­já­k be a magyar énekkultúra fej­lettségét. VAS MEGYE Moszkva és Leningrád építőmunkásainak ver­senye Moszkvába megérkezett a leningrádi építőmunkások kül­döttsége. A küldöttség a szta­hanovista kőművesek, vakolók és festők munkamódszereivel ismerkedik meg. A lenigrá­­diak megszemlélték a futósza­­lagrendszerű lakásépítést, ta­nulmányozták a lakóházak összeállításának technikáját, a vakolás gépesítési eljárásait és az építészet egyéb újításait. A leningrádi és moszkvai építőmunkások ellenőrzik az évi terv időbeli teljesítésére kötött megállapodás végre­hajtását. A moszkvai építő­munkások kötelezték magu­kat, hogy az év végéig a kitűzött feladaton felül 6000 négy­zetméter lakóhelyiséget építenek, a leningrádiak pedig, hogy idő előtt be­fejezik az ikolák helyre­állítását és építését. Ugyancsak konkrét kötelezett­séget vállaltak a minőség ja­vítására és az építkezés ol­csóbbá tételére. Moszkva és Leningrád épí­tő m­un­kásain­a­k eredményeit a versenybizottság­-­­ a Lakó­­házépítkezési Munkások Szak­­szervezetének Központi Bizott­sága fogja megállapítani. rnyiltiér­t Szombathelyi Vasért N. V. értesíti t. üzletfeleit, h­gy szeptember 1-én, 2-án leltározás miatt csak 8 — 12-ig van nyílva E rovatban közhtiekért a szerkesztőség felelősséget nem vállal Csütörtök, 1943 szeptember 1 ■M Jk&isegfifti 28. j­avaszi^feltaláléhai Ltvil a mezőgazdasági nyitó mozgalomtól Vrzemeink munkássága az újító mozgalmat egyre te­­rebélyesedő, hatalmas tömegmozgalommá szélesí­tette az ipar vonalán. Elsőrendű feladatunk, hogy azon az óriási területen, amit a mezőgazdaság nyújt az újítások szá­mára, hasonló módon kiaknázzuk a kínálkozó lehetőségeket. Népi demokratikus kormányzatunk a legmesszebbmenő támogatást megadja annak érdekében, hogy az újítások ki­­aknázásával dolgozó parasztságunk önmagát segíthesse, munkáját megkönnyíthesse. Ismeretes, hogy a Szovjetunió­nak nem ká mértékben azért is sikerült kifejlesztenie a világ első, legfejlettebb mezőgazdaságát, mert parasztságá­ban tömegmozgalommá nőtt az újítás, a réginél jobb mun­kamódszerek meghonosítása, a gépi erő tökéletesebb kihasz­nálásának állandó javulása.Ez az út most a magyar dol­gozók előtt is megnyílt. Megnyílt a dolgozó parasztság előtt is a termelés kifejlesztésének költségmentes, minden befektetés nélküli lehetősége! "t­öbb ezer mg már azoknak az újítóknak a száma, ■s ak­i a felszabadulás óta százmilliós értékekkel gazdagították az ország gazdasági életét. De az újítások­nak még kevéssé kihasznált, különösen tág tere nyílik a mezőgazdaságban. Hogy kor­mányzatunk mennyire érté­keli és támogatja a feltalálók munkáját, bizonyítja az, hogy csak májusban 687­ 000 forinttal jutalmazta menőket és a jutalmak összege állandóan nő.