Vas Népe, 1960. április (5. évfolyam, 78-101. szám)

1960-04-01 / 78. szám

Sokrétű, színvonalas program a járási székhelyeken fel­szabadulásunk évfordulóján A járási székhelyeken is nagy pompával ünnepük meg április 4-ét, hazánk felszabadulásának 15. évfordulóját. Vasváron április 3-án délelőtt 10 órakor nyitják meg a járási művelődési ház és a múzeum rendezésében készült dokumentációs kiállítást, amely a járás 15 éves fejlődését mutatja be fényképekben, grafi­konokon és sajtóanyagokban. A kiállítás április 10-ig lesz nyitva. Április 3-án este 7 órakor a KISZ-szervezetek, a tömegszerve­zetek és az üzemek dolgozói ze­nés, fáklyás felvonuláson vesz­nek részt A díszünnepség este 8 órakor kezdődik. Az ünnepi be­szédet Borsos József elvtárs, az MSZMP járási bizottságának tit­kára tartja. Az ünnepélyt szín­vonalas kultúrműsor követi, ame­lyen a járási művelődési otthon színjátszói, a MESZÖV gyermek népi tánccsoportja, a fiúiskola út­törőzenekara, a gimnázium ének­kara, a fúvószenekar és a műve­lődési ház felnőtt vegyes tánccso­portja lép fel. Április 4-én délelőtt 10 órakor a művelődési otthonban a járási pártbizottság díszes­, zászlót aján­dékoz a község úttörőinek. Dél­után 2 órakor kezdődik a felsza­badulási kulturális seregszemle járási bemutatója, ahol a járás legjobb színjátszó csoportjai, né­­pi táncegyüttesei, zene- és ének­karai lépnek színpadra. Majd vi­dám, hajnalig tartó táncmulatság zárja az ünnepségeket Szentgotthárdon április 3-án este 7 órai kezdettel fáklyás felvonulással kezdődik a felszabadulási emlékünnepély. Utána fél 8 órai kezdettel a Ka­szagyár kultúrtermében rendezik meg a díszünnepélyt, ahol Illés Imre, a járási pártbizottság tit­kára méltatja április 4-ét. A be­szédet gazdag kultúrműsor köve­ti, amelyet az üzemek és az is­kolák kultúrcsoportjai adnak. Másnap, 4-én délelőtt 10 órakor koszorúzzák meg a felszabadítási harcokban hősi halált halt szov­jet katonák emlékművét. De Holsmö­disn április 3-án este fáklyás felvonu­láson vesz részt a járási szék­hely lakossága, majd 8 órakor megkezdődik a nagygyűlés. Az ünnepi beszéd után a Nemzeti Bank tánccsoportja, a gimnázium tanulói, az úttörők zenekara, a községi énekkar, valamint a fiú- és leányiskola szavai is adnak műsort. 4-én reggel 6 órakor ze­nés ébresztő köszönti a lakossá­got. Délelőtt 10 órakor tartják a koszorúzási ünnepélyt. Jó idő esetén a nagygyűlést is ezen a napon és ebben az időpontban rendezik meg. Sárvár®!! április 3-án délelőtt 9 órai kez­dettel tartják a felszabadulási kulturális seregszemle járási bemutatóját a Kossuth mű­velődési otthon színháztermé­ben a járás legjobb művészeti csoportjai és szólistái. A tánc­­csoportok a Szatmári leánytán­cot, a Bodroghalmi párost, a Mi­­kepércsi csárdást, a Hármasug­­rást és a Koppányi kopogóst mu­tatják be. A kórusok mozgalmi dalokat, valamint magyar és ba­ráti népek dalaiból énekelnek. A szavalók Maxim Tank, Juhász Gyula, József Attila, Urbán Er­nő és Arany János, költeménye­ket adnak elő. A szólisták dalok­kal, valamint hegedű- és zongo­radarabokkal szórakoztatják a közönséget. A színjátszók Csi­ky Gergely: Nagymama című szín­művének és Karinthy Frigyes­ Bűvös szék című darabjának első felvonását mutatják be. Este 6 órakor rendezik meg a nagygyűlést, amelyet a helyi kul­­túrcsoportok műsora zár. Április 4-én reggel 6 órakor zenés éb­resztő köszönti a lakosságot. Dél­előtt 10 órakor a város dolgozói megkoszorúzzák a szovjet hősi emlékművet. 