Vas Népe, 1961. február (6. évfolyam, 27-50. szám)

1961-02-01 / 27. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT VAS MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA VL évfolyam, 27. szám Ára : 50 fillér 1961- február 1. Szerda Az „Afrikai népek értekezletének“ határozata Dar-Esz-Szalam (MTI). A tan­­ganyikai Dar-Esz-Szalamban hét­főn tartotta záróülését az „Afri­kai népek értekezlete” végrehaj­tó bizottságának tanácskozása, amelyen Ghana, Guinea, Marok­kó, Kongó, az Egyesült Arab Köztársaság, Uganda, Kenya, Tan­ganyika, Szomália, Etiópia, Nyasszaföld, Basutoföld, Dél- Rhodésia képviselői és délafrikai küldöttek vettek részt. Az értekezlet hétfőn több ha­tározati javaslatot fogadott el. A Kongóval foglalkozó határo­zati javaslat felhív minden sza­badságszerető országot, nyújtson politikai, műszaki és anyagi tá­mogatást Kongó törvényes kor­mányának, hogy működését Kon­gó egész területén érvényesíthes­se, továbbá, hogy biztosíthassa a törvényesen megválasztott parla­ment munkájának folytatását és helyreállíthassa az országban a rendet és törvényességet. A határozat kifejezésre juttat­ja az afrikai népek aggodalmát, hogy a törvényellenesen börtönbe vetett Lumumba, Kongó minisz­terelnöke még nem nyerte visz­­sza szabadságát, majd élesen bí­rálja az ENSZ kongói politikáját. Megállapítja, hogy az afrikai és ázsiai országoknak az ENSZ kon­gói rendfenntartó erői rendelke-­­­zésére bocsátott egységeit „vagy­­ arra használták fel, hogy megbé­nítsák az imperialista cselszövé­sek ellen felkelt kongói nép for­radalmi lendületét, vagy arra, hogy biztosítsák a belga gyarma­tosítókat és érdekeiket”. Minden­nek következménye, hogy a „gyar­matosítók visszafoglalják Kon­gót” — állapítja meg a határo­zat. Végül a határozat felhívja az „Afrikai népek értekezlete” va­lamennyi tagszervezetét, továbbá a világ valamennyi demokratikus szervezetét, indítsanak mozgal­mat a kongói nép felszabadító harcának támogatására. Az értekezlet egyik határoza­ta jóváhagyja az afrikai közös parancsnokság létesítésének ter­vét, másik határozat pedig az algériai nép szabadságharcát tá­mogatja és felhívja a világ or­szágait, ismerjék el a szabad algériai kormányt. Határozatban követelte Kenyattának, a kenyai felszabadító mozgalom egyik ve­zetőjének szabadon bocsátását és határozatot fogadott el Ruanda Urundi, továbbá az afrikai por­tugál gyarmatok, Dél-Afrika és Közép-Afrika kérdésében. Az értekezleten bejelentették, hogy az „Afrikai népek értekez­­­­lete” március 23—30 között Kai- I­róban tartja legközelebbi ülését. Hruscsov részvételével megkezdődött az észak-kaukázusi mezőgazdasági értekezlet Rosztov (TASZSZ). Kedden reg­gel Nyikita Hruscsov részvételé­vel a Don menti Rosztov városá­ban megkezdődött az észak-kau­kázusi kiváló mezőgazdasági dol­gozók értekezlete, amelyen körül­belül ezer dolgozó vesz részt az észak-kaukázusi térség területei­nek, határvidékeinek és autonóm köztársaságainak képviseletében. Vendégként ott vannak az uk­rajnai, az asztraháni, a szarato­vi és a sztálingrádi mezőgazda­ság legjobbjai. Az értekezlet megvitatja, mi­lyen intézkedésekre van szükség az észak-kaukázusi kolhozokban és szovhozokban a mezőgazdasági terméshozamok növelésére. A kétnapos tanácskozáson Dmitrij Poljanszkij, az SZKP Központi Bizottságának elnöksé­gi tagja, az OSZSZSZK minisz­terelnöke mondott beszámolót. Tárgyalások a Santa Maria fedélzetén Egy vállalat — több ezer konkurrenssel Háromezer termelőszövetkezetben elkészült a zárszámadás A közös gazdálkodás tavalyi eredményeinek számvetése, a zárszámadás eddig mintegy 3000 termelőszövetkezetben készült el. Ez a zárszámadást készítő szö­vetkezeteknek 70 százaléka, s az illetékes tanácsi és minisztériu­mi szervek még ezek adatait, gazdasági beszámolóit sem érté­kelték teljesen, néhány tapaszta­lat azonban máris levonható a közösen gazdálkodó parasztok múlt évi munkájáról. Az egyik ilyen tapasztalat, hogy azokban a termelőszövetke­zetekben, ahol jó a vezetés, erős a mun­kafegyelem, szilárdak a nagyüzemi közös gazdálkodás szervezeti formái, ott a ked­vezőtlen időjárás alig vagy egyáltalán nem befolyásolta károsan a növénytermesztés eredményeit, s az ebből származó bevétel nagyságát. Az időjárás viszon­tagságaival azok a szövetkezetek tudják eredményesen felvenni a küzdelmet, ahol a nagyüzemnek már jelentősebb közös anyagi alapjai is vannak. Ez a felisme­rés vezette a szövetkezeti gazdák nagy többségét arra, hogy saját erejükből is jelentős beruházáso­kat valósítsanak meg. A zárszám­adások eddigi tanúsága szerint a felosztható jövedelemnek az előírt tíz százaléknál jóval nagyobb részét, igen sok he­lyen kétszeresét fordították építkezésekre, gépelt állatok vásárlására. A termelőszövetkezetek 1980. évi gazdálkodásának eredmé­nyei általában kedvezőek: gyara­podott a közös vagyon, s a tag­ság egyéni jövedelme. A járási tanácsok eddig mint­egy 1500 termelőszövetkezet zár­számadását erősítették meg, s körülbelül 500 helyen már a közgyűlést is megtartották. A legfrissebb vidéki jelentések szerint elkészítette zárszámadá­sát az országos hírű barcsi Vörös Csillag is. Az összesített adatok­ból kitűnik, hogy a gazdaság a tervezett 7,1 millió forint helyett majdnem 10 millió fo­rint értékű árut adott a nép­gazdaságnak, ugyanakkor közös vagyona 6 és félmillió forinttal gyarapodott. Olcsóbbá, jobbá tenni a javító-szolgáltató munkát KISZÖV-elnöki értekezlet a fővárosban Kedden Budapesten kibővített KISZÖV-elnöki értekezletet hí­vott össze az OKISZ elnöke, hogy megvitassák a kisipari szö­vetkezetek ez évi feladatait. A tanácskozáson részt vett Tausz János belkereskedelmi minisz­ter, Kisházi Ödön munkaügyi miniszter, Gervai Béla, a KIOSZ elnöke, ott voltak a megyei párt­­bizottságok és a tanácsok képvi­selői. Erdős József, az OKISZ elnöke számolt be a kisipari szövetke­zetek 1960. évi munkájáról, an­nak eredményeiről, hiányossá­gairól, s a hibák elemzése után vázolta az ez évi tennivalókat. Ebben az évben a kisipari szö­vetkezetek a termelékenység 7,7 százalékos növelésére számíta­nak. Ebben az évben is fontos feladat a szövetkeze­tek javító-szolgáltató tevé­kenységének fokozása. A terv e téren 15 százalékos nö­vekedéssel számol. Célszerű gé­pek beállításával, a munka köz­­pontosításával, jobb szervezésé­vel akarják a lakosság szá­mára olcsóbbá, jobbá tenni a javító­­szolgáltató munkát. Célszerűnek látszik, hogy járási székhelyeken, nagyobb városokban központi javító szövetkezetet hozzunk létre, amely a falvakban felvevő fió­kokkal rendelkezik — mondotta. Nagy feladatok várnak a szövet­kezeti építőiparra is. A lakosság számára a tavalyi 260 millió fo­rint értékű helyett ez évben mintegy 400 millió forint értékű építőmunkát kell elvégezni. A terv szerint az idén a külke­reskedelemnek a tavalyinál 35 százalékkal több terméket kell átadnunk exportra, ez egyik leg­nehezebb és legnagyobb munkát követelő feladatunk. A szövetke­zeteknek 1961-ben egymilliárd háromszázötven millió forint értékű export­­terméket kell elkészíteniök. Az OKISZ elnöke a továbbiak­­ban részletesen szólt a terv meg­valósításának feltételeiről. A beszámoló után az előadás anyagát és a tennivalókat hét iparági csoportban vitatták meg. Az új amerikai elnök üzenete az ország helyzetéről A TASZSZ jelentése Kennedy kongresszusi üzenetéről Washington (MTI). Kennedy, az­­ Egyesült Államok elnöke, az ame­rikai kongresszus két házának együttes ülésén hétfőn felolvasta az ország helyzetéről szóló üzene­tét. Beszédét a rádió és a tele­vízió az egész országban közvetí­tette. Beszéde elején rámutatott, hogy most még nem tud javasolni „rész­letes törvényhozói intézkedéseket, hogy kiküszöböljünk minden bajt nemzetünk életéből“. Ezért meg­ígérte, hogy „csupán néhány meg­jegyzésre“ szorítkozik és őszintén kifejti a tényeket. „Gazdasági életünk jelenlegi helyzete — mondotta — aggodal­mat kelt. Két hónap óta folytató­dó gazdasági hanyatlási időszak után vesszük kezünkbe a vezetést, olyan időszak után, amikor három és fél éve lanyhul a gazdasági tevékenység, hét éve csökken a gazdasági fejlődés üteme és 9 év óta csökken a farmerek jövedelme, öt és félmillió amerikai munkanélkü­li A nagy gazdasági válság óta még sohasem volt ennyi csőd az üzleti életben. 