­­ Amig a termelő­eszközök a földesurak, a kapitalisták kezében voltak, ha akadt is nyitó a nép fiai között, azt kisennizték, találmányát fondorlatosan elrabolták és an­nak hasznát a tőkés zsebelte be. A múlt rabló­rendszeré­ben a találmányától megfosztott feltaláló nem kaphatott orvoslást, egyserűen azért, m­ert ez ország politikai és gaz­dasági irányítása a tőkések és nagybirtokosok kezében volt. K­yff­a azonban, amikor a hatalom és a vezetés a dol­­gőzöké, a feltaláló­k annak a tudatában újíthat­nak, hogy senki sem zsarolhatja ki őket, munkájukat ér­téke szerint jutalmazzák és személyüket különös meg­becsülésben részesítik. Ez ért­hető is, hiszen találmányuk az egész országot, a dolgozó nép nagy családját gyara­pítja. Ezért különösen fontos, hogy a mezőgazdasági dol­gozók is bekapcsolódjanak újító munkájukkal a termelés korszerűbbé tételébe. Minden újítással a három- és ötéves terv megvalósítását segítjük az életszínvonal általános emelését mozdítjuk elő. Alig van olyan terület, amelyen érvényesebb volna Rákosi elvtársnak az ismert jelszava: „Tiéd az ország, magadnak építed“ — mint éppen az újító­ mozgalom vonalán. I Vas megye dolgozó parasztjai nem emiszer bizonyí­­­­tották már be, hogy megértik az idők szavát. Bi­zonyos, hogy az újítások terén is, mint egyéb munkájuk­kal, előbbre fogják vinni országunk fejlődését. Minden mezőgazdasági újítást és njit­ót szeretettel, tanáccsal és felvilágosítással vár az. Mezőgazdasági Igazgatóság kebelé­ben működő újitó bizottság. VÖRÖS ISTVÁN újítási felelős A Kulturhét keretében cs Szabadság-mn mívésisegyü­ttes szerepel Ssovakathelyen Városunk kulturcsoportjainak programja A Magyar Dolgozók Pártja ál­tal rendezett Kulurhét kereté­ben kedden a Fursch-gyárban tartott előadást a ,,Szabadság“ művészegyüttes kirobbanó si­kerrel. Az 1 órás műsort mint­egy 200 főnyi közönség hall­gatta végig, akik elismeréssel adóztak a művészi teljesítmé­nyekért A művészegyüttes mű­során opererészletek, harmoni­kaszámok, orosz népdalok szere­peltek. Az előadás befejezésekor a vállalat munkásai köszönetet mondtak az együttesnek a nívós műsorért és virágcsokorr­ és serleggel ajándékozták meg ők­et. A ,,Szabadság“ művészet nevében Pozsonyi elvtárs, az együttes vezetője válaszait ez elhangzott üdvözlésekre Han­goztatta, hogy a népi demokrá­ciában a magasabb kult­úra is mindenkinek közkincsévé kell hogy váljék és hogy . - MDP el is juttatja mindenhová a kul‘lí­ra kincseit. Ma este fél 8 órakor folytatö­dik a Kulturhét programja jó idő esetén e szabad‘és­­ritmó­­don, rossz időben a Kulurház­­ban tartják meg előadást. F­or­ -7 előadás:a fe’’én a­­Sza­badság“ művészegyüttes telje­­­sen ui. műsorral. ZenesSdvül, a­­ Vasutas Szakszervezet zene- és énekkara. A Bőrgyár énekkara, zenekara és tánccsoportja és a Postás szakszervezet kulturcso­­portja is. Holnap, 2-án a Pamutipar színjátszó csoportja, sens- és énekkara, az MSzT népi tánc­­csoportja és a Putsch-gyár kul­urcsoportja mutatja be tu­dását Szombathely dolgozóinak. Zenei parlament lesz vasárnap A városi Szabadművelődési Felügyelőség szeptember 4-én délután 3 órakor „Zenei par­lamentet“ rendez a városi Kul­­turházban. A Zenei Parlament keretében dr. Maróthy János, a Bartók Béla szövetség képvise­lője tart előadást az énekkarok helyzetéről a dolgozók államá­ban. Az előadás után vita lesz a felvetett kérdésekről, mint pl­­ár­­munkának számít-e az énekkari munka? Hogyan le­hetne minél több dolgozóval megkedveltetni ez éneklést? Mi jó zene és mi 3 rossz? Ezekhez a kérdésekhez bárki hozzászól­hat. A felszólalások ideje 3—5 perc A Zenei Parlament, amely egészen utsaerti rendesé*, nagy érdeki&IS.'re-tart 'oé&pao*.

Next