Vas Népe, 1962. december (7. évfolyam, 281-305. szám)

1962-12-01 / 281. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT VAS MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA T­L évfolyam, 28. szám Ára: 50 fillér 1962. december 1. Szombat Javítja az áramszolgáltatást a 22 millió forintos költséggel épült új transzformátor-állomás Hosszabb próbaüzemeltetés után a múlt héten adták át véglegesen rendeltetésének Szombathelyen, a Vépi úton felépített 35/20 kilovol­tos transzformátor- és kapcsoló­­állomást. Ebből az alkalomból lapunk munkatársa felkereste Németh Endrét, az ÉDÁSZ üzemviteli osz­tályának technikusát, hogy tájé­koztatást kérjen arról, mi tette szükségessé az állomás megépíté­sét és milyen javulást eredménye­zett a jelentős költséggel létesített objektum a megye elektromos­en­ergia-ellátásában ? A felszabadulás óta a me­gye villamosenergia-fogyasztása több mint tízszeresére növe­kedett. 1945 előtt a megye és Szombathely áramszükségletét zömében az iker­vári erőmű látta el. A felszaba­dulás után megindult gazdasági fejlődés következtében a megnö­vekedett igényeket az Ajkáról ki­épített 20 kilovoltos távvezetékkel próbálták megoldani. Ez sem bi­zonyult azonban elegendőnek. 1950-ben újabb 35 kilovoltos táv­vezetéket kötöttek be a Zanati úti transzformátor-alállomásba. Eredetileg azt tervezték, hogy­­ezt az alállomást bővítik tovább, •de az 1956 után Szombathelyen és a megyében megindult nagyará­nyú ipartelepítés mind nagyobb energia-igénnyel lépett fel, s a gazdaságos bővítésre itt nem nyílt lehetőség. Ekkor merült fel egy új, nagy teljesítményű energiaátalakító és elosztóállomás létesítése. A terve­zést 1957-ben kezdte meg a Buda­pesti Erőmű Tervező Vállalat. Az állomás és az ehhez tar­tozó egy emeletes, négylakásos szolgálati lakóépület építését 1959. januárjában kezdte meg az Állami Építőipari Vállalat, s határidőre, 1960. decemberé­ben átadták a közel kilenc millió forintos értékű létesít­ményt. Ezután láttak hozzá az energiaát­alakító berendezések, automatikus kapcsolók és a legmodernebb mű­szerekkel felszerelt vezénylőterem kiépítéséhez, amelynek költségei elérték a 13 millió forintot. A Bu­dapesti Villamos Állomásszerelő Vállalat dolgozói elsőrendű mun­kát végeztek. Az építkezés idején az ipar igé­nyei állandóan növekedtek, s ezért 1961-ben szükségessé vált egy újabb 35 kilovoltos távvezeték kiépítése. Időközben az Országos Villamos Távvezeték Építő­ Válla­lat munkásai megkezdték a­ Zanati úti alállomásba futó távvezetékek­nek a Vépi útra történő áthelye­zését. Dacolva esővel, sárral a határidőre elkészültek. A jelenleg három darab 35 kilo­voltos távvezetékről táplált Vépi úti állomás vizembe helyezése első­sorban az ipari fogyasztást javít­ja, de még mindig csak a pilla­natnyi igények kielégítéséről be­szélhetünk. feszültség-ingadozás — ami elsősorban a televízió-tulajdo­nosokat bosszantja, — tovább­ra is fennállhat, mivel azt csak a városi belső hálózat korsze­rűsítésével lehet megszüntetni. Ezt a munkát Szombathelyen már elkezdték és fokozatosan végzik, azonban az állandóan növekvő igényekkel nehezen tudnak lépést tartani. Az új állomás Szombat­helyt, Kőszeget és azok környeze­tében levő településeket, továbbá a Gyöngyös menti községeket lát­ja el áramma. Több esetben tapasztalhattuk, hogy hosszabb-rövidebb időre ki­alszik a villany és sötétségbe bo­rul a város. Ennek elsősorban az az oka, hogy a jelenlegi távveze­tékek az időjárási viszontaságok­­nak és a külső behatásoknak nem tudnak minden esetben ellenállni. Ezen a téren gyökeres változást jelent és a forrasztók