Vas Népe, 1962. június (7. évfolyam, 126-151. szám)

1962-06-01 / 126. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT VAS MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA VH. évfolyam 126. szám Ára: 50 fillér 1962. június 1. Péntek ­Eétezitt az ezredik cementszállító tartály a Vas-, Fém- és Gépipari Vállalatnál Ritka, bensőséges ünnepséget tartottak a Vas-, Fém- és Gép­ipari Vállalat szombathelyi I. sz.­­üzemében. Elkészült és átadásra került a Csepeli Autógyár részé­be az ezredik cementszállító tar­tály. A tartályokat — párosával — Csepelen gépkocsi alvázra sze­relik és a Szovjetunióba expor­tálják. Néhány példányt alkal­maznak már a hazai építőipari vállalatok is. A három és fél köbméter befogadóképességű tar­tályoknak nagy népgazdasági je­lentősége van, mert emberi kéz érintése nélkül szállítja, rakja ki és be a ce­mentet. A tartályon ugyanis pneumati­kus berendezés működik, amely­nek segítségével a cementgyár­ban a tartályt­ megtöltik, az épít­kezés színhelyén pedig ürítik. Az ünnepélyes átadáson Szabó Ferenc üzemvezető méltatta a dol­gozók jó munkáját, erőfeszítéseit és a gyártás útját az elsőtől az ezredikig. A vállalat 1959-ben kapta az első megrendelést a ce­menttartály készítésére. Még ab­ban az évben a prototípusokkal együtt 36 darabot gyártottak. 1960-ban 156, 1961-ben 424 darab készült már, és most hagyta el az üzemet az ezredik. Az idén csaknem há­romszorosát készítik a tava­lyinak. A gyártás folyamán sok fejtö­rést, sok álmatlan éjszakát hozott egy-egy probléma megoldása. A sok fáradságot azonban siker koronázta. A gyártástechnológia tökéletesítésére az anyagfelhasz­nálás csökkentésére a dolgozók 57 különféle újítási javaslatot nyújtottak be. Az újítások eddig több mint fél millió forint meg­takarítást jelentettek a vállalat­nak. A jó munkának volt is ér­telme, mert a múlt évi termelési eredmények alapján egy havi fizetésnek megfelelő nyereségré­szesedést fizettek a dolgozóknak. A termelékenység az elmúlt há­rom év alatt jelentősen emelke­dett. A cementtartály gyártási idejét az ezrediknél már az el­sőnek a felére csökkentették. A felhasznált anyag értéke tartály­páronként 27 ezer forintról 22 ezer forintra csökkent. A megta­karítás tartálypáronként tehát ötezer forint. E szép eredmények elérésében nagy része van a szocialista brigádmozgalomnak. Ma már a dolgozók 90 százaléka bri­gádtag, és ezek után reális lehetőségek nyílnak a szocialista üzem cím elnyerésére is. Az ezredik cementtartály át­adásánál megjelent Tölgyesi Ká­roly, a Csepel Autógyár műszaki átvevője is. Tolmácsolta a csepeli dolgozók üdvözletét és további sikereket kívánt a szombathelyi üzemnek. A műszaki átvevő elis­meréssel szólt az exportra készü­lő áruk minőségéről. Elmondta, hogy minőségi kötbért nem kel­lett fizettetni. Az ezredik cementtartály át­adása alkalmából az üzem dol­gozói megfogadták, hogy a jövő­ben is jó minőségű árukat készí­tenek és továbbra is teljesítik a pártkongresszus tiszteletére tett felajánlásaikat. K. Zs. Munkásvédelmi hónap a Pamutiparban A SZOT X. teljes ülése, majd ezt követően a Textilipari Dol­gozók Szakszervezetének Köz­ponti Vezetősége és az SZMT irányelvei alapján a Szombathe­lyi Pamutiparban ebben a hónap­ban munkásvédelmi hónapot tar­tottak. A hónap során a szövődő és a kapcsolt üzemrészek dolgo­zói részére filmvetítést rendeztek, felülvizsgálták az üzemi klíma- és légnedvesítő készülékeket, gondoskodtak arról, hogy a mű­szakiak részére szervezett mun­kásvédelmi tanfolyam sikeres le­gyen. A hónap végén, illetve a jövő hónap elején a vállalat igazgató­ja és a szakszervezeti bizottság értékeli a munkásvédelmi hónap tapasztalatait, és intézkedéseket tesz a még fennálló hiányosságok megszüntetésére. V. F. Pedagógusnapi ünnepségek megyénkben A 11. pedagógusnap alkalmával megyénk valamennyi községében tartanak ünnepségeket, pedagó­gusnapi megemlékezéseket. A me­gyeszékhelyen és néhány járási székhelyen nagyobb rendezvé­nyekre is sor kerül ezen a napon. Szombathelyen a városi művelő­_ _ _ .. . « b ja « . J ft . m­ű­ dési ház színháztermében rendezik meg június 2-án délelőtt 9 órai kezdettel a pedagógusnapi ünnep­séget. Ezen Horváth Gyula, a vá­rosi tanács végrehajtó bizottságá­nak titkára és Bata Ferenc, a Já­róműjavító Vállalat igazgatója kö­szönti a tanács, illetve az üzemek nevében a város pedagógusait. Ezt követően a Déryné Színház bemutatja Orsi Ferenc Aranylako­dalom című drámáját. Szentgotthárdon ugyancsak jú­nius 2-án délelőtt 9 órakor kerül sor a pedagógusnapi ünnepségre a szakmaközi művelődési otthonban. Körmenden pedig június 1-én délelőtt 9 órakor rendeznek ün­nepséget a járási művelődési ház­ban. Kőszegen június 1-én a Gyógypedagógiai Intézet nagyter­mében délután 6 órai kezdettel emlékeznek meg a város pedagó­gusairól. er-x *r~x r-i «r-x sr~x 9~-x P--* *-"X sr^x e^-x a A Tiszai Vegyikombinát (Borsod megye) hazánk új vegyipari központja, gyors ütemben épül. Az új vegyikombinátot a leg­korszerűbb építési technológiával, előregyártott nagyelemek­ből és habosított kohósalakból készült falpenelekből szerelik össze. Naponta érkeznek a tehervonatok a Szovjetunióból, ame­lyek az új gyár gépeit szállítják. A gépeket az érkezés sor­rendjében szerelik. A tervezési munkákat az Iparterv készí­tette, a magasépítési munkálatokat a 31-es Állami Építőipari Vállalat, a mélyépítési Munkákat az É. M. Csatorna és Víz­vezeték Építő Vállalat végzi. A képen: A karbantartó, háttérben a gömbgáztartályok. Megtartották a vasi írók és olvasók hagyományos találkozóját Celldömölkön Szerdán este fél nyolc órai kez­dettel rendezték meg Celldömöl­­kön a vasi írók és költők immár hagyományos irodalmi estjét. Az ünnepi könyvhét alkalmával­­ren­dezett író-olvasó találkozón mint­egy százötvenen vettek részt. Ott voltak a járási és községi párt­illetve tanácsi vezetők, pedagógu­sok, üzemi munkások és alkalma­zottak. Sokan eljöttek a helyi ter­­melőszövetkeztből is. A hagyomá­nyos író-olvasó találkozót ez alka­lommal ,a megye íróinak és újság­íróinak közelmúltban alakult klub­ja kezdeményezésére tartották meg. A vasi írók képviseletében meg­jelent Cs. Nagy István, Gereben Ferenc, Horváth János, Káldi Já­nos, Láng Lajos, Őri Dezső, Tóth Elemér, Virág Márta. Az írókat a találkozóra elkísérte Tóth Gyula, a megyei könyvtár helyettes.,vezer­tője­ és Rózsa Béla, a könyvtár kölcsönzési csoportjának vezetője — mindkettő az író-újságíró klub tagja. Papp Lajos, a Hazafias Nép­front celldömölki bizottságának el­nöke meleg szavakkal köszöntötte a­z est­ részt­vevőit, majd ezt köve­tően Horváth Lajos, a celldömölki leányiskola igazgatója mondott ünnepi beszédet. Hangsúlyozta, hogy a járási székhely lakói öröm­mel és szeretettel várják minden nyáron, a könyvhét alkalmával író vendégeiket. Méltatta a vasi írók törekvését, hogy igyekeznek meg­örökíteni életünk jelenségeit, s az irodalom eszközeivel ábrázolni munkás hétköznapjainkat, örö­meinket és gondjainkat. Kifejezés­re juttatta az olvasóknak azt az igényét, hogy­­ a­­ vasi írók a jövő­ben még színvonalasabb, kidolgo­zottabb alkotásokkal szolgálják az olvasóközönséget. A Vas megyei író-újságíró klub nevében Rózsa Béla köszöntötte a celldömölkieket, majd bemutatta a közönségnek azokat a fiatal köl­tőket, akik eddig még nem szere­peltek író-olvasó találkozókon. El­ső ízben olvasott fel verseiből Ge­­reben Ferenc és Tóth Elemér, me­gyénk két fiatal költője, akiknek írásait egyébként már ismerték a Vas Népéből. Első ízben szerepelt a hagyományos celldömölki találko­zón Őri Dezső­­ is, aki ezúttal egyik novelláját olvasta fel. örömmel fogadta a közönség Cs. Nagy Istvánt, Láng Lajost, Horváth Jánost, Káldi Jánost és Virág Mártát, akikkel hasonló ösz­­szejöveteleken már találkozott. Horváth János egy novelláját­ ol­vasta fel, a költők káté két verssel szerepeltek a találkozón. Módosul az általános iskolai beiratások rendje A művelődésügyi miniszter in­tézkedésére az általános iskolai beiratkozások eddigi rendje meg­változik. Az 1962—1963-as tanév­től csak az új tanköteleseket (az elsőosztályosokat) és a más isko­lákból átjelentkezett tanulókat kell június 21-én és 22-én beírat­ni. Az 1961—1962-es oktatási év­ben iskolába járt gyerekek tankö­telezettsége és iskolába járási kö­telezettsége további beiratás nél­kül is fennáll. A tanulmányi ér­tesítőket a jövőben a tanulók az első tanítási napon adják be az osztályfőnököknek (alsó tagozaton az osztályvezetőknek). Tizenkétezer paradicsompalántát nevelnek a szombathelyi Kertész Tsz hajtatóházában. Képünkön­ kötözik a paradicsompalántákat. (Képriport a 6. oldalon) i sí it. n o iH igli 1 A jelmezverseny első két fiúhelyezettje — a két kis indián — a Magyar László Úttörőházban lezajlott gyermeknapi ünnepségen. Mögöttük a vidám karnevál részvevőinek színes csoportja látható. (Képriport a 3. oldalott}

Next