Vas Népe, 1962. április (7. évfolyam, 77-100. szám)

1962-04-01 / 77. szám

2 fi párizsi katonai törvényszék halálra ítélt két OAIS-banditát Párizs (MTI). A párizsi katonai törvényszék előtt befejeződött Ga­­voury, rendőrbiztos gyilkosainak pere. A francia tisztviselőt Al­gériában ölték meg az OAS ban­ditái. A tárgyalás nagy feltűnést kel­tett Franciaországban, nemcsak azért, mert ezúttal hangzott el először halálos ítélet az OAS me­rényi®. felett, hanem a vádlottak vallomásai is megdöbbentették a közvéleményt. A gyilkosság tet­tesei az idegenlégió Salanhoz kö­tött katonái, feltárták a gyarma­ti hadsereg módszereit, amelye­ket ma­ az­ OAS terroristái alkal­maznak... . ...­­. " Az egyik vádlott cinikus egy­kedvűséggel mondotta el ho­gyan gyilkolta meg a rendőrtiszt­­viselőt. Az úgynevezett „felfogást” alkalmaztam — mondotta. — A derékszíját a nyakába akasztot­tam, egy rúgással térdre kény­szerítettem, aztán a szívébe és a jobb tüdejébe szúrtam a tőrt. —­­Kérem, én fustona vagyok — fűzte hozzá —, ez a módszer ben­ne van a szolgálati szabályzatban és a légióban bábukon gyakorol­tak. A vádlottak nem tudták, kit ölnek meg. Egy hadnagy utasí­tásait teljesítették. Az értelmi szerző nem volt jelen a tárgya­láson, Sátán egyik osztagát ve­zényli Algériában. A védőügyvédek védenceik sza­badlábra helyezését követelték, azzal érveltek, hogy a vádlottak a Francia-Algéria védelmében követték el tettüket és ezért az eviani egyezmény­­értelmében amnesztia alá esnek. A bíróság nem fogadta el ezt az érvelést, az államügyész azon­ban a halálbüntetés mellőzését kérte. A bírák nem merték ki­hívni a közvélemény haragját, két vádlottat halálra, kettőt pe­dig életfogytiglani börtönre ítél­tek. Az ítélet kihirdetése után a vádlottak letépték kitüntetéseiket és a Francia-Algériát éltetve a bírák lábaihoz dobták. Iránba újabb katonai erősítést kérnek .Algír­a(MTI): Hivatalos adatok szerint pénteken Algériában ti­zennégyen haltak meg, és tizen­nyolc sebesülés történt terrorcse­lekmények következtében. Az OAS egy rohamcsapata Or­­leansville közelében támadást­­in­tézett hár­om francia őrállomás ellen. A három űrállomás mint­egy 50 főnyi legénységét előbb letartóztatták, majd fegyverük átadására kényszerítették és sza­badon bocsátották. A támadás az éjszakai órákban történt. A fran­cia katonaság a környező he­gyekben az OAS-rohamcsapat fel­kutatására megkezdte a nyomo­zást.­­ Oran, Christian Fouchet, Fran­ciaország új algériai főbiztosa hivatala átvétele óta pénteken Ailleret tábornok főparancsnok kíséretében Oranba érkezett. Első, titokban tartott útja alkalmából Fouchet a polgári és katonai ha­tóságok képviselőivel tárgyalt A helyi katonai és politikai vezetők tájékoztatták, hogy az OAS Al­gírban és Oranban összpontosuló támadásai miatt az egyik leg­sürgősebb feladat, hogy újabb katonai erősítést kapjanak, hírek szerint 10—15 ezer főnyi karha­talmi erősítést tartanak szüksé­gesnek. További intézkedésig az isko­lákban még szünetel az oktatás. A földközi-tengeri francia flot­ta néhány hajója, amely kedd óta Mers el Kebir-ben állomá­sozott, szombaton reggel kifutott a kikötőből t az algériai kormány tagjai Burgiba elnöknél­ ­Tunisz (AFF). Burgiba elnök szombaton délelőtt a köztársasá­gi palotában fogadta Ben Khed­­dát, az Algériai Köztársaság ide­iglenes kormányának elnökét. A 45 perces tanácskozáson mind al­gériai, mind pedig tuniszi rész­ről jelen volt több miniszter is. Az argentin „alkotmányos paródia” senkit sem téveszt meg Katonai diktatúra — közbeiktatott személlyel Buenos Aires (MTI). Hírügy­nökségi jelentések szerint a hét közepének feszült órái után vi­szonylagos nyugalom ■ uralkodik Argentínában — továbbra is bi­zonytalanok azonban a jövő ki­látásai. A Frondizi által a hét elején­­ összeállított kérészéletű kormány miniszterei pénteken este benyújtották lemondásukat az új elnöknek. Guido felkérte a kormány tagjait, hogy az új kor­mány megalakításáig maradja­nak helyükön. " Megfigyelők véleménye sze­rint az új elnök következő lépés­ként összehívja a kongresszus rendkívüli ülésszakát, hogy m­eg­­szavaztassa azokat a törvénye­ket, amelyek a reakciós katonai vezetők­. követeléseinek megfele­lően korlátozzák a szakszerveze­tek jogait, betiltják a peronista szervezeteket, a kommunista te­vékenység minden formáját, s a központi kormány ellenőrzése alá helyezik az eddig autonóm tarto­mányokat Guidónak gyorsan kell cselekednie, mert a rendkívüli ülésszaknak még május elsejéig a „törvényesség” pecsétjét kell ütnie a katonai vezetők követe­léseire­— május 1-én ugyanis az új kongresszusban jog szerint a 45 peronista képviselőnek is el kellene foglalnia helyét Pénteken közzétették­ Buenos Aires-ben Frondizi volt elnök négy nappal ezelőtt kelt levelét amelyben megindokolta, miért ra­gaszkodik az elnöki tisztséghez. Frondizi levelében hangsúlyozza, hogy„ a 2­6 alkotmányos alapok politikája eredményesekséal veszi fel a harcot a kommuniz­mus ellen, mint a katonák nyílt államcsínye. Az államcsíny — ír­ja Frondizi — ki fogja váltani a tömegek ellenállását „és ennek elkerülhet­etlen következményét, a szociális háborút”. Ha a kato­nák elérik céljukat, „megnyitják a kaput a kommunisták előtt akik ellen saját állításuk szerint oly hevesem harcolnak”. Az argentin események nem­zetközi visszh­angja azt mutatja, hogy az „alkotmányos paródia”, ahogy Aramiburu volt elnök jel­lemezte: senkit sem téveszt meg és mindenki előtt világos, hogy államcsíny történt Argentína nagykövetei számos országban lemondottak tiszségükről és a venezuelai kormány azt javasol­ta, egyetlen latin-amerikai ország se ismerje el az új rendszert Az AFP jelentése szerint Buenos Aires-i diplomáciai körökben a kialakult helyzetet így jellemzik: „Katonai diktatúra — közbeik­tatott személlyel”. Rámuta­tnak még, hogy Guido — egyéni szán­dékaitól függetlenül — a kato­náktól függ és ha nem teljesíti parancsaikat, le kell mondania. A helyzet közeli kiéleződéseit jósolta Madridban Peron, volt argentin elnök is. Az Epoca című olasz lapnak adott interjújában hangsúlyozza: „Úgy vélem, hogy most már gyorsan mennek majd a dolgok. Ez feltartóztathatatlan folyamat... Azt hiszem, hamaro­san készíthetem, bőröndjeimet... Az egész egy hónap, félév, vagy egy év kérdése, de végül is az el­­­­kerülhetetten be fog következni­-, VAS NÉPE A Szovjet Vöröskereszt nyilatkozata Moszkva (TASZSZ). Az Albán Vöröskereszt vezetői visszautasí­tották azt a segítséget, amelyet a szovjet nép adott az albániai föld­rengés károsultjainak. E lépés­sel kapcsolatban a Szovjet Vö­röskereszt nyilatkozatot adott ki. A nyilatkozat elmondja, hogy a Szovjet Vöröskereszt hosszas tevékenysége alatt nem fordult még elő, hogy valamely elemi csapás sújtotta ország visszauta­sította volna a Szovjetunió ön­zetlen segítségét. Furcsa a vissza­utasításnak az az indokolása, hogy a földrengés sújtotta albán lakosság nem szorul rá a szovjet nép segítségére. A szóban forgó területek lakosságával még csak nem is közölték, hogy a szovjet dolgozók segélyt ajánlottak fel nekük. A Szovjet Vöröskereszt csodál­kozását fejezi ki amiatt, hogy „az Albán Vöröskereszt dolgozói nyil­ván belesodródtak az Albániában szított szovjetellenes kampány­ba, és barátságtalan lépésükkel megakadályozták, hogy a föld­rengés károsultjai felhasználhas­sák a szovjet nép testvéri segít­ségét és­ könnyíthessenek helyze­tükön. II Belga Kommunista Párt felhívása Brüsszel (TASZSZ). A Dra­­peau Rouge pénteki száma közli a Belga­ Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának a közelgő május 1. alkalmából Belgium la­kosságához intézett felhívását. A dolgozók május 1-i tüntetése — hangzik a felhívás — jelentse a Bundeswehr és a belga fegyve­res erők atomfelfegyverzése, a Belgiumban létesített nyugatné­met támaszpontok elleni harc kezdetét Harcoljanak a belga dolgozók a NATO és a varsói szerződés tagállamai közötti meg­nemtámadási szerződésért a le­szerelésen, s azért, hogy Bel­gium szakítsa el a kötelékeket, amelyek a NATO-hoz fűzik. Kubai szakszervezeti delegáció érkezett hazánkba A Pedagógusok Szakszerveze­tének meghívására szombaton néhány napra hazánkba érkezett a kubai Pedagógus Sza­kszervezet küldöttsége. A delegáció vezetője Leslie Rodriguez Aguilera, a szakszervezet titkára. 