Vas Népe, 1960. szeptember (5. évfolyam, 206-231. szám)

1960-09-01 / 206. szám

Tanévnyitóra A mai nap reggelén ismét meg­szólal a csengő az iskolákban, hogy munkába szólítsa a pedagó­gusokat és diákokat. Akik fi­gyelemmel kísérték, mit tett a kormány és a pedagógustársada­lom az új tanév sikeres előkészí­téséért, azok tudják, hogy aligha volt még tanév, amely annyi újat, annyi biztatót ígérne, mint a mai nappal kezdődő. Az elmúlt években kísérletként bevezetett politechnikai oktatást ismét több száz iskolában végle­gesítjük, középiskoláinkban pedig tovább szélesítjük az 5 + 1-es ok­tatási rendszert. Másutt tovább folynak a kísérleti oktatások az érettségi bizonyítvány és a szak­­képzettséget nyújtó középiskolák felállítására. Köztudomású, hogy a kormány az elmúlt években iskolai reform­­bizottságot hozott létre, amely módot keresett a tananyag csök­kentésére, az iskola és a gyakor­lati élet szorosabb kapcsolatára, a tantervi követelmények racioná­lis csökkentésére és egész sor olyan változtatásra, amely szerve­sen­ összefügg iskoláink életével. Az elmúlt év ebből a szempont­ból kísérleti esztendő volt. Sok javaslat érkezett be oktatási szer­veinkhez, amelyeknek elbírálása már nagyrészt megtörtént, s be­vezetésükre még ebben az évben sok helyen sor kerül. A közel­múltban jelent meg egy kor­mányhatározat, amely valameny­­nyi iskolában negyvenöt percben állapította meg a tanórák idejét. Az új oktatási reformtervezet is, amelyet bevezetése előtt széles­körű vitára bocsátanak, rövidesen nyilvánosságra kerül. Addig is, amíg a párt Köz­ponti Bizottsága és a kormány ál­tal jóváhagyott oktatási reform­tervezetet általánosan be nem vezetik, már ebben az oktatási évben is lényeges tananyagcsök­kentést hajtanak végre a közép­iskolákban. A mai tanévnyitó nemcsak az általános és középiskolákban je­lenti a tanév kezdetét. Rövidesen a dolgozók iskoláinak esti, illetve levelező tagozatai is megkezdik az oktatást. Az elmúlt évben megyénkben mintegy 3000 dolgo­zó vett részt a felnőtt-oktatásban. Az idén még ennél is többen iratkoztak be a dolgozók általá­nos és középiskoláiba. Megyénkben a tanácsok, a pe­dagógusok és a társadalom közös erőfeszítéseinek eredményeként lényegesen jobb körülmények között kezdhetik a tanévet. A nyáron iskoláink tatarozására, új tantermek építésére és anyagi felszerelésük bővítésére újabb százezreket fordítottunk. Ebben az évben 61 új fiatal pedagógus is megkezdi működését megyénk­ben. A felsoroltak csak egy kis töre­dékét képezik annak a nagy fel­készülésnek, amely az idei tan­év megnyitását megyénkben meg­előzte. Párt és állami szerveink, pedagógusaink és megyénk egész társadalma munkálkodott azon, hogy az idei év még kedvezőbb feltételek mellett indulhasson meg és minél kedvesebb, ottho­nosabb környezetet teremthes­sünk gyermekeink számára. Ma reggel újra benépesülnek az iskolák. Vidám gyermekzsivaj veri fel a tantermek és folyosók csendjét és tíz hónapon át nap mint nap rohamra indul a tudás vára ellen a diákság népes serege. A tanévnyitó ünnepélyességét, a nagy elhatározásokkal teli új­rakezdés örömét nemcsak a mun­ka szépsége, a tanítványok és tanárok viszontlátása feletti öröm, hanem az új feladatok nagyszerűségének érzése is adja. S a jó kívánság ezek sikeres vég­rehajtásához, legyen egyben sze­retetteljes köszöntés is, köszönté­se minden pedagógusnak é­s di­áknak az új tanév küszöbén. A napokban megkezdődik a kongói hadsereg akciója Katanga ellen Hruscsov elvtárs nyilatkozata a magyar sajtó és rádió moszkvai tudósítóinak Moszkva (MTI). Tegnap már hírt adtunk arról, hogy kedden igen kedves vendégek érkeztek a moszkvai magyar kiállításra. Kádár János, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első