Vas Népe, 1963. május (8. évfolyam, 100-125. szám)

1963-05-01 / 100. szám

Éljen és erősödjek a szocialista országok népeinek testvéri egysége! világ proletárjai egyesüljetek: VnI. évfolyam, 100. szám Ára 70 fillér 1963. május 1. Szerda A kommunisták sikere az olasz választásokon Sztrájk Nyugat-Németországban Tizedszer lett élüzem Régi májusok Szombathelyen A megyei párt-végreh­ajtó bizottság és a megyei tanács vb ülése Celldömölkön Tegnap Celldömölkön a járási tanács nagytermében együttes ülést tartott a me­gyei párt-végrehajtó bizott­ság és a megyei tanács vég­rehajtó bizottsága a Cser hasznosításának kérdésé­ről. Az ülésen a járási párt-végrehajtó bizottság és a járási tanács végrehajtó bizottságának a tagjai is részt vettek. Az ülésen megállapítot­ták, hogy a problémák megoldásában jelentős elő­rehaladás mutatkozik. A felszólalások és javaslatok alapján határozatokat hoz­tak a Cser további felvirá­goztatására, a terméshoza­mok növelésére. Ünnepség az ÉDÁSZ-nál Az Északdunántúli Áram­­szolgáltató Vállalat az 1962­ .évben végzett kiváló mun­kája alapján harmadszor nyerte el a Minisztertanács és a SZOT vörös vándor­zászlaját, egyben a VIII. pártkongresszus tiszteletére, indított munkaversenyben elért eredményeiért meg­kapta az MSZMP Központi Bizottsága elismerő okleve­lét. A zászló és az okle­vél átadása a múlt héten történt meg Győrben, a vállalat székhelyén. A ki­váló eredmények elérésé­ben az 5 üzletigazgatóság között a szombathelyi is tevékenyen kivette részét. A vállalat kitüntetése al­kalmából tegnap délután az ÉDÁSZ szombathelyi üzletigazgatóságának kul­túrtermében ünnepélyt tar­tottak. Az ünnepségen megjelent Czvizek Miklós, a megyei párt-végrehajtó bizottság tagja, Mecseki Ferenc, a me­gyei pártbizottság osztály­­vezetője, Fegyveres István országgyűlési képviselő, Gyurecz János, a városi ta­nács vb-elnöke, Borsics Bé­la, a Vasas Szakszervezet megyei bizottságának tit­kára és Nagy Károly, az ÉDÁSZ Vállalat igazgatója. Niki Lászlónak, az üzemi bizottság titkárának meg­nyitó szavai után Hordós­­sy Béla üzletigazgató mon­dott ünnepi beszédet. Az ünnepség befejező ré­szeként kiváló dolgozó jel­vényeket, okleveleket és a jó munka elismeréseként pénzjutalmakat — összesen mintegy 60 ezer forintot — osztottak ki a dolgozók kö­zött. Ülésezett a KGST fémkohászati állandó bizottsága Április 26. és 29. között tartotta meg Budapesten 14. ülését a Kölcsönös Gaz­dasági Segítség Tanácsának fémkohászati állandó bi­zottsága. A tanácskozást dr. Lévárdi Ferenc, a Ma­gyar Népköztársaság ne­hézipari minisztere, a bi­zottság elnöke vezette. Megvitatták a bizottság 1962. évi munkájának ered­ményeit és további tevé­kenységének irányvonalait. Megvizsgálták a KGST tagországok fémkohászatá­nak fejlesztésével kapcsola­tos fontos kérdéseket, s azokra vonatkozó ajánláso­kat fogadtak el . Megvitat­ta a bizottság munkacso­portjainak javaslatait és módosította 1963. évi mun­katervét. Évente 100 tonna csapágy a műanyagból Az érdekelt ipari üzemek szakemberei­­ megvitatták, hogy a csapágyak gyártá­sánál milyen módon helyet­tesíthetik a színesfémet műanyaggal. .Dr. Környei József, a KGM Műanyagfelhasználási Ta­nácsadó Szolgálatának ve­zetője példákkal igazolta, hogy a műanyagcsapágyak a hengerművekben, az élel­miszeripari és vegyipari gépeken egyaránt jól be­váltak. A Kábel- és Mű­anyaggyár most már éven­te körülbelül száz tonna csapágyanyagot készít tex­tilbakelitből és poliamid­­ból. Ezzel több száz tonna színesfém importjától men­tesíti az országot. Kísérlet­képpen teljesen kész mű­anyagcsapágyak előállítá­sát is megkezdte a gyár. Ma megyeszerte nagygyűlések, majálisok, tábortűz, utcabál, tűzijáték Az ünnepi műsorból Ma, a 19. szabad május elsejét me­gyeszerte nagyszabású ünnepségekkel, felvonulásokkal, majálissal, műsorokkal és sportrendezvényekkel ünnepük me­gyénk dolgozói. A nagy ünnepre méltó külsőt öltöttek az utcák, terek, középü­letek és a lakóházak. Teljes díszben pompázik a megyeszékhelyen a Puskin liget és a Jókai park. A járási szék­helyek is zászlódíszbe öltöztek. Amerre a felvonuló, ünneplő menet elhalad, zászlók, transzparensek hirdetik: hazánk­ban immár tizenkilencedszer ünnepel­hetjük szabadon május elsejét. Szombathelyen zenére ébred a város. Az üzemek, vállalatok és intéz­mények dolgozói délelőtt 10 órára vonulnak a Puskin ligetbe, illetve a Jókai