Vas Népe, 1961. december (6. évfolyam, 283-307. szám)

1961-12-01 / 283. szám

­Vik­ig. plle£át£ai L­ég.yj Lettijéték.! A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT VAS MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA VI. évfolyam, 233. szám ÁtB 1 30 fillér 1961. december 1. Péntek Újító tsz-tagok V­ámoscsaládon Vámoscsaládon számos újító, ezermesterkedő tsz-tag dolgozik. Horváth József a tavasszal egy eldobott fűkasza alvázából néhány alkatrész hozzáadásával olyan műtrágyaszórót szerkesztett, amely 10 méter szélességben szórja a műtrágyát és naponta 15—16 holdat lehet vele műtrágyázni. Ötletes, de mégis egyszerű szerkezettel egy kútfúrót is „összeeszkábált” amelyet akár csökutas öntözésnél, akár faültetésnél vagy korlátlábak földberakásánál is kitűnően lehet hasznosítani. Csóka Ottó parasztfiúból lett ezermester a nyár folyamán Vargyas Zoltánnal elkészítette egy cukorrépaszedőgép prototípusát. A konstrukciót szakemberek is megvizsgálták és elfogadhatónak találták. A gép üzemeltetése esetén egyszerre 7 soron szedné, fe­jelné és gyűjtené össze a répát. A számítás szerint egy óra alatt egy hat­ holdról tudja betakarítani a répát. Az alábbi képekben bemutatjuk az újító szövetkezeti parasztokat. Horváth József, aki újabban a répavágót gépi meghajtásúra ala­kította át. Csóka, Ottó és Vargyas Zoltán a répát ijedő kombájn prototípusát vizsgálják. Ülést tartott az SZMT elnöksége ülést tartott Szombat­­helyert, a Szakszervezetek Megyei Tanácsának elnöksége. Az ülésen­­ több napirendi pont szerepelt. Kesze­­ János elvtárs jelentése alapján az üzemekben folyó szo­cialista munkaverseny helyseté­­■­ró­, Tóth Béla elvtárs beszámoló­ja alapján az üzemekben folyó feln­őttok­ta­tás tapasztalatairól és Saiblar Lászlóné előterjesztése alapján a munkairás­ibank, és a gyermekintézmények működéséről tanácskoztak. Ezenkívül az SZMT elnöksége tudomásul vette az Orvosegész­ségügyi Dolgozók Szakszervezete Vas megyei bizottságának jelen­tését az orvosi rendtartás végre­hajtásáról, az etikai bizottság elé terjesztett ügyekről. Az SZMT elnöksége elhatározta, hogy a munkásszállások helyzetének a megvitatására újabb­­ vizsgálatok alapján visszatér. Hrmcsova és Kennedyné levele Mai számunkban, ifjúsági oldal Szovjet vendégek és országos hírű szakemberek baráti látogatása a vassurányi termelőszövetkezetben Csütörtök délelőtt kedves ven­dégek keresték fel a vassurányi Magyar—Szovjet Barátság Ter­melőszövetkezetet. Abból az alka­lomból, hogy a termelőszövetke­zet páros versenyre hívta az ukraj­nai, rebjai járásbeli Drúzsba kol­hozt, látogatóba érkezett D. A. Ram­bekov, a szovjet nagykövet­ség másodtitkára, valamint a nagykövetség mezőgazdasági elő­adója. Velük jött dr. Magyari András, az Agrártudományi Egye­tem rektora, aki a Magyar- Szovjet Baráti Társaság kérésére az egyetem nevében­ vállalta a termelőszövetkezet patronálását. Mindenki csak nyer A vendégeket Lipics ,János ter­melőszövetkezeti elnök üdvözölte. Tolmácsra nem volt szükség, Ram­bekov elvtárs jól ért és be­szél magyarul. Válaszában kife­jezte örömét afelett, hogy egy szovjet és egy magyar gazdaság között ilyen testvéri „harc” fejlő­dik ki, amelyben — szavait idéz­ve: „Nem lesz győző és legyőzött, mindenki csak nyer”. Méltatta­ a mai mindennapok hősiességét, amely a munkával függ össze és ezzel kapcsolatban rátért a vas­surányi termelőszövetkezet közeli jövőjének problémáira is. A Magyar—Szovjet Barátság Termelőszövetkezet a következő évben egyesül a másik falubeli termelőszövetkezettel. A megna­gyobbítandó közös gazdaság ter­mészetesen sokkal nagyobb ter­melési lehetőségeket kínál majd, azonban az átállás, az új üzem megszervezése bizonyos számú nehézséggel is jár. Ezek áthidalá­sához jó segítséget nyújtanak a szovjet tapasztalatok. Az üdvözlő szavak után ven­dégek és vendéglátók rövidesen elmerültek a tsz-t legközvetle­nebben érintő problémák taglalá­­­­sában. Lipics János ismertette az eddigi eredményeket, egyebek közt azt is, hogy az idei búzatér- 1 mások holdankénti átlaga 14 má­zsa volt, de a Bezosztája fajtáé­­ 21,1 mázsa. Nagyjából a „norfolki­­négyesre” emlékeztető vetésforgó­ban gazdálkodnak, azonban még nem mindenben elégedettek ered­­ményeikkel. Mivel a háztáji ál­latokkal együtt két és fél katasz­teri holdra jut egy számosállat, meglehetős takarmány gond­jai­k vannak. Ezeken a pillangósok ter­mesztése csak részben segített, mert a négyzetesen vetett silóku­korica nem sikerült. Bár igen jó minőségű, de viszonylag kis tö­megű takarmányt adott, olyannyi­ra, hogy akadnak tsz-tagok, akik idegenkednek ilyesfajta termesz­tésétől, inkább a régi „soros” rendszerre térnének vissza. A silókukorica előnyei Dr. Magyar­ András számos példával illusztrált válaszában le­vezette a négyzetes silókukorica­­termesztés feltétlen hasznát és fö­lényét, ha a termesztés a követel­ményeknek megfelelően történik. Kifejtette, hogy mivel 4,5 kiló siló egyértékű­­egy kilogramm ab­­raktakarmánnyal, az egyetem tangazdaságában már sikerült évi 3330 literes tejhozamot elérni olyan szarvasmarháknál, amelyek az év folyamán egyetlen szem abrakot sem kaptak, hanem csak silótakarmányt. Ezek után sorra vették a termelőszövetkezet prob­lémáit és mivel a jövedelmező ál­lattenyésztés alapja a jól meg­szervezett növénytermesztésen nyugszik. Magyari elvtárs tüstént konkrét ajánlatot is tett a terme­lőszövetkezet elnökének. A téli hónapokban az egyetem vendégül lát két kukoricatermesztő tsz- ta­got és egy traktorost, akik a tan­gazdaságokban sajátíthatják el azokat a módszereket, amelyek segítségével hárman elláthatják a termelőszövetkezet százötven holdnyi magnak és silónak ter­mesztett kukoricaterületének ösz­­szes munkáit.­ Ram­bekov elvtárs felhívta a fi­gyelmet a borsótermesztésre. A termelőszövetkezet nem hivatkoz­hat„hideg” talajára, hiszen ő „szűzföldi ember”, ahol sokkal zordabb körülmények között lá­tott már borsót termeszteni. Ja­vasolja éppen ezért a megfelelő fajták kiválasztását, hiszen a Szovjetunióban az a szólás járja, hogy „Ha a kukorica a növények királynője, a borsó a király”. A több óráig tartó baráti be­szélgetés után a vendégek v­égig­­járták a termelőszövetkezet istál­lóit és különösen a tehénállo­mánynál nyilatkoztak elismerően. Dr.­Magyari András véleménye szerint a vassurányi Magyar— Szovjet Barátság Tsz tehenei megfelelő gondozás és főleg ta­karmányozás mellett, rövid­dő alatt maguk mögött hagyhatják a jelenlegi 2600 literes fejési átla­­got és elérhetik a három-, sőt négyezer litert. Ajánlatot tett, hogy kora tavasszal az egyetem növénytermesztési szakemberei ellátogatnak Vassurányba és a helybeli vezetőkkel együtt felül­vizsgálják a vetések állapotát, va­lamint tanácsokat adnak a tavaszi munkákhoz. A kukoricatermesz­­­tőknek adott meghívását később kiterjesztette a tehenészet dolgo­zóira is, akik­­közül néhányan szintén tapasztalatcsere formájá­ban ismerkedhetnek meg az egye­temi tangazdaságokban követett munkamódszerekkel. Szakemberek előadásai A délután folyamán dr. Magya­ri András a községi kastélyban levő kultúrteremben állattenyész­tési előadást tartott a falu, vala­mint a környező­ községek terme­lőszövetkezeti vezetőinek, mező­gazdászainak és­­állattenyésztési szakembereinek. Ez az előadás csak bevezetője volt annak a so­rozatnak, amelyet a következők­ben az egyetem szakemberei ,aa­vonta tartanak majd, hogy a leg­újabb tudományos eredmények ismertetésével segítsék a termelő­szövetkezetiek munkáját. Ordas Iván A Miniszter­tanács ülése .A Minisztertanács csütörtökön ülést tartott. Az Országos Terv­hivatal elnöke, az építésügyi és a pénzügyminiszter közös előter­jesztése alapján határozatot ho­zott a beruházások és felújítások új rendjéről. A határozat 1962. január elsején lép hatályba. A kormány megtárgyalta és jó­váhagyólag tudomásul vette az élelmezésügyi miniszternek a fel­vásárlás helyzetéről szóló jelenté­sét. A földművelésügyi miniszter tájékoztatta a kormányt arról, milyen előrehaladás történt az őszi mezőgazdasági munkálatok­ban a Minisztertanács legutóbbi ülése óta. Az állami gazdaságok, a termelőszövetkezetek és a gép­állomások dolgozói a kedvelőre fordult időjárá­s­ mellett­ a gépesí­tés lehetőségeit kihasználták, s a betakarításban, az őszi vetések­ben, a mélyszántásban jó ered­ményeket értek el. A Pest megyei­ tanács végrehaj­­tó bizottságának elnöke beszá­molt a megyei tanácsnak a helyi­ipart irányító és ellenőrző tevé­kenységéről. A kormány a beszá­molót elfogadta. A Minisztertanács az élelmezés­­ügyi miniszter előterjesztésébe rendeletet fogadott el felsőfokú élelmiszeripari technikumok léte­sítéséről. A kormány ezután folyó ügye­ket tárgyalt. Ankét a Vas Népe szerkesztőségében Tegnap délelőtt a Vas Népe Szerkesztősége mezőgazdasági an­kétet tartott. Az ankéten a ter­melőszövetkezetek gazdasági, szervezeti és politikai megerősí­tésének lehetőségei és módjai ke­rültek megtárgyalásra. Az anké­ten részt vettek termelőszövetke­zeti­­ elnökök, továbbá tanács gépállomási vezetők és pénzügy szakemberek is. A jelenlevők élénk vitában éss­zélték ki nézeteiket, s a megbeszé­lés sok hasznos útmutatást és se­gítséget adott az érdekelt szövet­kezeti vezetőknek munkéj­ük meg­javításához. Összeült a Román Munkáspárt Központi Bizottsága Bukarest (MTI). Csütörtökön összeült a Román Munkáspárt Központi Bizottságának plénuma. A­ plenáris ülésnek két napirendi pontja van: az SZKIZ XXII. kong­resszusán részt vett román párt­­küldöttség beszámolója és az 1962. évi állami 5ö1t cégvetés­­tervezet előirányzatainak megvi­tatása.

Next