Vas Népe, 1962. február (7. évfolyam, 26-49. szám)

1962-02-01 / 26. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT VAS MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA ) ( VII. évfolyam, 26. szám Ara : 50 fillér 1962. február – Csütörtök ) 20 millió forintos beruházás­­ a szolgáltató-javító ipar fejlesztésére­ Ülést tartott a megyei tanács végrehajtó bizottsága . Kedden délután Szombathelyen Gomba György elvtárs elnökleté­vel ülést tartott a megyei ta­nács végrehajtó bizottsága. Az ülésen többek között a megye ötéves helyi iparpolitikai tervét tárgyalták meg. A tervjavaslatot a megyei tanács illetékes osztá­lyai állították össze a járási és városi tanácsok előzetes felméré­sei alapján. Jó hír ez a lakosságnak, mert az iparpolitikai tend az állami vállalatok, kisipari szövetkezetek és más ipari szervek javító-szol­gáltató tevékenységének a kiszé­lesítését célozza. A tervjavasla­tot összeállító bizottságok alapos munkát végeztek. Figyelembe vették például azt, hogy a falu­­villamosítás befejezésével több televízió, rádió, villamos háztar­tási gép kijavítását igénylik fa­lun is. A felméréseknél az ipari szak­emberek megállapították, hogy a lakosság ellátottsága néhány szakmában különösen gyenge. Ugyanakkor egyes szakmák­ban felesleg mutatkozik. Ezért egyes esetekben átképzésre vagy területi átcsoportosításra is szükség lesz a helyes arányok ki­alakítása érdekében. A megyében a második ötéves terv idején az ipar javító-szol­gáltató tevékenysége 32 százalék­kal nő. Ezen belül a tipikus ipari üzemek 19,2 százalékkal, az épí­tőipar 41,6 százalékkal, a szol­gáltató egységei­ 55,5 százalékkal növelik tevékenységüket a la­kosság igényeinek jobb kielégí­tése érdekében. A lakosság részére végzett ja­vító-szolgáltató tevékenységből az állami vállalatok 4,4 százalékban, a szövetkezeti üzemek 22 száza­lékban és a magánkisiparosok 7­,6 százalékban vették túl a ré­szüket. Mint látjuk, a szocialista szektornak nagyobb részesedést kell vállalnia a jövőben a szol­gáltató tevékenységből. A javító-szolgáltató tevékeny­ségnél nemcsak­ a mennyiséggel kapcsolatban,­ hanem a javítási idővel és az árakkal kapcsolatban is merültek fel problémák. Pél­dául egy kulcs elkészítését egy üzem 35—10 forintért vállalja a fennálló rendelkezések értelmé­ben. Ugyanezt a munkát egy kon­tár 8—10 forintért elkészíti. Má­sutt a javítási, szolgáltatási idő hosszú és ez okoz hosszúságot a lakosságnak. Hiba az is,­­hogy a szolgáltató iparban nem gondos­kodnak megfelelően a tanulókép­zésről, a szakmunkás-utánpótlás­ról. A tervjavaslat elkészítéseikor mindezeket a hibákat, problémá­kat figyelembe vették és az ipar­­politikai terv megvalósításával megszüntetik. A feladatok meg­valósításának elősegítése érdeké­ben közel húszmillió forintot — a fejlesztéseknek megfelelően esetleg nagyobb összeget — fordítanak beruházásokra. Többek között a GELKA új szer­viz­ műhelyt épít Szombathelyen, az OFQTÉRT kirendeltséget Celldömölkön. A szövetkezetek szolgáltató kombinátot építenek Szombathelyen a Bajcsy-Zsilinsz­­ky utaban. Ezenkívül a tanácsi vállalatok, földművesszövetkeze­tek és falusi termelőszövetkezetek ipari javító-szolgáltató részlegei­nek a fejlesztésére is nagy össze­geket fordítanak. Az iparpolitikai tervjavaslat szer­int a szolgáltató-javító ipar az idén várható 150 millió forint termelési érték helyett 1965-ben már 170 és fél mil­lió forint termelési értéket képvisel. A végrehajtó bizottság —­ az ülé­sen részt vett ipari vezetők és szakemberek véleménye alapján — úgy döntött, hogy szükség sze­rint ezeket a terv­számokat mó­dosítja. A végreh­ató bizottság alapos vita után elhatározta, hogy ja­vaslatot tesz a felsőbb szerveknek az anyagellátás megjavítása, a helyes ár- és bérpolitik­a kialakí­tása, az ipartörvény módosítása, a szakmai utánpótlás megszerve­zése ügyében. Ezenkívül a végre­hajtó bizottság megbízta az ipari állandó bizottságot, hogyha...falusi problémák­ megoldására készítsen javaslatot. Az iparpolitikai tervjavaslat a lakosság széles rétegeinek az ér­dekében készült, ezért annak megvalósítása közügy. MEZŐGAZDASÁG! GÉPKIÁLLÍTÁS NYÍLT AMSZTERDAMBAN Fönt egy régi traktor, lent Európa egyik legnagyobb kom­­bájna, a kiállítás érdekességei. Késet­ franc­o - algériai megegyezésről írnek a s párissi lapek ró­ adott hírt, hogy Joxe, az al­gériai ügyek államminisztere ta­lálkozott a napokban Dahlábbal, az algériai ideiglenes kormány k­'­’m­iniszterével. A belga lap jelentése­­ sze­rint a francia—algériai megegye­zés szövege kész, csak aláírásra vár. A francia polgári lapok ugyan­akkor részletesen ismertetik a két kormány közötti titkos , tár­gyalásokon elért eddigi eredmé­nyeket. A jelentésekből kiderül, hogy bár az alapvető elvi­­ kér­désekben nincsen lényeges elté­rés a két álláspont között,­­ nagy nehézségek mutatkoznak a­­ rész­letkérdésekben és a megállapo­dások gyakorlati végrehajtás te­kintetében.) Erre mutat rá szerdai vezér­cikkében a l’Humanité is.­­ Han­goztatja: az algériai béke leglé­nyegesebb feltétele, hogy a fran­cia kormány őszintén gondolja az algériai nép önrendelkezési­ jogá­nak gyakorlati érvényesítését. Az algériai nép mindaddig nem teszi le a fegyvert, amíg erre vonat­kozólag biztosítékot nem kap. A lap rámutat, az adott helyzetben, amikor a francia kormány kevés jelét mutatja, hogy a fegyveres erőket megtisztítsa ( az OAS-szal rokonszenvező elemektől, veszé­lyes dolog a tétlen bizakodás ál­láspontjára helyezkedni. Párizs (MTI): A francia kor­mányhoz közelálló körökben is­mét derűlátó véleményeket han­goztatnak a francia—algériai tár­gyalásokkal kapcsolatban. Az Eu­rope I. rádió szerdán reggel az- A tavalyinál egymillió holddal több őszi szántás Március 15-ig 142 ezer tonna műtrágyát kapnak a szövetkezeti gazdaságok Az ország nagy részét vékony hótakaró borítja. A talaj viszony­lag sekély rétege fagyott meg, ezért ez az időszak kiválóan al­kalmas a télen és kora tavasszal esedékes mezei munkákra. Baj­csy Ede, a Földművelésügyi Mi­nisztérium növénytermesztési fő­­igazgatóságának helyettes vezető­je az MTI munkatársának adott tájékoztatójában elmondotta, hogy a talaj a traktorokat álta­lában elbírja, s — a nem túlságo­san vizenyős földeken — az ekék is jó munkát végeznek. Kívánatos, hogy a szántást mi­előbb fejezzék be, továbbá, hogy a februári szántásoknál a gazdaságok gondoskodjanak a talaj felületi elmunkálásá­­ról is. A tapasztala­tok szerint, ez ré­szint a vízgazdálkodásban, más­részt a porhanyos tavaszi magágy készítésénél jelent előnyt. Őszi szántás egyébként még soha nem volt annyi az országban, mint most: a gépállomási, az állami gazdasági és a termelőszövet­kezeti traktorosok eddig kereken évmillió holddal nagyobb terüle­tet készítettek elő tavaszra