Vas Népe, 1961. március (6. évfolyam, 51-77. szám)

1961-03-01 / 51. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT VAS MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA VL évfolyam, 51. szám Áft : 50 fillér 1961- március 1. Szerda László József, a győrvári Új Élet Tsz baromfigondozója a tojó­­állományt eteti. (Képes riport a 3. oldalon) A sárvári járásban vetik a tavaszi árpát Megkezdődött a borsó és a mák vetése is (Telefonjelent­és). Zsidegh László sárvári járási főagrofrómus tegnap telefonon közölte szerkesztőségünkkel, hogy a járás homokos vidékein meg­kezdődött a simítózás és a vetés. A repcelaki Petőfi Tsz 20, a hegyfalui Béke Termelőszövetke­zet 35 holdon vetett árpát, Tom­­paládonyban, Rábapatyon, Bőgő­sén és a járás több községében a borsó vetését is megkezdték. Pásfán a mák vetésével vette kezdetét az idei mezőgazdasági munka. Amint szikkadnak a föl­dek, mind több helyen elevene­dik meg a határ, szántanak, simí­­tóznak, vetnek, vagy az őszi kalá­szosokat fejtrágyázzák. Az ellenőrzési munkával foglalkozott a Könnyűipari Minisztérium kollégiuma A Könnyűipari Minisztérium kollégiuma keddi ülésén a múlt évi ellenőrzési tevékenységgel és az idei revizori munka feladatai­val foglalkozott. A kollégium megállapította, hogy a vállalatok ellenőrzésében javulás tapasztalható. Jobban el­lenőrzik a termelés gazdaságossá­gát, a társadalmi tulajdon védel­mét, az újítások kezelését, vala­mint a különböző rendelkezések megtartását. A vizsgálatok számos hiányossá­got állapítottak meg és sok eset­ben tártak fel helytelen, szabály­talan eljárást. Rámutattak a belső ellenőrzés hiányosságaira, megál­lapították többek között, hogy a Naxos Csiszolóárugyárban két al­kalommal is az indokoltnál na­gyobb összegű újítási díjat fizet­tek. A Zuglói Kötöttárugyár egyik dolgozójának olyan javaslatát fo­gadták el újításként, amelynek al­kalmazása a vállalatnak rendeleti­leg előírt kötelezettsége volt. A Magyar Gyapjúfonógyárban 24.000 forintos újítási díjat megalapozott számítások nélkül fizettek ki. A beruházásoknál is sok hiányosságot tártak fel, többek között azt, hogy egyes helyeken engedély nélkül kezdtek el építkezéseket. A minisz­térium revizorainak munkája kiter­jedt arra is, hogyan elégíti ki a vállalat a kereskedelem igényeit. A kollégium megállapította, hogy a vállalatok 89 százalékánál folyik rendszeres belső ellenőrzési munka, de a fejlődés ellenére sem kielégítő a színvonala. Ebben az évben a minisztérium fokozza az ellenőrzést, és gondoskodik a re­vizorok szakmai továbbképzéséről is. Megtárgyalta és elfogadta az idei városfejlesztési tervet Szombathely Város Tanácsa Tegnap tartotta ez évi első ülését Szombathely Város Tanácsa, amely a megyeszékhely idei városfejlesztési tervét vitatta meg. Ebből az alkalomból a végrehajtó bizottság meghívta az ülésre az ipari üzemek és vállalatok vezetőit, továbbá a körzeti pártszerve­zetek titkárait, akik szép számban meg is jelentek az ülésen. A tanácsülést — a napirend előtt —, Várnai László elvtárs, a vb­ elnöke tájékoztatta néhány, a várost érintő időszerű ipari, me­zőgazdasági és kulturális kérdésről, s a lejárt határidejű határo­zatok végrehajtásáról. Ezután Horváth Gyula vb-titkár terjesztette elő Szombathely 1961. évi városfejlesztési tervjavaslatát, amelyet vita után az ülés egyhangúlag elfogadott. Az ülés ezután meghall­gatta az állandó bizottságok elnökeinek beszámolóit a múlt évben végzett munkájukról, majd különféléket tárgyalt. Több mint 200 millió forint üzemek, intézmények fejlesztésére 1955. óta megismétlődő alka­lom, hogy az évi városfejlesztési terv elfogadásáról tárgyal a vá­rosi tanács. Azóta a megyeszék­hely fejlődése ugrásszerűen meg­indult. Évről évre szebbek és