igényeit is fedezi majd az új 120 kilovoltos táv­­vezeték, ami Ajkáról hoz ener­giát a Vépi úti állomásba. Az építkezést már megkezdték, s előreláthatólag a jövő év végére be is fejezik. A teljes biztonságot azonban csak a második 120 kilo­voltos vezeték kiépítésével lehet majd elérni, ami az elkövetkezen­dő évek feladata lesz. A mostani új transzformátor­állomás a legkorszerűbb az or­szágban, teljesen automatizált - Elaludt a piellány. Vajon, mit ál­modik? Édesanyja, Simon Józsefné, ölbői lakos már boldogan mosolyog. Nehéz szülés volt, életében a nyolca­dik i­s a legnehezebb. November 23-én, amikor még hótorlaszok bé­nították meg a közlekedést megyénk­ben, egy mozdony és egy szerkocsi — áttörve az akadályokat — Hegyfa­luról hozta be a szombathelyi kliniká­ra a vajúdó asszonyt. A bátor vas­­utasok és az orvosok megmentették útpery.»+t,síok életét. Magyar Katonai Síü­ldöttség Bulgáriáján Szófia (MTI). Czinege Lajos ve­zérezredes, honvédelmi miniszter vezetésével Szófiába érkezett ma­gyar katonai küldöttség koszorút helyezett el a Georgi Dimitrov Mauzóleumon. A magyar katonai küldöttség ugyancsak megkoszorúzta a szó­fiai szovjet hősi emlékművet és a partizán emlékművet. Dobri Dzsinov vezérezredes, bolgár honvédelmi miniszter pén­tek délután fogadta a Bulgáriában tartózkodó magyar katonai kül­döttséget. A találkozón jelen vol­tak a bolgár néphadsereg vezetői is. A találkozó igen baráti légkör­ben zajlott le. Dobri Dzsurov vezérezredes a magyar katonai küldöttség részére pénteken este baráti vacsorát ren­dezett a bolgár néphadsereg köz­ponti házában. A magyar katonai küldöttség tiszteletére adott va­csorán jelen voltak a bolgár nép­hadsereg vezetői, a szófiai helyőr­ség parancsnokai és tisztjei, vala­mint Cséby Lajos, a Magyar Népköztársaság szófiai nagyköve­te. A vacsorán Dobri Dzsurov ve­zérezredes és Czinege Lajos ve­zérezredes mondott pohárkös­zön­t* .......... —­ml . A testvérpártól­ képviselői Kádár János elvtársitól Kádár János, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első titkára pénteken fogadta Bias Rocát, a Kubai Egyesített Forradalmi Szer­vezetek Titkárságának tagját. A beszélgetésen jelen volt Nemes Dezső, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, a Központi Bi­zottság titkára. Ugyancsak pénteken fogadta Kádár János Henry Winstont, az az Amerikai Egyesült Államok Kommunista Pártja Politikai Bi­zottságának tagját, a párt alelnö­két. A beszélgetésen jelen volt Nemes Dezső, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára és Hollai Imre, az MSZMP KB Külügyi osztályának vezetője. Minden óra számít A téliesre fordult időjárás igen nagy gondok elé állítja a mezőgazdaság dolgozóit. Sok helyen hótakaró borítja a földe­ket, pedig az őszi munkáknak egy jelentős része még hátra van. A megyében mintegy 50 ezer holdnyi terület mélyszán­,­tatlan. A cukorrépának legalább 30 százaléka vár elszállításra, közel 19 ezer holdon töretlen a kukorica és 28 ezer holdon lábon áll a szár. Ezek csak­ a legfontosabb munkák. Nem em­lítettük a trágyahordást és azokat az egyéb időszerű tenniva­lókat, amelyeket mindenkor a tél beállta előtt kellett elvé­gezni. Mi az oka, hogy december elején is ennyi munka van még? S különösen olyan ősz után, amikor hosszú hetekig a legjobb időben lehetett dolgozni, s amikor olyan sok gép van a tsz-ek­­ben, mint még soha? Jogos a kérdés. Sajnos, a szövetkezetek­ben vagy legalábbis azok jelentős részében még mindig nem sajátították el a nagyüzemi munkaszervezést. Elhúzódott az ősziek betakarítása, néhol a „ráérünk” hangulat uralkodott el. Novemberben a sok évi átlagot háromszorosan meghaladó csapadék hullott. Ebben az időben csak alig lehetett igazán jól dolgozni. Nem vitás: ez az állapot nagyon késleltette az őszi munkák elvégzését. Tanulságként azonban még egy dol­got is szóvá kell tenni: a tsz-ek az idén is sokkal több munkát terveztek elvégezni a saját gépeikkel, mint amire képesek vol­tak. „Nem fizetünk a gépállomásnak, amikor van saját gé­pünk” — hallhatta az ember itt is ott is, így a nyár és az ősz egy részében több mint 100 gépállomási erőgép kihasználatla­nul állt, ami most érezteti hatását. Végezzünk csak egy röpke számítást! Ha a mély­szánta­la­­nul maradt terület holdján csak egy mázsával lenne kevesebb a termés, az 50 ezer holdnál 500 vagon abraktakarmány vesz­teséget jelent, aminek az értéke 10 millió forint. El lehet rajta gondolkodni: érdemes volt-e kihasználatlanul hagyni, a gépál­lomási erőgépeket? Most azonban az legyen a legfőbb gond, hogyan tudnák pótolni a saját hibából származó és az időjárás okozta mu­lasztást? Minden tennivaló nagyon sürgős, de a legsürgősebb talán mégis a betakarítás és a mélyszántás. A vasi gépállomá­sok és a tsz-ek legalább 900 szántásra alkalmas erőgéppel ren­delkeznek. Gépenként napi három holdas teljesítéssel jó há­rom hét alatt elvégezhetnék a szántást, vagyis még ebben az évben befejezhetnék e munkát. Sajnos, holnap reggel még nem lehet mindenütt elindí­tani a traktorokat, de amire a föld mindenütt alkalmas lesz a szántásra, addig bizony el kell készíteni a feladatok tervét, hogy utána aztán gördülékenyen haladjon a munka. A megye ve­zető szakemberi azt javasolják: a gépállomási vezetők és a já­rási tanácsok mezőgazdasági osztályainak dolgozói közösen mérjék fel, mennyi a szárítatlan föld. Határozzák meg a sür­gető munka végzésének módját és minden lehetőt tegyenek meg az őszi feladatok maradéktalan elvégzésére. Nem ártana külön figyelmet szentelni az olyan tsz-ek segítésére, ame­lyeknek még nincsenek elgendő gépük. A szántás mielőbbi elvégzésében változatlanul nagy szer­­­repe lesz a két műszak alkalmazásának, s minden munkára alkalmas óra — a vasárnapiakat is beleértve — kihasználásá­nak. ,Ilyenkor ugyanis ritkán fordul elő, hogy az egész napot végigvehet dolgozni.­ Ezért, ha csak egy-két óráig lehet szán­tani, arra az időre is járatni kell a traktorokat. A célszerűség azt kívánja, hogy egy-egy szántásra alkalmas területen ne csak egy-két gépet járassanak, mert így elaprózzák a munkát, ha­nem lehetőleg annyi traktort irányítsanak egy-egy területre, ahánnyal egy-két nap alatt felszánthatják a megkezdett táblát A munkát feltétlenül gyorsítja, ha a traktorosokat anyagi­lag is érdekeltté teszik a szántásban és gondoskodnak ellátá­sukról is. Akár dekádonként is érdemes volna célprémiumot kitűzni egy-egy feladat elvégzésére. S ha 10 naponként a ke­reseten felül jutalmaznák is a traktorosokat, azok nagyobb kedvvel ülnének a gépek nyergébe és szívesebben dolgozná­ ,­nak éjjel is és vasárnap is. Meleg ruhája, csizmája minden­­ traktorvezetőnek van. De ilyenkor a meleg öltöny ellenére is­­ szívesen megiszik a szabadban dolgozó egy-egy forró teát.­­ Ezekben a hetekben egyetlen termelőszövetkezeti vagy gépál­­­­lomási vezető se menjen úgy­ a mezőre, hogy ne vinne magával­­ meleg italt a traktorosnak.­­ December elején járunk. Az időjárás, sajnos, nem kedvező, é s újabb csapadékra van­ kilátás. Jól kell összpontosítani­­ az erőket, hogy majd a munkára alkalmas napokon, minél , többet pótol­nak az elmaradásból. Udvardi Gyula ! Foglalkozáson a képzőm­űv­észeti kör idősebb tagjai. (Képes riport a 3. oldalon­)

Next