Vas Népe, 1963. január (8. évfolyam, 1-25. szám)

1963-01-03 / 1. szám

EK 1 ­ fillér 1963. jan. 3. Csütörtök •társ Mján útije elhallgassanak. .1 ezelőtt a há­­j,l­ant el Telet­niük döbbentek világon, hogy a béke ma már még csak nem átéka, hanem halálnak kéz­­emberiség szá­­rán a népek a ízesét és a ve­lárítását fogad­­tanulság lehet íknak, akik ilyen élünk és a srén mindannyi­­k a magunk fe­­n lobogó élet­gondtalan vi­­a bátran szár­­lyeknek mosta­­nráiban gondol-­­ és tisztelettel jakra, akik meg­­békét, szovjet , akik bölcs­ek­­kal elhárítot­­■út A béke vé­­etnek a politiká­ja. Ennek tudatában köves­sük harcosait és legyünk mindannyian a béke ügyé­nek bátor, öntudatos kato­nái. Magyar hazánkban békes­ségben és biztonságban, mind szebb körülmények között élünk és dolgozunk. Tisztelete van a törvénynek, az igazságnak, a munkának, a tudásnak, a szorgalomnak, az egyéni és közösségi be­csületnek, az igaz, mély, szocialista emberiességnek. Növekedik megbecsülésünk a szocialista országok nagy családjában, de e táboron kívül élő jóakaratú embe­rek világában is. Legyen ez a szilveszter éjszaka en­nek örömünnepe és hozzon az új év még több szépsé­get, gyarapodást mindany­­nyiunk életébe. Ezekkel a gondolatokkal kívánok si­kerekben gazdag, boldog új­esztendőt minden kedves hallgatómnak — fejezte be beszédét Dobi István. Ülésezett a megyei tanács végrehajtó Tegnap ülést tartott Szom­bathelyen a megyei tanács végrehajtó bizottsága. Az elnöki bejelentések után a működő falusi klubok mun­kájáról tárgyalt a vb az erről szóló előterjesztések alapján. Ezt követően a tűz­­zárszámadások előkészíté­sének tapasztalatait vitat­ták meg, majd­ f­olyó ügyek­ről tanácskoztak. Olzottságo A nyugat-berlini rendőrség újabb provokációja Berlin. Mint az NDK­ nemzetvédelmi miniszté­­riumának sajtóosztálya kö­zölte, 1963. január 1­1-én, ko­ra reggel a nyugatnémet rendőrség gyorstüzelő fegy­verekkel rálőtt az NDK ha­tárőreire, akik a Német De­mokratikus Köztársaságot Nyugat-Berlintől elválasztó államhatáron teljesítettek szolgálatot. Joachim Mas­­cheit az NDK határőr altiszt­je megsebesült a fején és kórházba szállították. tettek 40z esküt a­ választási ikségek és a választókerületi bizottságok tagjai , arról a sajtó február 24-én fánkban az ür­es­z tanácsra­­. A választási elő­­országszerte tok. Megyénkben üntek az első in­­. a választásokra szülés érdekében, ték le az esküt a elnökségek és a füleli bizottságok nácsok végrehajtó­nak elnökei előtt, e székhelyen meg­­hét tagú megyei választási elnökség, s egy­idejűleg megalakultak a megyei választókerületi bi­zottságok is. A megyei ta­nács végrehajtó bizottsága a választási elnökség tagjai­nak, illetve a választókerü­leti bizottságok elnökeinek és titkárainak nevét és lak­címét a megyei tanács vég­rehajtó bizottsága titkársá­gán közszemlére tette ki. A névjegyzéket a hivatalos órák idején a megyei tanács végrehajtó bizottsága titkár­ságának helyiségében (Ber­zsenyi Dániel tér 1. I. eme­let 12, amely egyben a vá­lasztási elnökség hivatalos helyisége is) bárki megte­kintheti. Ugyancsak tegnap tették le az esküt Szombathelyen a városi választási elnökség és a városi választókerületi bi­zottságok tagjai. A városi tanács végrehajtó bizottsága a választási elnökség tag­jainak és a választókerületi bizottságok elnökeinek és titkárainál;­ nevét és lakcí­mét a városi tanács végre­hajtó bizottsága titkárságán közszemlére tette ki. Téli munka A kedvezőtlen időjárás a szom­bathelyi Békeharcos Termelőszö­vetkezetben is késleltette a kuko­rica betakarítását. Ennek­ ellenére a tsz tagjai nem zúgolódnak, mert elfogadható termésük van. A mé­rések szerint a kukoricából hol­danként 43 mázsát takarítottak be csövesen. A rengeteg terményt a górékban sem tudták elhelyezni, ezért a termés egy részét az istál­lópadlásra­ kell felszállítani. növény k­unesztesi ungauveze­­rgyra nőtt csöveket. Ezek a göbölyök az idei termésű kukorica után kapott takarmány, tápon híznak. ml.-r—n..A.a -a-...■ .-v.-..c. -- .a. t s A fsi-~@z@tek fcsnácskezd­seg elé Hagyományos már, hogy a megye párt és taná­csi vezetői évenként megbeszélésre ülnek össze termelőszövetkezeti vezetőkkel és tagokkal, mező­­gazdasági szakemberekkel, közösen megvitatnak egy-egy időszerű problémát. Ma a megyei párt­végrehajtó bizottság és a megyei tanács végrehajtó bizottsága rendezésében szintén kétnapos tanácsko­zás kezdődik a megye székhelyén. A ma kezdődő tanácskozásnak az ad különös jelentőséget, hogy olyan esztendő elején vagyunk, amely döntően esik latba a mezőgazdasági terme­lés növelésében. Mint ismeretes, a második ötéves terv végére jelentős mértékben növelni kell a me­zőgazdasági termékek hozamát, hogy az életszín­vonal emelésében kitűzött céljainkat maradéktala­nul megvalósíthassuk. A tanácskozás nyugtázhatja: tavaly megtaláltuk és alkalmaztuk azt az alapvető díjazási, illetve jöve­delemelosztási formát, mely a megye sajátosságai­nak a legjobban megfelel. Ennek az volt a lényege, hogy a szövetkezeti tag jövedelme és részesedése attól függjön, hány mázsa kukoricát, burgonyát, cu­korrépát, szálastakarmányt termel meg, illetve mennyi tejet, húst, tojást stb-t állított elő. A jövedelemelosztásnak az új módszere — ame­lyet a megyei párt-végrehajtó bizottság és a megyei tanács vb. egy évvel ezelőtt javasolt a termelő­­szövetkezeteknek — már a múlt év elején nagy visszhangra talált. Népszerűségét mi sem bizonyítja jobban mint az, hogy a 189 vasi termelőszövetkezet közül 133-ban eszerint részesedtek a tagok. Viszont ez a jövedelemelosztási forma elsősorban csak a növénytermesztésben dolgozók érdekeltségének problémáját oldotta meg. Az állattenyésztésben dol­gozókét nem, s ez az állapot bizonyos „feszültséget” idézett elő a tsz-ek tagságának körében. A tanácskozást megelőző hetekben lapunkban vitát indítottunk a részes művelésről. Termelőszö­vetkezeti vezetők és tagok, tsz-ekben dolgozó szakemberek nyíltan és őszintén elmondották róla véleményüket. A lei figyelemmel kísérte a vitát, tapasz­talhatta, hogy nemcsak az állatenyésztők, hanem a függetlenített vezetők érdekeltségének problémája is megoldatlan maradt Több helyen maguk a tsz­­tagok is elmondották: nem értenek vele egyet, hogy a vezető javadalmazása esetenként kisebb legyen mint a tagé. A jövedelemelosztás körül egyéb problémák is felmerültek. A tanácskozás feladata lesz, hogy az egyéves tapasztalatokat értékelve, felhasználva tö­kéletesítse, fejlessze és tegye általánossá az anyagi érdekeltséget. A jövedelemelosztásnak ez a formája megteremti majd a feltételét a fejlettebb pénzbeni díjazás bevezetésének is. Különféle tanácskozásokon sokszor elhangzott már az a nagyon igaz megállapítás, hogy egy-egy termelőszövetkezet fejlődése gazdasági és politikai megszilárdulása jórészt attól függ, milyen az illető nagyüzem vezetése. A vasi tsz-ek nagy részében a vezetés színvonala kielégítő. Ez a szövetkezetek gaz­dasági eredményeiben is megmutatkozik. Egy ki­sebb részükben azonban még sok kívánnivaló akad a vezetés megjavítását illetően. A közeljövőben, megsegítés céljából, újabb vezetőket­ küldenek a gazdaságilag gyenge tsz-ekbe. A segítségadásnak ez a módja sokat lendíthet a gyenge szövetkezeteken, de véglegesen nem oldja meg a problémát. Ezért népszerűsíteni, szélesíteni kell a már kialakulóban levő „az erősebb segítse a gyengét” mozgalmat. A ma kezdődő tanácskozásnál aligha lenne alkalma­sabb fórum arra, hogy ezt a problémát is alaposan megvitassák. Fontos, az egész megye parasztságát érintő problémákról lesz szó a két nap alatt. A tanácsko­zás akkor tölti be igazán a feladatát, ha a legidő­szerűbb, s a pillanatnyilag legfontosabb problémák­ról minél többen elmondják őszintén véleményü­ket. A termékeny, szabad vita kiindulópontja lehet — és kell is, hogy az legyen — a jelenlegi felada­tok mielőbbi megoldásának, a jövedelemelosztási forma tökéletesítésének, a fejlett, módszerek széles körű alkalmazásának a gyenge termelőszövetkezetek mielőbbi megerősítésének. E gondolatok jegyében köszöntjük a ma kezdődő tanácskozást.

Next