lelkesítőbbek a feladatok, ame­lyeknek megoldására a népgaz­dasági terv és a városi költség­­vetés anyagi fedezetet nyújt. Az idei terv különösképpen mutatja a nagyszerű távlatot a város fej­lesztésében. A városfejlesztési terv egyaránt felöleli az éves népgazdasá­gi tervben és a város költ­ségvetésében előirányzott felada­tokat. Államunk ebben az évben több mint 200 millió forintot fordít a város üzemeinek, intéz­ményeinek fejlesztésére és felújí­tására. Ezenkívül a város saját erőforrásaiból 11 és félmillió fo­rintos városfejlesztési alappal rendelkezik. A jelenlevő tanács­tagok és az üzemek képviselői­nek helyszíni és a korábbiakban tett vállalása alapján a tanács az idénre kétmillió 250 ezer forint értékű társadalmi munkát terve­zett. A múlt évben Szombathely országosan az élen járt az elvég­zett társadalmi munka értékét te­kintve, s ezt a tendenciát — a város lakóinak érdekében — ez­után is tartani igyekszik. Melyek tehát azok a létesítmé­nyek, feladatok, amelyek szinte önmagukban példázzák a város nagyarányú fejlődését? Államunk ebben az évben 130 millió forintot költ szombathelyi beruházásokra. Közülük a legje­lentősebbek: a 75 férőhelyes óvoda építésének befejezése, a pamutipari fonoda elkészülte, a Sárd­ éri vízmű további kiépíté­se (teljesen jövőre készül el). Be­fejeződik Kámonban az élelmi­­szeripari gépgyár építése, a cipő­gyár rekonstrukciója, s befeje­ződnek a Remix építkezései is. 7 millió 200 ezer forintos költ­séggel új, 12 tantermes iskola építésébe kezdünk. Az Építőipari Vállalat tovább folytatja a 250 személyes munkásszállás építé­sét. Átadják rendeltetésének az idén az MTH iskola modern tornatermét is. A terv a többi között még jelentős összeget, 4,5 millió forintot irányoz elő egy elektromos­ gépeket gyártó üzem létrehozására. Jelentős tételek szerepelnek a tervben az ipari üzemek gépparkjának gyarapítá­sára is. Megépül ebben az évben a kő­szegi műút, a Rumi út, a csornai út bekötő szakasza, a Körmendi út bevezető része. ÉDÁSZ-állo­­más épül 16 millió forintos költ­séggel. Az állami lakóházak fel­újítására 14,5 millió forintot irá­nyoztak elő. A községfejlesztési alap a maga több mint 11 millió forintjával szervesen illeszkedik a városfej­lesztési, szépítési mozgalomba, s szolgálja azt, hogy a lakosság, a dolgozó emberek mind kulturál­tabb körülmények között élje­nek. A városfejlesztési alap kiadá­sainak elosztásáról is most csak nagy vonalakban szólhatunk, annyit azonban el kell mondani, hogy az elosztásnál a legtelje­sebb mértékig támaszkodott a végrehajtó bizottság a lakosság javaslataira, kérelmeire. Történt ez egyrészt úgy, hogy a tanács­tagi fogadóórákon és beszámoló­kon elhangzott javaslatokat ösz­­szegyűjtötték és értékelték. Úgy is, hogy a peremkerületekben a városfejlesztési csoport, a mező­­gazdasági és az ipar­műszaki osztály vezetői a helyszínen kér­ték ki a tanácstagok és a tsz-ve­­zetők véleményét, s úgy is, hogy az állandó bizottságok tagjainak együttes megbeszélésén is megvi­tatták a tervjavaslatot. Ezért kér­heti a tanács a megvalósításhoz is a lakosság legteljesebb közre­működését. A városfejlesztési alap főbb ki­adási előirányzatai a követke­zők: vízhálózat bővítésére 550 ezer forint, termál­medencék épí­tésére, mélyfúrásra 1.200.000 fo­rint, a villanyhálózat korszerűsí­tésére 995.000 forint, parko­sításra — döntően társadalmi munkából — 320 ezer forint, a művelődési és sportház építésére több mint egymillió forint, a po­litechnikai képzés fejlesztésére az általános iskolákban 318 ezer forint, az Iseum feltárási mun­káira, amelyre az állam ebben az évben közel egymillió forintot áldoz, 100 ezer forint. Ezen­kívül szerepel a peremke­rületek művelődési ottho­nainak felújítása, illetve beren­dezésének gyarapítása, orvosi rendelő és óvoda fejlesztése, Ká­m­on rendezési terve, csónakázó tó létesítése és még sok más kisebb-nagyobb létesítmény, fel­újítása. Az MSZMP Központi Bizottságának távirata a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságához A Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága táviratot­­küldött a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának és a mongol népnek,é s a magyar kom­munisták harcos, testvéri üdvözle­tét fejezte ki a Mongol Népi For­radalmi Párt megalapításának 40. évfordulója alkalmából. Növekszik az amerikai munkanélküliség Hírek az Egyesült Álamokból Washington (MTI). Az AP je­lentése szerint az amerikai munka­ügyi minisztérium közölte, hogy a február 11-vel véget ért héten hárommillió háromszázkilencven­­ezer­hatszázra emelkedett az állami segélyben részesülő munkanélküli­ek száma az Egyesült Államokban. Ez harminckétezerrel több, mint az előző hét eddigi „rekordja”. Az előző év hasonló hetével ösz­­szehasonlítva kitűnik, hogy 1960. február elején 2.176.800 állami se­gélyben részesülő munkanélkülit tartottak nyilván az Egyesült Ál­lamokban. A munkaügyi minisztérium kö­zölte végül, hogy az Egyesült Ál­lamok 29 államában tovább nö­vekszik a munkanélküliek száma. Az ADN ismerteti a Time cí­mű amerikai folyóirat cikkét, amely az automatizálás és a mun­kanélküliség növekedésének ösz­­szefüggéseit vizsgálja. Illinois államban például a 315.000­­munkanélküli zöme az automatizálás áldozata. Az amerikai repülőtársaságok által alkalmazott pilóták szakszer­vezetének vezetője súlyos hanyag­sággal vádolta az Egyesült Álla­mok kormányát az elmúlt év re­pülőszerencsétlenségeivel kapcso­latban. 1960-ban a polgári repülés 499 halálos áldozatot követelt az Egye­sült Államokban — mondotta Sa­­yen, a szakszervezet elnöke — és ennek legfőbb oka, az hogy a kormány nem gondoskodik a re­pülőterek megfelelő biztonsági be­rendezéseiről. Az amerikai szenátus repülés­ügyi albizottsága vizsgálatot indí­tott a polgári légiforgalom bizton­ságának kérdésében. Állami és szövetkezeti lakások Lakásépítésünknek ebben az évben új lendületet ad a szövet­kezeti akció. Ebben az évben 125 lakás építését kezdik meg állami erőből, s ebből 60 a lakásszövet­kezeteké lesz. Az Országos Ta­karékpénztár 30—40 villalakást is épít jövő évi befejezéssel. Ezenkívül a BM-hez tartozó tes­tületek részére 30 lakásos épüle­tet emelnek a Jókai út és a Szov­jethősök útja sarkán. Lakásépí­tésre az OTP összesen tízmillió forint értékben folyósít kölcsönt. A város lakásépítkezése tehát igen kedvező ütemben halad ah­hoz, hogy fokozatosan enyhüljön a lakáshiány. Mindez csak nagy vonalakban nyújt tájékoztatást a tervekről. Kongói k­ormánycsapatok Leopoldville tartományban A kubai külügyminiszter levele a latinamerikai országokhoz A Festő Ktsz ismét kezdeményez A jelenlevők valamennyien át­­érezték az idei városfejlesztési terv adta feladatok lelkesítő nagyságát és szépségét. S meg­értették azt is, hogy akárcsak a múlt évben, csak a tanács és a lakosság együtt képes végrehaj­tásukra. S ezért már a verseny­­felhívás is elhangzott a Festő Ktsz elnökének ajkáról. A ktsz tagjainak felajánlását tolmácsol­va azt mondotta: vállalják, hogy az idén is 600 forint értékű tár­sadalmi munkát végeznek egy főre számítva. A ktsz tagjai és dolgozói ugyanis a múlt évben ennyi értékű társadalmi mun­kát végeztek, s az idén is ezzel akarják kimutatni városszerete­­tüket. S a tanácsülésen a Me­­gyevill rögtön csatlakozott a fel­híváshoz. S a városi tanács vár­ja a többi üzem, vállalat és in­tézmény dolgozóinak felajánlá­sait is, kéri mindannyiuk segít­ségét az idei tervfeladatok vég­rehajtásához.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék