Vas Népe, 1963. június (8. évfolyam, 126-151. szám)

1963-06-01 / 126. szám

, világ proletárjai/Egyesüljetek!^­ VUL évfolyam, 126. szám 1963. június 1. Szombat Heves tüntetések Argentínában összetűzések a rendőrök és a felvonulók között Buenos Aires (MTI) Ar­gentínában 24 órás általá­nos sztrájkot tartanak a munkásosztály tiltakozó he­te keretében, amely válasz a reakciónak a NSP de­mokratikus jogai ellen in­tézett támadásra. A tiltakozó hét alkal­mából az argentin dol­gozók alapvető válto­zásokat követelnek az ország gazdasági, poli­tikai és társadalmi szer­kezetében. A megmozdulásokba — mint a TASZSZ jelenti — a lakosság újabb és újabb rétegei, alkalmazottak, diákok, kiskereskedők, pa­rasztok kapcsolódtak be, tekintet nélkül a rendőr­ség megtorló akcióira, a szakszervezeti vezetőit le­tartóztatására. Csütörtökön országszerte figyelemre méltó sztráj­kokra került sor. Buenos Airesben a munkások nagyszabá­sú tüntetéseket és gyű­léseket rendeztek, ame­lyeknek békés jellegét semmibe véve a rendőr­ség könnygázbombák­­kal és tűzoltófecskeür­­dőkkel támadt a rész­vevőkre­. A főváros Avellaneda kül­városában harmincezer vasmunkás tartott tüntető felvonulást. A rendőrség beavatkozásának itt is há­rom sebesült áldozata volt, többeket letartóztattak. Saavedra külvárosban két­ezren tüntettek. Barracas­­ban, Buenos Aires egy má­sik munkásnegyedében több tízezer textilmunkás, nyom­dász és építőmunkás köve­telte Aesogaray és Pinedo volt gazdaságügyi minisz­terek letartóztatását és el­ítélését a gazdasági élet lezüllesztése és a dolgozók nyomora miatt. Összeütközéseket jelen­tettek a tüntetők és a rendőrség között Rosa­­rioból, Cordoba-ból és az ország több más nagyvárosából is. Az éjszaka folyamán is több összetűzésre került sor. Szovjet üzenetter­vezet a laoszi kérdésben Moszkva (TASZSZ). A szovjet külügyminisztérium május 28-án eljuttattta Tre­velyan moszkvai angol nagykövethez a genfi­ érte­kezlet társelnökei részéről a laoszi ügyben, a szovjet üzenettervezetet. Az üzenettervezet kifej­ti, hogy a szovjet fél véle­ménye szerint a Laoszban működő nemzetközi ellenőr­ző bizottság elnökének és tagjainak szigorúan be kell tartaniuk az 1962. évi genfi egyezmény azon rendelke­zéseit, amelyek meghatá­rozzák a bizottság szerepét és funkcióit. A szovjet külügyminisz­térium az üzenettervezet­ben felsorolja, hány eset­ben és hogyan sértették meg a Laosz semlegességé­ről szóló nyilatkozathoz mellékelt jegyzőkönyv azon alapvető rendelkezéseit, amelyek meghatározzák a bizottság szerepét és tevé­kenységét. E rendelkezések megsértésére az utóbbi időkben került többször is sor, és ezekről Marek, a nemzetközi ellenőrző és felügyelő bizottságban részt vevő lengyel küldöttség ve­zetője tett jelentést.­­ Mint ő közölte — foly­tatja az üzenettervezet —, megszegik a bizottság tevé­kenységére vonatkozó fő el­veket. India és Kanada kép­viselői nagy fontosságú kér­déseket egyszerű szótöbb­ség alapján igyekeznek el­dönteni, nem törődve a bi­zottság harmadik tagjának véleményével.­­ A lengyel megbízott ■tiltakozása ellenére a bi­zottság­ említett két tagja április 28-án úgynevezett „állandó csoportot” küldött a Kőedény-síkságra, meg­szegve az említett jegyző­könyv 16. cikkelyét, amely szerint ez csak a laoszi koalíciós kormány hozzájá­rulásával történhet meg. Megsértették a bizottság egyöntetűségének és egyet­értésen alapuló eljárásának elvét akkor is, amikor meg­szerkesztették a két társel­nökhöz intézendő esedékes 22. számú jelentést. A bi­zottság egyik tagjának hoz­zájárulása nélkül és a társelnökök véleményének előzetes kikérése nélkül vi­tattak meg a bizottságban további nagyösszegű kiadá­sokkal járó kérdéseket is. A szovjet üzenettervezet a továbbiakban leszögezi: " A társelnökök remélik, hogy a bizottság és annak valamenyi tagja a genfi egyezményekben az egyön­tetűségre és az egyetértésen­­alapuló együttműködésre előírt elveknek megfelelően fog eljárni. A társelnökök szeretnének tájékoztatást kapni a nemzetközi bizott­ságtól, milyen intézkedése­ket kíván foganatosítani er­re vonatkozólag. Trevelyan nagykövet kö­zölte, hogy eljuttatja az üze­nettervezetet kormányá­hoz. Ára 60 fillér Hruscsov és Castro látogatása egy rakétatámaszponton Moszkva (TASZSZ). Nyi­­kita Hruscsov, a Szovjet­unió