Vasmegye, 1950. április (6. évfolyam, 77-100. szám)

1950-04-09 / 83. szám

,,A párttagság eloiskolája a tagjeiöltség. A tagjelöltség célja: lehetőséget adni annak, aki a Párt tagja akar lenni, hogy megismer­kedjék programjával, szervezeti szabályzatával, politikájával s , hogy a Pártnak módja legyen meggyőződni a jelölt hűségéről a Párt és a népi demokrácia iránt“ <Az MDP szervezeti szabályzaté, ból.) A szombathelyi Bőr- és Cipőgyár pártszervezetének két héttel ezelőtt megtartott vezetőségválasztó taggyűlésén a hiányosságok között az elv­­társak elmondták azt is, hogy a pártvezetőség nem foglalko­zott kellően a tagjelölek politi­kai nevelésével. Nézzük mi a helyzet ezen a téren ma. Niki Ferenc elvtárs, az üzemi párt­titkár igy beszél erről: — A bírálat után felismer­tük, hogy a tagjelöltekből csak úgy válhatnak jó párttagok, ha a tagjelöltség ideje alatt gon doskodiOtk politikai nevelé­sükről. Most arra törekszünk, hogy a pártmunkába is be­vonjunk minden tagjelöltet. A tagjelölteket beosztották népnevelőknek, egyrészük pe­dig tömegszervezeti vonalon dolgozik. — Ezzel kettős célt értünk el — mondja Niki elvtárs: megszüntettük azt a helyze­tet, hogy egyes elvtársaink túl voltak terhelve munkával. Ugyanakkor azonban lehetősé­get adtunk a tagjelölteknek, hogy bebizonyítsák a Párt iránti hűségüket Itt van pél­dául Kiss Margit elvtársnő, a Szabadságharcos Szövetség üzemi szervezetének titkára. Vagy Horváth József elvtárs, aki szakszervezeti bizalmi. Mindketten tagjelöltek és jól megfelelnek ott, ahova a Párt állította őket. így készülnek arra, hogy elnyerjék ezt a megtisztelő címet: párttag. A bőrgyári pártvezető­ség nagy gondot fordít a tag­jelöltek ideológiai képzésére is. Jelenleg az alapfokú sze­minárium hallgatóinak fele tagjelölt A többi tagjelöltet a kővetkező szemináriumra osz­tották be. Németh Lajosné elvtársnő, az üzem egyik sztahanovistája is tagjelölt. — A termelésben az elsők között vagyok az üzemben — mondja Némethné elvtársnő. — De ez nem elégséges ah­­hoz, hogy igazán jó párttag legyen belőlem. Elméletileg is képzem magamat. Az alap­fokú szemináriumot nemrég végeztem el s most falujáró vagyok. Német-hné elvtársnő rend­szeresen olvassa a Szabad Né­pet, Vasmegyét és az Ujitók Lapját. E mellett azonban este, amikor hazamegy, szíve­sen olvas szemináriumfüzete­­ket és egyéb pártkiadványo­kat. Arra a kérdésre, hogy miért tanul ilyen szorgalma­san, röviden, de velősen vála­szol: — JÓ párttag akarok lenni. Valamennyi tagjelölt ezt a cimet akarja kiérdemelni. Ezért küzdenek termelési munkával, elméleti képzéssel és pártmunkávH egyaránt. (— Lőrincz —) „Az élet — bizonyítja a hatalmas húsvéti forgalom is „Az élet, elvtársak, megja­vult, az élet vidámabb lett.