Vas Népe, 1960. augusztus (5. évfolyam, 181-205. szám)

1960-08-02 / 181. szám

A szovjet kormány nyilatkozata a kongói helyzetről Felavatták Magyarlakon a megye 129. művelődési otthonát JELENTÉS a mezőgazdasági munkák állásáról Rövidesen befejeződik az aratás — Sok helyen már hordanak és csépelnek — Jól fizet a gabona — Meg kell gyorsítani a másodvetést A napok óta tartó száraz idő igen jó hatással van a mezőgaz­dasági munkák végzésére. A leg­­utóbbi napokban kora reggeltől késő estig dolgozhattak az arató­gépek és a kombájnok. Ennek eredményeképpen igen előreha­ladt, sőt a közeli napokban be is fejeződik az aratás. Tegnap a megyei tanács mezőgazdasági osz­tályáról azt jelentették, hogy a búzát 92, a rozsot 90, az ár­pát 93, a zabot pedig 23,7 szá­zalékban aratták le a megye tsz-eiben és egyéni gaz­daságaiban. Vasárnap is több ezer kézi kasza, száz kombájn és ötven aratógép aratott. A gyenge légáramlatú napos idő sok helyen megszárogatta a múlt héten beázott kepeket is. Az osztagolásra alkalmas gabonát hordják s osztagolják. A hordás meggyorsítása érdekében a tsz­­községekben minden arra alkal­mas fogatot mozgósítanak. Vas­hosszúfaluban például a gépállo­mási vontatókon kívül 40 pár fo­gat is hordja a gabonát. A foga­tok egy nap alatt ezer kereszt­nél is többet hordanak be. A hor­dás egyébként a legjobban megy a szentgotthárdi, a vasvári és a körmendi járásban. A legtöbb helyen — nagyon okosan — ügyelnek rá, hogy a képe alján levő esetleges nedves kévéket ne keverjék a szárazak közé. Így nem romlik a gabona minősége, és az aratásra szánt és már el­csépelt terményt egyenesen a gép alól szállíthatják a terményrak­tárba. Vasárnap és hétfőn újabb gé­pekkel kezdték csépelni a gabo­nát. Tegnap már közel száz cséplőcsapat dolgozott. A jó mun­kaszervezés következtében a gé­pekkel szinte kivétel nélkül túl­teljesítik a napi normát. Teg­nap délig a megyében összesen 1503 vagon terményt csépeltek el. Az általános tapasztalatok szerint a gabona mindenütt többet fizet a vártnál. Nem ritka az olyan termelőszö­vetkezet, amelyben búzából 13— 14, árpából pedig 14—15 mázsa a holdankénti átlagtermés. Rába­­hidvégen egy hatvan holdas bú­zatábla 18 mázsás holdankénti átlagterméssel fizetett. A büki Lenin Tsz egy 40 holdas árpa­táblájáról pedig 20 mázsás hol­dankénti átlagtermést csépeltek. Az elmúlt napokban a tarló­hántás és másodvetés üteme is meggyorsult. Több helyen — fő­leg ahol a kaszák után gyorsan felszedik a kaparékot, vagy kellő időben eltakarítják a kombájn­szalmát — két műszakban is jár­hatnak a gépek. A körmendi járás több szö­vetkezetében nappal arató­gépet vontatott és vontat, éj­jel pedig tarlót hánt a trak­tor. Így vált lehetővé, hogy a járásban jól előrehaladt a terre hántás. A megyében hétfőig 26.405 holdon fordították alá a tarlót. A másodvetés is meggyorsult, de korántsem halad a kívánt ütemben. Eddig közel 10 ezer holdba vetettek másodnövény­­magot. Bár ez a munka még nem késett el, de legfőbb ideje, hogy minél előbb befejezzük, mert augusztusra fordult a naptár, s minden nappal rövidebb lesz a növény tenyészideje. Ajánlatos figyelembe venni ezt, s amennyi­ben mód van rá, már csak a rö­videbb tenyészidejű növények magvait vessük el. Letették a hivatali esküt az újonnan kinevezett fiatal pedagógusok Tegnap délelőtt megbeszélésre és eskütételre hívta egybe Szom­bathelyre a megyei tanács műve­lődésügyi osztálya a megyénkbe helyezett fiatal tanítókat és ta­nárokat. Az összejövetelen meg­jelent Koblov Erzsébet elvtársnő, a megyei párt-végrehajtó bizott­ság tagja és Kovács László, a Művelődésügyi Minisztérium fő­előadója. Megyénk újonnan kinevezett pedagógusait a művelődésügyi osztály nevében Kálmán Gyula elvtárs, az iskolai csoport veze­tője üdvözölte. Hangsúlyozta, hogy a fiatal pedagógusokat első munkahelyükön nagy-nagy szere­tettel várják. Elmondotta, hogy a főiskolát végzett fiatal tanárok közül jó néhányan egy-egy járási székhely gimnáziumában tanít­hatnak. A 24 új általános iskolai tanár legtöbbje is járási székhe­lyeken kap munkát. Ezenkívül többen Kőszegen és a Szombat­hely környéki általános iskolák valamelyikében kezdhetik meg működésüket. Szeptember else­jén 24 gyakorlóéves tanító is megkezdi a tanítást, nagyrészt falusi általános iskolákban. Ezután Koblov Erzsébet elv­társnő tolmácsolta a megyei párt­­bizottság üdvözletét a fiatal pe­dagógusoknak. Hangsúlyozta, hogy valamennyien nehéz és fe­lelősségteljes hivatást választot­tak, amikor a katedrát jelölték meg életcéljuknak. A továbbiak­ban arra kérte a jelenlevőket, hogy vállaljanak tevékeny részt a város és a falu közötti kulturális színvonalkülönbség megszün­tetésében és