1951 óta a farme­rek jövedelme 25 százalékkal esett vissza. A munkanélküli se­gélyben részesülő munkanélküliek száma országunk történelmében most a legmagasabb. A körülbe­lül 5,5 millió munkanélküli ame­rikai közül több mint egymillió már négy hónapnál hosszabb idő óta keres munkát. Minden hónap­ban körülbelül 150 ezer munkás jut el annak az időszaknak a vé­gére, amelyen túl már nem kap­hatja az amúgy is szűkös munka­nélküli segélyt. A munkanélküliek egynyolcada jóformán minden remény nélkül él abban a körülbelül száz kör­zetben, ahol különösen nagy a nyomor, nagyok a nehézségek. Ez utóbbiak között vannak olyanok, akik iskolai tanulmányaik elvég­zésével nem találnak módot ké­pességeik érvényesítésére; farme­rek, akik már bérmunkásnak sem tudnak elszegődni, pedig ez még valahogy nyújtott nekik né­mi megélhetést; szakképzett és segédmunkások, akiket olyan fon­tos iparágakból bocsátottak el, mint a fémipar, a gépipar, a gép­kocsigyártó- és a ruházati ipar. S ami még rosszabb, az 1958-ban bekövetkezett visszaesés után csak lagymatag volt a talpraállásunk és nem is volt teljes. A nemzeti termelés nem is érte el újra tel­jes kapacitását, a munkanélküli­ség sem tért vissza a normális szín­vonalra. Nem tudtuk teljes mér­tékben visszaállítani ipari poten­ciálunk kihasználását. (Folytatás a 2. oldalon) Szovjet tudós nagy jelentőségű felfedezése Moszkva (MTI). I. Orobinszk­ij szovjet mikrobiológus, a kraszno­­jarszki Mezőgazdasági Főiskola professzora hosszas kísérletsoro­zattal eddig ismeretlen mikrobá­kat különített el. Ezek a mikro­bák nitrogén-gyűjtő tulajdonsá­­gúak, s egyes takarmányokba juttatva növelik azok tápértékét. Burgonyába helyezve például né­hány óra alatt nyolc százalékra növelik a burgonya-gumók fehér­je tartalmát. Ez a normálisnak körülbelül a nyolcszorosa. A mik­roba-tenyészet ezenfelül külön­böző vitaminokat, antibiotikumo­kat, növekedésserkentő vegyüle­teket és tejsavat is tartalmaz. A­­ mikrobák jól szaporodnak a bur­gonyán kívül több gabonafajta szemeiben is. Az ilyen mikrobák­kal kezelt burgonyát jól fel lehet használni takarmányozási célok­ra, mert az állatok szívesen fo­gyasztják, szervezetük rendkívül jól hasznosítja azt. Az intézetben végzett kísérletek szerint például az ilyen takarmánnyal táplált ma­lacok napi súlygyarapodása a szokásosnak csaknem kétszerese. Elkészültek a termelőszövetkes­etek idei termelési tervei A termelőszövetkezeti elnökök egy múlt heti tanácskozásán a földművelésügyi miniszter meg­ígérte: a minisztérium intézked­ni fog, hogy a szövetkezetek idei termelési tervét a járási taná­csok mindenütt a kiadott helyes rendelkezéseknek megfelelően vizsgálják felül. A tanácskozás óta mindössze néhány nap telt el, s már meg­történt az első intézkedés. A Földművelésügyi Minisztérium szakfőigazgatóságainak 30 mun­katársa két hétre a járati taná­csokhoz utazott, hogy részt ve­gyen a termelőszövetkezeti ter­vek felülvizsgálatában, illetve a már felülvizsgált terveket ellen­őrizze. A minisztérium szakem­berei segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a szövetkezetek végleges tervei összhangban álljanak egy­felől a mezőgazdasági termelés és felvásárlás országos előirány­zataival, másfelől a helyi felté­telekkel és adottságokkal, s hogy mindenütt a közös és a háztáji gazdaságok együttes árutermelé­sével száradjanak.

Next