“ — Sztálin elvtárs mondta ezt 15 évvel ezelőtt és a vidámabb életet, mint a sztahánovisták mozgalmának egyik előfeltéte­lét jelölte meg. Hogy az „élet vidámabb lett“, ezl az ipari és mezőgazdasági termelés hatal­mas eredményei mellett bizo­nyította az idei husvétot meg­előző napok bőséges, gazdag készülődése, az üzletek meg­növekedett forgalma is. Bevásárolt a munkásnő Del’Amico Romeoné elvtárs­nő sztahánovista munkásnő a szombathelyi Cipőgyárban. Csupa mosolygás, derű és öröm, amikor a húsvéti vásár­lásáról beszámol: — Először is vettem a kis­leányomnak 150 forintért egy matrózruhát és 85 forintért egy pár cipőt. Amikor pár hó­napja sztahánovista lettem, kaptam a várostól egy rendes lakást. Ezt most husvét előtt szépen kifesttettem és vettem bele ágyteritőket, függönyö­ket. A függöny métere 18 fo­rintba került. Aztán vettem egyet és mást magamnak is, egy blúzt és szövetszoknyát, persze mindent olcsóbban, mintha például egy évvel ez­előtt vásároltam volna. — Na és itt van az élelmiszer. Ebből is alaposan bevásároltam. A sonka, ami husvétra a család asztalán lesz, éppen öt kilós. így lett édesebb áss élet Ehhez nem sok hozzátenni való van. Legfeljebb ennyi: Del’Amiconé elv társnő egy évvel ezelőtt még nem volt sztahánovista, most az. Tervé­nek végrehajtásával május lő­nél tart, naponta .átlag 230— 240 százalékot teljesit és heti 250 forintot keres. így vált valósággá Sztálin elvtárs sza­va a Del’Amico családban: „az élet megjavult, az élet vi­dámabb lett“, vagy ahogy a sztahánovista munkásnő mondja: — Ilyen, boldog husvétunk még soha nem volt, De nemcsak egy családban van ez igy. Ha körüljárjuk az üzleteket a husvét előtti na­pokban, mindenütt hatalmas vásárlótömeggel találkozunk és az üzletek két-háromszoros forgalomról számolnak be. Az Édességbolt Nagykeres­kedelmi NV jól felkészült a nagy forgalomra és négy va­gon különféle cukorkát, csoko­ládét, drazsét rendelt, ami az utolsó szemig elfogyott. Csak a trojásdrazséból egy vagont vettek meg. Vagy lássuk a Népboltok forgalmát: Megnőtt u vidéki forgalom is A szombathelyi főtéri áruda füszerosztálya napi 30.000 fo­rintos forgalmat bonyolított le az egy hónappal ezelőtti 10.000 forintos helyett. A vá­sárlók többsége munkás, a leg­jobban keresett cikk a liszt, a citrom, a sütőpor, dióbél. A nemrég szabadforgalmuvá tett lisztből (a régi hatósági áron) napi 30 mázsát adtak el. Ez éppen tízszerese az egy hó­nappal ezelőttinek. A Népbolt textilosztályának forgalma 40 százalékkal nőtt meg. Ugyanilyen forgalom-emel­kedés állt be a vidéki Népbol­tokban is. — A husvét előtti négy nap alatt a szentgott­hárdi 2.8-szer, a celldömölki háromszor, a sárvári 2.4-szer akkora forgalmat bonyolított le, mint januárban. A celldö­mölki áruda például egy nap alatt 54.000 forintot forgatott meg, ami példátlan minden vi­déki üzlet történetében. — A jánosházi áruda a januári 58 ezer forintról 117.000 forinlra növelte márciusi forgalmát. Oldalakon keresztül lehelne sorolni a számokat, a vásárló munkás, paraszt, és más dol­gozó asszonyok boldog szavait, melyek mind igy végződnek: „Ilyen boldog husvétunk még soha nem voll“. Munka felajánlások a MÁV Fiit® húsban A szombathelyi MÁV Fűtőház­­ban pénteken termelési értekezletet tartottak. Az értekezleten több dol­gozó tett munkafelajánlást május 1-re. A tanulók vállalták, hogy az üzem dolgozói részére május 1-re teljesen befejezik a már elkezdett kerékpártartó állványt. Ezen az ér­tekezleten számos felajánlást tet­tek több karbantartási munka