a szocialista falu kialakításában, szóban és tettekben legyenek ren­díthetetlen hívei szocializmust építő hazánknak. Ezt kéri tőlük a párt és az egész dolgozó magyar nép, amely lehetővé tette, hogy tanítói, tanári oklevelet nyerjenek. A fiatal pedagógusok ezután letették a hivatali esküt és átvet­ték kinevezésüket. Országos állattenyésztési tapasztalatcsere Csongrádban A Földművelésügyi Miniszté­rium Állattenyésztési Főigazgató­sága a délalföldi mezőgazdasági kiállítás alkalmából kétnapos ta­pasztalatcserét rendezett Csong­­rád megyében. Hétfőn Hódmezővásárhelyen jöttek össze megbeszélésre a me­gyék főállattenyésztői és főállat­orvosai. Máté János, a Földmű­velésügyi Minisztérium Állatte­nyésztési Főigazgatóságának fő­igazgatóhelyettese tartott elő­adást állattenyésztésünk első fél­évi eredményeiről. Felhívta a figyelmet arra, hogy a termelő­szövetkezetekben most, az aratás befejezése után meg kell gyor­sítani az istállóépítkezéseket. Hangsúlyozta, hogy főként az ol­csó, szerfás építkezéseket kell szorgalmazni, amelyeket rövid idő alatt, még a tél beállta előtt be tudnak fejezni. Dr. Murányi Gyula földműve­lésügyi minisztériumi főállator­vos az országos állategészség­ügyi helyzetről adott tájékoztatót. Délután a tapasztalatcsere-érte­kezlet részvevői Csongrád megyei termelőszövetkezetekbe látogat­tak el. Provokáció Mexikó dominikai nagykövetsége ellen Ciudad Trujillo (MTI). Tizen­öt fiatalkorúból álló csoport va­sárnap megtámadta a dominikai mexikói nagykövetséget — jelenti az UPI.­­ A támadók az állítot­ták, hogy menedékjogot keresnek a nagykövetségen, majd beérkez­ve megrongálták a berendezését és egy alkalmazottat megsebesí­tettek. Diplomáciai megfigyelők szerint a fiatalkorúak a kormány ügy­nökei és Trujillo így akar súlyos nemzetközi bonyodalmat kirobban­tani Mexikóval. f***-“”­V. évfolyam, 181. szám ■ Ára : 50 fillér I ' 1960. augusztus 2. Kedd A peresznyei napközisek séta közben. (Képriport a 3. oldalon) A Francia Kommunista Párt nyilatkozata a dolgozók élet­­színvonalának súlyosbítására irányuló kormányintézkedésekről Párizs (TASZSZ). A Francia Kommunista Párt Központi Bi­zottságának Politikai Bizottsága szombaton kiadott nyilatkozatá­ban leleplezi a dolgozók életkö­rülményeit súlyosbító és a megél­hetési költségeket nagymértékben növelő francia kormányintéz­kedéseket. A nyilatkozat hangsúlyozza, hogy a párizsi városi közlekedési díjak 87,5 százalékkal emelked­tek, nagymértékben megdrágult a külvárosi vasúti közlekedés díja, emelkedett a kenyér ára, valamint a rádió és a televízió előfizetési díja is. „Ugyanakkor — emeli ki a nyi­latkozat — a munkabér továbbra is a legalacsonyabb ,színvonalon maradt és a dolgozók vásárlóké­pessége még fokozottabb mérték­ben csökkent”. • A Politikai Bizottság rámutat, hogy a néptömegek nyomorának mostani fokozását a frankok mil­­liárdjait emésztő algériai háború, a fegyverkezés gigászi költségei, s különösen az atomfegyvergyár­tás okozza, éppúgy, mint a nagy­tőkéseknek nyújtott adókedvez­mények, jóllehet a nagytőkések profitja szüntelenül gyarapszik. „Mindez — hangzik a nyilat­kozatban — elengedhetetlenné teszi, hogy minden eszközzel har­coljunk az algériai háború meg­szüntetéséért, következetes béke­politika alkalmazásáért, a lesze­relésért, a nemzetközi feszültség enyhítéséért, valamint a francia­­országi demokrácia visszaállítá­sáért”. Letartóztatási hullám Dél-Koreában Phenjan (TASZSZ). Dél-Korea sok városában tüntetések voltak a választási és a szavazatszámlálá­si visszaélések ellen. Samzam­­csun és Tecson városokban a tün­tetők 53 választási urnát, azok teljes tartalmával együtt eléget­tek. Kincsében a h­szinmanista képviselőjelölt megválasztása el­len több órás tüntetéssel tiltakozott a lakosság. A délkoreai rádió kö­zölte, hogy 11 választási körzet­ben megismétlik a választásokat. Huh Csang reakciós hatóságai kíméletlen intézkedéseket hoznak a népi megmozdulások elfojtásá­ra. Szöuli jelentés szerint Huh Csang kormánya elhatározta, hogy szigorúan megbünteti a tünteté­sek részvevőit. A délkoreai kül­ügyminiszter azzal fenyegetőzött, hogy csapatokat vet be, ha nem javul a helyzet.­A délkoreai rendőrség vasárnap megkezdte a tüntetők tömeges le­tartóztatását. A déli tartományok­ban vasárnap délig 62 személyt tartóztattak le, közöttük egy kép­viselőjelöltet, aki hamis szavazó­­cédulákat talált és új választások kiírását követelte. Mikojan fogadta a moszkvai magyar nagykövetet Moszkva (MTI). Anasztasz Mikojan, a Szovjetunió Miniszter­­tanácsának első elnökhelyettese hétfőn fogadta Révész Gézát, a Magyar Népköztársaság moszkvai rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét.

Next