1362. április 1. Vasárnap Az Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa ülést tartott. Megtárgyal­ta és elfogadta az állami szervek és szövetkezetek gazdálkodásának évi rendszeres ellenőrzéséről és a bankellenőrzésről szóló, 1955. évi 29. számú törvényerejű ren­delet egyes rendelkezéseinek mó­dosításáról szóló törvényerejű rendeletet. Az Elnöki Tanács Czinege La­jos altábornagy, honvédelmi mi­nisztert vezérezredessé kinevezte. Ugrai, Ferenc vezérőrnagy hon­védelmi miniszterhelyettest és Köteles Jenő vezérőrnagyot al­­tábornaggyá, Hersitzky Lajos, Ká­­lazi József, Penczi József, Remé­nyi Gyula, Szűcs László ezredese­ket vezérőrnaggyá nevezte ki. Az Elnöki Tanács Galambos József rendőrezredes belügymi­niszterhelyettest rendőrvezérőr­naggyá és dr. Korom Mihály ha­tárőrezredest határőrvezérőr­­naggyá is nevezte. Az Elnöki Tanács Beck István rendkívüli követet és meghatal­­mazott minisztert felmentette a Magyar Népköztársaság hágai kö­vetségének vezetésére kapott megbízása alól s ezzel egyidejű­leg Révész Gyulát rendkívüli kö­vetté és meghatalmazott minisz­terré kinevezte és megbízta­­ a Magyar Népköztársaság hágai kö­vetségének vezetésével. Az Elnöki Tanács elrendelte a bácsalmási járás megszünteté­sét. A­ megszüntetett járás közsé­gei­ közül: Bácsalmás, Madaras, Katymár, Mátételke, Tataháza községeket a bajai, Bácsszőllős, Csikéria, Kunbaja és Mélykút községeket a kiskunhalasi­­ járás­hoz csatolják. • *• Az Elnöki Tanács végül egyéb ügyeket tárgyalt. Megnyílt a Kub­ai Forradalmi Ifjúsági Szövetség első országos kongresszusa Havanna (TASZSZ). Március 30-án este Havanna legnagyobb színházában ünnepélyes keretek között megnyílt a Kubai Forra­dalmi Ifjúsági Szövetség első or­szágos kongresszusa.. A megnyi­tón jelen voltak Dorticos köz­­társasági elnök, a kormány tagjai, az Egyesített Forradalmi Szerve­zetek vezetői, a szakszervezetek és a társadalmi Szervezetek képvise­lői, a baráti országok diplomáciai képviseletének vezetői és a külföl­di testvéri ifjúsági szervezetek küldöttségei. Joel Iglesias, a szövetség elnöke nyitotta meg a kongresszust, majd viharos taps közepette Corticos el­nök emelkedett szólásra. Hangsú­lyozta, hogy az ifjúságra nagy törté­nelmi felelősség hárul. Lankadat­lanul harcolnia kell annak a há­rom feladatnak teljesítéséért, amelyet Fidel Castro tűzött­­ ki: Emelni az egész nép ideoló­giai színvonalát, növelni a terme­lést és a munka termelékenysé­gét, erősíteni Kuba védelmét. • Dorticos kifejezte reményét, hogy a kubai ifjúság, különösen a szövetség tagjai, mindent elkö­vetnek e­­ feladatok­­ teljesítéséért, majd így folytatta: , , Lehetséges, hogy a szervezet megkapja a Kommunista Ifjúsági Szövetség nevet. Ifjú kommunis­tának,­ vagyis marxista-leninistá­nak leírni azt jelenti, hogy­­ ki­fejlesztjük magunkban a­ kom­munista öntudatot, a kommu­nista morált, mert csak így lehet tovább haladni jövő boldogsá­gunk, a szocialista építés útján. Dorticos beszéde után a meg­jelentek elénekelték az In­terna­­cionálét Egy sikeres és egy siker­telen amerikai rakétakísérlet Cape Canaveral (MTI). Az Egyesült­­Államok Cape Canave­­ral-i rakétakísérleti telepéről pénteken fellőttek egy Polaris­­típusú rakétát. A rakéta letért pályájáról, s ezért kénytelenek voltak távirányítással felrobban­tani. Kisebb-nagyobb tüzek ke­letkeztek, amikor a rakéta ezer lángoló darabja visszazuhant a támaszpont környékére. Hivata­los közlemény szerint emberélet­ben és vagyontárgyban. .. népi esett kár. Az Új-Mexikói sivatag felett­ az amerikai hadsereg pénteken­­ra­­kétaelhárító rakétával hajtott végre kísérletet. Ennek során egy Nike-Zeus típusú rakétaelhárító rakéta megsemmisített egy­ Nike- Herkules típusú légelhárító raké­tát. NEMZETKÖZI SZEMLE Kulcsok és jóslatok A világ az elmúlt héten is Géni­re figyelt legjobban, illetve azok­ra a megnyilatkozásokra, amelyek a genfi leszerelési tanácskozások­kal foglalkoztak. „Találkozásain­kon bizonyos haladást értünk el” — mondotta a többi között Gromi­­ko szovjet külügyminiszter és alapjában véve hasonló hangnem­ben tájékoztatta a sajtót Bush amerikai külügyminiszter is, ami­kor visszaérkezett Washingtonba­­ugyanakkor azonban tudomásul kell vennünk, hogy a genfi tanács­kozások eddig semmiféle konkrét eredményt nem hoztak, de sem­mi esetre sem jutott a konferen­cia zsákutcába, pedig a kulisszák mögött a béke ellenségei mindent elkövettek ezért. Az általános és teljes leszereléshez a járható utat a szovjet javaslat mutatja és azt támogatja az egész világ békesze­rető közvéleménye. A nyugati ha­talmaknak ezúttal nem sikerült elterelni a figyelmet a legfőbb kérdésekről, bár megkísérelték a részletproblémák útvesztőjébe jut­tatni a tanácskozást. Hogy hol következik majd be a konkrét megegyezés, ma még nem lehet tudni. Sokan találgatják, sor kerül-e a genfi tanácskozások eredményeként valamiféle csúcs­találkozóra. Anélkül, hogy jóslá­sokba bocsátkoznánk, megállapít­hatjuk, az eddigi megbeszélések menetéből nyilvánvaló, hogy bizo­nyos kérdések megoldására a gen­fi értekezlet is alkalmas, de van­nak olyan problémák, amelyekben végérvényesen egy magasabb szín­tű tanácskozás dönthet. A békés építőmunka szeretete áradt ebben az időszakban is Hruscsov szovjet miniszterelnök valamennyi megnyilatkozásából. A tokiói egyetem levelére adott válaszában hangsúlyozta, hogy a Szovjetunió nemcsak konkrét programot terjesztett elő az álta­lános és teljes leszerelésre, hanem gyakorlati példát is mutatott már. Ugyanakkor Kennedy elnök több kijelentése az Egyesült Államok politikájának ingatag voltára en­ged következtetni. Rossz vért szült még Amerika szövetségesei köré­ben is az a Kennedy-nyilatkozat, amely szerint az Egyesült Álla­mok háború esetén kész elsőként nukleáris fegyvert alkalmazni. Az elmúlt hét egyébként igen zsúfolt volt meglepő nemzetközi eseményekben. A legnagyobb ér­deklődést az argentínai és a Szíriai események váltották ki. A jelek szerint — az erős hírzárlat ellené­re is — a Szíriában történtek ért­hetőbbek. A hét közepén bekövet­kezett államcsíny úgy látszik, erő­sen belpolitikai jellegű, de min­den bizonnyal hatással lesz az arab államok egymás közötti kap­csolataira. Persze, a további fej­leményeket ma még meglehetősen nehéz megítélni. Sokkal bonyolul­tabb az argentin helyzet. Itt — mint ismeretes — március 18-án az országos választásokon az Igazság Frontba tömörült ellenzé­ki erők — többségükben Juan Fe­rón, volt diktátor hívei — jelen­tős győzelmet arattak. Bebizonyí­totta ez a választás, hogy Frondi­­ziban nem bíznak többé a töme­gek. Miért, van ez így? Frondizit három évvel ezelőtt a haladó erők segítették uralomra, mert prog­ramjában több olyan ígéret szere­pelt, ami az argentin nép számára létfontosságú, mint például a­ föld­reform, vagy az olajvállalatok ál­lamosítása. Ennek a programnak a megvalósítására azonban nem ke­­rült sor és a£ argentin népgazda­ság helyzete ma katasztrófálisabb, mint valaha, Frondizi lényegében az Amerikai Egyesült Államok politikáját szolgálta. Természetes tehát, hogy a nép érdekeit kö­vetkezetesen szolgáló kommunis­ták is szembeszálltak vele és az­ ellenzéki erőket támogatták, így a Frondizi-párt vereséget szenve­dett. De nem bízik Frondiziben a legszélsőségesebb reakció sem. Az imperialista politikát követő ka­tonai vezetők a választások után kényszerítették az elnököt, hogy semmisítse meg a választások eredményeit, majd őt magát is le­mondatták. A puccsot vegzdulja

Next