Vas Népe, 1961. szeptember (6. évfolyam, 206-231. szám)

1961-09-01 / 206. szám

!Világ, ott a Letársai, eg­y.tt ültetik! .A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT VAS MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA VL évfolyam, 206. szám Ara: 50 fillér 1881. szeptember 1. Péntek Ttanévnyitóm Két hónapig csendesek voltak az iskolák. Szekrényfiókok mélyén pihentek a tankönyvek és iskolatáskák. Két hónapon át vidám gyerekzsivajtól voltak hangosak az ország legszebb kiránduló- és üdülőhelyei. Vakációztak a diákok. Gondtalanul, vidáman pihentek, gyűjtötték az erőt az új tanévre. A napokban bezárultak az úttörőtáborok, hazatértek a ké­sei kirándulók, s letették a lapátot és a csákányt az önkéntes ifjúsági táborok dolgozói is. Ma, szeptember elsején újra meg­szólal a jól ismert csengő, benépesülnek az iskolák, megkez­dődik az 1961—62-es oktatási év. Szerte az országban ma nyitják meg kapuikat az általá­nos és középiskolák, és több más jellegű oktatási intézmény­ben is ma kezdődik az új iskolai év, amely jelentős változá­sokat ígér oktatási rendszerünkben. Sok szó esett már a múlt évben is az oktatási reform­­tervezetről, annak sikeres megvalósításáról. Az 1961—62-es oktatási évet már messzemenően e reform­tervezet szellemé­ben készítették elő, sokkal alaposabb és körültekintőbb vizs­gálatok után állították össze az idei oktatási „menetrendet”. A reformtervezet egyik alapvető követelménye a tananyag­­csökkentés, valamint az oktatásra kerülő anyagmennyiség ra­cionálisabb súlypontozása, ebben az évben ismét jelentősen előrehalad. A közelmúltban jelent meg a Művelődésügyi Mi­nisztérium­­ végrehajtási utasítása, amely már erre az évre va­lamennyi iskolában kötelezővé teszi a tananyagcsökkentéssel és a tananyag korszerűsítésével kapcsolatos legfontosabb re­formok végrehajtását. Az oktatási reform másik jelentős te­rületén, a tanulók gyakorlati életre nevelésében az új oktatási évben ugyancsak történik előrelépés. Több milliós beruházás­sal új politechnikai tanműhelyek épültek, a már meglevők­nek pedig jelentősen gyarapodott anyagi felszerelése. Megyénkben is minden vonatkozásban biztosított az új oktatási év zavartalan megkezdése. A nyáron tatarozták, csi­nosították, bővítették az iskolákat és csak Szombathelyen 1 millió 260 ezer forintot fordítottak az iskolák felújítására. A falvak nagy részében is szebbek, korszerűbbek lesznek az iskolák. Mától kezdve új iskolába járnak a hosszúperesztegi, a körmendi, az egyházasrádóci, az egervölgyi gyerekek, és töb­b Vas megyei községben is állnak már az új, modern iskola falai . Azonban nemcsak­ az általános-, és középiskolák nap­pali tagozatain készítették­ elő ilyen alaposan az új tanévet, hanem az esti, illetve levelező tagozatokon is. Bár ezekben az oktatás, tényleges megindulása későbbi időpontban történik, azonban már nekik is szól a szeptemberi csengetés. Az idén tovább bővül az esti, valamint a levelező oktatás hálózata, a mezőgazdasági technikumok kihelyezett osztályai keretében négy új egység indul, és megnyitja kapuit Körmenden a Bel­sőfokú Mezőgazdasági Technikum is. A ma reggeli csengetés az 1961—62-es oktatási év ünne­pélyes megnyitására hívja a diákokat, a holnap reggel fel­hangzó pedig már a komoly munka kezdetét jelzi. A tanévnyitás ünnepélyes pillanatában köszöntjük a kis elsőosztályosokat, akik először lépik át az iskola kapuját, akik­nek életében a mai nappal új korszak kezdődik. Köszöntjük a magasabb iskolatípusba lépőket, akik közül többen már cél­­tudatos, előre átgondolt tervekkel vágnak az új iskolaévnek. A szeptemberi csengetés ünnepélyes pillanatában köszönt­jük a pedagógusokat és az iskolák dolgozóit, köszöntjük vala­mennyi diákot, és kívánjuk, hogy minél több sikert szebb eredményt érjenek el az 1961—62-es oktatási évben! Újabb lakóépületeket adnak át Szombathelyen Elkészült Szombathelyen a Sztá­lin út 30—34. szám alatt az a 38 lakásos lakóépület, amelynek la­kásait az OTP mint öröklakáso­kat értékesített. Az új lakóépület műszaki átadása tegnap kezdő­dött meg. Előreláthatólag e hó­nap közepére elfoglalhatják már lakásaikat az öröklakók. Ugyancsak befejezés, illetve át­adás előtt áll a Sztálin út és a Nádasdy út sarkán épülő 20 la­kásos, valamint a Sztálin út 39— 41 szám alatt levő 19 lakásos épület is. Még az idén ezek is elkészülnek, s boldog családi ott­hont nyújtanak majd a lakóknak. Az iskola kapujában. A brazil kongresszus nagy többséggel megszavazta Goulart beiktatását Rio de Janeiro. (MTI). A brazil kongresszus két háza szerdán es­te túlnyomó többséggel 290 sza­vazattal 14 ellenében megszavaz­ta, hogy Goulart alelnököt iktas­sák be az elnöki tisztségbe. A kongresszus által a reakciós ka­tonai vezetők tiltakozása ellenére megszavazott határozat kiemeli, hogy a jelenleg érvényben levő választási testületeket tiszteletben kell tartani, ami más szóval azt jelenti, hogy Goulart, Quadras al­kotmányos utóda lesz az elnök. A határozat elvben elfogadja az alkotmány módosítására vonatko­zó javaslatot, amelynek célja megváltoztatni a kormány jelen­legi formáját. A brazíliai katonai vezetők — annak ellenére, hogy ők is el­fogadták a kongresszus javaslatát Goulart beiktatásáról — közbe­eső állásfoglalásukat megváltoz­tatva szerdán este kiáltványt ad­tak ki, amelyben ismét erélyesen tiltakoznak az alelnök visszaté­rése ellen. Azt kifogásolják, hogy Goulartnak „túlságosan sok a kommunista kapcsolata” ahhoz, hogy az ország vezetője legyen. Denys hadügyminiszter rende­letet adott ki a Rio Grande do Sul tartományban állomásozó 3. hadsereg feloszlatására. Lopes tá­bornok, a hadsereg parancsnoka azonban ■ elutasította a rendelet végrehajtását. A hadügyminiszter­nek küldött üzenetében megis­mételte, hogy ő nem hajlandó al­kotmányba ütköző utasításait tel­jesíteni. Brizzola, Rio Grande do Sul állam kormányzója rádiófelhívást intézett a lakossághoz és fegyver­be szólította őket.­ Bejelentette, hogy­­ a mozgósításra­­ vonatkozó első intézkedéseket, Lopes tábor­nokkal egyetértésben hozta meg. Lacerda, Guanabara­ állam kor- Hiányzója — Quadros lemondá­sának egyik kezdeményezője — lemondott kormányzói tisztségé­ről. Később azonban Lacerda cá­folta a visszavonulásáról terjesz­tett híreket. Buenos Aires-i jelentése szerint több argentin politikai párt,, il­letve politikai személyiség jut­­,tat­ta kifejezésbe, támogatásit,.. brazil, népnek • .a'. , nemzetellenes "erők ’összeesküvése ellen folyta­­­­tott • har­cában.. . . . ’ Pénteken érkezik hazánkba a román párt- és kormányküldöttség A Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága és a m­agyar forradalmi munkás-pa­raszt kormány baráti látogatásra hívta meg a Román Munkáspárt Központi Bizottságának és a Ro­mán Népköztársaság kormányá­nak küldöttségét, hogy viszonoz­za a Magyar Népköztársaság párt­­os kormányküldöttségének a Ro­mán Népköztársaságban 1958-bak­ tett­ látogatását. A román párt- és kormánykül­döttség szeptember 1-én érkezik hazánkba. A küldöttség vezetője Gheorghe Gheorghiu-Dej, a Ro­mán Munkáspárt Központi Bi­zottságának első titkára, a Román Népköztársaság államtanácsának elnöke. A küldöttség tagjai: Ion Gheorghe Maurer, a Román Mun­káspárt Központi Bizottsága Po­litikai Bizottságának tagja, a Ro­mán Népköztársaság Államtaná­csának alelnöke, a Miniszterta­nács elnöke, Emil Bodnaras, a Román Munkáspárt Központi Bi­zottsága Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhe­lyettese, Mogyorós Sándor, a Ro­mán Munkáspárt Központi Bizott­sága Politikai Bizottságának tag­ja, a Minisztertanács elnökhelyet­tese, Alexandra Birladeanu, a Ro­mán Munkáspárt Központi Bi­zottságának tagja, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, Cornelia Manescu külügyminiszter, Mihail Rosianu, a Román Munkáspárt Központi Bizottságának tagja, a Román Népköztársaság budapesti nagykövete. A különvonat pénteken reggel érkezik a lökösházi határállomás­ra, ahol a baráti látogatásra ér­kező küldöttséget ünnepélyesen fogadják. A különvonat 11.20 óra­kor fut be a Nyugati pályaudvar­ra, ahol Gheorghe Gheorghiu- Dejt és a küldöttség tagjait kato­nai díszpompával köszöntik. A küldöttségek több mint fele már megérkezett Belgrádba Belgrád (MTI). A semleges or­szágok belgrádi értekezletén részt vevő 24 állam közül eddig 14-nek a küldöttsége érkezett Belgrádba. Belgrádban tartózkodnak már a többi között Ben Khedda, az al­gériai ideiglenes kormány elnöke, Nasszer, az EAK és Modibo Keita, a Mali Köztársaság elnöke, Dor­­ticos kubai és Makariosz ciprusi köztársasági elnök, Mahendra, nepáli király és Bandaranaike asszony ceyloni miniszterelnök. Csütörtökön érkezett Belgrádba Nehru indiai miniszterelnök és Nkrumah ghanai elnök is. A nyomvonal egyharmadáig jutottak a munkával a Barátság kőolajvezeték építői A Szovjetunióból kiinduló nem­zetközi Barátság kőolajvezeték magyarországi szakaszának épí­tése a tervezett ütemben halad. A Drégelypalánkrétség térségé­ben két hónapja megkezdett munkával augusztus végéig egyes részeiben egészen Őrszentmiklós­­ig jutottak a Kőolajvezeték Vál­lalat dolgozói. Ez az építési vo­nal az egész nyomvonalnak kö­rülbelül egyharmada. Ezen a szakaszon 37 kilométer hosszan már összeillesztve lefektették a csöveket a vonalra, 34,5 kilomé­ter hosszan össze is hegesztették. Tíz kilométernyi árkot ástak­ ki, 8,4 kilométeren lesüllyesztették a szigetelt csöveket az árokba, 7 ki­lométeres távon pedig be is ta­karták. Őrszentmiklósig az összes vasúti és hídkeresztezések alatt áthúzták a védőcsöveket, amely­be majd az olajvezetékcsövet fek­tetik. Sok új családi ház épül magánerőből Szombathely területén egyre többen építenek állami támoga­tással kis családi házat. Az el­múlt évben­­ új építkezésre 185, átalakításra és hozzáépítésre 183 engedélyt adtak ki. 1961 augusz­tus végéig ezek az adatok a kö­vetkezőképpen alakultak: 136-an kezdtek új családi házat építeni, 123 pedig az egyéb építkezők szá­ma, lényegesen több, mint 1960 hasonló időszakában. Az építke­zések száma előreláthatólag az év végéig túlhaladja a tavalyit. Az engedélyek kiadásánál a közművesítés jelenlegi állapota az irányadó. A víz-, csatornahá­lózatot, valamint az utak építé­sét így tudják folyamatossá ten­ni. A lakások nagy része a Jaki út—Alsóhegyi út, Árpád út—Kár­páti Kelemen utca, Vöröshadse­reg útja—Takarógyár közötti te­rületen épül. Ezenkívül az Antal János utcai iskola környékén, Szászholdon és az Oncsa-telepen van jelentős magánépítkezés. A legtöbb építési engedélyt, szám szerint 30-at, Óladba adták ki. A többi peremközség, Szentkirály, Gyöngyöshermán, Kámon csak ezután következik. Az építtetők nyolcvan százaléka fizikai dolgo­zó.

Next