vég­zésére. továbbá a termelés IS—20 százalékos fokozására. Javasolták« munkások egy homokoló készülék bevezetését, ami lehetővé teszi, hogy géppel végezzék el a mozdo­nyok homokolását, ami régen kézi vödrökkel hosszabb és nehéz fi­zikai munkába került. A'z üzemben tovább folynak a május 1-i munka­felajánlások. A pamutipari művezetők készülnek május 1-re Mi, Csecs János, Németh József és Pintér József, a Szombathelyi Pamutipar NV művezetői, valamint a par­tinkban dolgozó szerelők a május l*re meginduló felaján­lási mozgalomba bele akarunk kapcsolódni, mert az április 4-re tett felajánlásainkat már teljesítettük és tudjuk, hogy a szocializmust a munka­verseny fokozásával és a vállalások teljesítésével tudjuk megvalósítani. Ezért május 1-re az alábbia­kat vállajuk: A partinkba beosztott szere­lőkkel brigádot alakítunk, mely összesen 6 tagból áll. A vállalt feladatok teljesítését a naplóban rendszeresen vezet­jük 1. A partinkban működő 60 szövőszéken az összes borda­­kifutásokat 6 munkanap alatt kijavítjuk. 2. Május 1-ig az összes re­gulátorokat és lábitókat kija­vítjuk, vagy pedig a kikopot­tat kicseréljük azokkal, ame­lyeket tartalékba már kijaví­tottunk. Ezzel megakadályoz­zuk a minőséget rontó sürü és ritka csikókat. 3. A hulladékot 20 százalék­kal csökkentjük, ugyanakkor1 a gépállást 3.1 százalékról 2.5 százalékra csökkentjük le. 4. A szövők minőségi verse­nyébe belekapcsolódunk és ép­pen ezért a III. parti minőségi versenyre hivja ki az V. parti művezetőit és dolgozóit. 5. A verseny sikerének ér­dekében jó munkamódszerein­ket átadjuk egymásnak, de ugyanakkor a partinkban dol­gozók között is mindent meg­magyarázunk a szaktársaknak. Igyekszünk a Szovjetunió példája nyomán a partinkon belül a családias eggyüvé tar­tozást megvalósítani. CSÉCS JÁNOS brigádvezető. Elke szilit a Sorok-utcai városrendezési terv Egészséges, háromemeletes házak épülnek a dolgozóknak A Városi Műszaki Hivatal április 4-i felajánlásában rész­letesen elkészítette a Sorok-ut­cai városépítés tervét. A múlt­koriban már beszámoltunk a terv egyes részleteiről, most a terv teljes lényegében kibonta­kozott. Ez a terv végetvet a múlt hibáinak, A Sorok-utcai és Móricz Zsig­­mond-utcai rész legelhanyagol­tabb része a városunknak, ahol egészségtelen viszonyok között, nyirkos házakban laknak a dol­gozók, A terv célja: ezeket a „ Versenymozgalmunk állandóan uj gyümölcsöket terem...” — mondják a kőszegi Agyteritőgyárban Egyéni verseny. Egy évvel ez fejezést a kőszegi Ágyteritőgyárb ták, hogy milyen csodálatos term egyéni verseny hatására Pár unk az elmúlt év augusztus 31-i ható kiszélesítésével kapcsolatosan azo körében is fcllobbantoUa a verse Wilhelm Béla elviárs, a gyár igazgatója igy beszél az egyéni verseny kialakulásáról: — Kezdetben csak az elvtárSa­­ink — azok közül is a legöntuda. tosabbak — léptek egyéni ver­senyre. A kommunisták egymásután hívták versenyre egymást és a pártonkivülieket is. így kezdett terjedni a mozgalom. Sztálin elvtárs születésnapjára már 110 egyéni versenyzővé! di­csekedhettek Januárban az or­­sózóban bontakozott ki különö­sen nagy erővel a verseny. Eb­ben