Vas Népe, 1960. március (5. évfolyam, 51-77. szám)

1960-03-01 / 51. szám

31 gépen már hétfőn megindult a termelés A néhány esztendővel ezelőtt még szétszórt, eldugott munka­helyeken, Hiányos technikai fel­szerelésekkel dolgozó Szombat­­helyi Ruházati Vállalat ma a me­gye egyik legismertebb ruházati üzeme. Termékei nemcsak a me­gyében, de Zalaegerszegen, Buda­­pesten is jó hírnévre tettek szert. A vállalat jó munkájára mi sem jellemzőbb, mint az, hogy az elmúlt évben 25 millió fo­rint értékű­­ konfekcióárut és egyéb ruházati cikket állított elő, illetve adott át a keres­kedelemnek. Ez évben a tavalyinál is na­gyobb feladatok várnak a vál­lalatra Nem kevesebb, mint 35 millió forint értékű termék ké­szítését írja elő az 1950. évi terv. A vállalat dolgozói az idei na­gyobb tervfeladatokat elsősorban a termelékenység növelésével kí­vánják teljesíteni, de feltétlenül szükség volt a vállalat bővítésére is. Az üzem vezetői és a felet­tes szervek úgy határoztak, hogy a vállalat bővítésére Vasváron létesítenek fióküzemet. Annál is inkább, mert Vasvárnak nagy szüksége­­ van az iparosításra, s mert üzemépület és munkaerő szempontjából kedvezők a felté­telek. A vasvári telep számára egy volt kocsmaépületet szemel­tek ki a szakemberek, s az épí­tők január elején kezdték meg az átalakítási munkákat. Akkor még senki sem gondolt arra, hogy február végén már megkezdőd­het a folyamatos termelés az üzemben. Az építők szorgos munkája lehetővé tette, hogy a múlt hét szombatján sor kerüljön az üzemavatási ünnepségre. Az üzemavató ünnepségen részt vettek: Gonda György elvtárs, a megyei pártvégrehajtó bizottság tagja, a megyei tanács elnöke, Mester Sándor elvtárs, a megyei pártbizottság titkára, Rozsovits István elvtárs, a megyei pártbi­zottság ipari osztályának vezető­je, valamint a vasvári helyi párt­os tanácsszervek képviselői. Az új üzemet Zsirai Jenő elvtárs, a szombathelyi városi tan­ács el­nökhelyettese adta át a Szombat­­helyi Ruházati Vállalatnak, illet­ve Vasvár lakosságának. Hangsú­lyozta, hogy az új fióküzem a lakosság igényeinek jobb kielé­gítését segíti elő. Vasvár lakossága nevében Papp János elvtárs, a községi ta­nács elnöke vette át az üzemet. Papp elvtárs annak a reményé­nek adott kifejezést, hogy az új üzem csak kezdetét jelenti Vas­vár iparosításának, s ígéretet tett arra, hogy jó gazdái lesznek az üzemnek. A Ruházati Vállalat dolgozói nevében Dreszler Lászlóné elv­társnő, a vállalat igazgatója szó­lalt­ fel. Arról beszélt, hogy az új üzem dolgozói kedvezőbb feltéte­lek között kezdhetnek munkához, mint annak idején a vállalat szombathelyi dolgozói. A vállalat létesítésekor — 6 esztendővel eze­lőtt —, csak kezdetleges, lábmeg­hajtású gépek álltak a vállalat dolgozói rendelkezésére Ma vi­szont a vasvári fióküzemben vil­lanymeghajtású, speciális gé­pek, korszerű szabászati gépek segítik a dolgozók munkáját. Arra hívta fel a fióküzem dol­gozóinak figyelmét, hogy járul­janak hozzá a vállalat jó hírének tovább­i öregbítéséhez. A közel 600 ezer forintért léte­sített új konfekcióüzemben már meg is kezdődött a folyamatos termelés. Egyelőre még csak 35 munkást foglalkoztat, de hama­rosan már 120—150 fős