Vas Népe, 1962. szeptember (7. évfolyam, 204-229. szám)

1962-09-01 / 204. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT VAS MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA VII. évfolyam, 204. szám. Ára: 50 fillér 1862. szeptember 1. Szombat Ma nyílik a 64. Országos Mezőgazdasági Kiállítás Sajtótájé­koz­tató a kiállításról Pénteken délelőtt az Országos Mezőgazdasági Kiállítás terüle­tén 200 újságíró részvételével sajtótájékoztatót tartottak. A külföldi és a hazai sajtó képvi­selőit Fehér Gyula, a Földműve­lésügyi Minisztérium tájékoztatá­si és propaganda-osztályának ve­zetője üdvözölte, majd Naményi Géza, a Minisztertanács Tájékoz­tatási Hivatalának vezetője is­mertette a kiállítás jelentőségét és anyagát. A legutóbbi, 1959-ben megren­dezett kiállítás időszakában a magyar mezőgazdaságban még a kisárutermelő gazdaságok voltak túlsúlyban. Azóta megvalósult mezőgazdaságunk szocialista át­szervezése, a szocializmus erői győzedelmeskedtek hazánk me­zőgazdaságában is. A kiállítás ezt a változást meggyőzően szem­lélteti, s megmutatja, hogy az át­szervezés időszakából jól ismert kettős feladat hogyan volt együt­tesen végrehajtható. Az idei kiállítás legfőbb gya­korlati célja, hogy előmozdítsa a közös gazdaságok további szilár­­dulását, termelésük, s ezzel jöve­delmük növelését, hogy­ szemlél­tető módon nyújtson a termelés­ben jól hasznosítható ismereteket a látogatóknak, főképpen a szö­vetkezeti gazdáknak, a szakmun­kásoknak és a mezőgazdasági ter­melésben dolgozó szakemberek­nek. A kiállítás területe a régebbi 300 000 négyzetméterről 320 000 négyzetméterre bővült. Felújítot­ták a kiállítás valamennyi ko­rábban épült pavilonját, azonkí­vül mintegy 5000 négyzetméter alapterülettel új pavilonokat épí­tettek. A kiállítás szokott nyit­vatartási ideje azelőtt két hét volt, az idén 23 napon át tekint­hető meg. Az idei kiállításra 134 állami gazdaság és 559 termelőszövetke­zet — azaz a szövetkezetek 13 százaléka — jelentkezett termelé­si és tenyésztési eredménnyel. A gazdaságok összesen 1182 nö­vénytermelési eredményüket mu­tatják be; ez a szám a­ legutóbbi kiállításon csak fele ekkora, 581 volt. Rendkívül érdekes és tanulsá­gos a nemzetközi kemizálási be­mutató, amelyet a Szovjetunió­val, a Bolgár Népköztársasággal, Csehszlovákiával, Lengyelország­gal, Romániával és a Német De­mokratikus Köztársasággal közö­sen rendezünk. A látogatók meg­ismerhetik a vegyszeres gyom­irtás, a növényvédelem, a mű­trágyázás, a takarmánykiegészí­tő szerek gyártását és a műanyag­ból készült különféle berendezé­sek, eszközök és felszerelések használatának legújabb eredmé­nyeit és tapasztalatait. Hasonló fontosságú a mezőgaz­dasági gépek nemzetközi bemu­tatója. Figyelmet érdemel a ma­gyar D—4. jelű univerzál traktor. 64 lóerős, de vonóereje csaknem kétszer akkora, mint más­ hason­ló motorú gépé. Hasonló érdeklő­désre tarthat s­zámot a legújabb típusú szovjet gabona- és burgo­nyakombájn, a lengyel és román traktorok, a takarmányfeldolgozó gépek, az NDK-beli univerzális vetőgép, a különböző komlómű­velő eszközök, a növényvédő gé­pek és számos más külföldi cég kitűnő alkotása. A gépeket fel­­használásuk szerinti csoportosí­tásban állították ki, így szemléle­tesebb, tanulságosabb a bemuta­tó. A gépek nagy része munka köz­ben is látható a Herceghalmi Ál­lami Gazdaságban. A kiállítás egyik új témája az üzemszervezési bemutató. Ennek pavilonjában az állami gazdasá­gokban és a termelőszövetkeze­tekben a múlt években sikerrel alkalmazott és általános felhasz­nálásra javasolt üzemi és mun­kaszervezési eljárásokat, mód­szereket ismertetik. Az állattenyésztési bemutatón igen jelentős az 5000 férőhelyes nagyüzemi tojóház, a 12 000 fé­rőhelyes csibenevelő és a gépe­sített sertéshizlalda, amelyben az 500 állat gondozása naponta csu­pán 4—5 munkaórát igényel. Bi­zonyára sok látogatója lesz a dísznövénytermesztési bemutató­nak is, ahol a kertészeti vállala­tok, állami gazdaságok és terme­lőszövetkezetek sokféle vágott virága és több ezer cserép zöld­növénye látható. A korábbi kiállításokhoz hason­lóan most is önálló bemutatóval jelentkezik a Kohó- és Gépipari, az Élelmezésügyi és a Könnyű­ipari Minisztérium, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, az Erdé­szeti Főigazgatóság, valamint a SZÖVOSZ és az OKISZ. Először vesz részt a kiállításon a Magyar Tudományos Akadémia, a KISZ, a Nehézipari Minisztérium, a Szabványügyi Hivatal és számos más intézmény és vállalat. A kiállítás jelentőségét­­ növeli, hogy ezen több külföldi látogatót üdvözölhetünk, mint az előző me­zőgazdasági kiállítás bármelyi­kén. A szocialista országok kö­zül a Bolgár, a Lengyel és a Mongol Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Ro­mán Népköztársaság és a Szovjet­unió mutatja be mezőgazdasága főbb eredményeit, termékeit és módszereit. A Csehszlovák Szo­cialista Köztársaság a nemzetkö­zi kemizálási bemutatón vesz részt. Az említett testvéri orszá­gokon kívül sok más külföldi résztvevő is szerepel­ a kiállítók között. Az említetteken kívül természe­tesen sok-sok egyéb látnivaló szolgál hasznos tanulsággal, egy­ben szórakoztatja és gyönyörköd­teti is a közönséget a következő 23 nap alatt. Naményi Géza tájékoztatása után Szőke Mátyás, az Országos Mezőgazdasági Kiállítás igazga­tója vezette végig az újsgírókat a kiállítás területén és ismertette a kiállítás növénytermesztési és állattenyésztési látnivalóit. Az új­ságírók meglátogatták a külföldi pavilonokat is. A kiállítás ma nyitja meg ka­puit a nagyközönség előtt. Aszfaltozzák a Duclos utcát Ha egy gépkocsi végigszáguldo­tt a forgalmas szombathelyi Duclos utcán, percekig kavargott a sárgásszürke por a levegőben. Évekig panaszkodtak az utcában lakók, éveken át érkeztek a pa­naszos levelek a városi tanács illetékes osztályához. Néhány napja­­megváltozott a Duclos utca képe. Útépítők jöttek, hogy orvosolják a panaszt: aszfalttal burkolják a Duclos utcát. Az ottlakók egy kicsit fellélegeztek. Igaz, még dohog a gép és a kátrány orrfacsaró szaga terjeng, de most már bíznak, hogy a burkolat hamarosan elkészül.. Készül a járda a Duc­os utcában. Forr a leves az óriási fazékban. (Képriport a 3. oldalon) Feszült helyzet, ismételt békítési kísérletek Algériában Algír (MTI): Algériában a hely­zet továbbra is rendkívül feszült, a szembenálló falek azonban egyelőre csak felvonultatják erői­ket, összetűzés még nem történt. Ismételt felhívások hangzanak el, amelyek nyugalomra és a vér­ontás elkerülésére intenek. A Ben Bellát és a Politikai Bizottságot támogató katonaság Bumedien ezredes vezetésével Algír felé vonul, s az éjszakát a fővárostól mintegy 300 kilométernyire töl­tötte. A 4-es számú vilaja szóvivője közölte, hogy az algíri helyőrség védelemre rendezkedik be. A 4-es és a 3-as számú vilája ka­tonái úttorlaszokat állítottak fel, s felszólították a polgári lakos­ságot, szolgáltassa be a fegyvere­ket. A szóvivő hangsúlyozta, hogy az intézkedések „védelmi jellegűek”, hozzátette: „Nem mi fogjuk leadni az első lövést”. Algírban csütörtökön este is­mét nagy­­ tömegek tüntettek a béke mellett. „Ne legyen vér­ontás, békét akarunk” — kiál­tották a felvonulók. A késő éj­szakai órákban megszakadt a te­lefonösszeköttetés az ország kö­zépső és nyugati része között. Az FLN franciaországi szerve­zete felhívást­ intézett az algériai katonákhoz, hogy ne használja­nak fegyvert testvéreik ellen A szervezet közleménye sürgette a nemzeti forradalmi tanács mi­előbbi összehívását, a választások előkészítését. Egyes — meg nem erősített — jelentések szerint titkos tanács­kozások folynak a Politikai Bi­zottság és a 4-es, valamint a 3-as számú vitája vezetői között. Ben Bella miniszterelnökhe­­­lyettes nyugat-algériai körútját­ befejezve csütörtökön visszaérke­zett Oranba. Khider, a Politikai Bizottság főtitkára Rabatba érkezett, uta­zásának céljáról nem nyilatkoz­tak. ­ Új szak kezdi meg működését a felsőfokú tanítóképzőben A népművelési intézmények, a falusi művelődési otthonok, illet­ve könyvtárak kulturális felada­tait ellátó szakemberképzés fej­lesztése érdekében az országban elsőként a szombathelyi Felsőfo­kú Tanítóképző Intézetben kez­di meg működését a népművelő­­könyvtáros szak. A három évig tartó tanulmányi idő alatt a hall­gatók a falusi, az üzemi népmű­velési, illetve könyvtárosi felada­tok elvégzéséhez szükséges sok­irányú képzésben részesülnek, il­letve fél éves gyakorlati foglal­kozáson vesznek majd részt. Az államvizsga után pedig népmű­­velő-könytáros oklevelet kapnak. Az új szak iránt országszerte máris nagy az érdeklődés. Mint­egy 110-en kérték felvételüket. A felvételi vizsgák ma fejeződnek be, s szeptember 10-én kerül sor az ünnepélyes tanévnyitóra. Az intézetben ez évben 196 fia­tal kezdi meg tanulmányait, s a 110 népművelő-könyvtáros szakra jelentkező közül­­pedig mintegy ötven fiatal nyer felvételt első­sorban Vas megyéből, illetve a Dunántúl területéről. A szombathelyi Felsőfokú Ta­nítóképző Intézet népművelő­könyvtáros szakának tapasztala­tai alapján a következő tanévben az országban másodikként a sze­gedi Felsőfokú Tanítóképző Inté­zetben is indul hasonló szak, s mindkét intézetben e szakon is kezdődik levelező oktatás.

Next