park­ba, ahol rövid ünnepi be­széd után egész napos mű­sor, sok vidám látnivaló szórakoztatja az ünneplő közönséget. A Puskin liget­ben Tóth Gyula elvtárs, a megyei pártbizottság titká­ra, a Jókai parkban Han­gyái Tibor elvtárs, a megyei párt-végrehajtó bizottság tagja, a Szakszervezetek Megyei Tanácsának vezető titkára mond ünnepi beszé­det. A rövid ünnepség után a város művészeti csoport­jaié lesz mindkét helyen a szabadtéri színpad, s zene­karok, énekkarok, népi tán­cosok, dalosok, színjátszók követik egymást. Délután 4 órakor a városi szabadtéri színpadon divat­­bemutató lesz, este 9 óra­kor pedig látványos tűzi­játék kezdődik a régi víz­toronynál. A járási székhelyek la­kossága is méltóképpen ün­nepli május elsejét. Celldömölkön ma reggel zeneszóra ébred a község, délelőtt 9 órakor pedig térzene köszönti a celldömölkieket. A korábbi évektől eltérően az idei fel­vonulás jóval nagyobb mé­retű lesz. Az üzemek, in­tézmények, hivatalok dol­gozói, az iskolák tanulói a gyülekező helyekről a köz­ségi sportpályára vonulnak, ahol Kovács János, a járási tanács vb-elnöke köszönti az ünnep alkalmából Cell­­dömölk dolgozóit. Sárváron kilenc órakor kezdődik a felvonulás. A május elseji seregszemlét a várkertben tartják, ahol 10 órakor a cukorgyár dalárdája mun­kásdalokkal köszönti az ér­kezőket. Az ünnepi gyűlés előadója Derdák István, a járási pártbizottság első titkára. Délelőtt kezdődik az Entzbruder Dezső emlékére tartandó kerékpáros kör­verseny. Délután a Déryné Színház művészei két elő­adást tartanak. A járás hét községében munkás-paraszt találkozókat rendeznek. Kőszegen délelőtt 9 órakor a posztó­gyári sportpályán gyülekez­nek az üzemek és intézmé­nyek dolgozói, ahol Novák Kálmán, a pártbizottság tagja mond beszédet. Innét a dolgozók impozáns menet­ben vonulnak majd a vá­rosba és elhaladnak a Köz­társaság téren felállított díszemelvény előtt. A fel­vonulás után térzene kö­szönti a város lakosságát. Körmenden ma reggel zenés ébresztő köszönti a lakosságot. A körmendiek délelőtt 10 óra­kor a vártkertbe vonulnak, ahol Pintér Ferenc, a járási párt-végrehajtó bizottság tagja mond ünnepi beszé­det. Utána változatos kul­túrműsor következik, majd megkezdődik a május el­sejei körmendi majális. Dél­után sportrendezvényekre kerül sor, este pedig utca­bál lesz. Vasváron járási ifjúsági találkozóval ünnepük május elsejét. A fiatalok és a község lakói a cukrosdombi erdőben gyűl­nek össze, ahol Molnár Ist­ván járási KISZ-titkár kö­szönti a megjelenteket. 11 óra tájban megkezdődik a szabadtéri színpadon a Fürst Sándor kulturális szemle járási bemutatója. Délután a helyi földműves­szövetkezet divatbemutatót, majd az úttörők ügyességi versenyt rendeznek. Este 8 órakor tábortűz és tűzi­játék fejezi be Vasváron az idei május elsejei ünnepsé­geket. Szentgotthárdon szintén zenés ébresztő kö­szönti a járási székhely la­kosságát. A dolgozók kilenc órakor munkahelyeiken gyülekeznek, majd 10 óra tájban a kultúrparkba vo­nulnak, ahol köszöntővel, zenekari muzsikával fogad­ják a részvevőket. 11 órakor férfi és női röplabda-mér­kőzés kezdődik, délután fél 4 órakor pedig futball­mérkőzés szórakoztatja az érdeklődőket. A szabadtéri színpadon délután 3 órától 6 óráig a művészeti­ csopor­toké lesz a szó, este hat órától éjfélig pedig a Szak­maközi Művelődési Otthon kertjében táncesten szóra­kozhatnak a szentgotthár­diak. Névadó ünnepség a Fürst utcai iskolában Kedves ünnepély színhe­lye volt tegnap este 6 óra­kor Szombathelyen a Fürst Sándor utcai általános is­kola. A tavaly szeptem­ber 1-én felavatott új in­tézmény ez alkalommal tartotta névadó ünnepélyét. Az iskola Fürst Sándor elv­társnak, a vasi születésű kommunista mártírnak ne­vét vette fel. Az ünnepé­lyen megjelent Lénárt Lajos elvtárs, a megyei tanács vb elnökhelyettese, Erdélyi Béla elvtárs, a megyei ta­nács vb művelődésügyi osztályának vezetője és Kiss Vilmos elvtárs, a vá­rosi tanács vb művelődés­­ügyi osztályának vezetője. Az ünnepélyen Nagy Ist­ván elvtárs, az iskola igaz­gatója mondott megemlé­kező ünnepi beszédet, majd ezt követően az úttörők vi­­rágkoszorúkat helyeztek el a Puskin parkból az iskola épülete előtt létesített park­ban elhelyezett Fürst-szo­­bor alapzatán. A Fürst Sándorról elne­vezett általános iskola szo­cialista megőrzésre és gon­dozásra vette át az intézet előtt létesített parkot és emlékművet.

Next