az üzemrészben volt a gyár szűk keresztmetszete. Csak ne­hezen tudták ellátni anyaggal a lőtt még alig ismerték ezt a ki­rn A munkások még nem tud­­lési eredmények születhetnek az Nagybudapesti Választmányának ozata a munkaversenymozgalom ■ban az ágytéritögyári dolgozók ■y szikráját. szövődét és a láncfelveiőt, — Elhatároztuk hogy meg­szüntetjük a szűk keresztmetsze­te* — mondja Ragasüs Lajosné orsózó. — A párt útmutatása és az egyéni versenyzés arra a kez­deményezésre vezetett, hogy 15 orsó helyett 30 orsóval dolgoz­zak. Teljesítménye hamarosan 140 százalékról 170-re emelkedett.- "okára követői akadták. Ragagits elvtrásnő vezetőségi tu. az üzemi pártszervezetben. Jo példát mutatott. Követői is majd­nem olyan ss4p teljesítményt ér­tek el, mint ő. Ezzel az üzem ál­lag teljesítménye 8 százalékkal emelkedett. Resztvettek az ápri­lis 4-i versenymozgalomban is. Felajánlásukat 143 százalékban teljesítették. Azonban ezzel az eredménnyel sem elégednek meg. Most újabb célokat tűztek ma­guk elé. Legfontosabb a termelt áru minőségének megjavítása. Ragasitsné elvtársnő felajánlot­ta, hogy a munka ünnepére 200 százalékra növeli áUagteljesilmé. nyét. Mindezt a minőség m^gja­­vitásával egyidejűleg. Erdész Já­nos szövő már állandóan 200 szá­zalék fele-t teljesíti normáját. Május 1-re elhatározta, hogy csak elsőosztályu árut termel Hasonló felajánlás' táti Sauar János elvtáis is. N*r, nagyító, elaluáni & ysp­­senymozga.lm.at, mert az a -több­­termelés motorja —• mondják. — Versenyműzgalmunk állandó­an uj gyümölcs ökot terem... (P. 1) házakat lebontani és helyükbe korszerűen berendezett bérháza­kat építtetni. Egy épületsorban több lépcső­ház lesz, egy lakást két lépcső­ről lehet megközelíteni. Egy­­egy ilyen ház háromemeletes és negyven lakásos. A Sorok-utcai házsorral párhuzamosan szintén házsor épül. így a háztömb északi és déli része nyitott ma­rad. Ezzel megszűnnek az észa­ki rossz fekvésű lakások, he­­lyettük napos, egészséges lakó­szobák épülnek. Északról és dél­ről nyitott udvar lesz, fákkal be­ültetve, az udvaron pedig ha­­mokjátszótér. A Perint Sorok­­utcai oldalán 20 méteres séta­utat építenek. Az út folyómenti oldalán a korlátot is kijavítják. A műszaki hivatal több ha­sonló háztömb tervéröl számot be, melyek az ötéves tervben valósulnak meg. Ezzel a tervvel végetvetünk a belváros és a kül-, város közötti különbségnek. Uj szakmunkások A Pamutipar NV-ben április 7-én 34 átképzős tette le a hathónapos tanfolyam anyagából a vizsgát, me­lyen a 34 volt segédmunkás kivé­tel nélkül megkapta a szakmunkás levelét. Az uj szövőszakmunkások már valamennyien önállóan colgoz. nak ÚJABB SEGÉLYT KAPTAK A TSZCS-K A tanakajdi termelőcsoport 4500 forint államsegélyt ka­pott sertéskiTricák építésére. Napokon belül meg is kezdik az épilkezés.1, hogy elkészül­jön, mire a 20 darab anyako­cát megkapják az államtól. A sándormaioSi tszcs S pzac fo­rint államsegélyt kap ísl&ll& w Mflafeá» a toaftBvqb en-Vaáárftap, tt60. április * 3^ ...hogy elnyerjék ezt a IQ W TörpffTB H f*** megtisztelő cimet: JTL J. HU

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék