Vas Népe, 1962. november (7. évfolyam, 256-280. szám)

1962-11-01 / 256. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT VAS MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Vn. évfolyam, 256. szám Ata • 50 fillér 1962. november 1. Csütörtök Kádár János elvtárs felszólalt a budapesti pártértekezleten Szerdán, a budapesti pártérte­kezlet második napján Veres Jó­zsefnek, a Fővárosi Tanács vb-el­­nökének megnyitója után folytat­ták a két referátum és a határo­zati javaslat feletti vitát. Első­ként Keszei Károly, a Szakszerve­zetek Budapesti Tanácsának veze­tő titkára szólalt fel Foglalkozott a szakszervezeti munka, az üze­mi demokrácia, valamint a dol­gozók politikai és kulturális neve­lése és a munkásvédelem kérdé­seivel. Füzesi Lajosné üzemi párttitkár az üzemi dolgozó nők problémáiról, vezetésben való részvételük arányairól szólott. Ezután Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első tát­ikára emelkedtt szólásra, aki idő­szerű beül- és belpolitikai kérdé­sekről beszélt. Több felszólalás után Csikesz Józsefné, a Budapesti Pártbizott­ság titkára bezárta a vitát, majd Kiss Dezső, a pártbizottság első titkára válaszolt a felszólaláso­kra. Hangsúlyozta: a pártértekezlet részvevői szenvedélyesen keresték azokat a lehetőségeket, amelyek­kel a lehető legjobban alkalmaz­hatják a párt politikáját. A bu­dapesti pártértekezlet jó munkát végzett. Becsületesen készült fel a kongresszusra. A főváros kom­munistái értik és helyeslik a párt­­politikáját, készen állnak arra, hogy a párt VIII. kongresszusának határozatait teljes erejükkel, leg­jobb tudásukkal valósítsák meg. Ezután a pártértekezlet egyhan­gúlag elfogadta a Budapesti Párt­­bizottság beszámolóját, a Revíziós Bizottság beszámolóját, valamint a határozati javaslatot a kétna­pos vitában elhangzott kiegészí­tésekkel, majd megadta a felmen­tést a Budapesti Pártbizottágnak és a Revíziós Bizottságnak. A budapesti pártértekezlet utol­só napirendi pontjaként a fővá­rosi üzemek, vállalatok, hivata­lok, intézmények, termelőszövet­kezetek kommunistáinak küldöt­tei megválasztották­ a Budapesti Pártbizottság 53 tagját, 17 póttag­ját, a Revíziós Bizottság 11 tag­ját, valamint a VIII. kongresszus 189 szavazati és 12 tanácskozási jogú budapesti küldöttét. A Budapesti Pártbizottság meg­tartotta első ülését, amelyen meg­választották a végrehajtó bizott­ságot. A Budapesti Pártbizottság első titkára Gáspár Sándor, má­sodtitkár Kiss Dezső, titkárai: Csikesz Józsefné, Méhes Lajos és Ve­né­cz­y János. A pártbizottság az Esti Hírlap főszerkesztőjévé Kelen Bélát vá­lasztotta. A Revíziós Bizottság elnöke is­mét Gallai Lajos lett. •­ Ülésezett­­a megyei tanács végrehajtó bizottsága Tegnap délelőtt Szombathelyen ■Gonda György elvtárs elnökleté­vel ülést tartott a megyei tanács végrehajtó bizottsága. A tanács­kozáson részt vett Földvári Lász­ló elvtárs, a Közlekedési és Pos­taügyi miniszter helyettese, vala­mint Jakab Sándor elvtárs, az Országos Idegenforgalmi Tanács titkára. A napirend előtt Gonda György elvtárs, a végrehajtó bi­­zottság elnöke számolt be a két végrehajtó bizottsági ülés közötti fontosabb döntésekről és utasítá­sokról, valamint a lejárt határ­idejű határozatok végrehajtásá­ról. Ezt követően Batty Edit, a megyei idegenforgalmú hivatal ve­­zetője terjesztett elő távlati ter­vet a megye idegenforgalmának fejlesztéséről, majd Grósz Géza, a 17. sz. Autóközlekedési Vállalat igazgatója számolt be a megye autóbuszközlekedéséről. Ezután Deutsch Mik­ós, az Agrobotanikai Intézet vezetőjének a burgonya­termesztés jelenlegi helyzetéről és jövőjéről készített írásos anyagát tárgyalta meg a vb, majd Harsá­nyi Lajos igazgató, a Vépen léte­sítendő mezőgazdasági szakiskola néhány problémáját vázolta. A vb-ülés ezután meghallgatta Nagy József elvtárs, a megyei ta­nács mezőgazdasági osztályveze­tője információs jelentését az őszi vetési és betakarítási munkákról. Országos gyermekgyógyász konferencia Szerdán megnyílt Budapesten a Magyar Gyermekorvosok Társasá­gának háromnapos tudományos konferenciája. A kongresszus, ame­lyen ötszáz gyermekorvos vesz részt, beszámol az utolsó két év­ben szerzett tapasztalatokról és eredményekről._____________ Összehívták az országgyűlést A Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa az alkotmány 12. paragrafu­sa 2. bekezdése alapján az ország­­gyűlést 1962. november 5-én dél­előtt 11 órára összehívta. Magyar nők­üldöttség utazott Brüsszelbe Szerdán magyar küldöttség uta­­zott Brüsszelbe, a nők világfóru­mának tanácskozására. A küldött­ség vezetője Turgonyi Júlia, a Magyar Nők Országos Tanácsának osztályvezetője, tagjai Hermann Aliz gyermekpszichológus és Nagy Jánosné, az Országos Pedagógiai Intézet tanszékvezetője. A Habsburgok helyett Stan és Pan „Megálmodtam” rtT~~—~ .................— —■—t—i—nTiTT rr~r—irr-iw— Magyar államférfiak táviratai algériai államférfiakhoz őexcellenciája Ahmed Ben Bella, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság miniszterelnöke, Nemzeti felszabadító, harcuk megindulásának 8. évfordulója alkalmából kérem, Miniszterelnök Úr, fogadja az egész magyar nép, a kormány és a magam legőszintébb jókívánságait. Örömmel tölt el bennünket a nagy győzelem, amelyet a hős algériai nép a nem­zeti függetlenségért vívott áldozatos harcban elért. Szívből kívánok új sikereket az egész algériai népnek a kivívott függetlenség vé­delmében, a gyarmati elnyomatás súlyos örökségének felszámolásá­ban, országuk fejlődésében. Az algériai nemzeti ünnep al­kalmából Rónai Sándor, a Ma­gyar Népköztársaság országgyűlé­sének elnöke ugyancsak távirat­ban üdvözölte Ferhat Abbast, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság nemzetgyűlésének el­­­nökét. Péter János külügyminiszter táviratban üdvözölte Mohammed Khemisti külügyminisztert. Somogyi Miklós, a SZOT elnö­ke táviratban üdvözölte az Algé­riai Dolgozók Általános Szövetsé­gét az algériai nép hősi nemzeti felszabadító harca megkezdésének 8. évfordulója alkalmából. KÁDÁR JÁNOS, Algír, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. U Thant Fidel Castróval tanácskozott Havanna (MTI). U Thant, az ENSZ ügyvezető főtitkára kedden Havannában megbeszélést folyta­tott Fidel Castróval, a kubai for­radalmi kormány miniszterelnöké­vel. ENSZ-szóvivő szerint a ta­nácskozás több mint két óra hosz­­szat tartott. A szóvivő hangoztatta, hogy a megbeszélések során szóba kerül­tek mindazok a pontok, amelyeket U Thantnak Fidel Castro meghí­vását elfogadó levele tartalmaz. U Thant e levelében kifejezte re­ményét, hogy a megbeszélések olyan megoldáshoz vezetnek, ame­lyek biztosítják Kuba szuverenitá­sának tiszteletben tartását. Az ENSZ-szóvivő rámutatott, hogy U Thant nem azért érkezett Kubába, hogy az ország vezetőivel a különböző fegyverek kivonásá­ról tanácskozzék. U Thant útjá­nak az a célja, hogy Fidel Cast­róval megvitassa a kubai válság valamennyi fontos oldalát. Egyéb­ként U Thant látogatásával kap­csolatban a kubai sajtó is rámu­tat, hogy az ENSZ ügyvezető fő­titkára „tárgyalások és nem pe­dig megfigyelés céljából érkezett Havannába”. A megbeszélésekről a kubai fő­városban hivatalos közleményt, adtak ki, amely hangoztatja, hogy­ a kubai fél „világosan leszögezte álláspontját”. A tárgyalásokon azonban nem született megállapo­dás. Jól értesült források szerint Fi­del Castro U Thanttal folytatott tanácskozásai során ragaszkodott ahhoz, hogy adjanak biztosítéko­kat arra, hogy az Egyesült Álla­mok nem követ el agressziót Kuba ellen. A miniszterelnök kijelen­tette, hogy csak a garanciák meg­adása után engedélyezheti az ENSZ megfigyelőknek, hogy ellen­őrizzék a Kubában levő fegyver­­rendszerek leszerelését. New York. Kennedy elnök — jól értesült források szerint — U Thant visszaérkezése után dönt arról, hogy ismét életbe léptesse-e a Kuba-ellenes tengeri blokádot. A források szerint Kennedy dön­tése nagymértékben függ U Thant havannai tanácskozásának kime­­netelétől. . .. " Arról sincs még döntés, hogy az Egyesült Államok megvonja-e a segélyt Libanontól és­­ Törökor­szágtól. Október 23-án Kennedy elnök, olyan törvényt írt alá, amelynek értelmében megtagad­ják az amerikai gazdasági segélyt olyan országoktól, amelyek árut adnak el­ vagy árut szállítanak Kubának. Azóta az amerikaiak fel­tartóztattál­ egy szovjet árut szállító libanoni hajót, hétfőn pe­dig azt jelentették, hogy szovjet búzával megrakott török hajók tartanak Havanna felé. Külügyi körökben most fontolgatják, mité­vők legyenek Törökországgal és Libanonnal. Hatvan személy részére nővérszáll­ás épül Szombathelyen, a Kámán Kató utcában­ A Tanácsi Építő­ipari Vállalat dolgozói a terv szerint 1963 második felében adják át az épületet, amelyben a megyei kórházban szolgálatot teljesítő nővérek kapnak majd helyet. Az épület egyemeletes lesz, 30 kétágyas szobával, melegítőkonyhával, fürdővel és egyéb mellékhelyiségekkel. Az építkezésre az idén 1 millió forintot fordítsunk. Az épület kivitelezési összköltsége a terv szerint 1 millió 700 ezer forint N©m szűnnek a provokációk Kuba ellen New York (TASZSZ). Mint a hírügynökségek jelentéseiből kitű­nik, az Egyesült Államokban és a nyugati félteke néhány más or­szágában tanyázó kubai ellenfor­­radalmárok továbbra is terveket szőnek egy kubai betörésre. Cardona, a kubai emigránsok vezetője kedden a sajtó képvise­lői előtt kijelentette, hogy az álta­la vezetett „forradalmi tanács” fenntartja magának a jogot, hogy erőszakot alkalmazzon Fidel Cast­ro kubai miniszterelnök megbuk­tatására, tekintet nélkül arra, mi­lyen formában rendezik a jelenle­gi válságot. Az AFP Miamiból származó je­lentése szerint a múlt heti súlyos nemzetközi válság idején az „Alfa —66” kubai emigráns csoport több hajója elindult Kuba partjai felé, hogy „megtámadja a sziget kato­­nai objektumait”. A vállalkozás azonban kudarccal végződött. - -

Next