Vas Népe, 1963. április (8. évfolyam, 77-99. szám)

1963-04-02 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! VIII. évfolyam, 77. szám Ára 60 fillér 1963. április 2. Kedd Katonai államcsíny Guatemalában GUATEMALA CITY (Reute­). A guatemalai hadsereg vasárnap átvette a koonány irányítását és a ,,nyugalom” helyreállításáig felf­ügyészi tette az alkot­­­­mányt. Nyugati hírügynökségek jelentései szerint a vasár­napra virradó északa folya­mán a guatenalai főváros egyes negyedeiben mintegy húszperces tűzi­arc foly. A túlerőben levő katonai egy­ségek azonban gyorsan le­küzdötték az ellenállást. A spuccsista katonai ve­zetők nyilatkozatot adtak­ ki.­ Ezen bejelentik, hogy elmozdították Ydigoras Fu­­entes elnököt és „ideiglene­sen” Alfredo Enrique • Pe­ralta Azurdia ezredes, had­ügyminiszter vette át a leg­főbb végrehajtó és törvény­hozó­ hatalom gyakorlását. Az alkotmányt felfüggesz­tették, a nemzetgyűlést fel­oszlatták, a politikai pártok működését betiltották. Az új katonai junta azzal próbálta megindokolni a hatalomátvételt, hogy „az utóbbi időben jelentősen fo­kozódott a kommunista­­elemek beszivárgása és szükség volt a hadsereg ak­ciójára, hogy megakadá­lyozzák a kommunisták ha­talomra jutását Guatemalá­ban”. A nyilatkozat végül azt ígéri, hogy „az új kormány tiszteletben , tartja az elődje által vállalt összes nemzet­közi egyezményeket”, s fel­szólítja az ország lakossá­gát, „működjék együtt a kormánnyal egy valóban demokratikus alapokon lé­tesülő kormányzati rend­szer létrehozásában és a kommunizmus gyökeres ki­irtásában”. Hírügynökségi jelentéseik szerint a hadsereg mindhá­rom fegyverneme támogat­ta a puccsista katonatisz­tek akcióját. Vasárnap közleményt adott ki a katonai junta politikai programjáról. En­nek középpontjában a kom­­munitaellenesség áll. A szélsőségesen jobboldali katona­tisztiek ugyanakkor bizonyos „lépcsőzetes intéz­kedéseket” helyeznek kilá­tásba a leginkább rászoru­lók — különösen a mező­­gazdasági és az ipari mun­kások helyzetének megjaví­tására. # Feloszlattuk ' g asmsotgyulést m­oldamk & kommunistákat m A hadügy­miniszter az államfő . Ostromállapot kis országban . A közlemény „valóban demokratikus légkör” ki­alakítását ígéri és kilátás­­ba helyezi, hogy „mihelyt a hadsereg teljesítette fel­adatát, átadja a hatalmat a nép áltel megválasztandó elnöknek”. Arról azonban nem tesz említést a közle­mény, hogy mikor tartaná­nak elnökválasztásokat. A közlemény külpolitikai­ része hangoztatja, hogy a junta „a legszí­vélyesebb kapcsolatokra” törekszik a demokratikus országokkal. Kitűnik azonban, hogy ez elsősorban azokra az orszá­gokra vonatkozik, amelyek „szolidárisak az amerikai kontinens szabad országai­val” – értsd Kuba ellene­sek. A puccsisták letartóztat­ták Roberto Ale­jest, Ydigo­ras Fuantes pártjának el­­nö­kjelöltjét, valamint a megdöntött kormány több kommunistabarátsággal vá­dolt miniszterét. A volt el­nököt Nicaraguába száműz­ték. Ideérkezésekor megle­petésre úgy nyila­tkozott, hogy a kormányát megdön­tő Italon ai hatalomátvétel „országa és Közép-Ameri­­ka többi részének javát szolgálja”. Guatemala fővárosában vasárnap sajtóétekezlet ke­retében mutatkozott be az újságíróknak Enrique Pe­ralta Azurdia, az állam új feje, az 54 éves egykori hadügyminiszer. Nyilakoza­­tában megismételte koráb­bi id jelen­téseit arra vonat­kozólag, hogy a hadsereg­­jobboldali. .lisztjei „gyöke­restől ki akarják irtani a kommunizmust Guatemalá­ban”. Kérte az újságírókat, hogy ne tekintsék katonai juntának az „új kormányt”. Nyilvánosságra hozták