Vas Népe, 1963. február (8. évfolyam, 26-49. szám)

1963-02-01 / 26. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK * m­­érfolyWB, 26. szám Ára 60 fillér 1963. február L Pántér Ülést tartott a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöksége A Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsának elnöksé­ge csütörtökön a mozgalom székházában ülést tartott. Kállai Gyula elnöki meg­nyitója után az elnökség meghallgatta Harmati Sán­dornak, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa titkárá­nak tájékoztatóját a válasz­tási előkészületet eddigi szakaszáról és a jelölő­­gyű­lések tapasztalatairól, majd megtárgyalta a fővárosi és a 19 megyei választókerület képviselő- és pótkép­viselő­jelöltjeinek az metekes nép­­frontbizottságok által elfo­gadott és felterjesztett lajst­romát. A vitában felszólalt: Danovits Lajos, Darvas Jó­zsef, Dobi István, Göncz Ilona, Kádár János, Ortutay Gyula és Szakasits Árpád. A Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsának elnöksé­ge a választókerületi lajst­romokat elfogadta, és a vá­lasztási törvénynek megf­ele­lően megküldte az országos választási elnökségnek. n­g­u­m­ok.­ ...a­kár szomba­thelyen folyik a hó és takarítás. Felvételünk az Éden Gyula téren készült. (Fotó: Biró) ". Tájékoztató a rendkívüli szénszünet megszüntetéséről A Művelődésügyi Minisz­térium­ban kapott tájékozta­tás szerint az országosan elrendelt rendkívüli iskolai szénszünet február 3-án vé­get ér. Ott, ahol — szén­­hiány miatt — a tanítást nem tudják elkezdeni, a megyei, a megyei jogú vá­rosi tanács művelődési osz­tálya — saját hatáskörében — további szünetet engedé­lyezhet, ezekben az iskolák­ban azonban a tanévet meg kell hosszabbítani. Hóba fulladtak az időjárás-enyhülés remények... (MTI). Európában ismét támadásba ment át a tél:­­szerdán hóviharok temettél­ el az enyhüléshez fűzött reményeket. A hideghullám fehér ta­karót borított Rómára, a Riviérára, Szábliára és Szar­díniára. Olaszországban a h­ó súlya alatt sok gazdasá­gi épület beomlott. A kárt s­étszázötvenezer, dollárra becsülne Az iskolákat há­rom napra bezárták. A két Németországban mínusz 20 fokos hideg der­­meszti meg a tájat, de a Rajnán sikerült fenntartani a hajózást Jugoszláviában az újabb havazás nagy közlekedési zavarokat okozott, annál is inkább, mivel számos falu­val már az előző hideghul­lám idején megszakadt a kapcsolat. Vannak falvak, ahová több mint két hete nem lehet eljutni. Az isko­lai szénszünetet újabb két héttel meghosszabbítottál­. Ausztriában lavina teme­tett el két egyetemi hallga­tót, a meteorológusok jelen­tése sem biztató: mínusz 22 fokot jósoltak a következő napokra is. Bulgáriában ugyancsak zavarokat okozott a fagy. Az­ iskolákban február el­sejétől február 10-ig meg­hosszabbították a szénszü­netet Angliában a rövid olva­dás után ismét fehérré vált a táj és az angolok dide­regve hallgatják az újabb hideget jósoló időjárásje­len­téseket. A becslések szerint fél tábornok offenzáviájának eddig 438 áldozata van Európában. Olaszország mérlege a legsúlyosabb: 114, majd Anglia követke­zik 113, Jugoszlávia 44, Nyugat-Német­ország 32, Spanyolország 30, N­­olan­­dia 26 halottal. Jeges vihar zúdult szer­dán az Egyesült Államok­ra is. A forgalom