Vas Népe, 1962. augusztus (7. évfolyam, 178-203. szám)

1962-08-01 / 178. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT VAS MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA VH. évfolyam, 178. szám Ara: 50 fillér 1962. augusztus 1. Szerda Gazdag programmal zárult a VIT harmadik napja Helsinki (MTI). Patak Károly, az MTI kiküldött tudósítója jelen­ti: A Viágifjúsági Találkozó har­madik napja, amelyet a vendéglá­tó Finnország napjának nyilvání­tottak, nagyszabású találkozóval zárult. Este a Helsinkivel szemben fekvő festői Seura-sziget tenger­parti fenyvesében meggyújtották a barátság tábortüzét. A termé­szetvédelmi területen a sok or­szágból érkezett VIT-küldöttek ezrei találkoztak. A magyar mű­vészek itt nagy sikerű hangver­senyt adtak, majd a külföldiek a tábortűz mellett vidám hangulat­ban elbeszélgettek és együtt szó­rakoztak a finn VIT-küldöttekkel­­és az összesereglett környékbeli kíváncsi­skodókkal. A VIT művészeti versenyeinek­­hétfői első fordulóján több ma­gyar művész szerepelt, köztük Barlai Zsuzsa (hegedű), Gyarma­ti Vera (ének), Antal Imre (zon­gora) és Kovács Lóránt (fuvola). A művészeti versenyek kedden is folytatódtak. A magyar delegáció többi művésze a város hét külön­böző helyén adott műsort Elláto­gattak a szállásuktól nem messze levő hajógyárba is és az acélleme­zekből rögtönzött színpadon prog­­rammal kedveskedtek. Kedden a feszti­vál-bizottság előkészítésében folytatódott az oktatás demokratizálásának kér­déseiről indított szeminárium. A VIT diákprogramja legfontosabb eseményeinek egyikeként több napos kollokvium kezdődik a béke és a nemzeti függetlenség kérdé­seiről a munkás kultúrházban. A tudományos értekezleten magyar részről is várható előadás. Megnyílt kedden délelőtt az UNESCO égisze alatt a VIT to­vábbi diákprogrampontjaként ren­dezett értekezlet is a nemzet­közi önkéntes munkatáborok kér­déseiről. Helsinki városa a külföl­di városi tanácstagok tiszteletére fogadást rendez. A városi vezetők Helsinkiben tartózkodó képviselői­nek megmutatják a város neveze­tességeit. A magyar szálláson kedd dél­előtt folyamán a nyugat-európai országok VIT-delegátusainak mintegy 60 főnyi csoportja tett lá­­­togatást. 1 Kami­éti éves a kínai népi felszabadító hadsereg Fekíng (TASZSZ). Augusztus 1-én Kína egész népe megemlé­kezik a kínai népi felszabadító hadsereg megalakulásának­ 35. évfordulójáról. Ebből az alkalom­­±ból Liu Cse-csien vezérőrnagy, a kínai népi felszabadító hadsereg politikai főcsoportjának helyettes főnöke nyilatkozatot adott a­­TASZSZ pekingi tudósítójának. Nyilatkozatában elmondotta, hogy a kínai hadsereg korszerű fegyve­rekkel és technikával felszerelt hatalmas hadsereggé fejlődött. A kínai népi felszabadító had­sereg — hangsúlyozta nyilatkoza­tában a kínai tábornok — a szov­jet hadsereg tapasztalatainak fel­használásával szerveződött és fej­lődött. Harcosai a szovjet nép és hadserege iránti barátság szelle­mében nevelkedtek. Ez a barátság hosszú forradalmi harcban, egy­más kölcsönös támogatásában született meg és erősödött. Az Ok­tóberi Forradalom idején és a pol­gárháború éveiben sok száz kínai harcolt a szovjet hadsereg sorai­ban a szovjet hatalomért. Más­részt a szovjet nép óriási segítsé­get nyújtott a kínai népnek a győ­zelem kivívásában. A barátságnak ugyanebben a szellemében neveljük hadseregün­ket ma is, jelentette ki Liu Csö­csien. A kínai népi felszabadító hadsereg minden harcosa kitűnő­en megérti e barátság jelentősé­gét, világosan látja, hogy e barát­ság alapja a célok, az eszmék kö­zössége. Súlyos földrengés Kolumbiában Bogota (AFP). Hétfőn Kolum­­­biában heves földrengés volt,­ amely számos emberéletet köve­telt és súlyos károkat okozott az ország különböző vidékein. A földrengés magában Bogotában is heves és hosszú időtartamú volt: a főváros és több város között meg­szakadt az összeköttetés. Újabb jelentések szerint­ hét­főn három órán belül három sú­lyos földlökés rázkódtatta meg Kolumbia területének nagy ré­szét, a harmadik földlökés kilen­ces erősségű volt. (A legerősebb földlökés a 12-es). A földrengések epicentruma Bogotától mintegy 260 kilométerre nyugatra volt, de a földlökéseket még Ecuadorban is érezni lehetett. Bogotában a földrengés inkább csak pánikot okozott, Caldes tartományban azonban emberéletben és anyagi­akban nagyok a veszteségek. A legnagyobb károkat a földrengés Pereirea városában okozta. Itt egy textilüzem épülete omlott össze, mintegy 200 munkásnőt temetve maga alá. 40 szövőnő életét vesz­tette, 150 személyt súlyos sérülé­sekkel mentettek ki a romok alól. Az anyagi károkat hárommillió pesora becsülik. Kemenessömjéni fiatal a diákolimpiász egyik díjnyertese Nemrégiben nemzetközi sikert ért el egy vasi fiatal, a kemenessömjéni Sebes­tyén Zoltán. A csehszlovákiai Hlubovában megrendezett nemzetközi matematikai diákolimpiászon — amelyen a Szovjetunió, Bulgária, Lengyelország, Románia, Cseh­szlovákia, a Német Demokratikus Köztár­saság és Magyarország diákcsoportjai vet­tek részt — négy versenyző nyert első dí­jat. Büszk­ék vagyunk arra, hogy a négy fiatal között magyar diák is szerepel. És még jobban örülünk, hogy ez a magyar fiú Vas megyében, Kem­enessömjénben szüle­tett. Sebestyén Zoltán, a kemenessömjéni tsz-paraszt fia az idén érettségizett a cell­­dömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban , s érettségijét máris egy nemzetközi si­ker fémjelzi. Bal oldali képen: Sebestyén Zoltán édes­anyjának segít a háztáji szőlő kapálásában. Jobbra: A kemenessömjéni diákkal együtt örül a sikernek Fapp Sándor nyugalmazott tanító, aki a számtani alapműveletekre tanította Sebestyén Zoltánt. A Szombathelyi Járómű javító V. dolgozói egy új emelődarut he­lyeznek üzembe. Ennek segítségével a nehéz tengelypárok és vas­lemezek mozgatása lényegesen könnyebbé válik. Ma befejezik a nyári mélyszántást, hordanak, csépelnek a balozsameggyesiek Tudósítónk jelenti. A balozsameggyesi Rába Terme­lőszövetkezetben gyorsan, terv­szerűen haladnak az időszerű me­zőgazdasági munkákkal. Az ara­tást már a múlt hét közepén­ be­fejeztük, s vele egy időben folytat­tuk a tarlók felszántását is. öröm­mel közlöm, hogy ma a szántással is teljes egészében végzünk. A szövetkezet a 280 hold kalászosá­ból 65 holdat másodnövényekkel felülvetett, a töbi területen meg teljes egészében mélyszántást vég­zett A nyári mélyszántást azért sikerült ilyen gyorsan befejez­nünk, mert 3 saját és egy kölcsön kapott erőgéppel éjjel-nappal szántottunk. A tsz-ben mintegy 700 kereszt gabonát hordtak osz­­tagba. A cséplés is tervszerűen halad. Főző István Vízre bocsátották a Borsodot Kedden délután a Magyar Ha­jó- és Darugyár angyalföldi gyár­egységében­ vízre bocsátották a Borsod nevű 1300 tonnás Duna­­tengerjárót,­­ amely magyar szí­nekkel járja majd a világtenge­reket. A­ hajót úgy képezték ki, hogy a hidak alatt is közleked­­hessék, így a Dunán is rendsze­resen forgalmat bonyolíthat le.

Next