titkára és N. Sz. Hruscsov, az SZKP Központi Bizottságának első tit­kára, a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnöke. Hruscsov elvtárs a kiállítás megtekintése után nyilat­kozott a magyar sajtó moszkvai tudósítóinak. ★ A kiállítást természetesen csak sietve nézhettük meg — mondot­ta Hruscsov elvtárs —, hiszen egy ilyen kiállítás részletesebb megte­kintést érdemel. Több időre van szükség ahhoz, hogy a pavilonok­ban meg lehessen állni, hogy tel­jesen értékelni lehessen valameny­­nyi kiállított tárgyat. De még az ilyen gyors látogatás is elég ah­hoz, hogy a látogatóban örömteli, szép kép alakuljon ki. A kiállított tárgyak nagy figyelmet érdemel­nek és a magyar mérnökök, felta­lálók, munkások nagyfokú hozzá­értéséről és műszaki tehetségéről tanúskodnak. Jómagam is lakatos voltam, s ezért különösen kedves nekem a légpárnás köszörűgép. A köszörü­lés nehéz, kimerítő és pontosságot igénylő munka, itt pedig olyan gé­pet láttunk, amely ezt a munkát eszményien látja el. Mint volt la­katos, annyira örülök ennek a re­mek gépnek, hogy szinte nem is találok szavakat. Nemi mindenki tudja megérteni, milyen nagy do­log az, amikor két munkadarabot olyan pontosan csiszolnak, hogy ha a felsőt felemelik, az alsó hoz­zátapad és nem is szakad le róla. Mondhatná valaki, hogy nem a legfontosabb dolog ragadta meg a figyelmemet. Lehet, hogy másnak nem ez a legfontosabb, de nekem, mint volt lakatosnak, nagyon fon­■ tos, mert én magam is csiszoltam­­ és tudom, milyen nehéz munka­­ ez. Közbeszólás: A gépet Pál József ■ találta fel. Hruscsov: Tehát Pál József. ’ Gratulálok neki, nagy tiszteletet ■ érdemel, le a kalappal előtte. Meg ■ kell hajolni az ilyen tehetség előtt.­­ A többi megtekintett gép is cso­­­­dálatos volt. A marógépek, a prog­ramvezérlésű esztergapadok, a könnyűipari termékek, az elegáns ruhák — mindez nagyon szép. A magyar nők amúgy is szépek, de ezekben a ruhákban még szebbek, örülök magyar testvéreim si­kereinek és azt hiszem, hogy ez csak egy lépcsőfoka a mi haladásunknak. A szocializmus kimeríthetetlen lehetőségeket tár fel a munkások, a parasz­tok, a műszaki és egyéb ér­telmiségiek előtt. Ezért meggyőződésem, hogy erő­■­södni fog Magyarországon a szo­cialista életforma, fejlődni fog a kultúra és a technika, s Magyar­­ország bámulatba ejti majd azo­kat az országokat, amelyek fej­lettebbnek hitték magukat. Ezek majd félreállnak a szocialista or­szágok elől. Magyarország ma is, a jövőben is az egyik legjobb he­lyen áll az ipar, a technika, a me­zőgazdaság fejlesztésében. Ez vo­natkozik a magyar állami gazdasá­gokra, a termelőszövetkezetekre is. Nem akarom megsérteni az egyé­nileg gazdálkodó parasztokat, ők még egyelőre nem léptek be a szövetkezetbe. Türelemmel kell bánni velük. Minden gyümölcs a maga idejében érik be. De a tör­ténelem kérlelhetetlen haladása odavezet, hogy az új, a haladóbb győz. Az ember jobban szeretne élni, a jobb élet pedig csak a műszaki és tudományos vívmányok alkal­mazásával érhető el, ezt pedig a parasztok csak nagyüzemi gazdál­kodással vívhatják ki. Ha kiala­kul a nagyüzemi gazdálkodás, tág tér nyílik a gépeknek, a műszaki tudományos vívmányoknak. Eb­ben­­van a nagyüzemi gazdálkodás fölénye. Nagyon elégedett vagyok, s kö­szönetet mondok barátomnak, Ká­dár Jánosnak, aki meghívott a ki­állításra. Nagyon tetszett a ki­állítás, s köszönetet szeretnék mondani mind Kádár elvtársnak a meghívásért, mind pedig a kiál­lítás valamennyi munkatársának azért a nagy igyekezetért, művé­szi ízlésért, amellyel megrendez­ték a kiállítást, azért a nagy tu­dásért, amellyel elmagyarázták a gépek, a kiállított tárgyak jó tu­lajdonságait. Nagy dolog, hogy olyan