az or­szág középk­eleti részén sok helyen megszakadt. Hó és ólmos eső akadályozta a közlekedést. Közel 1 ezer takarékkönyvet adtak ki 192-ben a vasvári járásban Atlasz a föld alatti vizekről Jelentősen nőtt a boltok forgalma a január 1-i árleszállítás óta 1963. január 1-től a kor­mány határozatára, leszállí­tották néhány tartós fo­gyasztási cikk és egyes tex­tiláruk árát, valamint a la­káskarbantartási szolgálta­tások díját. A dolgozó nők háztartási munkáját megkönnyítő tartós fogyasztási cikkek közül a centrifugák, elektro­mos padlókefélő gépek ára 30 százalékkal, a varrógépe­ké 20 százalékkal csökkent Olcsóbb áron kerültek janu­ár 1-től forgalomba a mo­torkerékpárok és 30 száza­lékkal csökkentették a le­mezjátszók árát. A textil­áruk közül a női nylon ha­risnyák, valamint a női és férfi habselyem és kötött alsóneműk 20 százalékkal lettek olcsóbbak. Az új esztendő küszöbén került nyilvánosságra a kor­mánynak az a határozata, amely 1963 végéig az ország egész területére előírja a teljesített szolgáltatásoktól függően a lakáskarbantar­tási díjak 15—20 százalék­kal való fokozatos csökken­tését. A lakáskarbantartás elősegítése érdekében 30 százalékkal olcsóbb lett az év elejétől az olaj- és lagv­­festékek ára. A Vas megyei Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalattól, valamint a Szombathelyi Állami Áruháztól kérdeztük meg, hogyan fogadta a la­kosság a kormány intézke­déseit, és hogyan alakult az esztendő első hónapjában a leszállított áruk vásárlási forgalma? Az Iparcikk Kiskereske­delmi Vállalat RAMIL boltja rekordforgalmat bonyolított le a leszállított ára tartó fogyasztási cikkekből. Pad­lókefélő gépből, amely 1500 forintról 1030 forintra, il­letve 1300 forintról 980 fo­rintra csökkent, január 25-ig a bolt dolgozói 30 darabot adtak el A háziasszonyok munkáját megkönnyítő centrifuga 400 forinttal lett olcsóbb. Ebből az árucikk­ből január 25-ig kereken 50 darab talált gazdára Szom­bathelyen. A lemezjátszó 1650 forint helyett 1100 fo­rintért vásárolható. Január 25-ig tizenöten vásároltak ebből az árucikkből. Bár még a Lehel hűtő­­szekrényeknek nagyon távo­li a „szezonja”, máris több gépre érkezett előjegyzés. Megélénkült a kereslet a te­levízió-készülékek iránt is. A tv-készülékeknél árcsök­kenés ugyan nincs, de janu­ár 1-től minden kisképer­­nyős típus részletre is vásá­rolható. A1 járműbolt ugyancsak jelentős forgal­mat bonyolított le az esz­tendő első hónapjában. Ta­valy januárban mindössze három Pannónia motorke­rékpár fogyott el, azonban az idén Szombathelyen ja­nuár 25-ig a Járműboltban nyolc motorkerékpár talált gazdára. Kismotorokra 40 előjegyzés gyűlt össze, és nagy az érdeklődés a közel­jövőben érkező Simpson gyártmányú kismotorok iránt is. A Csepel motortí­pusból az idén januárban kétszer annyit adtak el Szombathelyen, mint a múlt év hasonló időszakában. 