időközben, hogy a most ha­talomra­ került vezetők el­fogatási parancsot adtak ki Arevalo volt guatemalai el­nök (1945—1951) ellen. Are­­valot a jelenlegi guatemalai vezetőség „kommunistának” tartja. Az egykori államfő pénteken a hatóságok meg­kerülésével Mexikóból visz­­szaérkezett az országba, s közölte az újságírókkal, hogy vidékre vonul. Áréval egyébként cáfolja, hogy bármi köze is lenne a kom­munista mozgalomhoz. Az új kormányzat, amely hatalomra jutása után ki­adott nyilatkozataiban több új rendeletet jelentett be, egy régi intézkedést válto­zatlanul hagyott, s ez a ren­delet az Ydigoras Fuentes által elrendelt ostromálla­pot. Cedenbal beszéde Ulan Bator (TASZSZ). Cedenbal, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának első titkára, a Mongol Népköztársaság Minisztertanácsának elnö­ke beszédet mondott az Ulan­­Bator-i pártértekez­leten. Részletesen kifejtette, mi­lyen sikereket ért el eddig a mongol nép harmadik ötéves tervének teljesítésé­ben. Hangsúlyozta, hogy 1962-ben a jószágállomány 594.000-r­el volt nagyobb, mint 1961-ben, az ipar pe­dig 14,2 százalékkal növel­te teljesítményét. Új főis­kolái­, technikumok, isko­­lák nyíltak­ meg.. Három h­ónap után megjelentek a New York-i napilapok New York (Reuter). New Yorkban a közönség nagy ünnepléssel fogadta a kö­zel­­ három­hónapos szünet után megjelenő napilapo­kat. Miután vasárnap dél­után a klisékészítők szak­­szervezete is elfogadta, az új munkaszerződési javas­latokat, végleg befejező­dött a nyomdászok 114 na­pos sztrájkja. Jack Benny New York-i színész indította el ünne­pélyesen a nyomdagépeket és Natalie Wood filmsztár pezsgővel bocsátotta útjá­ra a napilapokat kiszállító első teherautót. Vasárnap este 21 ágyúlövés és tűzijá­ték üdvözölte a sajtótermé­kek újbóli megjelenését. Elsőnek­ a Daily Miror ke­rült ki az újságárusokhoz. A mexikói elnök Varsóba érkezett VARSÓ (MTI). Adolfo Lopez Mateos mexikói el­nök Aleksander Zawadzki, lengyel államelnök meghí­vására hétfőn Varsóba ér­kezett. Az elnök kíséreté­ben van felesége és leánya, valamint Tello külügymi­niszter, továbbá a mexikói gazdasági és tudományos élet számos vezetője, a sajtó több munkatársa. A vendéget a varsói re­pülőtéren Aleksander Za­wadzki, az Államtanács elnöke, Jozef Cyrankiewicz miniszterlenök és a lengyel kormány több tagja fo­gadta. A mexikói elnököt A. Zawadzki üdvözölte, majd szavaira Adolfo Lopez Ma­teos válaszolt. Mateos mexikói elnök és kísérete hétfőn délután ud­variassági látogatást tett a lengy­el állam­ vezetőinél, megkoszorúzta az ismeret­len katona sírját, ismerke­dett Varsóval, majd meg­kezdődtek a két ország gaz­dasági szakembereinek ta­nácskozásai. Este a küldött­ség részt vett Zawadzkinak az államtanács elnökének fogadásán. 13 felszabadulási Ünnepségek programja Francia válasz a Szovjetunió jegyzékére /Ifjú láttam Kubában ? Lottó tárgynyeremény-sorsolás Gonda György elvtárs előadása a tanácsvezetők feladatairól Gonda György elvtárs, a megyei tanács vb-elnöke tegnap délelőtt a szombat­helyi tanácsakadémia hall­gatói számára a vb-tagok vezető és irányító munká­járól előadást tartott A vezetés elméleti és gyakor­lati ismereteit el kell sa­játítania minden vb-veze­­tőnek — mondotta. — Eredményes munkát csak az végezhet, aki igényes önmagával szemben is. A vezetés módszereiről szól­va kijelentette, hogy a tes­tületi vezetés és az önálló­ság nem egymást kizáró fogalmak. A vezetők jó munkájától függ a tes­tületi vezetés színvonala és eredményessége is. Részletesen foglalkozott a vezetés tárgyi és személyi feltételeivel, a