kádere­ik vannak, akik ilyen jól, méltó­képpen tudják képviselni hazáju­kat, annak technikáját és kultú­ráját. Ezen a kiállításon képet kaptam mindenről, s a látottak nagy örömet szereztek nekem. Azt hiszem, hogy a kiállításon bemutatott színvonal elegendő alapot nyújt arra, hogy még fiatalosabban, vidámabban ha­ladjanak előre, mert a kezdet jó, s a jövő még szebb lesz. Tökéletesen meg vagyunk győz r­­ődve arról, hogy a szocialista rendszer minden tekintetben fö­lényben van a tőkés rendhez ké­pest. Türelemre van szükség, nem kell elsietni a dolgokat, mert vannak még olyan emberek, akik­ nem érzik meg a szocializmus je­lentőségét. Nem mindenkinek adatott ez meg. A szocializmus és a kommunizmus az emberi társa­dalom fejlődésének legfelső foka. Ezért először a leghaladóbb embe­rek, azután pedig a többiek is megértik, s hozzájuk igazodnak. Később esetleg még az első sorba is beállhatnak, hiszen nincs olyan törvény, hogy aki ma elmaradott, az holnap is elmaradottságra van kárhoztatva. Dinamikus dolog ez. Ezért legjobb kívánságaimat, testvéri üdvözletemet küldöm a magyar népnek. Fejlessze tová­bb eredményesen népgazdaságát, kul­túráját. Mire van szükség ehhez? Min­denekelőtt dolgozni és dolgozni kell, mert csak a munka terem­ti meg az anyagi és a kulturális javakat. Ha valaki jól akar élni, de rosszul dolgozik, mert élősdi, ki fogja helyette megteremteni mindazt a szépet és jót, amiről ábrándozik? Neki magának kell ezt megteremtenie, s azt hiszem, hogy a munkások, a parasztok, az értelmiségi dolgozók ezt jól meg is értik. Csak a szélhámosok épí­tenek arra, hogy mások munkájá­ból éljenek, s ezért az ő eszmé­nyük a semmittevés és a könnyű élet. Élősdiek ezek, ismétlem. Ezért a mi elvünk — aki nem dolgozik, ne is egyék — nagyon ésszerű és okos elv. Ehhez tart­suk magunkat Mindazok, akik a társadalom­ban élnek, a társadalom mun­kájának áldásait élvezik, ma­guk is munkával tartoznak hozzájárulni e társadalom fej­lődéséhez. Bennünket, testvéri szocialista országokat a marxil leniai esz­mék egyesítenek szüntelen hala­dásunkban. A mi kommunista pártunk és kormányunk, az egész szovjet nép tökéletesen egységes a magyarokkal, a Magyar Szo­cialista Munkáspárttal, a magyar kormánnyal, mégpedig minden­ben, minden nézetünkben a ma, a holnap és a távolabbi jövő ér­tékelésében. Célunk előrehaladni a kommunizmus felé. A kom­munizmus győzedelmeskedik, akárhogyan is küzdjenek ellene, akármilyen koholmányokkal is próbálják ezt megakadályozni. Ezért elképzelhető, mennyire „nyugtalanít” engem a kommu­nista-ellenes harc Nixon-úr ki­dolgozta programja. Úgy látszik, a marxizmus száz éves fennállá­sa óta ő akar a tőkés világ első olyan lángeszű gondolkodója len­ni, aki megmutatja, hogyan le­het megsemmisteni a kommuniz­must. (Derültség.) Már nem egy­szer nevettünk ezeken a teoreti­kusokon, derüljenek most még­­egyszer rajtuk. — Nixon úr elnök akar lenni­. Mert ha megválasztják, csak azt kívánhatom, hadd legyen elnök. Hadd érje meg azt a kort, ami­kor pirulnia kell azok miatt a ba­darságok és koholmányok miatt, amelyeket a kommunizmusról fel­talált. Lehet, hogy Nixon gyer­mekei — unokáiról nem is beszél­ve —, a kommunizmusban fognak már élni Amerikában. Ezt nem mi, orosz vagy magyar kommu­nisták valósítjuk meg, hanem az Egyesült Államok munkásosztó­ (Folytatás a 2. oldalom) A szombathelyi vállalatok is számottevő társadalmi munkát végeznek a megyei művelődési és sportház alapozási munkálataiban. Képünkön a szombathelyi Vízügyi Igazgatóság kotrógépe látható munka­ közben. A gép átlagban öt percenként rak meg egy dömpert vagy egy teherautót. ­-------------------I­V. évfolyam, 206. szám. Ára: 50 fillér , 1960. szept. 1. Csütörtök /

Next