munkás­létszámmal dolgozik két műszak­ban. Már erre az esztendőre je­lentős tervfeladatot kapott a fia­tal üzem: mintegy 8 millió forint értékű ruházati cikket kell elő­állítania. V. évfolyam 51. szám Ára : 50 fillér 1960. március 1. Kedd Felavatták a Szombathelyi Hruscsov elvtárs sajtóértekezlete Ruházati Vállalat vasvári üzemét Dzsakartában Megkezdődött megyénkben a tavaszi munka Kemenesmagasiban már vetik a borsót és az árpát Napsütéses idővel búcsúzott el február. Tegnap megyeszerte­ ki­használták a kedvező időt, a tava­szi talajelőkészítésre. A kemenes­­magasi Haladás Tsz-ből jelentet­ték: az elmúlt napokban annyira megszikkadt a talaj hogy tegnap délben megkezdhették a borsó ve­tését. A déli órákban kivonultak egy 25 holdas táblához a­­fogatok és vontatók. A borsó vetésével párhuzamosan megkezdték a­ ta­vaszi árpa magágyának simítózá­­sát, is. A délutáni órákban zsákba szedték már az árpavetőma­got is, mert ma, ha kedvez az idő, teljes erővel megkezdik a tavaszi árpa vetését is. Kemenesmagasi tsz-községben 110 hold tavaszi árpát vetnek el a tavasszal. A Haladás Tsz vetés­tervében összesen 300 kát. hold tavaszi vetés szerepel. A szövetke­zetben megszervezték a vetési munkálatokat, s a helyi adottsá­goknak megfelelően összeállították a vetések sorrendjét. A celldömöl­­ki járás cseri vidékén szintén si­­mítóztak, fogasoltak a tegnap dél­utáni órákban. A szövetkezetek­ben megkezdték a vetőgépek mű­szaki állapotának ellenőrzését, majd a gépeket beállítják a mag­mennyiségre és csatlakozó sortá­volságra. A sárvári járás több szövet­kezeti községében — Pósfán, Simaságon és Bő községben — több holdon már elvetették a mákot. A járás északi községeiben általá­ban megkezdték a simítózást, fo­gasolást. Elsősorban a tavaszi árpa vetésének előkészítő mun­káit végzik a szövetkezetek. A répceszentgyörgyi tsz-ben kiosz­tották a tejtrágyát az őszi gabo­nákra. A rábasömjéni Új Élet Tsz lucernására hintett műtrágyát. Az új szövetkezeti községekben komp­lex­ brigádok működnek, elsősor­ban a tavaszi kalászos vetőmag­vak összeszedésére. A szombathelyi járás több köz­ségében is megkezdődött a tavaszi munka. Bük határában a megszik­kadt táblákat simították, fogásol­­ták. Az acsádi Petőfi Tsz-ben teg­nap délután határjáráson mérték fel a vetések műtrá­­gyaigényét. A szövetkezet vezetősége úgy ha­tározott, hogy két, holdanként 10 kiló pétisót hintenek fejtrágyaként az őszi kalászosokra. A tervek szerint ma megkezdik a pétisó kiszórását, és mintegy 150 hold őszi búzát fejtrágyáznak. A vasvári járásból jelentették, hogy a nemeskoltai Béke, a rába­­hidvégi Úttörő és a taródházi Béke Tsz-ben megkezdték a tava­szi árua talajelőkészítését. A tr­­melőszövetkezetek vezetői tegnap több ízben sürgették a járási ta­nács mezőgazdasági osztályát, hogy intézkedjen a Terményforgalmi Vállalatnál a vetőmag szállítása érdekében. A járás tsz-ei tíz vagon árpa és öt vagon zab vetőmagot igényelnek cseretermény elle­nében. Sajnos a vetőmagszállítmányo­k még nem érkeztek el a cserete­lepekre, és így vetőmag hiányában nem küldhetik el az árpa vetését. A műtrágya szállítása folyik a régi tsz-ekbe, összesen 14 vagon pázisót, 17 vagon foszfor-műtrá­gyát és nyolc Vagon kálisót ren­deltek a MÜNDSZER Vállalattól a szövetkezetek. Ahogy megérke­zik a műtrágya, folyamatosan fel­trágyázzák a gyengébb vetéseket. A szakemberek arra figyelmez­tetnek, hogy a talaj kora tavaszi első műve­lésénél — történjen bármely eszközzel — szem előtt kell tartani hogy­ csak akkor kezd­hető meg, ha a fagy a felta­lajban már kiengedett és annyira megszikkadt, hogy a vontató eszköz kerekei már nem képeznek károsan összetömődött mély barázdákat. Az igen kötött talaj első tavaszi simítózása — kü­lönösen, ha az őszi mélyszántás a kelleténél ormosabb volt — álta­lában nem kívánatos, mert a fagy hatására kialakult, aránylag vé­kony, porhanyó réteget a simító összehúzza a mélyedésekbe, a le­húzott ormok helyén pedig a kö­tött, képlékeny talajt elkeni. Az ilyen talajon ajánlatos az első mű­velést fogas boronával vagy tárcsás boronával végezni. A simítózás előtt nem tanácsos kiszűrni a műtrágyát sem. Ba lassan is, de befejezéshez közeledik Szombathelyen, az Óperint utcai Perint-híd építése. Elkészült az inotai hidrazin-üzem Poczók Imrének, az Erőmű­tröszt vegyészmérnökének újí­tása alapján az inotai November 7. Erőmű szakembereinek közre­működésével korszerűen felsze­relt hidrazin-üzem szerelési munkálataival készültek el az erőmű egyik melléképületében. Az új üzemben emberi kéz érinté­se nélkül készül a külföldön is igen keresett vegyianyag, amely a szakemberek tapasztalata sze­rint megakadályozza az erőmű­kazánok, vezetékek rozsdásodását, évente több millió forintos meg­takarítást jelent a hőfejlesztő be­rendezések védelmével. (MTI) Megkezdődött a tsz-községek és városok népművelőinek tanácskozása A Művelődésügyi Minisztérium, a Népművelési Intézet és a Föld­művelésügyi Minisztérium kéthe­tes tanácskozásra hívta egybe a termelőszövetkezeti községek, vá­­r■osok népművelőit, a tanácsok képviselőit, művelődési otthonok, k­önyvtárak vezetőit, hogy meg­­-­zíválja velük a tsz-parasztság szakmai és kulturális művelődé­sének időszaki feladatait. A ta­nácskozás hétfőn kezdődött meg a Kossuth Klubban, hatvan­nél több népművelő részvételé­ül. A megny beszédet Bíró Vera, a Művelődésügyi Miniszté­­rium közművelődési főosztályá­­nak vezetője mondotta. Az első napokban többek kö­zött a mezőgazdaság szocialista­­­­szervezésének gazdasági és ag­rárpolitikai kérdéseivel, a nép­művelés feladataival, a tsz-köz­­ségekben és tsz-városokban, a mezőgazdasági ismeretterjesztő előadások és szakfilmek szerepé­vel foglalkoznak. A Népművelési Intézet két napon át ismerteti a különböző népművelési kérdése­ket. A továbbiakban tárgyalnak a KISZ és a nőmozgalom felada­tairól a mezőgazdaság szocialista átszervezésében, Dobozy Imre részvételével ankétot rendeznek a Tegnap és a Virrad című filmek­ről. A kéthetes tanácskozás idején a népművelők különböző mező­­gazdasági és kulturális intézmé­nyeket is felkeresnek, ellátogat­nak a törökbálinti mezőgazdasági szakkörbe, megtekintenek több színházi előadást. (MTI) II norvég követ elutazott Magyarországról Peter Martin Anker rendkívüli követ és meghatalmazott minisz­ter, a norvég királyság magyaror­szági követe végleg eltávozott Magyarországról. (MTI)

Next