11 órakor fotókiál­lítás nyílik a Tinódi Múzeumban. A kiállítás anyaga képekben mu­tatja be Sárvár fejlődését, az el­múlt 15 esztendő alatt. Este 7 órai kezdettel műsoros esten szó­rakozhat a lakosság a művelődé­si otthonban. A műsort a Cukor­gyár énekkara és tánccsoportja, a KIOSZ és a szövetkezetek együttesei és a Tinódi Gimnázium irodalmi színpada adja. Karmsut!a, április 3-án este 7 órai kezdettel az Ifjúság Házában emlékünne­pélyen méltatják hazánk felsza­badulásának 15 éves jubileumát. Ünnepi beszédet mond Bencsik Zoltán, a járási tanács végrehaj­tó bizottságának elnöke. A meg­emlékezést gazdag kultúrműsor követi. Április 4-én délelőtt 10 órakor helyezi Körmend dolgozó népe a hála koszorúit a szovjet hősi emlékműre. Amíg a szülők dolgoznak, addig az óvodák és a bölcsődék gondos­kodnak a gyermekek ellátásáról, neveléséről. Képünk a szombat­helyi Hámán Kató utcai bölcsőde három kis lakóját,­és az óvónénit ábrázolja játék közben. április 4-én avatják fel a nagysimonyi pikiszékházat Kettős ünnepséget tartanak áp­rilis 4-én, hétfőn délután három­­órai kezdettel Nagysimonyi ter­melőszövetkezeti községbels. A falu kommunistái és pártonkívüli dolgozói megemlékeznek felsza­badulásunk 15. évfordulójáról és felavatják az elkészült pártszék­­házat A pártszékházban 150—200 ember befogadóképességű nagy­terem, és egy klubhelyiség áll a tsz-tagok és KISZ-fiatalok ren­delkezésére A pártszékház avató ünnepsé­gén Gosztonyi János elvtárs, az MSZMP Vas megyei Bizottságá­nak első titkára mond ünnepi beszédet Szombathely lakosságának növekedése, a város fejlődése szükségessé tette 32 élelmiszeripar bővítését. Ennek megfelelően a­ Söptei úton megépítették az új kenyérgyárat. A fenti képen lisztet szállítanak a kenyérgyárba. f 3­y V. évfolyam, 7a. szám 9 I Ára: 50 fillér I 1960. április 1. Péntek 1 Hruscsov elvtárs befejezte franciaországi körútját Mm és félmillió forintos költséggel elkészült az új Perint híd Holnap már villamos közlekedik az új hídon A szombathelyi dolgozók régi óhaja teljesült: elkészült az új Perint-híd. Csütörtökön a hivata­los terhelési próbára Szombat­helyre érkezett Gőzsy-Kováts István, a Közlekedés- és Posta­­ügyi Minisztérium főmérnöke és Répái Géza, az UVATERV mér­nöke, a híd tervezője. Nemcsak az arra haladó járó­kelők, hanem maguk, a hídépítő munkások is nagyon kiváncsiak voltak a hivatalos próbára, hi­szen ez utóbbiak egyéves megfe­szített munkája került mérlegre. A vasbetonból készült híd négy fő gerendája alá elhelyezték a le­hajlásmérő órákat. Ezek a pontos műszerek még a milliméter szá­zadrészét is kimutatják. Ezután hat bazaltkővel megrakott döm­pert vontattak a hídra. A döm­perek egyenként 10—11 tonnát nyomtak, így a híd több mint 60 tonna terhelésnek volt kitéve — Elégedettek vagyunk az eredménnyel — mondotta Gőzsy- Kováts István főmérnök. Ugyanis a műszerek a terhelés alatt a megengedettnél sokkal kevesebb lehajlást mutatnak. Répái Géza tervezőmérnök és Szántó Kálmán építésvezető né­hány érdekes adatot is közölt a hídról. A híd közúti szélessége (a gépkocsik és villamosok részé­re) kilenc méter. A gyalogjárók szélessége egyenként két és fél­méter. A híd patak fölötti alsó nyílásának hossza 25 méter. A jelenlegi viszonyok között bármi­lyen nagy terhelésű gépkocsi vagy szekér áthaladhat rajta. A híd megépítéséhez 600 mázsa va­sat, 1300 köbméter betont, 90 mé­ter hosszú villamos­sínt, 200 köb­méter állványzatot használtak fel. A­ híd építése­ közben mintegy háromezer köbméter földet moz­gattak meg a hídépítő munkások. A híd ugyan elkészült, de a közúti és gyalogos forgalomnak egyelőre nem adják át, mert a híd közvetlen közelében lévő utak lebetonozására, a terep el­rendezésére, az útban lévő­ sarok­ház lebontására ezután kerül sor. A szombathelyi-­­villamosok vi­szont már holnap áthaladnak rajta s vasárnaptól kezdve zavar­talan lesz a villamosközlekedés. A felszabadulás után épült szombathelyi állatkórházban gondos ke­zelésben részesülnek a termelőszövetkezetek és egyéni gazdák beteg állatai. A fenti képen az állatkórház külső képe látható.

Next