Vas Népe, 1962. október (7. évfolyam, 230-255. szám)

1962-10-02 / 230. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT VAS MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA mm—wmwmh——bb—b—bw—bwbbwe— VIL évfolyam, 230. szám Ara: 50 fillér 1962. október 2. Kedd Megkezdődtek a pártértekezletek Tudósítás a sárvári járási pártértekesletről Az MSZMP VIII. kongresszusára való készülésnek lezárult az első szatuisza: a pártszervezetekben mindenütt megválasztották azokat a küldötteket, akik a járás, a város, illetve az üzem vagy község kommunistáit képviselik a pártértekezleteken. Tegnap me­gyénkben először Sárváron ült össze a járási pártértekezlet, hogy a pártbizottság beszámolója alapján megtárgyalja a járás kommu­nistáinak a munkáját, s számba vegye azokat a politikai és gazda­sági sikereket, amelyeket vártunk politikájának megvalósításával a járásban elértek. A járási pártértekezlet hétfői ülésén részt vett és felszólalt Gosztonyi János elvtárs, a megyei pártbizottság első titkára és Tóth Gyula elvtárs, a megyei pártbizottság titkára. A különböző bizottságok megválasztása után került sor a járási pártbizottság beszámolójára, amelyet Derdák István elvtárs, a járási pártbizott­ság első titkára mondott el. a sárvári járás fejlődéséről adott számot a járási pártbizottság beszámolja Derdák elvtárs bevezetőben szólt arról, hogy a küldöttválasztó taggyűlések tapasztalatainak ta­núsága szerint örvendetesen nö­­vekszük a kommunisták öntudata, felelősségérzete. A küldöttválasz­tó taggyűléseken felszólalt több száz párttag és meghívott pár­­tonkívüli kifejezte egyetértését a párt politikájával, s a Központi Bizottság kongresszusi irányel­veivel. Ennek bizonyítéka az is, hogy növekszik a dolgozók kezde­ményezőkészsége és mind az ipar­ban, mind a mezőgazdaságban fel­lendült a kongresszusi munka­­verseny.­­■ Az elmúlt három év legna­gyobb eredményét a sárvári járás­ban is az jelentette, hogy leraktuk a szocializmus alapjait a mező­­gazdaságban is — mondotta Der­dák elvtárs, majd részletesen ele­mezte a pártszervezetek munká­ját Kitűnt, hogy az elmúlt három évben politi­kailag, szervezetileg és lét­számban is erősödtek a párt­­szervezetek. A pártbizottság beszámolója éle­sen bírálta az olyan nézeteket amelyek lebecsülik a meggyőzést és az ösztönösséget állítják elő­térbe. A sárvári járásban is mind na­gyobb gondot fordítanak arra, hogy erősödjön a pártmunka tár­sadalmi jellege, növelik a párt­tagok aktivitását, mind több dolgo­zót vonnak be a falusi pártszerve­zetek a párt politikájának megva­lósításáért végzett munkába. Ja­vult a pártszervezetek gazdaság­­szervező tevékenysége is. Ma már nemcsak napirendre tűzik a tag­gyűléseken a gazdasági kérdése­ket, hanem ellenőrzik is a gazda­sági munkát, s a kommunisták kezdeményezik a munkaversenyt, élen járnak az újításokban, a kez­deményezésekben és a szocialista brigádokban is példát mutatnak. Az elmúlt években annyi újítást valósítottak meg, mint korábban 10 év alatt Ugyanakkor tapasztal­ható még a konzervatizmus, külö­nösen a mezőgazdaságban, amikor arról van szó, hogy bátrabban al­kalmazzák az új termelési tapasz­talatokat. Az agitációs és propa­gandamunkának fontos feladata, hogy leküzdje a mezőgazdasági termelés fejlődését gátló maradi nézeteket. A pártbizottság beszámolója részletesen elemezte a tömegszer­vezetek pártirányítását, a nép­front-bizottságok szerepét, majd a járás iparának néhány problé­­m­ájáról szólt A sárvári járásban 10 ipari üzem működik, s az ipari ter­melés az elmúlt három évben 23 százalékkal nőtt A legjobb termelési eredményt a Sárvári Cukorgyár, a Barnevál, a Répcelaki Szénsavüzem és a Sár­vári Fehérjeüzem érte el Ezekben az üzemekben az évi termelési ér­ték-növekedés 7—8 százalékos volt ami megfelelt a tervben előírt fejlődésnek. Különösen ör­vendetes a cukorgyár és a Bar­­nevál termelési értékének növe­kedése, hiszen ezeknek az üze­meknek tevékenysége, fejlődése nagymértékben a mezőgazdasági termelés növekedésétől függ. A beszámolóból kitűnt hogy az ipari célokra fordított beruházá­sok összege megközelítette a 38 millió forintot A beruházás cél­tudatos volt amit bizonyít az is, hogy a termelés növekedésének kétharmadát a termelékenység emelkedésével sikerült elérni A termelékenység növekedéséhez nagy segítséget nyújtott az újító­­mozgalom: az újítások alkalma­zásával három év alatt több mint 850 ezer forintot takarítottak meg. A pártkongresszus tiszteleté­re kezdeményezett munkaverseny jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a verseny­­felajánlásokban mintegy nyolc­millió forint megtakarítás szere­pel A beszámoló rámutatott: a párt­­szervezeteknek és a kommunisták­nak az üzemekben az lesz a fő fel­adatuk, hogy segítsék a gazdasági munka jobb megszervezését, a műszaki színvonal emelése, mert ezen a téren még komoly bajok vannak. Néhány ütemben még nem teremtették meg a dolgozók részére az előírt munkakörülmé­nyeket másutt nem törekednek arra, hogy a dolgozók egyéni problémái mielőbb megnyugtató-­­­an megoldódjanak.­­ — Járásunk mezőgazdasági jel­ - legű — hangsúlyozta a pártbizott-­ ság beszámolója. — Ebből is kö-­ vetkezik, hogy­­ a járási pártbizottságnak és a­­ pártszervezeteknek továbbra­­ is fő feladatuk a mezőgazda-­­ sági termelés, a felvásárlás és­­ értékesítés növelése, és a dol-­­ gozó parasztokkal való foko-­­­zottabb törődés. A járás dolgozó parasztságának­­ 98 százaléka termelőszövetkeze- - tekben tömörül , életük, mind­ jobban növekvő jólétük a tsz-ek, erősödésétől, fejlődésétől függ. A­ pártértekezlet örömmel nyugtáz-­ hatja: a járásban sikerrel oldották­­ meg a kettős feladatot — a mező-­ gazdaság szocialista átszervezésé­vel együtt nőtt a mezőgazdasági­­ termelés is. Ezt bizonyítja a többi között a felvásárlás: 1957—58—59- ben — a mezőgazdaság szocialista átszervezésének befejezése előtt — évente 30—30 ezer sertést adott el a parasztság. 1961—62-ben már 34 ezer sertést értékesítenek a szö­vetkezetek és a háztáji gazdasá­gok. A dolgozó parasztok döntő több­sége most már bízik a szövetkezeti gazdálkodásban, a tsz-tagok meg­találják számításukat, szorgalmas munkájuk eredményeként jobban és biztonságosabban élnek. Egyre inkább sikerül megoldani a tsz­­ek vezetését A legtöbb szövetkezet élén olyan vezetők állnak, akik nemcsak szakmai rátermettsé­gükkel, vezetési készségükkel tűnnek ki, hanem azzal is, hogy egyetértenek a párt poli­tikájával, lelkesen dolgoznak a szövetkezetek felvirágozta­tásán és élvezik a tagság bi­zalmát is. A legtöbb szövetkezetben még az ellenőrző bizottságok munká­jával van baj, még nem mindig töltik be igazi hivatásukat A legsürgősebb feladat a sárvá­ri járásban is — húzta alá a párt­­bizottság beszámolója —, hogy helyi kádelneveléssel, utánpótlás­sal mielőbb megoldják a szövet­kezetekben a szakember­kérdést Az elnökök és az agronómusok mellett 120 brigádvezető segíti a szövetkezetek vezetését, de ezek közül, sajnos, csak kettőnek van megfelelő szakképzettsége Ugyan­akkor megoldott a szövetkezetek könyvelése, minden tsz-ben szak­képzett könyvelő dolgozik. Sokat javult az idén a tsz-ekben a mun­kaszervezés, nőtt a tagok aktivi­tása, amihez nagyban hozzájárult az idén első ízben alkalmazott eredményességi rendszer, amely érdekeltebbé tette a tagokat a ter­melésben. A pártbizottság beszámolója részletesen elemezte a mezőgazda­­sági termelés alakulását és meg­állapította: a legnagyobb ered­ményt a kukorica termesztésében érték el. Ez pedig igen jó hatás­sal volt az állattenyésztésre és a jövedelmező gazdálkodásra. Ugyanakkor tovább kell lépni a holdankénti hozamok növelésében, és a silókukoricatermelést is fo­kozni kell . A kenyérgabona termelésé­ben az idén nem értük el a kí­vánt eredményeket, mert a tavaszi fagyok igen megatkították a ve­téseket, s ehhez jött még a jégve­rés is, amely ugyancsak komoly károkat okozott —­­ mondotta Derdák elvtárs. — De a termésát­lagok nemcsak az elemi károk miatt alakultak a vártnál kedve­zőtlenebbül. Ha jobb magágyat készítettek volna a szövetkezetek, akkor kevesebb lett volna a kifa­gyás, mert a gabona a tavaszra jobban meg tudott volna erősödni. A terméseredmények növelé­sében igen nagy szerepe van a talajerő-utánpótlásnak. Ennek érdekében sokat tettünk a sárvári járásban is. Egy-két éven belül elérjük, hogy négyévenként minden földet műtrágyázni tu­dunk. Javult a műtrágya felhasz­nálása is, bár még nem a kívánt mértékben. A járás területének 70 —75 százaléka savanyú talaj, amit csak meszezéssel lehet lényegesen megjavítani. Egyre több tsz él az öntözés adta lehetőségekkel is. Ta­valy 427 holdat, az idén pedig már 680 holdat öntöztek a já­rásban. A sárvári járás igen ked­vező helyzetben van, számos fo­lyó, patak szeli át, s ez lehetővé teszi az öntözéses gazdálkodás ki­­szélesítését. Részletesen foglalkozott a beszá­moló a járás állattenyésztésével, mint a nagyüzemi gazdálkodás fejlesztésének egyik legfontosabb kérdésével. Megállapította a be­­számoló, hogy a sertéstenyésztés és a ba­romfitenyésztés viszonylag jó­nak mondható, ugyanakkor a szarvasmarha-tenyésztésben még igen sok a tennivaló. A szarvasmarha-tenyésztés fejlesz­tésében lényegében két feladatot jelölt meg a beszámoló. Az egyik — s ez a legsürgetőbb — a takar­­mánytermesztés növelése, mert enélkül nem lehet megoldani a másik feladatot sem: az állatállo­mány minőségi színvonalának emelését Nagyon alacsony még a tsz-ekben a tehenek tejhozama­ alig haladja meg a kétezer litert A mezőgazdasági termelés szín­vonalának növekedését, a­ tsz-ta­gok munkájának könnyítését jel­lemezve a beszámoló megállapí­totta: 1960 óta lényegesen javult a tsz-ekben is a gépesítés. A szö­vetkezetek birtokában ma már 240 traktor van és egy traktorra 183 hold szántó esik. A szövetke­zeteknek van egyéb gépi felszere­lésük is. Kormányunk megfelelő anyagi támogatást nyújtott a szö­vetkezeteknek a gazdasági épüle­tek — istállók, ólak — létesítésé­re, s ma­ már a közös állatállo­mány 80 százaléka nagyüzemi mó­don van elhelyezve. A pártbizott­ság beszámolója elismeréssel szólt a tsz-tagok áldozatosságáról, amit azzal bizonyított, hogy a szövet­kezetek saját erőből 20 millió fo­rintos beruházást eszközöltek az elmúlt években. A mezőgazdaság fejlesztésében levő feladatokat summázva a be­számoló leszögezte: pártunk és kormányunk hatá­rozatai és rendeletei megadják a lehetőséget ahhoz, hogy a sárvári járásban a következő években még jobban növeked­jen a termelés, s tovább erő­södjenek a szövetkezetek. A pártbizottság beszámolója még számos kérdéssel — a keres­kedelemmel, kulturális életünk biztató fejlődésével, a járás egész­ségügyével, a fegyveres erők te­vékenységével — foglalkozott,­­majd végezetül szólt a békeharc­ban előttünk álló legfőbb felada­tokról. A pártbizottság beszámolóját követően Székely Jenő elvtárs, a revíziós bizottság elnöke terjesz­tette elő a revíziós bizottság je­lentését, majd megkezdődött a vita a pártbizottság beszámolója és a revíziós bizottság jelentése felett. A vitára és a pártértekezlet további munkájának ismertetésére ,holnapi számunkban visszatérttel „önkiszolgáló alapon”, fogásonként más-más ablakból rakják tálcára az ételeket a cipőgyár dolgozói. (Képes riport a 3. oldalon). Dobi István a Tápióvölgye községeinek szövetkezeti paraszttalálkozóján A Tápióvölgye községeinek ter­melőszövetkezeti parasztsága min­den évben nagy találkozóval ün­nepli a szüret kezdetét. Az idén Tápiószelén rendezték meg a ha­gyományos ünnepet Ebből az al­kalomból Tápiószelére látogatott Dobi István, az Elnöki Tanács el­nöke, aki a nap jelentős részét a járta ünneplő dolgozói között töl­tötte. A nagygyűlés több mint 12 ezer részvevője előtt Dobi István tartott beszédet Az Elnöki Tanács elnöke be­szédében a mezőgazdasági terme­lés, a szocialista építés problémái­ról szólott, majd a korszerű nagy­üzemi mezőgazdaság fejlesztésével kapcsolatban részletesen beszélt a pártkongresszus irányelveiről, vé­­gül külpolitikai kérdésekkel fog­lalkozott A nagygyűlés után a járás ter­melőszövetkezeti küldöttségei kö­szöntötték Dobi Istvánt, aki végig­nézte az ezt követő kultúrműsort, majd közös ebéden vett részt a megye, a járás és a termelőszö­vetkezetek vezetőinek társaságá­ban. ___ _

Next