Vas Népe, 1960. július (5. évfolyam, 154-180. szám)

1960-07-01 / 154. szám

Üzpaa phitáetáhjou, / Hruscsov elvtárs megérkezett az osztrák fővárosba Fogadás a schwechati repülőtéren Bécs (ADN). Hruscsov szovjet miniszterelnök az osztrák kor­mány meghívására csütörtökön délelőtt Bécsbe érkezett. Az ünnepi díszt öltött schwe­chati repülőtéren Hruscsov és kí­séretének fogadására megjelent Scharf köztársasági elnök, Raab kancellár, Pittermann kancellár, Kreisky külügyminiszter és az osztrák kormány több más tag­ja. Jelen voltak a fogadáson a diplomáciai testület képviselői és számos közéleti személyiség. Amikor az IL—18-as gép pon­tosan 10 óra 30 perckor leszállt a repülőtér kifutópályáján, har­sonák jelezték Hruscsov megér­kezését. A repülőgép ajtajában megjelenő Hruscsovot a kivezé­nyelt üteg 21 díszsortűze köszön­tötte. A két nemzet himnuszának hangjai mellett Hruscsov és kí­sérete elvonult a díszszázad sor­fala előtt. Hruscsov miniszterelnököt és kíséretének tagjait Scharf köz­­társasági elnök üdvözölte. Üd­vözlő beszédében hangoztatta, hogy a világbéke megőrzésének, valamint Ausztria szabadsága és önállósága biztosításának egyik legfontosabb feltétele az osztrák államszerződés megkötése volt. Az osztrák köztársasági elnök meleg szavakkal emlékezett meg nemrégen Moszkvában tett láto­gatásáról és rámutatott: e látoga­tás alkalmával Hruscsov minisz­terelnök Ausztria őszinte barát­jának bizonyult. Hruscsovnak az osztrák nép iránt tanúsított ma­gatartása — hangsúlyozta Schärf —, döntően hozzájárult ahhoz, hogy Ausztria megszabadult az idegen megszállástól. Schärf végül meggyőződését fejezte ki, hogy Hruscsov auszt­riai látogatása előmozdítja a két ország jó kapcsolatainak további elmélyülését. Hruscsov válaszbeszédében kö­szönetet mondott a szívélyes fo­gadtatásért és meggyőződését fe­jezte ki, hogy ausztriai látogatá­sa, találkozása az osztrák embe­rekkel, előmozdítja a kölcsönös jobb megértést. A Szovjetunió és Ausztria ba­ráti kapcsolatainak fejlődése — mondotta Hruscsov —, nagyszerű példája a békés együtttélésnek. A Szovjetunió továbbra is támo­gatja Ausztria semlegességét, amely nem jelentéktelen a béke megőrzése szempontjából. Meg­győződésünk, hogy a béke és a békés együttélés elvei diadalmas­­kodnak — hangsúlyozta a szov­jet miniszterelnök. Hruscsov ezután arról beszélt, hogy meggyőződése szerint egyez­nek a két ország célkitűzései a béke megőrzése és a békés együttélés kérdésében, és ez — mondotta —, jó alapjául szolgál a nemzetközi feszültség enyhí­tését célzó szoros együttműkö­désnek. A szovjet miniszterelnök remé­nyét fejezte ki, hogy az osztrák államférfiakkal, a közélet és az üzleti körök képviselőivel küszö­bönálló tárgyalásai a két ország baráti kapcsolatainak jelentős elmélyítéséhez és a világ béké­jének megszilárdításához vezet­nek. A hivatalos üdvözlés után Hruscsov és Schärf gépkocsiba szállt és elindult Bécs felé. „Éljen Nyikita!" „Éljen a béke!" Bécs (MTI). Hruscsov a Schwar­zenberg Platzen és a tér, valamint a Kartnerring sarkán emelkedő Imperial szálló előtt találkozott először a bécsiekkel, akik már órákkal megérkezése előtt gyüle­keztek a vörös, sarlókalapácsos szovjet lobogóval és a piros-fehér­­piros osztrák állami zászlóval dí­szített útvonalakon. Több ezren zsúfolódtak össze a kordon mö­gött, hogy üdvözöljél­ a­, szállásá­ra érkező szovjet miniszterelnö­köt. Vörös és piros-fehér-piros pa­­pírzászlócskákat szorongattak ke­zükben a várakozók, s amikor vé­gighullámzott a tömegen a hír, jön Hruscsov, magasan a fejek fölé emelkedtek a széles transzpa­rensek, amelyeken­­ilyen feliratok voltak olvashatók: „Béke és ba­rátság! Üdvözöljük Nyikitát!