helyismeret és lakosságismeret fontos­ságával, a munka megter­vezésével, továbbá a veze­tők szakmai, politikai ön­képzésével A jó vezető nem kötel­es­ségszerűen, ha­nem hivatásszeretettel vég­zi munkáját — hangsúlyoz­ta Gonda elvtárs. Tegnap ülést tartott a szombathelyi járási pártbizottság Tegnap délelőtt ülést tar­tott a szombathelyi járási pártbizottság. Németh Ist­ván elvtársnak, a megyei párt-végrehajtó bizottság tagjának, a járási pártbi­zottság első titkárának elő­terjesztése alapján beható­an megvitatták a termelő­szövetkezetek 1962. évi zárszámadásának tapaszta­latait. A vita alapján meg­felelő határozatokat hoz­tak. Dr. Szabó István, a járási tanács elnöke az országgyű­lési és tanácsválasztások járási tapasztalatairól szá­molt be a pártbizottságnak. Kozma István elvtárs, a járási pártbizottság titkára a végrehajtó bizottság mun­kájáról adott tájékoztatást és ismertette az elmúlt pártbizottsági ülés óta ho­zott határozatokat. Négymillió tonna széntől fosztották meg a francia kapitalista gazdaságot Egy h­ónapja tart a bányászok sztrájkja Párizs (MTI). A francia szénbányászok sztrájkja hétfőn második hónapjába lépett. Ebből az alkalom­ból a három nagy szakszer­vezet újabb nyilatkozatban szögezte le álláspontját. A CGT, a keresztény CFTC és a szocialista Force Ouv­­riere határozottan kitart a sztrájk folytatása mellett. A bányászok mindaddig nem veszik fel a munkát, amíg a kormány nem tel­jesíti követeléseik lényegét. Vasárnap a­ kelet-fran­­ciaországi szénmedence bá­nyászai Mertebachban tar­tottak nagygyűlést, s új­ból leszögezték: a sztrájk ötödik hetében töretlen ,a bányászok egysége, hiába­való a kormánynak az a számítása, hogy a nélkülö­zés megadásra kényszeríti a bányászokat A francia munkásosz­tály, a lakosság csaknem valamennyi rétege, tovább­ra is támogatja a bányá­szok harcát. Az üzemekben, hivatalokban a dolgozók egynapi keresetüket aján­lották fel a bányászok sztrájkalapjára. A nagyvá­rosokban a munkáscsalá­dok több tízezer bányász­­gyermeket látnak vendégül a húsvéti vakáció alatt. Vasárnap több mint ezer gyermek érkezett Párizsba Észak-Franciaországból. Az egy hónapja tartó szénbányász-sztrájk eddig 4 millió tonna széntől fosz­totta meg a francia gazda­ságot. A szénhiány egyre erőteljesebben érezteti ha­tását az iparban. Egyes hőerőművek már beszün­tették működésüket. Az Angliából érkezett szén­szállítmányok a nyugat­­franciaországi kikötőben vesztegelnek, a dokkmun­kások mindenütt megta­gadták a szén kirakását. A nyugatnémet szavazók elfordulnak Adenauer pártjától BONN (MTI). Vasárnap választások voltak a nyu­gatnémetországi Rajna- Pfalz tartományban. A választások következtében a CDU elvesztette eddigi abszolút többségét a tarto­mányi parlamentben. Sza­vazatainak száma a legutób­bi választásokhoz képest 828.000-ről 778.000-re csök­kent és az eddigi 52 man­dátum helyett csak 46-ot szerzett. Ugyanakkor a szo­ciáldemokraták 37-ről 43-ra, a szabad demokraták pedig az eddigi 10-ről 11-re nö­velték mandátumaik szá­mát. A szélsőjobboldali né­met birodalmi párt, amely eddig egy mandátummal rendelkezett, most teljesen kibukott a tartományi par­lamentből. A Rajna-Pfalz­­ban­ elszenvedett újabb érzékeny szavazóveszteség, különösen pedig az a tény, hogy a CDU immár az „Adenauer leghűbb tarto­mányának” minősítette Rajna-Pfalzban is elvesz­tette abszolút többségét* lesújtó hatást keltett ke­reszténydemokrata körök­ben, ahol sopánkodva mondják, hogy a CDU ifj.* már a mezőgazdasági jel­legű és katolikus lakosságú vidékeken is szavazatokat veszít.

Next