Vas Népe, 1961. július (6. évfolyam, 153-178. szám)

1961-07-01 / 153. szám

^Vildij site-Sztálini, ég,t­.eiü­ idek! A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT VAS MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAP// Vt évfolyam, 153. szám Ara: 50 fillér 1961. július 1. Szombat E­gészségügyi és újítási hónapot rendezne­ a SMmmmM Vállalatnál­­ A szombathelyi MÁV Járómű­javító Vállalatnál a dolgozók a termelési terv teljesítésén kívül minden hónapban különleges fel­adatok megoldására vállalkoz­nak. Egyszer balesetelhárítási hó­napot, máskor a vasutasnap tisz­teletére ünnepi műszakot, vágy­­újítási hónapot rendeznek. Ezek­nek a külön feladatoknak nagy jelentőségük van, mert mindig az üzem dolgozóit legjobban ér­deklő, illetve érintő kérdésekre hívják fel a figyelmet. Májusban muntenvédelmi hónapi­ ringszfslt. A hónap végén a szakszervezeti bizottság megállapította, hogy társadalmi összefogással, felvi­lágosító munkával jelentősen csökkenteni lehet a balesetek számát és javítani lehet a mun­kavédelmi helyzeten. Áprilisban 15 munkást ért baleset az üzem­ben és a kiesett munkanapok száma 104 volt. Májusban, a munkavédelmi hónap idején csak nyolc baleset fordult elő és a kiesett munkanap is 58-ra csök­kent. A munkavédelmi hónap ta­pasztalatait aztán egész éven át hasznosítják. Júniusban a vasutasnap tisz­teletére rendeztek ünnepi műsza­kot a vállalat dolgozói. A ver­seny üzemrészek között és brigá­donként egyaránt megélénkült. A versenyt ezután értékelik és te­kintve, hogy félév vége van, az ünnepi műszak eredményei be­­folyásolják az élüzem címért fo­lyó munkaverseny kimenetelét .» Az ünnepi műszak még jófor­mán le sem zárult, má­ig újabb feladatokra vállalód­nak az üzem dolgozói. Júliusban egészségügyi és újítási hónapot rendeznek. Ezzel kapcsolatban Steier János elvtárs, a szakszer­vezet társadalombiztosítási ta­nácsának a vezetője elmondotta, hogy gazdag programot dolgoz­tak ki. Ebben a hónapban ki­lenc előadást tartanak különbö­ző egészségügyi témákról. Töb­bek között tanácsokat adnak a helyes nyári étkezéshez. Ismerte­tik a gombás fertőzések, a sárga­ság, az ólommérgezés, a magas vérnyomás megelőzésével kap­csolatos tudnivalókat. Aradi Ist­­vánnénak, az egészségügyi albi­zottság vezetőjének és dr. Kop­pány Károlynénak, az üzem or­vosának irányításával egészség­­ügyi őrjáratot szerveznek a vál­lalatnál. Az őrjáratban az üzemi vöröskereszt, a nőbizottság, a KISZ s más társadalmi szervezetek képviselői is részt vesznek. El­lenőrzik a vízcsapokat, a szellő­ző berendezéseket. A kutakból­­ vízmintákat visznek a Közegész-­­ ségügyi és Járványügyi Állomás- I­r­ak. Július 13-án délután negyed öt órai kezdettel az üzent művelő­dési otthonában vetítettképes elő­­adást tart dr. Kneffel Pál, a KÖJÁLL főorvosa. Az egészség­­ügyi hónap alatt „Kérdezz fele­lek” ládát helyeznek el. A dol­gozók bármilyen egészségügyi, társadalombiztosítási ügyben te­hetnek fel kérdéseket. Ha a kér­dés közérdekű, az üzem hangos­­híradóján keresztül kap választ a dolgozó. A bizalmasabb jellegű, magánegészségügyi kérdésekre az üzem orvosa levélben válaszol. A feladatok teljesítését a hó­nap végén a szakszervezeti ak-­­tivisták értékelik és­­ a Iigifeztáish mün­sty ímsimaf !asp. Az egszségügyi teendőkön kí­vül még egy külön feladatra vál­lalkoznak ebben a hónapban az üzem dolgozói. Szeretnék fellen­díteni az újítómozgalmat. Július­ban tehát újítási hónapot is ren­deznek. Ez idő alatt külön gon­dot fordítanak az újítási javas­latok gyors elbírálására, az elfo­gadott javaslatok alkalmazására, népszerűsítésére és az elfekvő újítások felkutatására. A hónap végén jutalomban részesítik azo­kat, akik javaslataikkal, ötlete­ikkel, az újítások gyors elbírá­lásával és alkalmazásával kitűn­tek. _ L’ Uj Lokas — társadalmi munkéért Két évvel ezelőtt született meg a szombathelyi városi tanácson az az elhatározás, hogy egy-egy új lakással ajándékozzák meg azt a három üzemet, vállalatot, amelynek dolgozói a legtöbb társadalmi munkát végzik. S íme, Nemesi János négy tagú családja az 1959-ben végzett jó munkába jutalmául az Éden Gyula tér­ 4. számú új la­­kástömb első emeletén kapott egy szoba hálófülkés lakást. Nemesi János, a családfő a jármű kocsilakatos ellenőre, s két fia is a vál­lalatnál dolgozik. Mindhárman sok-sok órát töltöttek el a város szépítésében. A Nemesi-család szép, kényelmes otthont teremtett . *3 Lsfe&scass Igazában még csak alig kezdődött m­eg a nyár. Ara a ruházati ipar már az őszre gondol. A Szombathelyi Ruházati Vállalat egyik rész­lege úgynevezett finomkész ruházati Cik­lleket állít elő. A szocialista címért küzdő négy tagú Vörös Csillag brigád — amelynek tagjai a képen láthatók — szintén ebben a munkában vesznek részt. Az elkészült szép, pasztell ér nyak­­ű női kabátok egyikéből „főpróbát” tartottak. A próba sikerült: a kabát nagyon fess, minőségi kifogást nem találtak rajta. Tani­évzáró ünnepség a Szombathelyi Tanácsakadémián A Szombathelyi Tanácsakadá­­mián — ahol ebben a tanévben 110 tanácsfunkcionárius fejezte be tanulmányait —, tegnap tanévzá­ró ünnepséget tartottak. Az ün­nepségen részt vett Nagy Ernő, a Magyar Szocialista Munkáspárt apparátusának munkatársa, dr. Aibhner Pál, a Budapesti Tanács­­akadémia igazgatója, Gonda György, a Vas megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke, Mester Sándor, a megyei pártbi­zottság másodtitkára, valamint a dunántúli megyékből a megyei tanácsok végrehajtó bizottságai­nak vezetői. A tanévzárón Kelemen Ferenc, a Szombathelyi Tanácsakadémia igazgatója mondott beszédet, majd ezt követően felszólalt Nagy Er­nő, a Központi Bizottság appará­tusának munkatársa. Mindketten arra hívták fel a tanácsakadémia végzett hallgatóinak figyelmét, hogy az akadémián elsajátította­­kat az elkövetkezendő időben a gyakorlati életben kell hasznosí­­taniuk. Az ünnepség hivatalos része után kultúrműsor következett. A koandáinoknak több mint! 1© két mnsmmlshmm dolgos ils Segítik az aratást és a cséplést a MEDOSZ-szervezetek Nemrégiben tartotta meg­­a MEDOSZ Vas megyei bizottsá­ga az alapszervezeti vezetők részvételével a nyári munkák­kal kapcsolatos összejövetelét. A megbeszélésen a gépi altatás fo­kozásával s a­­ munkavédelem megjavításával kapcsolatos prob­lémákat vitatták meg. Az arató­gépek, a rendrevágók és a kom­bájnok kapacitásának teljes ki­használására vonatkozóan — amit egyébként az időjárás is sürget — elhatározták, hogy a legjobb kombájnosok és arató­­gépkezelők közreműködésével egy-egy gépállomási, állami gaz­dasági körzetben tapasztalat­­cseréket szerveznek. E tapaszta­latcserékre meghívják a környé­ken dolgozó gépkezelőket, kom­­bájnosokat, szakembereket, hogy gyorsabban elterjeszhessék a leg­jobb módszereket. Ilyen tapasz­talatcserét már mintegy huszon­ötöt tartottak Vas megyében. A gépek kihasználását továbbá két műszakkal akarják elérni. A MEDOSZ-szervezetek tagjai — akik mellesleg traktorosok, a gép­kezelők is — már korábban el­határozták ha a gabona gyor­san beérik és az idő is sürget, azonnal két műszakban dolgoz­nak. Jelenleg is már a kombájnoknak több mint a fele nyújtott műszakban dol­gozik, sőt egynéhány helyen — mint például a celldömölki járásban, ahol a legérettebbek­ a gabonák — fokozatosan rátérnek a két­­műszakos aratásra. Az idő ked­vez, általában szárazak az éj­szakák is, közvetlen az éjfél utáni órákban is mehetnek a gé­pek. A két műszakra és az éj­szakai aratásra a versenymoz­­galom is serkent, amely már az aratás megkezdése előtt a tavaszi munkákban kibontakozott. Ezt a versenyt még külön az országos kombá­jnos-verseny is mozgatja. Az állami gazdasági és gépállo­­mási kombá­jnosoknak több mint a fele benevezett a 360 holdas mozgalomba. A gépállomási és állami gazda­sági MEDOSZ-tagok a termelő­szövetkezeteket is segítik az ara­tás, a cséplés helyes m£­tszer­­vezésében. A traktorosok és a gépkezelők jelentős munkát vé­geztek a családtagoknak­ a­­ mun­kára való szervezésében. Külö­nösen eredményes a nemeskoltai traktorosok tevékenysége. A körzetükben működő terme­­lőszövetk­­ze­ti ráírok család­tagjai közül sokat megnyer­tek a nyári munkának. Ezenkívül a traktorosok is be­kapcsolódtak — amíg nem lesz elegendő szántani való — az aratásba. A MEDOSZ megyei bizottságának jelentése szerint a traktorosok megyénkben mint­egy kétezer családtagot mozgósí­tottak­­ a nyári munkákra. A munkavédelemmel kapcsola­tosan elsősorban az állandó balesetvédelmi ismeretterjesztést jelölték meg az alapszervezeti ran­kok feladatául. Már eddig több mint száz előadást tartottak, ame­­­lyen 15.040-en vettek részt. A cséplés megkezdése előtt még minden mezőgazdasági termelő­üzemben balesetvédelmi napot tartanak,­ ahol újra ismertetik a gépeknél alkalmazandó védőbe­rendezések , használatának fon­tosságát. A munkások ellátásának kü­lönös jelentőséget tulajdonítanak az idén is a MEDOSZ alapszer­vezetek. Az alapszervezetek tag­­jai közül minden munkaterüle­ten lesz egy felelős, aki figyelemmel kíséri a trakto­rosok, cséplőmunkások ellá­tását. Gondoskodnak arról, hogy állan­dóan legyen változatos, bőséges meleg étel. Az idén a gazdasá­goknak elegendő mennyiségű hű­sítő italról is kell gondoskod­niuk. Ünnepség a Kínai Kommunista Párt megalakulásának 40. izroridulója alkalmából A Kínai Kommunista Párt megalakulásának 40. évfordulója alkalmából a Budapesti Pártbi­zottság pénteken ünnepséget ren­dezett a Csepeli Sportcsarnok­ban. Az ünnepség elnökségében he­lyet foglalt Kállai Gyula, a Mi­nisztertanács első elnökhelyette­se és F­ock Jenő, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagjai, Komócsin Zoltán, az MSZMP Politikai Bizottságának póttagja, Kiss Dezső, a Budapesti Pártbizottság titkára, Molnár Ernő, a Csepel Vas- és Fémmű­vek főmérnöke, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagjai. Mol­nár Erik, a Magyar—Kínai Ba­ráti Társaság elnöke. Ugyancsak az elnökségben foglalt helyet Csei Ce­rrao, a Kínai Népköztár­saság budapesti nagykövete Az ünnepséget Molnár Erik nyitotta meg, majd Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács első elnökhelyettese mondott ünnepi beszédet. Az Internacionálé elhangzása után az ünnepség művészi mű­sorral isjesződött be.

Next