Minisztertanácsának elnöke és Eldel Castro ku­bai miniszter­elnök elláto­gatott a stratégiai ra­kéta­­csapatok egy támaszpont­jára, ahol megismerked­tek a korszerű rakétatech­nika legújabb példányai­val. Hruscsov és Castro ezenkívül megtekintette a szárazföldi csapatok had­gyakorlatát az egyik ka­tonai körzetben. A minisz­terelnököket elkísérte Mali­­novszkij marsall szovjet honvédelmi miniszter és Krilov marsall, a rakéta­csapatok főparancsnoka. Sukarno-Rahman találkozó b­lye (MTI). A Tokióban tartózkodó Sukarno indo­néz elnök­ csütörtökön talál­kozott Abdul Rahman ma­­lájföldi miniszterelnökkel, a japán főváros másik ven­dégével. A másfélórás megm­es­­é­­lésről nem adtak ki közle­ményt, de jól értesült körök­ben tudni vélik, hogy a két államfő a délkelet-ázsiai térség, így a tervezett Ma­laysia államszövetség prob­lémáival foglalkozott. MÁI SZÁMUNKBÓL: töentulálják a Shrebher romjait Éleződik a h­elyzet Goropszácrian • Embereit a Rába partján Falusi képcsarnok © Család és otthon Lemosható falak — Apró díszek Szombathelyen a Hámán Kató utcában épül a nővér­­szállás. Az új, modern létesítmény építését még a múlt év őszén elkezdték. Jelenleg a belső munkálatoknál tar­tanak. A tervek szerint ősszel átadják rendeltetésének­ Vizsgálat az újítások gazdasági hatékonyságáról Ülést tartott a KNEB A Központi Népi Ellen­őrzési Bizottság pénteken ülést tartott. Meghallgatta a KNEB elnökének beszá­molóját a legutóbbi ülés óta tett intézkedésekről, s azo­kat jóváhagyólag tudomá­sul vette. A KNEB megtár­gyalta és elfogadta „Ho­gyan segítik az anyagi ösz­tönzők a beruházások kor­szerű, gyors és olcsó meg­valósítását” című vizsgálat összefoglaló jelentései, majd a sütőipar tevékeny­ségének, a minőség alakulá­sának és az egészségügyi rendszabályok megtartásá­nak vizsgálatáról készült előterjesztést.­­ ■ A bizottság elfogadta har­madik negyedévi munka­tervét. Eszerint a népi el­lenőrzés júliusban kezdi vizsgálni az újítások gazda­sági hatékonyságát az élelmiszeripar egyes ágaza­taiban. Ugyancsak július­ban kezdődik a fővárosban a lakosság érdekvédelmé­nek vizsgálata az élelmi­szerkereskedele­­ terüle­tén. Augusztusban vizsgál­ja a KNEB a tőkésorszá­gokkal folytatott­­ kereske­delem mérlegének kedvező alakulása érdekében­­tett intézkedéseket,­­ valamint egyes kiemelt beruházások előkészítésének, lebonyolí­tásának és hatékonyságá­nak helyzetét. Augusztus-­ ban és szeptemberben kerül sorra a főváros lakossága részére végzett javító szol­gáltató tevékenység vizs­gálata. Nagy-Britannia Kommunista Pártjának nyilatkozata London (MTI). Nagy-Bri­­tannia Kommunista Párt­jának Politikai Bizottsága nyilatkozatot adott ki, amely megállapítja, hogy az Egyesült Államok ja­vaslata Polarisokkal fel­fegyverzett hajókból álló NATO-haderő dolgában kedvére van a nyugatné­met militaristáknak. Az Egyesült Államok most nyomás gyakorol Angliára, hogy fogadja el ezt a ter­vet. Adenauer és náci tá­bornokai lelkesen támogat­óják az amerikai elgondo­lást abban a reményben, hogy egy lépéssel közelebb hozza őket régi álmuk megvalósításához, atom­fegyverekkel rendelkezhet­nek saját céljaikra. Kennedy euró­pai útja során — folytat­a a nyilat­kozat —, vala­­műleg Lon­donba is látogat, hogy Angliát a terv elfogadásá­ra bírja. Minden jel arra mutat, hogy a tory-kor­­mány —­ mint mindig — hajlandó behódolni az ame­rikai követelés előtt. El­szánt ellenállásra van szük­ség, hogy megelőzzük Ang­lia csatlakozását ehhez az öngyilkos tervhez, amely megsokszorozná az atomhá­ború kitörésének veszedel­mét. Kereskedelmi hajók felfegyverzése atomlövedé­kekkel, nyílt tengeren űzött kalózkodás volna. Az egész terv további lépés lenne Nyugat-Németország atom­felfegyverzéséhez. Meg kell szabadítani Angliát a NATO­ atomstratégiájától. Ktadták Kennedy és Macmillan válaszát Hruscsovnak Moszkva (MTI)­ Nyugati hírügynökségek egybehang­zó jelentése szerint pénte­ken délután Moszkvában a szovjet külügyminisztéri­umban átadták Kennedy amerikai elnök és Macmil­lan brit miniszterelnöló vá­­laszát Hruscsov szovjet mi­niszterelnöknek az atom­fegyver kísérletek betiltását sürgető legutóbbi levelére. A nyugati államférfiak válaszának szövegét ez idő szerint még nem hozták nyilvánossá«», ■*.*««*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék