Vas Népe, 1961. június (6. évfolyam, 127-152. szám)

1961-06-01 / 127. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT VAS MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA ÚL évfolyam, 127. szám Ara • 50 fillér 1961. június L Csütörtök Casablancában megalakították az Afrikai Szakszervezeti Szövetséget Casablanca (TASZSZ). Kedden befejezte munkáját az Afrikai Országok Szakszervezeteinek első kongresszusa. A kongresszuson határozatot hoztak az Afrikai Szakszervezeti Szövetség megala­kításáról. Az alapító­ okmány sze­rint a szövetség alapel­vei: „Az imperializmus, a kolonializmus, a neo-kolonializmus, a feudaliz­mus, a reakció, s az ember ember által való kizsákmányolása bár­mely formája elleni harc”. A kongresszus felhívással for­dult az afrikai szakszervezetek­hez, küzdjenek az afrikai dolgo­zók egységéért és szolidaritásáért, a szakszervezetek függetlenségé­ért, azért, hogy a kormányok, a külföldi államok és a nemzetközi szakszervezetek ne avatkozzanak be az afrikai szakszervezetek bel­­ügyeibe. A kongresszus egyik ha­tározata kimondja, hogy azok a szakszervezetek amelyek tagjai a most megalakult szövetségnek, nem vehetnek részt más nemzet­közi szakszervezeti szövetségek­ben. A szövetség támogatja a pozitív semlegesség eszméjét és a világ dolgozóival vállalt szolidaritást. A kongresszus algériai kérdés­sel foglalkozó határozata szolida­ritását fejezi ki a hős algériai néppel. E határozat kimondja, hogy a Szahara a köztársaság el­választhatatlan része. Határozatot hoztak még a Dél­­afrikai Unióban kialakult hely­zetről és más kérdésekről. A kongresszusnak munkája so­rán sikerült legyőznie a komoly nehézségeket, amelyek az afrikai kontinens dolgozóinak egységét fenyegették. Ilyen nehézségeket okozott, hogy az imperialisták és a gyarmatosítók által létrehozott különböző nemzetközi szakszerve­zeti szövetségek megkísérelték az afrikai dolgozók egységének meg­bontását ­Gazdasági tárgyalások a Szovjetunió és a Német Demokratikus Köztársaság között Moszkva­ (TASZSZ). A Szovjet­unió és a Német Demokratikus Köztársaság kormányküldöttsége kedden este Moszkvában jegyző­könyvet írt alá a két ország gaz­dasági kapcsolatainak az 1962/1965- ös esztendőkre szóló további fej­lesztéséről. Mint a Moszkvában közzétett hivatalos közlemény rámutat, a küldöttségek a nemzetközi szocia­lista­­munkamegosztás további el­mélyítésének, a természeti adott­ságok, a termelő apparátus és a munkaerőforrások jobb kihaszná­lásának szükségességéből indultak ki, szem előtt tartva a Szovjet­unió és a Német Demo­­ratikus Köztársaság népgazdasága továb­bi fejlesztésének és az egész szo­cialista világrendszer megszilárdí­tásának érdekeit. A Szovjetunió azért, hogy támo­gatást nyújtson a Német Demok­ratikus Köztársaságnak népgazda­sága szempontjából jelentős vas­ipari, energetikai és egyéb terme­lési kapacitások üzembe állításá­nak meggyorsításához, segíti a Né­met Demokratikus Köztársaságot egész sor technikai kérdés megol­dásában. A küldöttségek kifejezték azt a meggyőződésüket, hogy a gazda­sági kapcsolatok szélesítése, a nemzetközi szocialista munkameg­osztás elmélyítésének alapján elő­segíti majd a két ország gazdasági fejlődésének meggyorsítását. A jegyzőkönyv aláírása után Anasztasz Mikojan, a Szovjetunió Minisztertanácsának­­ első elnökhe­lyettese fogadást adott, amely me­leg légkörben folyt le. Dobi István üdvözlő távirata Tunézia köztársasági elnökének Tunézia nemzeti ünnepe al­kalmából Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke üdvözlő táviratot küldött Habib Burgibának, a Tu­néziai Köztársaság elnökének.­ Nagy sikerű bútorkiállítást rendeztek Kőszegen. A kiállításon szebb­­nél-szebb modern bútorok gyönyörködtették az érdeklődőket. A bú­torok egy része már el is kelt. Sokan keresik fel a kiállítást, s azok­ról a to prciifcrrott, bútorokról, amelyek a Iákossá® érdeklődését meg­nyerik, megrendelést i­lletve előjegyzést fogadtak el Hruscsov elvtárs Csehszlovákiába érkezett Kedden este az a különvonat, amelyen Nyikita Hruscsov szovjet kormányfő Bécsbe utazik, rövid időre megállt az ukrajnai Lvov­ban. A pályaudvar előtti térem több ezer főnyi tömeg gyűlt össze és meleg üdvözlésben részesítette Nyikita Hruscsovot. A szovjet kor­mányfő rövid lvovi tartózkodása alatt elbeszélgetett a lvovi terület vezetőivel. Hruscsov és kísérete a lvoviak jókívánságaitól kísérve folytatta útját Bécs felé. Mint a TASZSZ jelenti, Hrus­csov évtárs a csehszlovák kor­mány meghívására szerdán a Csehszlovák Szocialista Köztársa­ságba érkezett. Lepényevő verseny a Jókai parkban. (Képriport a 3. oldalon) Reális terveket készítettek a tsz-ek, jól dolgozott a helyi ipar Ülést tartott a megyei tanács végrehajtó bizottsága Kedden Körmenden tartotta ülé­sét a megyei tanács végrehajtó bizottsága. A napirend előtt Gon­­da György elvtárs, a vb elnöke tá­jékoztatta a jelenlevőket a két vb ülés között tett fontosabb intéz­kedésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Ezu­tán a körmendi járási tanács vég­rehajtó bizottságának előterjeszté­se alapján a körmendi járásban levő tanácsi testületi munkát vi­tatták meg, majd a tsz-ek idei termelési terveinek összesített eredményeiről tanácskoztak. Amint az erről szóló jelentés tükrözte, a vasi tsz-ek az idén szántó­­területüknek mintegy 30 szá­zalékát istállótrágyázzák. Kát, holdanként átlagosan 150 má­zsa istállótrágyát használnak fel Az idén a tavalyihoz képest nagy mértékben növekedik a zöldtrágyá­zott terület is. Zöldtrágyázást fő­leg azokban a termelőszövetkeze­tekben végeznek, amelyekben a jelenlegi állatsűrűség még nem te­szi lehetővé, hogy 4 évenként is­­tátótrágyázhassák a földeket. A tsz-ek a talajt is nagyobb terüle­ten javítják, mint tavaly. Míg a múlt évben 7967 kati holdon vé­geztek talajjavítást, az idén 13.881 holdon. Az idei évre közel 1.054.000 normálhold gépi munkát tervez­tek. Ebből 755.000 holdat a gépál­lomásokkal és mintegy­­300.000 normállholdat a saját gépeikkel vé­geznek el Gépi kapálást 27.205 holdon tervezitek, s ebből 10.066 holdat a saját gépeikkel kapálnak meg. A tsz-ek közös állatállománya ez év végére — a múlt évi állat­állományhoz viszonyítva­­— min­den állatfajnál növekszik. A terv szerint 1961 decemberében 100 hold szántóra 27,3 számosállat jut. Az állatállományon belül kü­lönösen a baromfiaknál lesz nagy fejlődés. Tavaly 100 hold szántóra számítva még csak 80.4 kilogramm baromfi­húst termeltek a tsz-ek. Az idén a tavalyi 80.4 kilogramm helyett 190 kiló húscsirkét értékesítenek 100 holdanként. A 100 tehénre jutó borjúszaporulat is jelentősen meghaladja a múlt évit. A tavalyi 69,2 borjúszaporulattal szemben az idén 79,8 szaporulatért terveztek 100 tehénre A 100­ kocára jutó ma­­lacszaporulat pedig a múlt évi 816-tal szemben 1126,7 darabra növekedik. A következő napirendi pont ke­retében a tanácsi vállalatok ez év első negyedévi tervteljesítésének eredményeit tárgyalta meg­­a­ vég­­rehajtó bizottság. Mint megállapí­totta, .... a tanácsi vállalatok az emlí­tett időszakban eredményesen végezték munkájukat. A helyi ipar 45,4, a tanácsi építőipar 35,6, az élelmiszeripar 17,8 szá­zalékkal termelt többet, mint a­­ múlt év első negyedében. A tanácsi kiskereskedelem és­ a vendéglátóipar áruforgalma ez év első negyedében 8,1 szá­zalékkal nőtt a múlt év azo­nos időszakához képest. Javult a lakosság részére végzett szolgálta­tás is. A gáztermelés 5,8 százalék­kal emelkedett, és a fogyasztók száma túlhaladta, a háromezret a tavaly végrehajtott­ területi ipar­­fejlesztés és­ az üzemekben végre­hajtott' műszaki intézkedések eredményeként­ a helyi ipar ter­melési­ értéke 10.526.000 forinttal volt több, mint 1960 első negyedé­ben. A termelési érték­ növekedé­sének 22,5 százalékát létszámnöve­léssel, 72,5 százalékát pedig­ a ter­melékenység növelésével­­ érték­­ el a helyi ipari üzemek.­­ . Az ülés további részében külön­félékről tárgyalt a megyei tanács végrehajtó bizottsága. Gazdag kulturális és sportműsor az építők napján Vasárnap, jún­us 4-én az egész ország az építőket ünnepli. Az építők napján Szombathelyen is gazdag sport- és kultúrrendezvé­­nyek lesznek. Sőt már most, az építők napját megelőző héten számos rendezvényre került, illet­ve kerül sor. Május 27-én ismerkedési estet rendeztek az építők a Derkovits Művelődési Otthonban. Kedden este ugyanitt adott műsort az épí­tők tiszteletére a belső karhata­lom művészeti együttese. Ma este fél 7 órakor a művelődési otthon művészeti csoportja Tóth Miklós: Boldogságfelelős című vígjátékát mutatja be. Június 2-án dr. Mérő József egyetemi tanár tart elő­adást a­­ ,,A kubai nép harca” címmel Szombaton ugyancsak gazdag programja lesz a Derko­vits­­Művelődési Otthonnak. Délu­tán 4 órakor sakk egyéni­ csapat­verseny, 6 órakor pedig szellemi öttusaverseny lesz, amelyen a győztesek értékes díjakat nyernek. Július 4-én, az Építők Napján zenés ébresztővel kezdődik az épí­tők ünneplése. Az építőmunkások képviselői délelőtt 9 órakor meg­koszorúzzák a szovjet hősi emlék­művet. Már kora reggel megkez­dődik az építők természetjáró versenye, asztalitenisz döntő, teke­­-és atlétikai verseny, szerepel a műsorban, s a délelőtt folyamán két labdarúgó mérkőzésre kerül sor a városligeti pályán. Délután 3 órától színvonalasnak ígérkező kultúrműsor várja az építőket a Népkertben. Közremű­ködik a bábjátszó csoport,­­a fáró­­műjavító pengetős zenekara, az Ady Endre Művelődési Otthon művészeti csoportja, az Ijúság Háza művészeti csoportja, a Der­kovits Művelődési Otthon balett­iskolája és művészeti csoportja. Délután 6 órakor kerül sor a Népkertben az építők ünnepi nagygyűlésére, amelyen Goreczky Antal, a Vas megyei Építőipari Vállalat igazgatója mond ünnepi beszédet. Kennedy Párizsba érkezett Párizs (MTI).­ Mint a nyugati hírügynökségek jelentik, Kennedy elnök szerdán, magyar idő szerint 10 óra 20 perckor háromnapos lá­togatásra a francia fővárosba ér­kezett. A párizsi repülőtéren Kennedy és De Gaulle rövid üdvözlő beszé­det mondott .

Next