11 Állami Áruházban is jelentős forgalom­gyara­podásról számoltak be. A műszaki osztályon tavaly ja­nuárban két Jáva gyártmá­nyú motorkerékpár, egy varrógép és egy lemezjátszó kelt el Az idén január 25-ig két motorkerékpárt, 10 da­rab centrifugát, hat padló­kefélő gépet, egy varrógé­pet és 16 lemezjátszót vásá­roltak. A leszállított férfi és női habselyem fehérneműk, va­lamint a nylrm harisnyák forgalma is ugrásszerűen megnőtt, összehasonlításul néhány adat: 1962-ben ja­nuár 2 és 8 között harisnyá­ból 29 ezer forintot forgal­mazott az áruház. Az idén január 2 és 8 között a le­szállított árú nylonharis­nyákból 43 ezer forint érté­kű mennyiség fogyott el. Hasonló forgalmat bonyo­lítottak le a leszállított árukból az Iparcikk Kiske­reskedelmi Vállalat boltjai­ban is. Átlagosan 2—2,5-szer több érv fogyott az idén januárban, mint a múlt év hasonló időszaká­ban. Talán sokan kevés jelen­tőséget tulajdonítanak a kü­lönböző festékanyagok ár­­csökkentésének. Pedig a cikkek iránt is nagymérték­ben megnőtt az érdeklődés. Az Iparcikk Kiskereskedel­mi Vállalat Köztársaság té­ri festék és háztartási bolt­jának januári terve 350 ezer forint volt. A bolt dol­gozói aggódtak is, hogy az árleszállítás miatt nem tud­ják teljesíteni a tervet. Ag­godalmuk azonban felesle­gesnek bizonyult, mert ép­pen az árleszállítás miatt annyira megnőtt a festék­áruk forgalma, hogy e havi előirányzást 150 ezer forint­tal túlteljesítették. Elek Tibor ­ Hogyan fejlődik a kereskedelmi és vendéglátóipari hálózat ? SzS3-ban Áruház nyílik Szombathelyen ! A Belkereskedelmi Mi­­­­nisZitériumban kapott tájé­­l­koztatás szerint az idén 822­0 egységgel, mintegy 110 ezer­­ négyzetméterrel bővül az­­ ország kiskereskedelmi há­­­­lózata. Többek között 300­­ élelmiszer­-, 52 ruházati-,­­ 12­­ vegyes iparcikk­-boltot , és 200 kereskedelmi ven­­déglátóhelyet bővítenek.­­ A már folyamatban levő­­ beruházások közül az idén­­, többek között megnyílik a­­ megnagyobbított szägct­­£ szentmiklósi áruház, Baján­­ pedig üzlethelyiségek össze­­­­vonásával iparcikk-áruház­­ létesül. Új szállodák is épül­nek és megnyílik több most átalakítás alatt álló szállo­da. Megnyitják a helyreál­lított szegedi Tisza Szállót, az újonnan épülő Tihanyi Szállót, az egri Turista Szállót és a Salgótarjáni Szállodát. Befejezik a győri Vörös Csillag, az egri Park, a miskolci Avas korszerűsí­tését, illetve bővítését. Az új lakótelepeken 1963- ban 185 új bolt és vendég­látóhely épül. Szombathe­­lyen csaknem ezer négyzet-­­­méter alapterületű áruház­­ nyiik. Ezenkívül Dunaúj­­i városban, Újszegeden, Ti­­i­szaszederkényben, Békés- S­csabán, Kecskeméten, Tata-­­­bányán is létesül áruház, illetve ideáruház. A kereskedelmileg ellá­tatlan területek üzletháló­zatának fejlesztésére a ter­vek szerint a tanácsi kis­kereskedelmi vállalatok vi­déken 75, a föld­művesszö­­vetkezetek pedig húsz pe­­remboltot építenek olyan helyeken, ahol ezer méter körzetben nincs élelmiszer­­üzlet. Megkezdődik néhány na­­gyobb beruházás kivitelezé­­e. Elkezdik a balatonfüredi Vörös Csillag ko­rszerűsíté­­st, Tatabányán pedig egy 200 négyzetméteres alapte­­ületű áruház építését. Útügyi jelentés A KPM Útügyi Osztályá­nak csütörtökön délutáni tájékoztatása szerint külö­nösen Vas és Zala megyé­ben, továbbá a Balaton északi oldalán, Tapolca, Veszprém, Bicske vonalán erős a hófúvás, az utak jár­­hatatlanok. Hóakadályok keletkeztek Szabolcs-Szat­­már megye északi részén is. Sortra érkeztek azonban a hírek­, hogy az ország más részein is feltámadt a szél, hordja a havat, tehát to­vábbi akadályok kelenfena­­k ennek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék