Vas Népe, 1961. november (6. évfolyam, 258-282. szám)

1961-11-01 / 258. szám

fOUcLQ. fitd-Ldaxiai, A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT VAS MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA I.­VI. évfolyam, 218. szám Ara, 50 fillér » 1961. november 1» Szerda Kadar 3án©s elvtárs látogatása a moszkvai Vlagyimir Iljics Gépgyárban Befejezte munkáját az SZKP XXII. kongresszusa Asz .új ■ Központi Bizottság megválasztotta vezető szerveit H­ruscsov «Írtam z­ár­ó­la eszéde ■­ .... ' " Moszkva (TASZSZ). Az SZKP moszkvai idő szerint délután 16:00 letével záróülést tartott. Nyikita Hruscsov záróbeszédé­ben a többi között kijelentette: teljes joggal elmondhatjuk, hogy a XXII. kongresszus fontos mér­földkő a párt és az ország életé­ben, a kommunizmus felépítéséért falyó harcban. Az új program elfogadásával a XXII. kongresszus az egész világ előtt meghirdette, hogy a Szovjetunió népei, élükön a Kommunista Párttal, követve a marxizmus—leni­nimist, magasra emelik a kommunis­ta társadalom felépítésének harci zászlaját. Hruscsov a XXII. kongresszus küldöttei, az egész párt és a szov­jet nép nevében forró köszönetet mondott a testvéri marxista— leninista pártok küldötteinek a kongresszus, munkájában való részvételükért és jókívánságai­kért. Biztosítjuk barátainkat — mondotta —, hogy a lenini párt továbbra is fennen hordozza a kommunizmus, a proletár inter­nacionalizmus zászlaját. Hruscsov szívből jövő köszöne­tet mondott az afrikai országok demokratikus pártjai képviselői­nek is, Hruscsov leszögezte: követke­zetesen érvényesíteni fogjuk a békés együttélés lenini el­vét, tántoríthatatlanul harco­lunk a világ békéjéért. XXII. kongresszusa kedden 8 órakor Nyikita Hruscsov elnök- A kongresszus záróülésén a Központi Bizottság beszámolójá­val kapcsolatos határozat kidol­gozására alakított bizottság ne­vében felszólalt Leonyid Iljic­sov küldött jóváhagyása végett a kongresszus elé terjesztette az SZKP Központi Bizottságának beszámolójával kapcsolatos hatá­rozati javaslatot. Ezt egyhangú­lag elfogadták. A határozat teljes egészében helyesli az SZKP Központi Bizottságának politikai irány­vonalát, bel- és külpolitikai gyakorlati tevékenységét. Ezután Borisz Ponomarjov kül­dött határozat-tervezetet terjesz­tett a kongresszus elé az SZKP programjáról. Emlékeztetett arra, hogy az SZKP programtervezetét július 30-án a sajtóban, közzétet­ték és ezzel országos vitára bo­csátották. A szovjet nép — hang­súlyozta Ponomarjov — egyönte­tűen helyeselte az SZKP új prog­ramját, a világ első kommunista társadalma főépítésének mar­xista-leninista harci programját. Az illetékes bizottság megvizs­gálta a programtervezethez be­nyújtott összes javaslatokat és ki­egészítéseket, és jóváhagyás cél­jából a kongresszus elé terjesztet­te az SZKP programjáról szóló határozat-tervezetet. Az ezzel kapcsolatos határozat kimondja: az SZKP XXII. kongresszusa meghallgatta Nyikita Hrus­­csovnak az SZKP program­­tervezetéről szóló beszámoló­ját és elhatározta, hogy elfo­gadja a Szovjetunió Kommu­nista Pártjának programját. A teremben perceken át zúgott az ünneplés. A küldöttek és a vendégek felálltak helyükről. Hurrá-kiáltások hangzottak. A XXII. kongresszus egyhan­gúlag jóváhagyta a Szovjet­unió Kommunista Pártjának a párt Központi Bizottsága által megvitatás végett a kongresszus elé terjesztett új szervezeti szabályzatát. Nyikita Hruscsov bejelentette, hogy a XXII. kongresszus vala­mennyi napirendi pontját megtár­gyalták. A Központi Bizottság el­nökségének megbízásából tájé­koztatta a kongresszusi küldötte­ket a Központi Bizottság plénu­máról, amely megválasztotta a vezető szerveket. Az SZKP Központi Bizottságá­nak elnökségébe a következő ti­zenegy tagot választották meg: Leonyid Brezsnyev, Nyikita Hrus­csov, Alekszej Koszigin, Froi Koz­lov, Otto Kuuszinen, Anasztasz Mikojan, Nyikolaj Podgornij, Di­­mitrij Poljanszkij, Nyikolaj Sver­­nyik, Mihail Szuszlov, Gennagyij Voronov. Az SZKP Központi Bizottsága elnökségének póttagjaivá a követ­kezőket választották meg: Viktor Grisin, Kirill Mazurov, Vaszilij Mzsavanadze, Saraf Rasidov, Vla­gyimir Scserbickij, Moszkva (TASZSZ). Az SZKP XXII. kongresszusa kedd délelőtti ülésén meghallgatta P. N. Gyemi­­csev elvtársnak, a szavazatszám­láló bizottság elnökének jelenté­sét a központi pártszervek vá­lasztásának eredményeiről. A kongresszusi küldöttek hosz­­szan tartó, viharos tapssal fogad­ták azt a bejelentést, hogy az SZKP Központi Bizottságának tagjait és póttagjait, valamint a Megalakult a Központi Bizott­ság kilenc tagú titkársága: az SZKP Központi Bizottságá­nak első titkára Nyikita Hruscsov, az SZKP Központi Bizottságának titkárai pedig: Pjotr Gyemicsev, Leonyid N­yicsov, Froi Kozlov, Otto Kuuszinen, Borisz Ponomar­jov, Alekszandr Selepin, Iván Szpiridonov, Mihail Szuszlov. Az SZKP Központi Bizottsága mellett működő pártellenőrzési bizottság elnökévé Nyikolaj Sver­­nyiket, az elnök első helyettesévé Zinovij Szergyukot választották meg. A Központi Revíziós Bizottság elnökévé Nonna Muravjovát vá­lasztották. Az SZKP Központi Bizottságá­nak elnöksége jóváhagyta az SZKP Központi Bizottságának ti­Központi Revíziós Bizottság tag­jait egyhangúlag választották meg. N. Sz. Hruscsov elvtárs rámu­tatott, hogy az egyhangú szava­zás a központi pártszervek vá­lasztásánál ismét a lenini párt egységének és tömör összeforrott­­ságának bizonyítéka. Hruscsov a megválasztottak nevében­ megkö­szönte a kongresszusi küldöttek kitüntető bizalmáti­zenegy tagú OSZSZSZK Irodáját. Az iroda elnöke Nyikita Hrus­csov, az elnök első helyettese Gennagyij Voronov, az elnök he­lyettese Pjotr Lomakov , Hruscsov bejelentette, hogy be­fejeződött az SZKP XXII. kong­resszusa. A Kreml kongresszusi palotája óriási termének boltívei alatt felcsendült az Internacioná­­lé felemelő dallama. A kongresz­­szusi küldöttek és a vendégeik állva énekelték el a párthimnuszt. Sokáig nem ült el a viharos taps. Üdvözlő kiáltások éltették a Szovjetunió Kommunista Pártját, a szovjet nép minden győzelmé­nek szervezőjét és lelkesítőjét, a testvéri kommunista és munkás­pártokat, a népek barátságát. Az SZKP XXII. kongresszusá­nak záróülése 40 percig tartott. A­z SZK­P XXII. kongresszusának kedd délelőtti ülése A­z SZKP XXI. kongresszusának határozata a Központi Bizottság beszámolójáról Maszijva (TASZSZ). Az SZKP XXII- kongresszusának küldöttei kedden egyhangúlag határozatot hoztak az SZKP Központi Bizott­ságának beszámolójáról. A hatá­rozat rámutat, hogy a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXII. kongresszusa teljes egészében he­lyeselte az SZKP Központi Bizott­ságának­­ politikai irányvonalát, valamint bel- és külpolitikai gya­korlati­­ tevékenységét. Mint a határozat rámutat, „az események menete megerősíti pár­tunk elméleti következtetéseinek és politikai irányvonalának he­lyességét. Teljes diadalt aratott a XX. kongresszus irányvonala, amelyet maga az élet, a nép ja­váról való gondoskodás­­diktált, s amelyet lenini forradalmi alkotó szellem hatott át”. A XXII. kongresszus határoza­ta­­i megjegyzi,­ hogy „a jelenlegi nemzetközi helyzet meghatározó vonása a szocializmus, a demok­rácia és a béke erőinek további szársméretű­ növekedése*. ■íAz élet igazolta pártunk kül­politikai irányvonalának, a hábo­rú elhárítására és a béke megszi­lárdítására irányuló vonalnak a helyességét. Ez az irányvonal megfelel a szovjet nép alapvető érdekeinek és minden országban elnyerte a békeszerető erők tá­mogatását”. A kongresszus — mondja a ha­tározat — nagyra értékeli a Köz­ponti Bizottság és a szovjet kor­mány külpolitikájának követke­zetességét, rugalmasságát és kez­deményező jellegét, osztatlanul helyesli azokat az intézkedéseket, amelyeket a nemzetközi politikai, gazdasági és kulturális kapcsola­tok erősítése céljából foganatosí­tottak. „Abban a tényben, hogy há­borút sikerült elhárítani és a szovjet emberek, valamint a többi ország népei a békés élet javait élvezhetik, annak a munkának fő eredményét kell látni, amelyet a Központi Bizottság a szovjet ál­lam erejének növelése, a lenini­­ külpolitika megvalósítása érdeké­ben végzett. Ebben a tényben a szocialista országok testvérpártjai tevékenységének, a világ béke­szerető erői aktivizálódásának eredményeit kell felismerni"-­­s hangsúlyozza a határozat. Mint a határozat a továbbiak­ban megjegyzi, a szocialista világ­rendszer a sikeres fejlődés útján halad, erősödik , az emberi tár­sadalom haladásának meghatáro­zó tényezőjévé válik. A kongresz­­szus helyeselte a Központi Bizott­ságnak és a szovjet kormánynak azt az irányvonalát, hogy szaka­datlanul erősíteni kell a szocialis­ta országoknak a proletár inter­nacionalizmus, az egyenjogúság és az elvtársi kölcsönös segítség elvein alapuló gazdasági, politi­kai és kulturális együttműködé­sét. A kongresszus idén kiemelte a Központi Bizottságnak azt a nagy és gyümölcsöző munkáját, ame­lyet az SZKP és a testvért­ kom­­imimis­ta és munkáspártok együtt­működésének fejlesztéséért és erősítéséért végzett a marxizm­us­­leninizmus alapján, s a nemzet­közi kommunista mozgalom egy­ségének és összeforrottságának érdekében. K­A kongresszus *­* mondja a határozat — erélyesen elutasítja az Albán Munkapárt vezetőinek az SZKP és annak lenini Közpon­ti Bizottsága ellen intézett alap­talan és rágalmazó támadásait. Az albán vezetők cselekedetei el­lentétesek a kommunista és mun­káspártok 1957. és 1960. évi ta­nácskozásainak nyilatkozataival és kiáltványaival és csakis szaka­­dár cselekményeknek minősíthe­tők, amelyek célja a szocialista országok barátságának és össze­forrottságának odaaknázása. Ezek a cselekmények az imperializmus kezére játszanak”. Az SZKP XXII. kongresszusa azt a reményét fejezte ki, hogy az albán vezetők, ha valóban szí­vükön viselik népük érdekeit, s tényleg barátságban akarnak élni az SZKP-vel és mindent testvér­párttal, akkor feladják téves né­zeteiket, s visszatérnek az összes szocialista országgal, a nemzet­közi kommunista mozgalommal való egység és együttműködés út­jára. „A szocialista tábor egységének további erősítése, hatalmának és védelmi képességének növelése a legfontosabb feladatok egyike ma­rad” — mondja a határozat. A határozatban továbbá ez áll: „Az egyes szocialista országok népgazdaságának fejlesztésére tett erőfeszítések összehangolása a gaz­dasági együttműködés és a köl­csönös segítségnyújtás erősítésére és bővítésére tett közös erőfeszí­­tésekkel — ez a szocialista kö­zösséghez tartozó valamennyi or­szág, a szocialista világgazdaság további felvirágoztatásának és fellendítésének útja”. A XXII. kongresszus hangsú­lyozta, hogy „ma már nem az imperializmus, hanem a szóda­­(Folytatás a 2. oldalon)

Next