mély-, illetve mélyítőszán­tással, mint az előző évben. A kenyérgabona-kérdés megol­dásában rendkívül fontosnak tart­ják a vezető szakemberek az idei fejtrátvázási program tervszerű, gondos végrehajtását. A megyék­től kapott legutóbbi­ tájékoztatás szerint az őszi gabonafélék szinte mindenütt sűrűn és egyenletesen keltek, ugyanakkor a későn jött csapadék miatt kellően megerő­södni, elbokrosodni nem tudtak. Igen lényeges tehát, hogy a kora tavasszal induló vegetáció idején elegendő mennyiségű, vízben ol­dott, kész tápanyag álljon a nö­vényzet rendelkezésére, és így erőteljes fejlődéssel „behozza” az őszi lemaradást. Az őszi kalászo­sok serkentésére a szokottnál ko­rábban, s az eddiginél nagyobb mennyi­ségben bocsátanak nitrogén­­műtrágyát a termelőszövetke­zetek rendelkezésére. A kiszállítást már decemberben megkezdték, s azóta is folyama­tosan szállítják. A tervek sze­rint március 15-ig a fej­trágyázás­ra szánt teljes mennyiséget — mintegy 142 ezer tonnát — meg­kapják a gazdaságok. Elsősorban a körülbelül 800 ezer holdon vetett, nagy termő­­képességű külföldi búzafajták fej­­trágyázásáról kell gondoskodni. Az előzetes számítások szerint az idei télen és tavasszal a gabona­­vetésterületnek mintegy 70 száza­léka részesül a termésfokozó mű­trágyákból. A termelők használják rá a gabonaföldek fagykérgét: a könnyű vomtatótraktorok és mű­trágyaszóró gépek most számot­tevő károsítás nélkül, zavartalanul dolgozhatnak a vetéseiken, továb­bi előny, hogy a talajba szivárgó hólég csapadékvíz idejében fel­oldja és a növények gyökeréhez szállítja a kész nitrogén-tápanya­got. Ahol gépi kiszórásra nincse­nek meg a feltételek, mielőbb szórják ki, kézzel a tavaszi ser­kentésre szánt műtrágya-adago­kat. A mezei munkára alkalmas téli idő kihasználásával a gazda­ságok elkerülhetik, illetve csök­kenthetik a­ tavaszi munka­torló­dást. Megkezdődött­­­ a Magy­ar Újságírók Országos Szövetségének kétnapos küldött­közgyűlése Szerdán délelőtt az építők Ró­zsa Ferenc művelődési házának kamaratermében megkezdődött a Magyar Újságírók Országos Szö­vetségének kétnapos küldött­­közgyűlése. A tanácskozáson meg­jelent Szarmas István, az MSZMP Politikai Bizottságának póttagja, a Központi Bizottság titkára, Komócsin Zoltán, a Politikai Bi­zottság póttagja, a Népszabadság Szerkesztő Bizottságának vezető­je, Darvasi István, az MSZMP Központi Bizottsága agit.-prop. osztályának helyettes vezetője, Naményi Géza, a kormány Tájé­koztatási Hivatalának vezetője, Terényi László, a Nyomdász Szakszervezet főtitkára. Szak­asity Árpád, a MUOSZ el­nöke mondott megnyitó beszédet, ezután Siklósi Norbert, a MUOSZ főtitkára tartotta meg beszámo­lóját. A beszámolót vita követte. Felszólalt Szirmai István, az MSZMP Központi Bizottságának titkára is. A párt Központi Bi­zottságának szívélyes üdvözletét s Kádár János elvtárs személyes jókívánságait tolmácsolta a kül­dött­közgyűlésnek. A tanácskozást ma délelőtt folytatják. Ünnepi megemlékezés Moszkvában Roosevelt születésének 80. évford­ulója alkalmából Moszkva (TASZSZ). A Külföldi Baráti és Kulturális Kapcsolatok Szovjet Társaságainak Szövetsége ünnepi emlékestet tartott Frank­lin D. Roosevelt születésének­­80. évfordulója alkalmából. Az újünne­­pi esten Blohin professzor, a szovjet—amerikai kapcsolatok in­tézetének elnöke méltatta­" az Egyesült Államok egykori­­­­elnö­kének tevékenységét.

Next