­ Messziről hangzott a taps és az éljenzés, amikor 11 óra 25 perc­kor bekanyarodott a Kartnerring­­re a fehérsisakos és fehérkesztyűs motorosrendőrök osztaga. „Éljen Hruscsov!“ — kiáltották a bécsiek, amikor a motorosok után feltűnt a szovjet miniszterelnök autója. Meleg barátsággal, vendégszere­tettel fogadta Bécs a szovjet ven­déget. A lelkes hangulatban nyomát sem lehetett felfedezni annak a „hűvös tartózkodásnak“, amelyre az amerikai zsoldban álló osztrák ügynökök durva uszítása, a klérus szemforgató intelme akarta rá­bírni az osztrák lakosságot. Az éljenzés még erősebb lett. Hruscsov Schärf osztrák köztár­sasági elnök kíséretében kiszállt a szálloda elé kanyarodó autóból. A következő autóból Nyina Hruscsova lépett ki, őt dr Kyrle­­né, Schärf köztársasági elnök leá­nya kísérte a schwechati repülő­térről a szállodáig. A következő autóban utazott Gromiko szovjet külügyminiszter Kreisky osztrák külügyminiszter és Walter Wodak nagykövet, az osztrák külügyminisztérium keleti főosztályának vezetője. A vendégek a téren összegyűlt bécsiek éljenzése közben rövid időre megállapodtak a szálloda kapujában és barátságosan inte­gettek az őket üdvözlő bécsi lakos­ságnak. A téren közben szünet nélkül harsogott az éljenezés. „Béke!* „Ba­rátság!“ „Nyikita“ — hangzottak a kiáltások. Az üdvözlés mégin­­kább erősödött, amikor Hruscsov feleségével együtt kilépett a szál­loda első emeleti erkélyére és ba­rátságosan mosolyogva, perceken át integetett, megköszönte az él­jenző és zászlókat lengető bécsiek baráti üdvözletét. Másodszor csütörtökön a déli órákban találkozott Hruscsov a bécsiekkel. Több mint ezer ember gyűlt össze a Ballhausplatzon, amelynek egyik oldalán az elnöki palota, szemben vele a kancellári hivatal emelkedik. Hruscsov, miu­tán meglátogatta Scharf köztársa­sági elnököt, a napfényben fürdő téren át gyalog tette meg az utat a kancellári hivatalhoz, ahol Raab kancellárt és Pittermann alkancel­­lárt látogatta meg. A bécsiek itt is melegen, barátságosan köszön­tötték a vendégeket, az éljenzés betöltötte a teret és sokan integet­tek Hruscsovnak. Hruscsov látogatása az osztrák vezető államférfiaknál Bécs (TASZSZ). Hruscsov, a szovjet minisztertanács elnöke csütörtökön megérkezése után hi­vatalos látogatást tett Schärf oszt­rák köztársasági elnöknél. Jelen voltak a szovjet kormányfő kísé­retében levő személyiségek, vala­mint Avilov bécsi szovjet és Heimerle moszkvai osztrák nagy­követ is. Hruscsov ajándékot adott Schärf elnöknek, annak a szovjet felség­jelnek egy másolatát, amelyet ta­valy szeptemberben szovjet raké­ta juttatott el a Holdra. Hruscsov és Schärf szívélyes és baráti beszélgetést folytatott egy­mással. Schärf elnöknél tett látogatása után Hruscsov hivatalos látoga­tást tett Raab osztrák kancellár­nál. A kölcsönös üdvözlés után a két államférfi közvetlen baráti beszélgetést folytatott. Hruscsov Raab kancellárnak is egy olyan felségjelvényt ajándé­kozott, mint Scharf elnöknek. A szovjet kormányfő megláto­gatta Pittermann osztrák alkancel­­lárt is. A két államférfi között beszélgetés alakult ki, amelyben a szovjet kormányfőt kísérő sze­mélyiségek is részt vettek. Hruscsov a harmadik mestersé­ges hold kicsinyített modelljét ajándékozta Pittermann alkancel­­lárnak. Pittermann pedig pompá­san megmunkált bányászkalapács­­csal ajándékozta meg Hruscso­vot. Gyűlik a széna, magasodnak a kazlak a hegyháthodászi Hunyadi Tsz szérűjén. A szövetkezet szorgalmas tagsága eddig már mintegy 260 szekér szénát kazalozott. - --------------------------------------­V. évfolyam, 154. szám. Ara : 50 fillér 1960. július 1. Péntek --------------------------- ---------- Falegyenbem a daraboshegyi tsz 50 férőhelyes istállója. Erre isznak áldomást az embertől. Ma együttes ülést tart a megyei pártbizottság és a megyei tanács Ma délelőtt 9 órai kezdettel együttes ülést tart Szombathelyen az MSZMP megyei bizottsága és Vas megye tanácsa. A napirend keretében megtárgyalják a Vas megyei párt-végrehajtó bizottság és a megyei tanács vb megyénkre vonatkozó II. ötéves tervjavaslatát. A napirendet Gonda György elvtárs, a megyei párt-végrehajtó bi­zottság tagja, a megyei tanács végrehajtó bizottságának elnöke ter­jeszti elő. 01 év alatt hárommilliárd forint a víz- és csatornahálózat fejlesztésére Az Országos Vízügyi főigazga­tóságon elkészültek a víz- és csa­tornahálózat távlati fejlesztésének irányelvei. Ezek szerint 1980-ig a vízvezetékhálózat a­­jelenleginek körülbelül kétszeresére, a­ csator­nahálózat szintén csaknem két­szeresére bővül. Erre a célra csu­pán az ötéves tervben majdnem 3 milliárd forintot fordítanak, évi átlagban éppen kétszer nagyobb összeget, mint az 1951—1960. kö­zötti esztendőkben. A nagyarányú fejlesztéshez — amely 20 év alatt több mint há­­rommilló lakoshoz juttatja el a vízművekkel az ivóvizet — rész­ben már megkezdődtek az építke­zések. Budapesten már épül és 1962-re elkészül az ország legna­gyobb, napi 200.000 köbméteres kapacitású felszíni vízkivételi mű­ve, amely a Duna vízállásától füg­getlenül működik majd. A Bala­ton keleti medencéjének ivóvízel­látására hivatott regionális víz­mű első egysége az idén már üzembe is lépett Balatonfüreden; a teljes vízmű 1967-ig készül el. Miskolc nyugati — diósgyőri — része számára új felszíni vízkivé­teli mű épül a második és a har­madik ötéves tervben. Pécs víz­tisztítót, Békéscsaba és több más vidéki városunk vízművet kap.­­ A lakosság, részére szolgáló víz­művek tehermentesítésével köz­vetve ugyancsak az ivóvíz-ellátás javítását segítik az új ipari víz­művek. Ipari vízművet kap Győr is. Az ötéves terv végére épül fel Borsodban az ország első komp­lex regionális vízműve, hogy biz­tosítsa a Sajó völgyi ipar és mint­egy 80.000 lakos zavartalan víz­ellátását. A 400 millió forintos be­ruházást igénylő építkezés első szakasza, az ötmillió köbméteres rakacai víztároló még az idén el­készül. A hasonló méretű Láz­­bérci tároló és a napi 30.000 köb­méteres kapacitású vízvezeték-há­lózat megépülése után teljesen megoldódik az ózdi vízellátás most még sok gondot okozó problémá­ja is. Rakacánál egyébként a Víz­ügyi Tudományos Kutató Intézet kutatóállomást is létesít, hogy az első nagy hegyvidéki víztároló működésének tapasztalatait hasz­­­­nosítsák majd a később épülőknél. A Német Kommunista Párt Központi Bizottságának ülése Berlin (ADN). A Német Kom­munista Párt Központi Bizottsága megtartotta 15. teljes ülését. Az ülésen Karl Sommer beszámolt a párizsi csúcsértekezlet meghiúsu­lásáról, s az általános és teljes le­szerelés problémájáról. A párizsi eseményeket mind a beszámoló, mind a felszólalók úgy értékelték, mint az amerikai erőpolitika vég­leges kudarcának újabb tanúbizony­ságát. A Központi Bizottság vé­leménye szerint a Német Szociál­demokrata Párt jobboldali veze­tői teljesen kapituláltak az agresz­­szív német imperializmus előttit Ezért különösen fontos, hogy a kommunisták szorgalmasan vitat­kozzanak a szociáldemokrata elv­társakkal, és igyekezzenek velük egységesen cselekedni a békéért, a demokráciáért, a szociális jogo­kért. A Központi Bizottság üdvözölte a japán nép tömegtüntetéseit és megállapította, hogy a japán kom­munisták és szocialisták egységes harca például szolgálhat Nyugat- Németország dolgozóinak is. Az ülés megállapította, hogy a militarizmus elleni harcban min­den erőt mozgósítani kell a kom­munista párt legalitásának helyre­­állításáért, az atomfegyverkezés megszüntetéséért, s az amerikai kémrepülőgépek kitiltásáért Nyu­­gat-Németország területéről.

Next